Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Мастило для вузлів тертя промислового обладнання і транспортних засобів, яке містить нафтову оливу і надлужний комплексний загусник, що містить карбонат, алкілсаліцилат, метаборат та 12-гідроксистеарат лужноземельного металу, яке відрізняється тим, що додатково містить дитіофосфат молібдену, як антиокисну присадку - 3a,9-дигідро-1,2,3-триметоксикарбонілциклопента[b]-1,4-бензотіазин та полісилоксанову рідину при такому співвідношенні компонентів, % мас:

надлужний комплексний загусник

25,0-51,0

дитіофосфат молібдену

0,5-4,0

3а,9-дигідро-1,2,3-триметоксикарбонілциклопента[b]-1,4-бензотіазин

0,2-3,0

полісилоксанова рідина

20,0-35,0

нафтова олива

до 100.

Текст

Мастило для вузлів тертя промислового обладнання і транспортних засобів, яке містить нафтову оливу і надлужний комплексний загусник, що містить карбонат, алкілсаліцилат, метаборат та 12-гідроксистеарат лужноземельного металу, яке відрізняє ться тим, що додатково містить дитіофосфа т молібдену, як антиокисну присадку - 3a,9дигідро-1,2,3-триметоксикарбонілциклопента[b]1,4-бензотіазин та полісилоксанову рідину при такому співвідношенні компонентів, % мас: 25,0надлужний комплексний загусник 51,0 дитіофосфат молібдену 0,5-4,0 3а,9-дигідро-1,2,3триметоксикарбонілциклопента[b]1,4-бензотіазин 0,2-3,0 20,0полісилоксанова рідина 35,0 нафтова олива до 100. UA (21) a200700727 (22) 24.01.2007 (24) 25.04.2008 (46) 25.04.2008, Бюл.№ 8, 2008 р. (72) ПАПЕЙКІН ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, U A, ЖЕЛЄЗНИЙ ЛЕОНІД ВІТАЛІЙОВИЧ, U A, КОБИЛЯНСЬКИЙ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ, UA, ІЩУК ЮРІЙ ЛУКИЧ, UA, МАРТИНЮК МИКОЛА АЛЬФРЕДОВИЧ, UA (73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "МАСМА", U A (56) UA 8186, A1, 29.03.1996 SU 540865, A, 30.12.1976 UA 5398, C2, 28.12.1994 UA 13324, C1, 28.02.1997 RU 2148619, C1, 10.05.2000 US 6355602, B1, 12.03.2002 US 6037314, A, 14.03.2000 GB 2423524, A, 30.08.2006 C2 2 (19) 1 3 82620 (0,12-0,24), змішаної барійової солі алкіл саліцилової кислоти і фосфорсульфурованого продукту конденсації алкілфенолу з формальдегідом та аміном (0,38-0,76), сукциніміду сечовини або гідроксиетил-2-алкілімідазолу (0,5-1) [Пат. України №8186, С10М5/12]. Це мастило виробляється промисловістю під назвою ЛКС-2 за ТУ 38 1011015 і є найближчим за призначенням аналогом мастила, що заявляється. Відоме мастило характеризується високими змащувальними властивостями, є працездатним в умовах високих температур (до 150°С) і навантажень, однак, зростаючі вимоги сучасної те хніки потребують поліпшення деяких показників якості мастила для забезпечення його працездатності у розширеному діапазоні температур: від -40°С до +180°С. Найближчим за складом до мастила, що заявляється, є антифрикційне мастило, описане у патенті України №59891, С10М 121/04, з таким співвідношенням компонентів, мас. %: карбонат лужно-земельного металу - 12-17 алкілсаліцилат лужно-земельного металу з числом вуглецеви х атомів в алкілі 10-18 - 4-17 метаборат лужно-земельного металлу - 2-5 12-гідроксистеарат лужноземельного металу - 5-12 нафтова або синтетична олива - до 100 Мастило відрізняється високими змащувальними і об'ємно-механічними показниками, має покращені антикорозійні та антиокиснювальні властивості, що дозволяє застосовувати його в умовах високих температур, підвищеної вологості і агресивних середовищ, але може застосовуватися в обмеженому інтервалі температур через недостатні низькотемпературні характеристики. Отже, завданням винаходу є розробка мастила для вузлів тертя промислового обладнання і транспортних засобів із збалансованими захисними, низькотемпературними і антиокиснювальними властивостями, що може застосовуватися у вологих та агресивних середовища х, а також розширення температурних меж його застосування. Поставлене завдання вирішене створенням нового мастила, яке поряд із нафтовою оливою, надлужним комплексним загусником у складі карбонату, алкілсаліцилату, метаборату і 12гідроксистеарату лужноземельного металу додатково містить дитіофосфат молібдену, як антиокиснювальну присадку 3a,9-дигідро-1,2,3триметоксикарбонілциклопента[b]-1,4-бензотіазин і полісилоксанову рідину. При цьому необхідно дотримуватись наступного співвідношення всіх компонентів, % мас.: надлужний комплексний загусник - 25-51 дитіофосфат молібдену - 0,5-4 3а,9-дигідро-1,2,3- 0,2-3 триметоксикарбонілцикло-пента[b]1,4-бензотіазин полісилоксанова рідина - 20-35 нафтова олива - до 100. Запропоноване мастило виготовлено за технологією, що складається з таких стадій: 4 - взаємодія алкілсаліцилових кислот з гідроксидом лужноземельного металу і діоксидом вуглецю у присутності промотора в середовищі нафтової оливи і полісилоксанової рідини і вуглеводневого розчинника; - відділення розчинника та промотора із суспензії над лужного алкілсаліцилату лужноземельного металу; - оброблення реакційної суміші борною та 12гідроксистеариновою кислотами; - термомеханічна обробка суспензії та її охолодження; - введення присадок; - гомогенізація мастила. Більшість компонентів, які використовуються для виготовлення запропонованого мастила, випускаються промисловістю за діючою нормативнотехнічною документацією. Як промотор використовуються метанол, етанол, пропаноли, бутаноли та інші аліфатичні спирти. Як вихідні алкілсаліцилові кислоти використовуються алкілсаліцилові кислоти, наприклад, одержані як напівпродукт у виробництві алкілсаліцилатних присадок з використанням в ролі алкілюючого аґента олігомерів етилену С16-С18 або алкіл-(С10-С18)-саліцилові кислоти, виділені із шламу виробництва алкілсаліцилових присадок, а також вужчі фракції кислот (R=C12-C14), одержані направленим синтезом в процесі алкілування фенолу відповідними олефінами. Крім того, у складі загусника слід використовувати такі кислоти: 12гідроксистеаринову за ТУ 101271 і борну за ГОСТ 9656. Як дисперсійне середовище використовується суміш нафтової оливи та полісилоксанової рідини. В якості дитіофосфату молібдену можна застосовувати присадку Фріктол (ТУ 38.01.141). Присадку 3а,9-дигідро-1,2,3триметоксикарбонілциклопента[b]-1,4-бензотіазин одержують конденсацією о-амінотіофенолів з 1,2діокси-3,4,5-тріалкоксикарбоніл-2,5циклопентадієнами у середовищі етилового спирту при 120°С з наступним виділенням цільового продукту відомими засобами. Структура цієї присадки відповідає формулі: H N COOCH3 COOCH3 S COOCH 3 , (1) Спосіб її одержання наводиться у літературних джерелах [Авторское свидетельство №540865, С 07D 279/16; Е.В. Кобылянский, И.М. Василькевич, Л.С. Дегтярев, Г.Ф.Дворко Дигидро-1,2,3-триалкоксикарбонилциклопента[b]-1,4-бензотиазины. Химия гетероциклических соединений. - 1980. №11. - С.1485-1488]. Як буде показано нижче (див. табл. №№1, 2), зміна складу дисперсійного середовища та введення пакету присадок, що складається з дитіофосфату молібдену і антиокиснювальної присадки 3a,9-дигідро-1,2,3триметоксикарбонілциклопента[b]-1,4 5 82620 бензотіазину, разом з відомими компонентами при дотриманні запропонованого співвідношення всіх інгредієнтів дозволить одержати новий продукт, який характеризується підвищеною антиокислювальною стабільністю, покращеними низькотемпературними та високими захисними характеристиками і є працездатним у вологих та агресивних середовищах за температур експлуатації від мінус 40°С до плюс 180°С. 6 Таким чином, завдання винаходу вирішено з досягненням необхідного технічного результату. За описаною технологією у відповідності до винаходу, що заявляється, виготовлені зразки запропонованого мастила з використанням товарних сировинних продуктів. Склад виготовлених зразків мастила, що пропонується, наведений у таблиці 1. Таблиця 1 Найменування компонентів Надлужний комплексний загусник Дитіофосфат молібдену 3а,9-дигідро-1,2,3-триметоксикарбонілцикло-пента [b]-1,4-бензотіазин полісилоксанова рідина нафтова олива Вміст компонентів у зразках мастила, що пропонується, % мас. Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 37,4 37,4 41,6 2 2,5 1,5 Виготовлені зразки мастила випробувано у порівнянні з мастилом-прототипом (за пат. України №59891) такого складу, % мас: карбонат лужно-земельного металу - 12,6 алкілсаліцилат лужно-земельного металу з числом вуглецеви х атомів в алкілі 10-18 14,8 метаборат лужно-земельного металлу - 4,7 12-гідроксистеарат лужноземельного металу - 5,3 нафтова або синтетична олива до 100 Зразки мастил досліджено лабораторними методами згідно з діючими стандартами і випробувано на спеціальних стендах. Для визначення антиокиснювальної стабільності мастил використано розроблений в УкрНДІНП "МАС МА" метод [Бутовец В.В., Мительман Б.Ю., Сакович А.Б., Костюк Л.М. Исследование кинетики окисления литиевой смазки, в кн. Повышение качества смазочных материалов и эффективности их применения, М., ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ, 1980, с.3-8; Ischuk Y.L., Butovets V.V. Estimation of Grease Oxidation Stability Under Dynamic Conditions and Antioxidant Testing //NLGI Spokesman. - 1991. Vol. 55, №4. - P.17-22.], який дозволяє в динамічних умовах на установці АС-2 при заданій температурі досліджувати здатність до окиснення мастил за швидкістю поглинання ними кисню. За критерій оцінки стабільності мастил при 150oС вибрано індукційний період окиснення, тобто час, протягом котрого мастило чинить опір дії кисню. Для характеристики механічної стабільності антифрикційних мастил використано модифікова 1 2 1 30 решта 35 решта 22,5 решта ний в УкрНДІНП «МАС МА» метод ASTM D 1831. Після випробування на роликовому приладі Shell при 60°С протягом 6 годин визначено межу міцності мастила на зсув згідно з ГОСТ 7143 і розраховано значення індексу руйнування (Кt ) за формулою Кt =[(t1-t2)/t2 ]·100, де t1, t2- межа міцності мастила на зсув при 20°С відповідно до і після випробувань. Основні характеристики мастил та результати їх випробувань на стендах надані у таблиці 2. Наведені у табл.2 дані свідчать про те, що мастило, яке заявляється, термостабільне, характеризується високими протизношувальними характеристиками, а за показниками низькотемпературних (крутний момент при мінус 40°С) та адгезійних (вимивання водою при 79°С) воно має переваги у порівнянні з мастиламипрототипами.Стендові випробування на швидкість корозії за методом "Динакоротест" (Кваліфікаційний метод оцінки пластичних мастил, затверджений рішенням Держкомісії №23/1-91 від 01.03.82р.) та вимірювання крутного моменту при низьких температурах (мінус 40°С) підтверджують придатність нового мастила для використання як універсального у вузлах тертя різноманітних механізмів у температурному інтервалі від мінус 40°С до плюс 180°С. При цьому нове мастило значно перевищує відомі мастила за антиокиснювальною стабільністю (індукційний період окиснення) та механічною стабільністю (випробування на приладі Shell). 7 82620 8 Таблиця 2. Мастило за пат. України 59891 Мастило за пат. України 8186 ASTM D566 >230 ASTM D217 Найменування показників, Метод виодиниця виміру пробування Температура крапання, o С Пенетрація при 25и С, м10-4 - 60 подв.тактів Ме ханічна стабільність (роликовий прилад Shell). Межа міцності при 20°С на зсув, Па: - вихідна - після руйнування - Індекс руйнування, (Кt ), % Протизношувальні властивості на ЧКМ, стальсталь, 75°С, 392Н, 1год, мм Водозмивність, 79°С, 1год, % Крутний момент при 40°С, Н·м: - пусковий - сталий Індукційний період окиснення, 150°С, хв Захисні властивості у динамічних умовах: Швидкість корозії, мм/рік ASTM D 1831 ASTM D2266 ASTM D 1264 ASTM D1478 Метод УкрНДІ НП„МАС МА " Метод УкрНДІ НП „МАС МА" „Динако ротест" Зразок2 Зразок 3 >230 >250 >250 >250 230 265 220 230 210 1210 1320 -9,1 640 455 28,9 1400 1320 5,7 1200 1080 10,0 1430 1500 -4,9 0,60 0,85 0,55 0,53 0,60 1,0 7,5 1,73 1,82 1,44 Мастило замерзає 0,75 0,370 0,590 0,013 0,420 0,010 0,25 0,05 350 420 480 400 4,3·10-4 6,5·10-4 1,7·10-4 2,7·10-4 1,5·10-4 Отже, результати випробування пропонованого мастила показують, що воно може застосовуватися як високоефективне антифрикційне Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін Мастило, що пропонується Зразок 1 мастило як при високих, так і при низьких температурах, в умовах високих навантажень у вологи х та агресивних середовищах. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Lubricating oil for friction units of industrial equipment and vehicles

Автори англійською

Papeikin Oleksii Oleksandrovych, Zhelieznyi Leonid Vitaliovych, Kobylianskyi Yevhen Vasyliovych, Ischuk Yurii Lukych, Martyniuk Mykola Alfredovych

Назва патенту російською

Смазочное масло для узлов трения промышленного оборудования и транспортных средств

Автори російською

Папейкин Алексей Александрович, Железный Леонид Витальевич, Кобылянский Евгений Васильевич, Ищук Юрий Лукич, Мартынюк Николай Альфредович

МПК / Мітки

МПК: C10N 10/12, C10M 135/00, C10M 169/00, C10M 169/06, C10M 155/00, C10M 117/00

Мітки: вузлів, тертя, засобів, транспортних, обладнання, мастило, промислового

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-82620-mastilo-dlya-vuzliv-tertya-promislovogo-obladnannya-i-transportnikh-zasobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мастило для вузлів тертя промислового обладнання і транспортних засобів</a>

Подібні патенти