Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Полімерна композиція, для зниження гідродинамічного опору, що містить поліетиленоксид та вуглеводень, яка відрізняється тим, що як вуглеводень використовують декстран при наступному співвідношенні компонентів (ваг. ч.): поліетиленоксид - 1, декстран - 10-50.

Текст

Реферат: Полімерна композиція, що зменшує гідродинамічний опір, містить поліетиленоксид та вуглеводень. Як вуглеводень використовують декстран при наступному с піввідношенні компонентів (ваг. ч.): поліетиленоксид - 1, декстран - 10-50. UA 91059 U (54) ПОЛІМЕРНА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО ЗМЕНШУЄ ГІДРОДИНАМІЧНИЙ ОПІР UA 91059 U UA 91059 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до області зниження гідродинамічного опору шляхом додавання водорозчинних полімерних домішок до рідин, зокрема до крові, і може бути використана для зниження гідродинамічного опору в умовах турбулентного потоку. Відомо, що поліетиленоксид (ПЕО) здатен знижувати гідродинамічний опір рідин [1, 2], а також крові в судинах [3, 4]. Для зниження гідродинамічного опору користуються водним розчином ПЕО. Однак, не зважаючи на здатність ПЕО розчинюватися у багатьох розчинниках, швидкість його розчинення у воді низька. Це пов'язано із злипанням частинок порошкоподібного ПЕО у воді. Деякий час потрібен для набухання полімеру. Тому однорідні розчини можуть бути отримані через декілька діб. Крім того, внаслідок деструкції макромолекул ПЕО, його водні розчини швидко втрачають гідродинамічну активність [5]. Тому є актуальним отримання швидкорозчинних форм ПЕО, які б дозволили уникнути цих проблем. Проблему підвищення швидкості розчинення ПЕО у воді вирішують різними способами. Відомий спосіб отримання швидкорозчинного ПЕО, який полягає в тому, що його поверхня покривається шаром поверхнево-активної речовини (ПАР) [6]. Є також форма швидкорозчинного ПЕО у вигляді суспензії, яку готують шляхом змішування ПЕО з дисперсійним середовищам і ПАР [7]. Але такі форми ПЕО не можна використовувати для зниження гідродинамічного опору крові. Найбільш близькою по технічній суті і результату, що досягається, є композиція, яка містить ПЕО та глюкозу [8]. Недоліком цієї композиції є не дуже висока (~15 %) величина ефекту зниження гідродинамічного опору (Е, %) води. В основу корисної моделі поставлена задача отримання швидкорозчинної форми високомолекулярного ПЕО, яка б дозволила збільшити величину ефекту зниження гідродинамічного опору. Поставлена задача вирішується тим, що у полімерній композиції для зниження 6 гідродинамічного опору, що містить ПЕО (молекулярна маса близько 2·10 ) та вуглеводень, згідно з корисною моделлю, як вуглеводень використовують декстран при наступному співвідношенні компонентів (ваг. ч.): ПЕО 1 декстран 10-50. Отримання полімерної композиції та випробування її на розчинність і гідродинамічну активність проводили як показано у прикладах 1-5. Приклад 1 0,1 г ПЕО розчинювали у 100 мл 10 %-ного розчину декстрану. Розчин розливали по 5 мл в бюкси та висушували. Після висушування проводили випробування на розчинність. Для цього до висушеної композиції добавляли 10 мл дистильованої води та вимірювали час повного розчинення. Після розчинення вміст бюксу переносили в мірну колбу на 1 л та доводили до мітки дистильованою водою. Величину ефекту зниження гідродинамічного опору отриманого розчину вимірювали на поршневій капілярній гідродинамічній установці [9]. Діаметр капіляра (d) дорівнює 3 мм, довжина ( L ) - 30 мм. Поршень приводиться в рух за допомогою гвинтової пари блоком редуктора з електродвигуном. Швидкість руху рідини в капілярі ( U ) задається зміною частоти обертання двигуна (за рахунок зміни напруги живлення) та контролюється тахогенератором на осі двигуна. Різниця тиску ( P ) вимірюється диференціальним манометром. Вимірювання проводилися при числах Рейнольдса Re  5  10 ? 1.1 10 , розрахованих по в'язкості води (  ): 2 Re  45 4 dU ,  Величину ефекту зниження гідродинамічного опору розчинів   2 E  1 1  100% ,  де  1 і  2 - коефіцієнт гідродинамічного опору для розчинника та розчину відповідно.  розраховували на основі наступної залежності вимірюваних величин:  50 де  2dP , LU2 - щільність рідини. Помилка визначення величини E не перевищує 1 %. Час повного розчинення полімерної композиції складає 30 хв. E  69 % . 1 UA 91059 U 5 10 15 20 25 Приклад 2 За методикою, описаною в прикладі 1, готують полімерну композицію із співвідношенням компонентів (ваг. ч.): ПЕО - 1, декстран - 50. Час повного розчинення полімерної композиції складає 31 хв. E  70 % . Приклад 3 За методикою, описаною в прикладі 1, готують полімерну композицію із співвідношенням компонентів (ваг. ч.): ПЕО - 1, декстран - 20. Час повного розчинення полімерної композиції складає 30 хв. E  66 % . Приклад 4 За методикою, описаною в прикладі 1, готують полімерну композицію із співвідношенням компонентів (ваг. ч.): ПЕО - 1, декстран - 10. Час повного розчинення полімерної композиції складає 32 хв. E  60 % . Приклад 5 За методикою, описаною в прикладі 1, готують полімерну композицію із співвідношенням компонентів (ваг. ч.): ПЕО - 1, декстран - 5. Час повного розчинення полімерної композиції складає 42 хв. E  58 % . Поряд з цим проводили випробування на розчинність та визначення величини E порошкоподібного ПЕО. Час розчинення ПЕО складає ~ 50 год., E  57 % . В таблиці наведені експериментальні дані, що стосуються обґрунтування діапазону концентрацій запропонованої модельної гідродинамічно-активної полімерної композиції. Із наведених даних виходить, що оптимальним у композиції є співвідношення компонентів: ПЕО 1 декстран 10-50. Зменшення вмісту декстрану у полімерній композиції до 5 ваг. ч. призводить до збільшення часу її розчинення до 42 хв. Збільшення вмісту декстрану від 50 до 100 ваг. ч. не впливає на швидкість розчинення композиції і величину ефективності зниження гідродинамічного опору та призводить до подорожчання полімерної композиції. Таблиця ПЕО:декстран, ваг. ч. 1:0 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 30 35 40 45 E, % 57 58 60 66 70 69 Час розчинення, хв. ~3000 42 32 30 31 30 Таким чином, запропонована полімерна композиція має ряд переваг в порівнянні з прототипом: а) величина ефекту зниження гідродинамічного опору води вища на 40-50 %; б) концентрація поліетиленоксиду зменшена у 2 рази; в) використовується поліетиленоксид з меншою молекулярною масою. Джерела інформації: 1. Патент 3736288 США, МКИ С08 51/34. Drag reducing formulations. Опубл. 29.05.73 p. 2. Патент 3590124 США, НКИ 424-78. Blood transfusion fluids having reduced terbulent fraction properties. Опубл. 29.06.71 p. 3. Плотников М.Б., Марков В.А., Невзоров M.C., Вышлов Е.В., Чернышева Г.А., Саратиков А.С. Влияние високомолекулярного полиэтиленоксида на реологические и гидродинамические свойства крови в различные периоды после тромболитической терапии у больных инфарктом миокарда / Кардиология, 1998. - № 9. - с. 66-67. 4. Акопов С.Э., Конорова И.Л., Григорян М.Р., Габриелян Э.С., Ганнушкина И.В. Повышение эффективности фармакологической регуляции процессов активации и взаимодействия клеток крови в потоке полимерными добавками, снижающими гидродинамическое сопротивление крови / Экспериментальная и клиническая фармакология, 1992. - Т.55. - № 4. - с. 25-28. 5. Николаев А.Ф., Охрименко Г.И. Водорастворимые полимеры. -Л.: Химия, 1979. 6. Заявка Японії № 49-13858, кл. МКИ з 08g43/00. Спосіб отримання швидкорозчинного 2 UA 91059 U 5 поліетиленоксиду. Опубл. 03.09.74 p. 7. Патент на корисну модель України № 67758, кл. МПК С08K 5/00.Спосіб приготування швидкорозчинного поліетиленоксиду. Опубл. 12.03.2012 p. 8. Патент РФ № 2123842, кл. МКИ А61K9/19, А61K31/08. Способ получения лекарственной формы из высокомолекулярного полиэтиленоксида. Опубл. 27.12.1998 р. (Прототип). 9. Bondar G.V. Stupin А.В., Shevchenko V.P., Ischenko R.V., Aslanov P.V., Dmitrenko N.A. Hydrodynamic properties of the plasma of human blood // Проблеми екології. Загальнодержавний науково-технічний журнал. - Донецьк: ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", 2013. - № 1 (31). - С. 19-24. - ISSN 2073-8102. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Полімерна композиція, для зниження гідродинамічного опору, що містить поліетиленоксид та вуглеводень, яка відрізняється тим, що як вуглеводень використовують декстран при наступному співвідношенні компонентів (ваг. ч.): поліетиленоксид - 1, декстран - 10-50. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mykhlchuk Volodymyr Mykhailovych

Автори російською

Михальчук Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: C08K 5/00

Мітки: зменшує, опір, композиція, полімерна, гідродинамічний

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-91059-polimerna-kompoziciya-shho-zmenshueh-gidrodinamichnijj-opir.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Полімерна композиція, що зменшує гідродинамічний опір</a>

Подібні патенти