Спосіб очищення внутрішньої поверхні труб від відкладень

Номер патенту: 33102

Опубліковано: 15.02.2001

Автори: Завода Володимир Петрович, Тодишев Валерій Якович

Завантажити PDF файл.

Текст

33/-{ ЄDSD в (78 в ¥/DO Спосіб очищення внутрішньої поверхні труб від відкладень Винахід належить до галузі теплотехнічного виробництва , трубопроводного транспорту, зокрема, до способів очищення від відкладень внутрішньої поверхні водонаповнених труб , наприклад, теплообмінних апаратів, насосно-компресорних нафтових свердловин та водоводів електричними розрядами . Відомо спосіб очищення внутрішньої поверхні водонаповнених труб від відкладень, який включає діяння на відкладення електрич ними розрядами, які формують канали розрядів у розрядному проміж ку між введеним в трубу електродом позитивної полярності та тру бою, яка є електродом негативної полярності [І]. Суттєвою ознакою аналогу, спільною з суттєвою ознакою тех нічного рішення, що заявляється, є діяння на відкладення елект ричними розрядами, які форвфють канали розрядів у розрядному [ f проміжку між електродами різної полярності . Причинами, що перешкоджають отриманню аналогом очікуваного - обмеження об'єму руйнування відкладень та , відповідно до цього,недостатня продуктивність процесу очищення труб , тому що розряд формує переважно один локально розміщений канал /одну ! зону обробки/; - недостатня повнота очищення труб , особливо з внутрішнім діаметром >50 мм, тому що розряди замикаються переважно на один бік труби /бік, де між електродом та трубою утворюється менший проміжок через неточне встановлення електрода по осі труби /, при цьому на другому боці труби механічне навантаження зменшується і процес очищення від відкладень припиняється » Прототипом способу, що заявляється, є спосіб очищення внутрішньої поверхні труб від відкладень, який включає прокачування робочої рідини через трубу, створювання в трубі електричних роз рядів у рідині з частотою 0,5-3,0 Гц за допомогою електрогідрав лічного випромінювача, якого переміщують усередені у міру очи щення труби [2] . Електрогідравлічний випромінювач у прототипі виконано з двох різнополярних електродів , у розрядноь^у проміжку між якими формують канали розрядів. -2 Суттєвою ознакою прототипу, спільною з суттєвою ознакою технічного рішення, що заявляється, є заповнення робочою рідиною труби та діяння на відкладення електричними розрядами, які формують канали розрядів у розрядному проміжку між введеними в трубу електродами позитивної та негативної полярності . Причинами, що перешкоджають досягненню прототипом очіку ваного технічного результату є : | - обмеження об'єму руйнування відкладень та , відповідно до цього, недостатня продуктивність процесу очищення труб , ; тому що, розряд формує переважно один розміщений над відкладе ннями канал розряду /одну зону обробки/; - недостатня повнота очищення труб , особливо з внутрішнім діаметром>50 ми, тому що, розряди здійснюють над відкладення ми, а не в шару відкладень . : В основу винаходу поставлено задачу створити спосіб очи щення внутрішньої поверхні труб від відкладень шляхом викорис товування нової технологічної схеми обробки та нового типу роз ряду, що дозволить більш як у 2 рази збільшити об'єм руйнування відкладень та, відповідно до цього, продуктивність процесу очи щення труб, а також довести повноту очищення до 90-100%• і Рішення поставленої задачі досягається тим , що у способі очищення внутрішньої поверхні труб від відкладень , що включає заповнення труби робочою рідиною та діяння на відкладення елек тричними розрядами, які формують канали розрядів у розрядному проміжку між введеними в трубу електродами позитивної та нега тивної полярності, згідно з винаходом, трубу розмішують на } діелектричних опорах і використовують в розрядному проміжку як проміжний електрод, а діяння на відкладення здійснюють шляхом формування каналу розряду з двох частин , одну з яких формують між електродом позитивної полярності та проміжним електродом -з/ /трубою/, а другу - між проміжним електродом та електродом негативної полярності. Розкриваючи причинно-наслідковий зв'язок між суттєвими ознаками способу, що заявляється, та технічним результатом, що досягається, необхідно відмітити таке: - формування каналу розряду з двох рознесених у просторі частин дозволяє: по-перше, збільшити в два рази кількість зон руйнування /об'єму руйнування/ відкладень та, відповідно до цього, збільшити продуктивність процесу очищення труб ; по-друге, збільшити розрядний проміжок, що веде до зростання гідродина мічного к.к.д. розряду і, як наслідок, до збільшення продуктив ності процесу очищення труб ; , Суть винаходу пояснюється кресленнями , що додаються. На фіг. показана схема електророзрядного очищення труби з форму ванням двох частин каналу розряду /двох зон руйнування/. , Спосіб очищення внутрішньої поверхні труб від відкладень здійснюють таким чином* Трубу І /пучок труб, або пристрій, який утримує труби/ встановлюють на діелектричних опорах 2 і далі використовують, як проміжний електрод, В трубу І на всю її довжину вводять і електроди позитивної 3 та негативної 4 полярності, сумарну /для обох частин каналу розряду/ величину розрядного проміжку L-рп, див. фіг. І, встановлюють у випадку , коли розрядний проміжок , крім шару відкладень Ofy , має ще водну частку /комбінований розрядний проміжок/, відповідно до формули/4у: Р 2 5 г— и Ь pnZ.0,05£/o ♦~уС, де L/o - напруга заряду накопичувача генератора імпульсів струму /далі генератора/, кВ; С-ємність накопичувача, мк§. Вмикають генератор 5 і здійснюють пробій двох, рознесених у просторі частин розрядного проміжку /між електродом 3 і трубою І та між трубою І і електродом 4/. При - 4 цьому утворюються дві зони руйнування відкладень, відповідно до яких, зростає об'єм зруйнованих відкладень. Швидкість переміщення електродів 3 і 4 в трубі І визначається технологічним процесом очищення конкретного типорозміру труби. 1. VVP 91/01183 СССР, МКй 5 В08В 9/02, 3/10. Устройство для очистки внутренних поверхностей труб; Публикация заявки 07.02.91. Опубл. ИСМ, вып. 14, № І, 1992, с.18. 2. Заявка на видачу патенту України на винахід № 95073276 ШК F2BG- 7/00, В08ВЗ/ І0, 7/00. Спосіб очистки вн утрі шньої повер х ні труб; Оп убл. 25.12.96г., Оф.бюл. "Пром.власність" № 4 / Іч./ 2.57с. 3. Гельфонд JLA., Назаренко О.Б., Семкин В.В. К оптимизации разрушающего воздействия электровзрыва в твердых диэлектриках Элект рон, обра б.мате риалов. - 1989. - № 6. - С. 41-44. 4. Розрядао-імпульсна технологія обробки мінеральних середовищ Г.М.Гаврилов, Г.Г.Горовенко, П.П.Малюшевскій, Н.Г.Рябінін. Київ: На ун. думка, І979-І62с. і Спосіїї рішньої* по 3ер хні mpf/Ъ Stt Фіг. s* А Втори і ЗаВадпВЛ ТадишеВЗ. Я.

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Zavoda Volodymyr

Автори російською

Завода Владимир Петрович

МПК / Мітки

МПК: F28G 7/00, B08B 7/00, B08B 3/10

Мітки: спосіб, відкладень, очищення, труб, поверхні, внутрішньої

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-33102-sposib-ochishhennya-vnutrishno-poverkhni-trub-vid-vidkladen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб очищення внутрішньої поверхні труб від відкладень</a>

Подібні патенти