Комплексний бактеріальний препарат екофосфорин для обробки культурних рослин

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Комплексний бактеріальний препарат для обробки культурних рослин на основі асоціації штамів азотфіксувальних та фосфатмобілізувальних бактерій, який відрізняється тим, що включає культуральну рідину штамів Agrobacterium radiobacter IMB В-7246 з концентрацією клітин не менше 2,0х109 кл/мл та Bacillus megaterium IMB В-7168 з концентрацією клітин не менше 1,0х109 кл/мл, узятих у співвідношенні 1:1.

2. Комплексний бактеріальний препарат за п. 1, який відрізняється тим, що додатково включає культуральну рідину Azotobacter chroococcum IMB В-7171 з концентрацією клітин не менше 0,5х108 кл/мл у кількості 2,0-3,0 частини додатково до основного складу.

Текст

Реферат: Винахід належить до комплексного бактеріального препарату для обробки культурних рослин, що включає культуральну рідину штамів Agrobacterium radiobacter IMB В-7246 з концентрацією 9 клітин не менше 2,0х10 кл/мл та Bacillus megaterium IMB В-7168 з концентрацією клітин не 9 менше 1,0х10 кл/мл у співвідношенні 1:1. Запропонований комплексний препарат забезпечує підвищення врожайності культурних рослин та поліпшення якості продукції. Препарат може також включати культуральну рідину Azotobacter chroococcum IMB В-7171. UA 105276 C2 (12) UA 105276 C2 UA 105276 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до сільськогосподарської мікробіології та біотехнології, а саме до мікробіологічних препаратів, які використовуються для підвищення врожайності культурних рослин. Винахід стосується консорціуму азотфіксувальних, рістстимулювальних та фосфатмобілізувальних бактерій, що застосовуються для інокуляції насіння або обробки рослин під час вегетації. Одним з найважливіших завдань сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі є збільшення виробництва рослинницької продукції підвищеної якості. Перспективним для вирішення цього завдання є застосування нових ефективних та екологічно безпечних комплексних бактеріальних препаратів (або консорціумів) на основі ґрунтових мікроорганізмів з різними еколого-трофічними функціями, здатних покращувати живлення рослин, регулювати розвиток рослин та ризосферної мікрофлори, мобілізувати потенційні резерви продуктивності агрофітоценозів. Зокрема, перспективною у цьому зв'язку є інокуляція сільськогосподарських культур консорціумами, до складу яких входять рістстимулювальні азотфіксувальні та фосфатмобілізувальні мікроорганізми. В асоціації з комплексом корисних ґрунтових мікроорганізмів рослина здатна повніше реалізувати свій продуктивний потенціал. З одного боку, такі комплексні препарати, інтродуковані у фітосферу, здатні забезпечувати рослини біологічним азотом, а з іншого боку поліпшують фосфорне живлення рослин за рахунок перетворення важкорозчинних ґрунтових фосфатів у розчинні форми. Проте розробка таких штучних консорціумів є досить складною, оскільки потребує індивідуального підбору мікроорганізмів для комплексної бактеризації в залежності від виду культурних рослин. Відомий препарат для обробки бобових та злакових культур, що містить манітно-дріжджове середовище, азотфіксувальні бактерії Rhizobium leguminosarum bv. viciae, Enterobacter sp., Bradyrhizobium sp. (Lupinus), біогенні поверхнево-активні речовини (біоПАР), які вибрані з рамноліпідів, трегалозоліпідів та біокомплексу, і мінерал глауконіт (патент на корисну модель UA36704, опубл. 10.11.2008). При інокуляції рослин запропонованим препаратом спостерігали стимуляцію бульбочкоутворення та азотфіксувального потенціалу, за рахунок чого підвищувався врожай зеленої маси рослин. Проте вказаний препарат, який включає азотфіксувальні мікроорганізми, є досить дорогим для виробництва за рахунок наявності в його складі цілого ряду біологічно активних сполук (біогенних поверхнево-активних речовин рамноліпідів, трегалозоліпідів або біокомплексу, а також мінералу глауконіту), що додатково вносяться у культуральне середовище. Крім того, ефективність вказаного препарату перевірена лише на біомасі рослин, а не на їх урожайності, і тільки для сої встановлено зростання урожаю на 12-14 %. В Україні запатентовано препарат на основі мікроорганізмів для обробки ґрунту та насіння, 6 11 який включає культуру Azotobacter vinelandii sp. M657 (NCAIM/P/B 001292) у кількості 510 -10 , 7 10 переважно 10 -10 клітин/га, і необов'язково, один або більше з наступних мікроорганізмів: Azospirillum brasilense sp. SW51 (NCAIM/P/B 001293); Pseudomonas fluorescens var. SW11 (NCAIM/P/B 001296); Bacillus polymyxa var. SW17 (NCAIM/P/B 001295); Bacillus megaterium var. M326 (NCAIM/P/B 001291), Micrococcus roseus sp. (NCAIM/P/B 001294); Bradyrhizobium japonicum var. PH25 (NCAIM/P/P 001302); Streptomyces albus var. 0003 LP (NCAIM/P/B 001301) (патент UA86178, опубл. 10.04.2009). Описане вище технічне рішення вибране авторами як прототип запропонованого винаходу. Зазначений препарат дозволяє підвищити врожайність пшениці, кукурудзи та цукрового буряка, практично виключаючи застосування дорогих добрив. Проте винахід згідно з UA86178 не передбачає підвищення якості урожаю. Задачею даного винаходу є підвищення якості урожаю культурних рослин при одночасному збільшенні їх продуктивності. Вказана задача вирішується шляхом створення комплексного бактеріального препарату для обробки культурних рослин, що містить штами рістстимулювальних бактерій Agrobacterium 9 radiobacter IMB В-7246 (з концентрацією клітин не менше 2,0*10 кл/мл) та фосфатмобілізувальних бактерій Bacillus megaterium IMB В-7168 (з концентрацією клітин не 9 менше 1,0*10 кл/мл) у співвідношенні 1:1. Запропонований комплексний препарат забезпечує підвищення врожайності та поліпшення якості врожаю. У переважному втіленні комплексний бактеріальний препарат може також включати культуральну рідину Azotobacter chroococcum IMB В-7171 (з концентрацією клітин не менше 8 0,5*10 кл/мл) у кількості 2,0-3,0 частини додатково до основного складу. Культуральна рідина кожного із штамів містить життєздатні бактерії, залишки поживних середовищ, в яких вони вирощувалися, біологічно активні речовини (вітаміни, фітогормони, органічні кислоти, амінокислоти та ін.) - продукти життєдіяльності цих бакетрій. Крім того, фосфатмобілізувальний штам Bacillus megaterium IMB В-7168 забезпечує рослини доступними 1 UA 105276 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 сполуками фосфору за рахунок активної мінералізації органічних фосфорвмісних сполук, бактерії Azotobacter chroococcum IMB В-7171 здатні фіксувати азот із атмосфери, забезпечуючи ним рослини. Запропонований препарат характеризується підвищеною ефективністю щодо збільшення врожайності злакових і технічних культур та є зручним для одержання. Слід зазначити, що запропонована у винаході асоціація рістстимулювальних, фосфатмобілізувальних бактерій та азотфіксувальних бактерій сприяє взаємному підвищенню ефективності як засвоювання азоту з атмосферного повітря та трансформації його в доступні для рослини форми, так і підвищенню метаболічного перетворення важкорозчинних ґрунтових фосфатів у розчинні форми, що приводить до додаткового підвищення врожайності рослин. Штами Agrobacterium radiobacter IMB В-7246, Bacillus megaterium IMB В-7168 та Azotobacter chroococcum IMB В-7171 були одержані шляхом аналітичної селекції. Зазначені штами задепоновані в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Культурально-морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості штаму Agrobacterium radiobacter IMB В-7246. Клітини 2-3 добової культури мають паличкоподібну форму розміром 0,8 мкм в ширину та 1,5-3 мкм в довжину. Рухомі (рухаються за допомогою 1-4 перитрихальних джгутиків). Культура грамнегативна, спор не утворює. Аероб. належить до швидкорослих бактерій, колонії з'являються на поверхні агару на 2-3 добу. Температурний інтервал росту штаму - від 19 до 37 °C, температурний оптимум - 25-30 °C. Оптимум рН - 6,0-8,0. Колонії не пігментовані, поверхневі, блискучі, слизові, молочного кольору з рівними краями. Желатину не розріджує, казеїн не гідролізує. Добре росте на простих вуглеводах, таких як глюкоза, арабіноза, мальтоза, маноза, маніт. Засвоює N-ацетилглюкозамін, адипінову та яблучну кислоти. Целюлозу, крохмаль та хітин не засвоює. Штам не токсичний та не патогенний для людини і тварин. Культуру вирощують та зберігають на бобовому або манітно-дріжджовому агарі з сахарозою. Культурально-морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості штаму Bacillus megaterium IMB В 7168. Культура грампозитивна. Клітини паличкоподібні розміром 0,9-1,5 × 2,0-5,0 мкм з овальними кінцями та зернистим вмістом. Розміщуються поодиноко, попарно та скупченнями неправильної форми. Утворюють ендоспори еліпсоподібної форми. Розміщення спор центральне. Культура має високу ростову активність і здатна продукувати рістстимулювальні речовини типу фітогормонів, вітаміни групи В, органічні кислоти та фосфатази. Активно мінералізує органічні фосфорвмісні сполуки. Фосфатазна активність штаму становить від 190 до 340 мкМ фенолфталеїнфосфату на 1 г біомаси за 1 годину. Штам стійкий до хлорорганічних сполук, здатний розкладати ацетохлор. Прототроф. Проявляє антагоністичні властивості відносно фітопатогенних бактерій Pseudomonas syringae та Erwinia coratovora. Штам вирощують на м'ясо-пептонному агарі та середовищі Одоєвської (г/л): глюкоза - 3,0; MgSO47 Н2О - 0,1; NaCl-0,1; КСl-0,1 г, (NH4)2SO4-0,2; агар-агар - 15,0-20,0; водопровідна вода 900 мл, картопляний відвар - 100 мл, 1 %-ний розчин фенолу - 40 мл, крейда - в осаді. Колонії на середовищі Одоєвської опуклі, слизисті, з рівним краєм. Забарвлення сірувато-біле. Штам добре росте на середовищі наступного складу (г/л): NaNO3-2,0; КСl-0,5; MgSO47 Н2О - 0,5; К2НРО4-2,0; глюкоза - 5,0. Санітарно-гігієнічні властивості: Bacillus megaterium є представником нормальної мікрофлори родючих ґрунтів. Штам не токсичний і не патогенний для людини і теплокровних тварин. Культурально-морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості штаму Azotobacter chroococcum IMB В-7171. Штам виділений з чорноземного ґрунту Полтавської області. Клітини штаму мають вигляд товстих крупних паличок з заокругленими кінцями, часто з'єднані попарно. Розмір - 1,6-1,8 мкм в ширину та 4,4 мкм в довжину. У молодому віці палички рухомі (перитрих). При старінні перетворюються на диплококи. Культура грамнегативна, спор не утворює. Аероб. При розсіві на тверде середовище Ешбі культура утворює слизові, випуклі, гладенькі колонії молочного кольору, які з часом виділяють коричневий пігмент. За фізіологічними властивостями штам належить до швидкорослих бактерій, колонії з'являються на поверхні агару на 2-3 добу. Температурний інтервал росту штаму - від 18 до 36 °C, температурний оптимум - 26-28 °C. Оптимум рН - 6,8-7,4. Молоко з лакмусом пептонізує, желатину не розріджує. Відновлює нітрати до нітритів. Здатний використовувати як єдине джерело вуглецю бензоат натрію. Прототроф. Синтезує амоній з азоту повітря, рістстимулюючі речовини типу фітогормонів, вітаміни групи В, амінокислоти, органічні кислоти та антибіотики. Затримує ріст та розвиток фітопатогенних грибів та бактерій. Штам підвищує урожай злакових, технічних, овочевих, ягідних культур на 10-20 % 2 UA 105276 C2 5 10 15 20 за передпосівної обробки насіння (або розсади). Він не токсичний та не патогенний для людини і тварин. Склад середовища Ешбі для культивування та довгострокового зберігання азотобактера (г/л): маніт (сахароза) - 20,0; К2НРО4-0,2; MgSO47Н2О - 0,2; NaCl-0,2; K2SO4-0,1; СаСО3-5,0; агар-агар - 15,0-20,0; вода до 1 л; рН середовища - 6,8-7,4. Приведені нижче приклади призначені для ілюстрації та пояснення запропонованого винаходу та не є такими, що обмежують його будь-яким чином. Для підтвердження ефективності заявленого комплексного бактеріального препарату Екофосфорин були проведені досліди при його використанні для інокуляції насіння культурних рослин. Приклад 1. Комплексний бактеріальний препарат Екофосфорин для інокуляції насіння пшеницідвуручки сорту Зимоярка у вегетаційному досліді готували наступним чином. Культури штамів Agrobacterium radiobacter IMB В-7246 та Bacillus megaterium IMB В-7168 вирощували протягом 2 діб до концентрації клітин Agrobacterium radiobacter не менше 2 млрд. кл./мл, а Bacillus megaterium - не менше 1 млрд. кл./мл на середовищах описаного вище складу. Змішували отримані культуральні рідини обох штамів у співвідношенні 1:1 і отримували препарат світложовтого кольору. Препарат використовували у рідкій формі. В фазу колосіння було встановлено збільшення вмісту хлорофілів а и b (на 8,2-9,5 % до контролю) у варіанті з Екофосфорином (Табл. 1). Спостереження за розвитком рослин виявили, що за передпосівної обробки насіння Екофосфорином величина їх надземної маси та кореневої системи зростала в 1,5-1,7 рази порівняно з контрольними. Таблиця 1 Вміст фотосинтетичних пігментів у листках та морфо-метричні показники пшениці сорту Зимоярка за дії Екофосфорину (фаза колосіння) Вміст хлорофілу, мг/г сирої маси Варіанти Контроль Екофосфорин 25 хлорофіл а 1,83±0,06 1,98±0,15 хлорофіл b 0,63±0,01 0,69±0,02 Морфо-метричні показники надземна маса 1 Масса кореня, г рослини, г 2,76±0,16 3,12±0,22 4,56±0,30 4,67±0,08 Дані стосовно урожаю та вмісту в ньому білка, представлені у Таблиці 2, свідчать про те, що в умовах вегетаційного досліду інокуляція Екофосфорином забезпечила збільшення урожаю на 13,6 % порівняно з контролем. В цьому ж варіанті спостерігали тенденцію позитивного впливу бінарної бактеризації на вміст білка в урожаї. Таблиця 2 Урожай зерна пшениці сорту Зимоярка та вміст у ньому білка при застосуванні комплексного препарату Екофосфорин Варіанти Контроль Екофосфорин НІР0,05 Урожай зерна Вміст білка в зерні маса зерна, приріст у порівнянні з вміст білка, приріст білка у порівнянні з г/посудину контролем, % % контролем, абс. % 12,39±0,25 10,60±0,03 14,08±0,52 13,6 11,01±0,01 0,41 1,29 30 35 Таким чином, композиція штаму агробактерій Agrobacterium radiobacter IMB В-7246 та фосфатмобілізувальних бацил Bacillus megalerium IMB В-7168 сприяла підвищенню продуктивності та якості зерна пшениці-двуручки сорту Зимоярка. Такий комплексний препарат може бути основою препаратів нового покоління з розширеним спектром дії на рослини та якість врожаю. Приклад 2. Одержання комплексного біопрепарату здійснювали так, як описано у Прикладі 1. Польові випробування Екофосфорину у Черкаській області на середньостиглому сорті озимої пшениці Подолянка у 2008-2009 роках показали стимулювальну дію цього препарату на розвиток та 3 UA 105276 C2 5 10 15 формування урожаю озимої пшениці за умови передпосівної обробки насіння. Проводили передпосівну обробку насіння досліджуваним та еталонним препаратами з наступним внесенням по сходах біологічних і хімічних препаратів (Калібр та Біосил). Дослідження проводились на полі, де переважають чорноземи опідзолені, малогумусні, важкосуглинкові на лесі із вмістом гумусу в орному шарі (0-30 см) 3,3 %, рухомого фосфору та калію за Чиріковим, відповідно, 110-120 і 80-90 мг/кг, легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) - 100-110 мг/кг, рН сольової суспензії - 5,6-5,8 і гідролітичною кислотністю 28-32 мг/екв. на 1 кг ґрунту. Попередник у сівозміні - соя. Дослід закладали за наступною схемою: 1. Контроль; 2. АГАТ-25К (еталон); 3. Екофосфорин. Встановлено, що обробка насіння озимої пшениці досліджуваним препаратом істотно впливала на наростання площі листкової поверхні. При посходовому внесенні Калібру сумісно з Біосилом найбільша кількість листків у фазу колосіння формувалась на рослинах, інокульованих Екофосфорином, - 158,8 % відносно контролю (Табл. 3). Найбільшу площу листків озимої пшениці в цій фазі онтогенезу також спостерігали у варіанті з обробкою насіння Екофосфорином, яка становила 121,9 % відносно контролю. Таблиця 3 Вплив Екофосфорину на формування листкового апарата озимої пшениці (фаза колосіння), по сходах внесено Калібр (45 г/га) + Біосил (10 мл/га) Варіант досліду Контроль АГАТ-25К (еталон) Екофосфорин 20 Кількість листків з %до 1 рослини, шт. контролю Площа Площа %до %до листків з 1 листків на 1га, контролю 2 контролю 2 рослини, см м 87,3 100 40332,6 100 6,7 100 9,4 140,3 93,7 107,3 44039,0 109,2 11,5 158,8 106,4 121,9 52242,4 129,5 У фазу молочної стиглості рослини озимої пшениці, інокульовані Екофосфорином, також переважали за площею листової поверхні рослини варіанту з обробкою АГАТОМ-25К та рослини контрольного варіанту (на 1 рослині - на 13-21 %, на 1 га - на 21-33 %) (Табл. 4). Таблиця 4 Вплив Екофосфорину на формування листкового апарата озимої пшениці (фаза молочної стиглості) по сходах внесено Калібр (45 г/га) + Біосил (10 мл/га) Варіант Контроль АГАТ-25К (еталон) Екофосфорин 25 4,3 100,0 84,0 100,0 Площа листків на 1га, м 38223,4 7,2 167,4 94,8 112,9 46262,4 121,0 5,9 137,2 101,9 121,3 50644,3 132,5 Кількість листків %до Площа листків з %до 2 з 1 рослини, шт. контролю 1 рослини, см контролю %до контролю 100,0 У досліді з хімічною обробкою вегетуючих рослин препаратом Калібр (45 г/га) накопичення зелених пігментів відбувалося активно як в фазу виходу в трубку, так і в фазу молочної стиглості. При цьому найбільша кількість хлорофілу в листі пшениці відмічалася у варіанті з Екофосфорином (Табл. 5). 4 UA 105276 C2 Таблиця 5 Вплив Екофосфорину на вміст хлорофілу в листках озимої пшениці (по сходах внесено Калібр (45 г/га)) Варіанти Контроль АГАТ-25К (еталон) Екофосфорин 5 10 Фаза виходу у трубку вміст хлорофілу, % до контролю мг/г сирої маси 3,0 100,0 3,2 106,7 4,1 136,7 Фаза молочної стиглості вміст хлорофілу, % до контролю мг/г сирої маси 3,0 100,0 3,1 103,3 4,3 143,3 Одним із важливих фізіологічних показників, який характеризує продуктивність рослин і визначає ефективність агротехнічних заходів під час формування врожаю, є продуктивність 2 фотосинтетичної активності з 1 м площі листкової поверхні. Вона характеризується показником чистої продуктивності фотосинтезу, тобто кількості сухої біомаси, що утворилася за добу з розрахунку на одиницю листкової поверхні. Найкращі показники чистої продуктивності фотосинтезу при посходовому внесенні Калібру відмічалися за обробки насіння 2 Екофосфорином - 10,6 г/м за добу або 130,9 % (Табл. 6). При посходовому внесені Калібру+Біосил найвищі показники чистої продуктивності фотосинтезу озимої пшениці відмічалися також на варіанті з Екофосфорином - 123,7 % до контролю. Таблиця 6 Вплив Екофосфорину на чисту продуктивність озимої пшениці (фаза виходу в трубку) Варіанти Контроль АГАТ-25К (еталон) Екофосфорин 15 20 По сходах внесено Калібр (45 г/га) 2 г/м за добу % до контролю 8,2 100,0 По сходах внесено Калібр (45 г/га) + Біосил (10 мл/га) 2 г/м за добу % до контролю 9,3 100,0 8,4 103,7 9,8 105,4 10,6 130,9 11,5 123,7 Інтегральним показником ефективності дії будь-яких препаратів є їх вплив на формування урожаю і якість зерна вирощуваної культури. Встановлено, що обробка насіння Екофосфорином позитивно впливала на врожайність озимої пшениці сорту Подолянка. За обробки насіння АГАТОМ-25К на двох агрофонах врожайність озимої пшениці становила 46,3 та 49,9 ц/га при 43,1 та 46,8 ц/га у контрольних варіантах, що забезпечило прибавку врожаю лише 3,2 та 3,1 ц/га. За обробки насіння Екофосфорином врожайність підвищувалася до 54,0 та 57,7 ц/га, відповідно, що на 23-25 % було вище контрольних показників, прибавка урожаю при цьому становила 10,9 ц/га (Табл. 7). Таблиця 7 Вплив Екофосфорину на урожайність озимої пшениці По сходах внесено Калібр (45 г/га) Варіанти 43,1 прибавка урожаю, ц/га 46,3 3,2 49,9 3,1 54,0 2,71 10,9 57,7 2,19 10,9 урожай, ц/га Контроль АГАТ-25К (еталон) Екофосфорин НІР0,05 25 По сходах внесено Калібр (45 г/га) + Біосил (10 мл/га) прибавка урожаю, урожай, ц/га ц/га 46,8 При цьому у варіанті з Екофосфорином було отримано врожай озимої пшениці вищої якості, ніж у контролі та варіанті з еталоном (Табл. 8). Маса 1000зерен у варіанті з Екофосфорином 5 UA 105276 C2 була вищою порівняно з контролем на 8,3 %, а натура зерна - відповідно на 2,2 %. У варіанті з еталоном ці показники були на рівні контролю. Таблиця 8 Вплив Екофосфорину на якість зерна озимої пшениці (по сходах вносили Калібр (45 г/га) та Біосил 10 мл/га) Варіант Контроль АГАТ-25К (еталон) Екофосфорин 5 10 15 Маса 1000 зерен, г 42,1 42,5 45,6 %до контролю 100,0 101,0 108,3 Натура зерна, г/л 740,0 741,6 756,0 %до контролю 100,0 100,2 102,2 Таким чином, встановлено, що передпосівна обробка насіння препаратом Екофосфорин, що пропонується, істотно впливала на формування фотосинтетичного апарата рослин озимої пшениці сорту Подолянка. Рослини цього варіанту характеризувалися найбільшою площею листової поверхні. При використанні запропонованого комплексного препарату було досягнуто найвищої кількості хлорофілу у листках пшениці, найкращих показників чистої продуктивності фотосинтезу озимої пшениці, а також найбільшого врожаю. При цьому у варіанті з Екофосфорином було отримано врожай озимої пшениці вищої якості, ніж у контролі та варіанті з еталоном. Приклад 3. Під час польових випробувань у виробничих умовах у 2008-2009 pp. у Хмельницькій області передпосівна обробка насіння озимої пшениці сорту Миронівська 65 Екофосфорином сприяла підвищенню польової схожості (на 6,5 %), густоти сходів (на 6 рослин на погонний метр у фазі 23 листків та на 27,5 стебел на погонний метр у фазі молочної стиглості), висоти рослин (на 6,8 %), кількості листків на рослині (Табл. 9). Таблиця 9 Польова схожість, морфо-метричні показники та урожайність озимої пшениці сорту Миронівська 65 за дії Екофосфорину Варіант Контроль АГАТ-25М (еталон) Екофосфорин НІР0,05 Густота сходів, Польова шт./м пог. (фаза схожість, % молочної стиглості) 86,0 82,2 Висота рослин, К-сть Маса см (фаза Урожайність, листків на 1000 2 молочної г/м рослині зерен, г стиглості) 88,5 2,0 41,1 425,0 91,6 101,1 92,0 2,5 42,0 442,0 92,5 5,1 109,7 3,4 94,5 0,9 3,0 0,1 42,6 0,7 447,0 11,0 20 25 30 35 У цих випробуваннях насіння пшениці обробляли Екофосфорином сумісно з протруйником Максим (0,1 норми) за добу до посіву. Пшеницю вирощували на чорноземі глибокому малогумусному. Слід відзначити стабільну стимулювальну дію Екофосфорину за умов посухи. Не зважаючи на посуху, було отримано достовірну прибавку урожаю пшениці 2,7 ц/га. Обробка насіння Екофосфорином сприяла зростанню стійкості озимої пшениці до фузаріозногельмінтоспоріозної кореневої гнилі: за обробки повною дозою протруйника ефективність захисту рослин становила 63,1 %, за обробки 0,1 дози протруйника - 27,1 %, а за обробки Екофосфорином сумісно з 0,1 дози Максиму - 41,3 %. Приклад 4. У польовому досліді з соняшником сорту Неома Екофосфорин застосовували шляхом обприскування рослин під час вегетації. До основного складу препарату додатково вводили штам Azotobacter chroococcum IMB В-7171 при співвідношенні Agrobacterium radiobacter IMB B7246:Bacillus megaterium IMB B-7168:Azotobacter chroococcum IMB B-7171 1:1:3. Соняшник вирощували в Берегівському районі Закарпатської області (ПАТ "Племзавод "Закарпаття"") на дерново-опідзолених піщаних суглинках. Площа облікових ділянок становила 5 га. Обробки здійснювали двічі - у фазу 3-х пар листків та через 10 діб після першої обробки. 6 UA 105276 C2 5 Дослідні рослини відрізнялись від контрольних кращим розвитком та більшою кількістю фотосинтетичних пігментів протягом всього періоду вегетації. Філогенетичні спостереження показали, що у фазу цвітіння рослини дослідного варіанта відзначались більшою висотою та більш потужними, міцними, потовщеними стеблами, а також більшими кошиками, ніж рослини контрольного варіанта. Застосування Екофосфорину під час вегетації соняшника сприяло зростанню його продуктивності (Табл. 9). Таблиця 9 Вплив Екофосфорину на продуктивність соняшника сорту Неома за обробки під час вегетації (обприскування двічі за період онтогенезу) Варіант Контроль Екофосфорин 10 Урожай, кг/га 2400,0 2700,0 Прибавка урожаю, кг/га 300,0 При урожаї в контрольному варіанті 2400 кг/га у варіанті з обробкою рослин досліджуваним препаратом Екофосфорин було отримано прибавку урожаю 300 кг/га, тобто продуктивність соняшника зростала на 12,5 %. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 15 20 1. Комплексний бактеріальний препарат для обробки культурних рослин на основі асоціації штамів азотфіксувальних та фосфатмобілізувальних бактерій, який відрізняється тим, що включає культуральну рідину штамів Agrobacterium radiobacter IMB В-7246 з концентрацією 9 клітин не менше 2,0х10 кл/мл та Bacillus megaterium IMB В-7168 з концентрацією клітин не 9 менше 1,0х10 кл/мл, узятих у співвідношенні 1:1. 2. Комплексний бактеріальний препарат за п. 1, який відрізняється тим, що додатково включає культуральну рідину Azotobacter chroococcum IMB В-7171 з концентрацією клітин не менше 8 0,5х10 кл/мл у кількості 2,0-3,0 частини додатково до основного складу. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Tytova Liudmyla Viacheslavivna, Iutynska Halyna Oleksandrivna

Автори російською

Титова Людмила Вячеславовна, Иутинская Галина Александровна

МПК / Мітки

МПК: C05F 11/08, C12P 39/00

Мітки: препарат, комплексний, культурних, обробки, бактеріальний, екофосфорин, рослин

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/9-105276-kompleksnijj-bakterialnijj-preparat-ekofosforin-dlya-obrobki-kulturnikh-roslin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комплексний бактеріальний препарат екофосфорин для обробки культурних рослин</a>

Подібні патенти