Пристрій для регулювання періоду та фази подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для регулювання періоду та фази подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин, який містить електродвигун, механічно зв'язаний через кулачок з передавальним валиком, а електрично - з блоком керування швидкістю обертання, імпульсні датчики кутової швидкості, входами механічно з'єднані з валом електродвигуна приводу формного циліндра та валом електродвигуна приводу передавального валика, а виходами - електрично з входами першого та другого лічильників, виходами зв'язаних з регістрами, входи керування яких, як і входи керування лічильників, з'єднані з блоком формування синхроімпульсів, вхід керування якого через перший вихід блока комутації зв'язаний з виходом датчика перетворення кута повороту в код формного циліндра, а вихід другого регістра з'єднаний з другим входом першого цифрового алгебраїчного суматора, першим входом зв'язаного з третім регістром, а виходом через перший цифро-аналоговий перетворювач - з першим входом блока керування швидкістю електроприводу кулачка, який механічно зв'язаний зі своїм датчиком перетворення кута повороту в код, виходом з'єднаного з другим входом другого алгебраїчного суматора, перший вхід якого зв'язаний з виходом датчика перетворення кута повороту в код формного циліндра, який відрізняється тим, що додатково має четвертий регістр, два логічні елементи 2 І-НІ, логічний елемент АБО, з'єднаний з двома попередніми логічними елементами, а виходом - з входом керування четвертого регістра, інформаційним входом зв'язаного з другим цифровим алгебраїчним суматором, вихід переносу якого з'єднаний з другим входом першого логічного елемента 2 І-НІ, першим входом зв'язаного з блоком формування сигналу періоду обертання кулачка і через інвертор з третім входом блока відображення інформації про фазу подачі фарби та одночасно з другим входом другого логічного елемента 2 І-НІ, перший вхід якого зв'язаний з другим виходом блока формування сигналів, кратних періоду обертання формного циліндра, а вихід - через логічний елемент АБО і елемент затримки з другим входом блока відображення інформації про фазу подавання фарби, перший вхід якого з'єднаний з виходом четвертого регістра та першим входом третього цифрового алгебраїчного суматора, другим входом зв'язаного із задатчиком фази подавання фарби через цифровий комутатор з входом керування, який з'єднаний з подільником напруги та мультиплексом, інформаційними входами зв'язаним із задатчиком співвідношення швидкостей та цифрового одиничного коду, а виходом - з другим входом блока множення, першим входом і виходами з'єднаного з другим та третім регістрами, при цьому вхід керування мультиплекса зв'язаний через подільник напруги із перемикачем режимів роботи пристрою та входом керування аналогового комутатора, інформаційний вхід якого з'єднаний через другий цифро-аналоговий перетворювач з виходом третього цифрового алгебраїчного суматора, а вихід комутатора зв'язаний із другим входом блока керування швидкістю електродвигуна передавального валика.

Текст

Пристрій для регулювання періоду та фази подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин, який містить електродвигун, механічно зв'язаний через кулачок з передавальним валиком, а електрично - з блоком керування швидкістю обертання, імпульсні датчики кутової швидкості, входами механічно з'єднані з валом електродвигуна приводу формного циліндра та валом електродвигуна приводу передавального валика, а виходами - електрично з входами першого та другого лічильників, виходами зв'язаних з регістрами, входи керування яких, як і входи керування лічильників, з'єднані з блоком формування синхроімпульсів, вхід керування якого через перший вихід блока комутації зв'язаний з виходом датчика перетворення кута повороту в код формного циліндра, а вихід др угого регістра з'єднаний з другим входом першого цифрового алгебраїчного суматора, першим входом зв'язаного з третім регістром, а виходом через перший цифро-аналоговий перетворювач - з першим входом блока керування швидкістю електроприводу кулачка, який механічно зв'язаний зі своїм датчиком перетворення кута повороту в код, виходом з'єднаного з другим входом другого алгебраїчного суматора, перший вхід якого зв'яза C2 2 (19) 1 3 80401 4 відповідно, й період подавання фарби у розкочувихід др угого регістра з'єднаний з другим входом вальну груп у фарбового апарата. першого цифрового алгебраїчного суматора, перНедоліком цього пристрою є те, що він не зашим входом зв'язаного з третім регістром, а вихобезпечує сталого значення початкової фази рободом через перший цифро-аналоговий перетворючого циклу передавального валика, що вимагаєтьвач -з першим входом блока керування швидкістю ся при друкуванні продукції, а тому важко досягти електропривода кулачка, який механічно зв'язаний оптимального значення рівномірності товщини зі своїм датчиком перетворення кута повороту в шару фарби на зображеннях відбитків [1]. код, виходом з'єднаного з другим входом другого Відомий також пристрій для автоматичного реалгебраїчного суматора, перший вхід якого зв'язагулювання процесу розкочування фарби у др укарний з виходом датчика перетворення кута повороських машинах, який включає: електродвигун приту в код формного циліндра, обладнаний четвервода пазового кулачка, зв'язаного з розтиральним тим регістром, двома логічними елементами "2Іциліндром, імпульсні датчики кутової швидкості НЕ", логічним елементом "АБО", з'єднаним з двоформного циліндра та пазового кулачка, лічильнима попередніми логічними елементами, а виходом ки і регістри, зв'язані з блоком формування син- з входом керування четвертого регістра, інфорхроімпульсів, другий цифровий алгебраїчний сумаційним входом зв'язаного з другим цифровим матор та другий цифро-аналоговий перетворювач, алгебраїчним суматором, вихід переносу якого зв'язаний з блоком керування швидкістю електроз'єднаний з другим входом першого логічного еледвигуна пазового кулачка, перший вхід якого з'єдмента "2І-НЕ", першим входом зв'язаного з блоком наний через перший аналоговий комутатор з виформування сигналу періоду обертання кулачка і ходом першого цифро-аналогового через інвертор з третім входом блока відображенперетворювача, а другий вхід блока керування ня інформації про фазу подачі фарби та одночасшвидкістю через другий аналоговий комутатор но з другим входом другого логічного елемента зв'язаний з виходом аналогового алгебраїчного "2І-НЕ", перший вхід якого зв'язаний з другим висуматора, другий вхід якого з'єднаний із задатчиходом блока формування сигналів, кратних періком фазового положення, а перший - з виходом оду обертання формного циліндра, а вихід - через першого цифро-аналогового перетворювача, вхологічний елемент "АБО" і елемент затримки з друдом зв'язаного з першим цифровим алгебраїчним гим входом блока відображення інформації про суматором, який, в свою чергу, з'єднаний через фазу подавання фарби, перший вхід якого з'єднаперший і другий входи з датчиками перетворення ний з виходом четвертого регістра та першим вхов код кута повертання формного циліндра та пазодом третього цифрового алгебраїчного суматора, вого кулачка. другим входом зв'язаного із задатчиком фази поНедоліком цього пристрою є те, що він забездавання фарби, через цифровий комутатор, вхопечує занадто точне регулювання рівномірності дом керування, який з'єднаний з подільником натовщини шару фарби вздовж відбитка, що для пруги та мультиплексом, інформаційними входами певного типу друкованої продукції вимагатиме зв'язаним із задатчиком співвідношення швидкозбільшення часу регулювання, а в окремих випадстей та цифрового одиничного коду, а виходом - з ках неможливо буде досягнути оптимального знадругим входом блока множення, першим входом і чення рівномірності товщини шар у фарби на відвиходами з'єднаного з другим та третім регістрабитку [2]. ми, а вхід керування мультиплекса, при цьому, В основу винаходу поставлено завдання ствозв'язаний через подільник напруги із перемикачем рення пристрою для регулювання періоду та фази режимів роботи пристрою та входом керування подавання фарби у фарбових апаратах друкарсьаналогового комутатора, інформаційний вхід якого ких машин, який би давав можливість регулювати з'єднаний через другий цифро-аналоговий перене тільки період подавання фарби, а й змінювати творювач з виходом третього цифрового алгебраїфазу її подавання, забезпечуючи при цьому стабічного суматора, а вихід комутатора зв'язаний із льність заданого значення фази, з метою отридругим входом блока керування швидкістю електмання високої якості широкого асортименту друкородвигуна передавального валика. ваної продукції. Тобто узгоджена робота блоків пристрою заПоставлене завдання вирішується через ствобезпечується блоком формування сигналів, кратрення пристрою для регулювання періоду та фази них періоду обертання формного циліндра, переподавання фарби у фарбових апаратах друкарсьмикача режимів роботи, чотирьох логічних ких машин, якій містить електродвигун, механічно елементів та блоком формування сигналу періоду зв'язаний через кулачок з передавальним валиобертання кулачка, що приводить у рух передаваком, а електричне - з блоком керування швидкістю льний валик. обертання, імпульсні датчики кутової швидкості, Порівняльний аналіз технічного рішення, що входами механічно з'єднані з валом електродвигузаявляється, з прототипом дозволяє зробити вина привода формного циліндра та валом електросновок, що у пристрій для регулювання періоду та двигуна привода передавального валика, а вихофази подавання фарби у фарбових апаратах друдами - електричне з входами першого та другого карських машин додатково входять четвертий релічильників, виходами зв'язаних з регістрами, вхогістр, два логічні елементи "2І-НЕ", логічний еледи керування яких, як і входи керування лічильнимент "АБО" з'єднаний з двома попередніми ків, з'єднані з блоком формування синхроімпульлогічними елементами, а виходом - із входом кесів, вхід керування якого через перший вихід блока рування четвертого регістра, інформаційним вхокомутації зв'язаний з виходом датчика перетводом зв'язаного з другим цифровим алгебраїчним рення кута повороту в код формного циліндра, а суматором, вихід переносу якого з'єднаний з дру 5 80401 6 гим входом першого логічного елемента "2І-НЕ", родвигуна 1. Входи керування першого і другого першим входом зв'язаного з блоком формування лічильників, як і входи керування першого і другого сигналу періоду обертання кулачка, і через інверрегістрів, з'єднані з відповідними виходами блока тор з третім входом блока відображення інформаформування синхроімпульсів 21, вхід якого зв'язації про фазу подавання фарби та одночасно з друний через блок формування сигналів, кратних пегим входом другого ло гічного елемента "2І-НЕ", ріоду обертання формного циліндра 22, із виходом перший вхід якого зв'язаний з другим виходом датчика перетворення кута повороту формного блока формування сигналів, кратних періоду оберциліндра в код 23 та першим входом другого цифтання формного циліндра, а вихід - через логічний рового алгебраїчного суматора 24, другий вхід елемент "АБО" і елемент затримки з другим вхоякого з'єднаний з виходом датчика перетворення дом блока відображення інформації про фазу покута повороту кулачка 2 в код 25 та входом блока давання фарби, перший вхід якого з'єднаний з формування сигналу періоду обертання кулачка виходом четвертого регістра та першим входом 26, а вихід через четвертий регістр 27-з першим третього цифрового алгебраїчного суматора, друвходом третього цифрового алгебраїчного сумагим входом зв'язаного із задатчиком фази податора 28, виходом зв'язаного через другий цифровання фарби, через цифровий комутатор, який аналоговий перетворювач 29 і аналоговий комутавходом керування з'єднаний з дільником напруги тор 30 з другим входом блока керування швидкіс33 та мультиплексом, інформаційними входами тю 4. Вхід керування аналогового комутатора 30 зв'язаним із задатчиком співвідношення швидкоз'єднаний з входом керування цифрового комутастей та цифрового одиничного коду, а виходом - з тора 31, який зв'язує задатчик фази подавання другим входом блока множення, першим входом і фарби 32 з другим входом третього цифрового виходами з'єднаного з другим та третім регістраалгебраїчного суматора 28. Крім цього, входи кеми, а вхід керування мультиплекса при цьому зв'ярування комутаторів 30 і 31 з'єднані з подільником заний через дільник напруги із перемикачем ренапруги 33 і входом керування мультиплекса 9, а жимів роботи пристрою та входом керування вхід подільника напруги 33 зв'язаний з виходом аналогового комутатора, інформаційний вхід якого перемикача режимів роботи 34. Вхід керування з'єднаний через другий цифро-аналоговий перечетвертого регістра 27 з'єднаний з виходом логічтворювач з виходом третього цифрового алгебраїного елемента "АБО" 36 та через елемент затримчного суматора, а вихід комутатора зв'язаний із ки 40 - з другим входом блока відображення інфодругим входом блока керування швидкістю електрмації про фазу подавання фарби 35, першим родвигуна передавального валика. входом зв'язаного з виходом четвертого регістра Таким чином, пристрій для регулювання пері27. Логічний елемент 36 входами з'єднаний з виоду та фази подавання у фарбових апаратах друходами першого 37 і другого 38 логічних елементів карських машин, що заявляється, відповідає кри"2І-НЕ", другий вхід першого з яких зв'язаний з терію "новизна". другим виходом другого цифрового алгебраїчного Суть винаходу пояснюється за допомогою суматора 24 і через інвертор 39 з третім входом блок-схеми (фіг.1). Пристрій для регулювання пеблока відображення інформації 35 і другим входом ріоду та фази подавання фарби у фарбових ападругого логічного елемента 38, перший вхід якого ратах др укарських машин складається з електроз'єднаний з другим виходом блока 22 формування двигуна 1, який кінематичне зв'язаний з кулачком сигналів, кратних періоду обертання формного 2, що переміщає передавальний валик 3 між дукциліндра, а перший вхід логічного елемента 37 торним циліндром Д і першим розтиральним цилізв'язаний з виходом блока 26 формування сигналу ндром розкочу-вально-накочувальної групи фарперіоду обертання кулачка. бового апарата РНГ, яка наносить фарбу на Пристрій для регулювання періоду та фази форму, закріплену на формному циліндрі ФЦ, який подавання фарби у фарбових апаратах друкарськонтактує з офсетним циліндром ОЦ, а останній, ких машин працює наступним чином. Сигнал з взаємодіючи з друкарським циліндром ДЦ, перевиходу імпульсного датчика швидкості 14 електродає фарбу на аркуш паперу або іншого матеріалу двигуна 15 привода формного циліндра подається АР, блока керування швидкістю 4, виходом з'єдначерез перший лічильник 13 і перший регістр 12 на ного з електродвигуном 1, а першим входом -з перший вхід блока множення 8, де множиться на виходом першого цифро-аналогового перетворюпевний коефіцієнт, значення якого задається чевача 5, входом зв'язаного з першим цифровим рез мультиплекс 9 задатчиком співвідношення алгебраїчним суматором 6, перший вхід якого швидкостей 10 і задатчиком цифрового одиничнозв'язаний через третій регістр 7 з блоком множенго коду 11. Сигнал з виходу блока множення 8 заня 8, другим входом з'єднаного через мультиплекс писується у третій регістр 7 за командою від блоку 9 із задатчиком співвідношення швидкостей 10 і 8 і далі подається на перший вхід першого цифрозадатчиком цифрового одиничного коду 11, а певого алгебраїчного суматора 6, на другий вхід якоршим входом - з першим регістром 12, вхід якого го подається сигнал через другий регістр 18 і друзв'язаний через перший лічильник 13 з імпульсним гий лічильник 19 з виходу імпульсного датчика датчиком швидкості 14 електродвигуна 15 привода швидкості 20 електродвигуна 1 привода кулачка 2, формного циліндра ФЦ (головного привода), швиякий приводить у рух передавальний валик 3. дкість якого регулюється окремим блоком регулюРезультуючий цифровий сигнал з виходу цивання швидкості 16 із своїм задатчиком 17. Другий фрового алгебраїчного суматора 6 подається чевхід цифрового алгебраїчного суматора 6 зв'язарез перший цифро-аналоговий перетворювач 5 на ний через другий регістр 18 і другий лічильник 19 з перший вхід блока керування швидкістю 4 електвиходом імпульсного датчика швидкості 20 електродвигуна 1. У випадку, коли сигнал на виході за 7 80401 8 датчика співвідношення швидкостей 10 більший го" сигналу на виході задатчика фази подавання ніж одиниця, то кутова швидкість електродвигуна 1 фарби 32 кулачок 2 обертатиметься синфазно і кулачка 2 буде більша кутової швидкості формно(синхронно за фазою) з формним циліндром, заго циліндра ФЦ, а відповідно, і період подавання безпечуючи тим самим стабільність фази подафарби зменшується, а якщо сигнал на виході завання фарби передавальним валиком відносно датчика 10 менший ніж одиниця, то кутова швидфази формного циліндра. Якщо на виході задатчикість кулачка буде меншою ніж кутова швидкість ка фази подавання фарби 32 виникне додатковий формного циліндра, і період подачі фарби збільсигнал, то він, пройшовши через цифровий комушиться. Якщо сигнал на другому вході блока мнотатор 31, третій цифровий алгебраїчний суматор ження 8 буде дорівнювати одиниці, то кутові 28, другий цифро-аналоговий перетворювач 29 і швидкості формного циліндра ФЦ і кулачка 2 стааналоговий комутатор 30 на вхід блока 4, призвенуть однакові між собою, а період подавання фарде до збільшення швидкості електродвигуна 1 і би набуватиме середньої величини. Узгоджену кулачка 2, що викличе попередження фази кулачроботу першого 13 і другого 19 лічильників та регіка 2 відносно фази формного циліндра, яке вимістрів 12 і 18 забезпечує блок формування синхрорюється датчиками 25 і 23, а відповідно на виході імпульсів 21, який здійснює запис інформації в другого цифрового алгебраїчного суматора 24 регістри 12 і 18 та установлення лічильників 13 і 19 виникне від'ємний сигнал, який через четвертий на нульову позначку з періодом, який задається регістр 27 надійде на перший вхід третього цифблоком 22. Оскільки послідовності імпульсів на рового алгебраїчного суматора 28, компенсувавши виході блока 22 є кратними періоду обертання тим самим сигнал, що подається на його другий формного циліндра, то частота їх слідування буде вхід з виходу задатчика фази подавання фарби 32 пропорційною кутовій швидкості формного циліндчерез комутатор 31. Швидкість електродвигуна 1, ра, що забезпечує можливість підтримання високої а відповідно - і кулачка 2 при цьому дорівнюватиточності співвідношення швидкостей формного ме швидкості формного циліндра ФЦ, але спостециліндра ФЦ і кулачка 2 на всьому діапазоні роборігатиметься попередження фазового положення чих швидкостей друкарської машини. Пристрій кулачка відносно формного циліндра, що фіксувапрацюватиме в режимі регулювання періоду податиметься блоком відображення інформації 35, завання фарби, тобто регулювання співвідношення писаної у четвертому регістрі 27 за командою з швидкостей формного циліндра ФЦ і кулачка 2 у виходу логічного елемента 36 і поданої з виходу випадку, якщо контакт перемикача 34 знаходиться регістра 27 у блок 35 за тією ж командою, яка пев такому положенні, як показано на фіг.1, тоді циредається на другий вхід керування блока 35 чефровий комутатор 31 і аналоговий комутатор ЗО рез елемент затримки 40. Сигнал, що виникає на будуть заблоковані і сигнал на другому вході бловиході елемента 36, надходить від логічного елека керування швидкістю 4 буде відсутній. мента 37, оскільки за наявності від'ємного сигналу Для переходу на режим регулювання фази на виході другого ци фрового алгебраїчного сумаподавання фарби необхідно перемикач 34 перетора 24 з'явиться сигнал переносу, який з його вести в нижнє положення, що можна здійснити другого ви ходу подається на другий вхід елемента вручн у або дистанційно, використовуючи контакти 37 і через інвертор 39 - на другий вхід логічного реле, тоді на вхід подільника 33 надійде додаткова елемента 38, забороняючи проходження сигналу напруга, і з його ви ходу сигнал високого рівня, через останній з другого виходу блока 22 і дозвоякий узгоджений із напругою живлення відповідних ляючи надходження з виходу блока 26 через логіелементів пристрою, подається на вхід керування чний елемент 37 на перший вхід логічного елемемультиплекса 9, переключивши його на прохонта 36. Блок 22 формування сигналів, кратних дження сигналу лише від задатчика цифрового періоду обертання формного циліндра, і блок 26 одиничного коду 11, і одночасно - на входи керуформування сигналу періоду обертання кулачка 2 вання цифрового та аналогового комутаторів 31 та організовані таким чином, що сигнали на виході ЗО, дозволивши тим самим проходження сигналу блока 26 і на другому ви ході блока 22 з'являються на другий вхід блока 4 керування швидкістю через в момент, коли сигнали на виході датчиків 25 і 23 другий цифро-аналоговий перетворювач 29 з виматимуть максимальні значення. ходу третього цифрового алгебраїчного суматора Якщо задатчикам фази задати від'ємне зна28, на другий вхід якого подається сигнал через чення сигналу, то процес регулювання фази подацифровий комутатор 31 від задатчика фази подавання фарби відбуватиметься аналогічно до попевання фарби 32, а на перший вхід - від четвертого реднього, тільки на виході другого цифрового регістра 27, інформаційним входом зв'язаного з алгебраїчного суматора 24 з'явиться додатковий виходом другого цифрового алгебраїчного сумасигнал, який через четвертий регістр надійде на тора 24, на перший вхід якого подається сигнал з перший вхід третього цифрового алгебраїчного виходу датчика перетворення в код 23 кута повосуматора 28 і компенсує від'ємний сигнал завданроту формного циліндра, а на другий вхід - з вихоня, який подається на другий вхід суматора 28 ду датчика перетворення кута повороту в код 25 через цифровий комутатор 31 з виходу задатчика кулачка 2. 32. Кутові швидкості формного циліндра ФЦ і куВраховуючи те, що в режимі регулювання фалачка 2, який приводить у рух передавальний вази подавання фарби сигнал на виході блока мнолик З, вирівнюються, тільки кулачок 2, обертаюження співпадатиме з вхідним, оскільки в цьому чись, буде відставати за фазою від формного випадку відбувається множення на одиницю, тобто циліндра. Це відставання кулачка за фазою, а відзавдання на співвідношення швидкостей електроповідно - і відставання фази подавання фарби двигунів 15 і 1 відсутнє, то при наявності "нульововідносно певного положення формного циліндра і 9 80401 10 фіксуватиметься в четвертому регістрі 27 за ко10 - задатчик співвідношення швидкостей мандою з виходу логічного елемента 36 і буде за11- задатчик цифрового одиничного коду писуватися за сигналом, що надходить з виходу 13, 19- лічильники логічного елемента 36 через елемент затримки 40 14 - імпульсний датчик швидкості на другий вхід блока відображення інформації 35. 16 - блок регулювання швидкості За наявності сигналу на виході другого цифрового 17 - задатчик швидкості алгебраїчного суматора 24 сигнал на його другому 20 - імпульсний датчик швидкості виході відсутній, тому він заблокує проходження 21- блок формування синхроімпульсів сигналу через логічний елемент 37 і через інвер22 - блок формування сигналів, кратних перітор 39, дозволить проходження сигналу через друоду обертання формного циліндра гий логічний елемент 38 з виходу блока 22 на один 23 - датчик перетворення кута повороту форіз входів логічного елемента 36. много циліндра в код Створення пристрою для регулювання періоду 25 - датчик перетворення кута повороту в код та фази подавання фарби у фарбових апаратах 26 - блок формування сигналу періоду обердрукарських машин дає можливість скоротити тання кулачка процес підготовки машини до роботи, забезпечити 30 - аналоговий комутатор оптимальне налагодження подавання фарби з 31 - цифровий комутатор метою підвищення рівномірності товщини її шару 32- задатчик фази подавання фарби на відбитках, а відповідно, і якість для широкого 33 - подільник напруги асортименту друкованої продукції. 34 - перемикач режимів роботи Умовні позначення (ініціальні скорочення) 35 - блок відображення інформації про фазу Д - дукторний циліндр подавання фарби РНГ- розкочувально-накочувальна група 36 - логічний елемент "АБО" 37, 38 - логічні ФЦ - формний циліндр елементи "2І-НЕ" ОЦ - офсе тний циліндр 39 - інвертор ДІЇ, - друкарський циліндр 40 - елемент затримування. АР - лист паперу або іншого задруковуваного Джерела інформації: матеріалу 1. Деклараційний патент №57339 А "Пристрій Цифрові позначення на блок-схемі (фіг.1) для автоматичного регулювання періоду подаван1,15- електродвигуни ня фарби у фарбових апаратах друкарських ма2 - кулачок шин (Бабінець В. М., Верхола М. І., Никифорук Б. 3 - передавальний валик В.) від 16.06.2003 p. Бюл. № 6 - аналог. 4 - блок керування швидкістю 2. Деклараційний патент № 54192 А "Пристрій 5. 29- цифро-аналогові перетворювачі для автоматичного регулювання процесу розкочу6. 24, 28 - цифрові алгебраїчні суматори вання фарби в друкарських машинах (Верхола М. 7. 12, 18, 27-регістри І., Никифорук Б. В., Гук І. Б., Бабінець В. М.) від 8 - блок множення 17.02.2003 р. Бюл. № 2 - прототип. 9 - мультиплекс 11 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 80401 Підписне 12 Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Control unit of period and phase of ink supply in inking apparatuses of printing machines

Автори англійською

Verkhola Mykhailo Ivanovych, Nykyforuk Bohdan Vasyliovych, Huk Ihor Bohdanovych, Babinets Vasyl' Mykhailovych

Назва патенту російською

Устройство для регулирования периода и фазы подачи краски в красочных аппаратах печатных машин

Автори російською

Верхола Михаил Иванович, Никифорук Богдан Васильевич, Гук Игорь Богданович, Бабинец Василий Михайлович

МПК / Мітки

МПК: B41F 31/00

Мітки: апаратах, фазі, друкарських, подавання, фарбових, машин, пристрій, фарби, періоду, регулювання

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/6-80401-pristrijj-dlya-regulyuvannya-periodu-ta-fazi-podavannya-farbi-u-farbovikh-aparatakh-drukarskikh-mashin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для регулювання періоду та фази подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин</a>

Подібні патенти