Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Мастило для вузлів тертя механізмів літальних апаратів на основі суміші синтетичних олив, що містить комплексне літієве мило 12-гідроксистеаринової, борної та терефталевої кислот і 2,2'-метилен-біс-4-метил-6-трет-бутилфенол, яке відрізняється тим, що додатково містить діалкілдитіофосфат цинку, сульфідовані олефіни, поліізобутилен та співполімер етилену з пропіленом при такому співвідношенні компонентів, % мас :

комплексне літієве мило 12-гідроксистеаринової, борної та терефталевої кислот

8,0-20,0

сульфідовані олефіни

0,8-2,5

2,2'-метилен-біс-4-метил-6-трет-бутилфенол

0,3-2,0

діалкілдитіофосфат цинку

0,5-3,0

поліізобутилен

0,2-2,5 

співполімер етилену з пропіленом

0,2-2,5

суміш синтетичних олив

до 100.

Текст

Мастило для вузлів тертя механізмів літальних апаратів на основі суміші синтетичних олив, C2 2 (19) 1 3 77133 4 авіаційних компаній, зокрема, специфікації BMS 3поліізобутилен 0,2-2,5 33 фірми Boeing (США) [Grease, Aircraft, General сополімер етилену з пропіленом 0,2-2,5 purpose.- Boeing material specification qualified суміш синтетичних олив до 100. products list BMS 3-33, 1995]. Одним з таких масВведення до складу мастила діалкілдитіофотил є універсальне багатофункціональне авіаційне сфату цинку, сульфідованих олефінів, поліізобумастило фірми Shell Oil Products Со.(США), що тилену і сополімеру етилену з пропіленом у сукупвиробляється під торговою маркою Aeroshell ності з відомими компонентами дозволило Grease 33 (Boeing MSDS №089634). Характерисстворити нове комплексне літійове мастило на тики цього мастила наведені у вищевказаній спесинтетичній основі, яке характеризується у порівцифікації, але склад його не опубліковано. нянні з прототипом покращеними низькотемпераНайближчим за складом до мастила, що заявтурними, змащувальними та протизношувальними ляється, є мастило [Пат. України №66178, МПК характеристиками, і є працездатним в умовах темС10М169/04, Бюл.№4 від 15.04.2004], що містить у ператур експлуатації від мінус 73°С до плюс % мас: 150°С. комплексне літійове мило 12Як свідчать наведені нижче дані (див. табл.2), гідроксистеариновоі, борної та терефнове мастило не лише відповідає вимогам специталевої кислот 8-20 фікації фірми Boeing (США), а й перевищує відополітетрафторетилен 0,8-6 мий закордонний аналог за показниками механічдитіофосфат молібдену 0,5-3 ної стабільності (пенетрація після 60 та 100000 суміш 2.2'-метилен-біс-4-метил-6подвійних тактів), водозмивності та за рівнем антретбутилфенолу та обробленого ботиокиснювальних властивостей. рною кислотою продукту конденсації Таким чином, завдання винаходу виконано з 2,6-дитретбутилфенолу і алкілфенодосягненням необхідного технічного результату. лів з формальдегідом і аміном у співДля виготовлення мастила використовують відношенні 1:0,8+2 відповідно вихідні сировинні продукти, що випускаються про2-6 мисловістю. суміш синтетичних олив до 100. Для одержання загусника застосовують такі Це мастило призначене для застосування у кислоти: 12-гідроксистеаринову [ТУ 101271], борну гольчастих підшипниках, шестірнях планетарних [ГОСТ 9656] та терефталеву [ТУ 6-02-896]. редукторів та інших вузлах тертя промислового В якості 2.2'-метилен-біс-4-метил-6обладнання. Відоме мастило характеризується третбутилфенолу можна використовувати присадвисоким рівнем структурно-механічних і антиокиску Агідол-2 [ТУ 38.101617], а як діалкілдитіофоснювальних властивостей, має відносно широкий фат цинку - присадку ДФ-11 [ТУ 38.5901254]. температурний діапазон застосування (від мінус В якості поліізобутилену слід використовувати 50°С до плюс 150°С), однак, за показниками змаприсадку П-20 [ТУ 38-103257], а як сополімер етищувальних, протизношувальних, а також низьколену і пропілену - присадку Shelvis 50 (фірма Shell температурних властивостей не відповідає норOil Products Co.). мам специфікації BMS 3-33 фірми Boeing (США) і В якості суміші сульфідованих олефінів доціне може застосовуватись у вузлах тертя сучасних льно використовувати присадку Hitec 312 (фірма літальних апаратів. Ethyl Petroleum Additives ltd). Завданням винаходу є створення універсальЗапропоноване мастило одержують за техноного мастила для вузлів тертя механізмів літальлогією, що складається з таких стадій : них апаратів з покращеними показниками змащу- розчинення полімерів в суміші синтетичних вальних, протизношувальних та олив; низькотемпературних властивостей, яке відпові- взаємодія 12-гідроксистеаринової кислоти і дало б специфікаціям ведучих авіаційних компаній кислот-комплексоутворювачів (борної і терефтасвіту. левої) з гідроксидом літія в суміші синтетичних Поставлене завдання вирішено створенням олив з одержанням суспензії комплексного літійонового мастила на основі суміші синтетичних олив, вого мила вказаних кислот; яке поряд з комплексним літійовим милом 12- зневоднення одержаної оливно-мильної сугідроксистеаринової, борної і терефталевої кислот спензії; та 2.2'-метилен-біс-4-метил-6-третбутилфенолом, - термомеханічна обробка оливно-мильної судодатково містить діалкілдитіофосфат цинку, суспензії, її охолодження та ізотермічна кристалізальфідовані олефіни, поліізобутилен та сополімер ція; етилену з пропіленом з таким співвідношенням - введення присадок; компонентів, % мас: - гомогенізація мастила. комплексне літійове мило 12За описаною технологією у відповідності до пдроксистеариновоі, борної та терефвинаходу, що заявляється, були виготовлені зразталевої кислот 8-20 ки запропонованого мастила з використанням тосульфідовані олефіни 0,8-2,5 варних сировинних продуктів. 2.2'-метилен-біс-4-метил-6Склад виготовлених зразків мастила, що протретбутилфенол 0,3-2,0 понується, наведений в таблиці 1. діалкілдитіофосфат цинку 0,5-3,0 5 77133 6 Таблиця 1 Вміст компонентів в зразках мастила, що пропонується, % мас Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Найменування компонентів Комплексне літійове мило 12-гідроксистеаринової, борної та терефталевої кислот Сульфідовані олефіни Поліізобутилен Сополімер етилену з пропіленом 2.2' -метилен-біс-4-метил-6-третбутилфенол Діалкілдитіофосфат цинку Суміш синтетичних олив Виготовлені зразки мастила випробовували в порівнянні з мастилом-прототипом [за пат. України №66178] такого складу, % мас: комплексне літійове мило гідроксистеаринової, борної та терефталевої кислот 17 політетрафторетилен 1,5 дитіофосфат молібдену 2 суміш 2.2'-метилен-біс-4-метил-6третбутилфенолу та обробленого борною кислотою продукту конденсації 2,6дитретбутилфенолу і алкілфенолів з формальдегідом і аміном у співвідношенні 1:1,7 відповідно 5 суміш синтетичних олив решта. Зразки мастил досліджували лабораторними методами згідно з діючими стандартами і випробовували на спеціальних стендах. Для визначення ресурсу роботи мастила в підшипниках кочення при підвищених температурах використовували стенд SETA-1860, що відповідає методу FTMS 791B-333.1 Федерального Стандарту США. Це швидкісний підшипниковий стенд, який призначений для випробування мастил при підвищених швидкостях (до 10000хв-1) та температурах (до плюс 150°С). Стенд SETA-1860 складається з трьох однакових вузлів, кожний з яких включає камеру з електрообігрівачами, підшипниковий вузол і електродвигун з ремінною передачою на шпіндель. Випробування зразків мастил проводили в підшипнику 70-204КЗ при радіальному навантаженні Рр=23Н, осьовому навантаженні Рос=23Н, частоті обертання η= 10000хв-1 і температурі плюс 150°С. Час нормальної роботи підшипника з нанесеним мастилом до його виходу з ладу (або появи одного з слідуючих факторів: спонтанне підвищення температури вище заданої, відпресовуваність 10 12,5 17 1,5 0,5 0,5 0,5 2 решта 1 1,5 1 1,5 2 решта 2 0,5 2 1 1 решта оливи, підсилення шуму в роботі підшипника) є критерієм оцінки працездатності мастила за даної температури. Для визначення антиокиснювальної стабільності мастил використовували розроблений в УкрНДІНП “МАСМА” метод [Бутовец В.В., Мительман Б.Ю., Сакович А.Б., Костюк Л.М. Исследование кинетики окисления литиевой смазки, в кн. Повышение качества смазочных материалов и эффективности их применения, М., ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ, 1980, с.3-8; Ischuk Y.L., Butovets V.V. Estimation of Grease Oxidation Stability Under Dynamic Conditions and Antioxidant Testing //NLGI Spokesman.- 1991.Vol.55, №4.- P.17-22], який дозволяє в динамічних умовах на установці АС-2 при заданій температурі досліджувати здатність до окиснення мастил за швидкістю поглинання ними кисню. За критерій оцінки стабільності мастил при 150 С вибрано індукційний період окиснення, тобто час, протягом котрого мастило чинить опір дії кисню. Основні характеристики мастил та результати їх випробувань на стендах надані в таблиці 2. Наведені у табл.2 дані свідчать про те, що мастило, що заявляється, характеризується високими змащувальними та протизношувальними властивостями, а за показниками низькотемпературних (крутний момент при мінус 73°С), адгезійних (вимивання водою при 79°С) та антиокиснювальних властивостей воно має переваги в порівнянні не тільки з мастилом-прототипом, а й закордонним аналогом. Стендові випробування працездатності при 150°С та вимірювання крутного моменту при низьких температурах підтверджують придатність нового мастила для використання як універсального у вузлах тертя механізмів літальних апаратів в температурному інтервалі від мінус 73°С до плюс 150°С. 7 77133 8 Таблиця 2 Найменування показМетод Вимоги Мастило ників, одиниця виміру випробу- специфікації за пат. Украївання BMS3-33 ни 66178 Температура крапан- ASTM >250 >250 ня, °С D566 Пенетрація при 25°С,м 10-4 -60 подв. тактів ASTM 265-315 285 -100 000 -"D217 265-385 310 Межа міцності, Па ГОСТ при 20°С 7143 480 при 80°С метод Б 190 Змащувальні властивості на чотирикульASTM ковій машині тертя D2596 (ЧКМ), 27°С - індекс зношування, Η >600 560 Протизношувальні властивості на ЧКМ, ASTM сталь-сталь, 75°С, D2266 392Н, 1год, мм 250 >250 >250 260 307 310 335 285 305 265 280 430 200 500 220 650 300 710 750 710 710 0,55 0,55 0,55 0,60 4,5 4,0 2,0 2,5 650 670 700 680 0,25 0,05 0,10 0,01 0,20 0,01 0,25 0,05 850 1100 1210 1150 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Lubricant for friction units of aircrafts mechanisms

Автори англійською

Ischuk Yurii Lukych, Stakhurskyi Oleksandr Dmytrovych, Zheleznyi Leonid Vitaliiovych, Butovets Valerii Volodymyrovych, Kravchenko Oleksii Romanovych, Lendiel Yosyp Vasyliovych, Makedonskyi Oleh Oleksandrovych, Bulhak Vasyl Borysovych, Venher Iryna Oleksiivna

Назва патенту російською

Смазка для узлов трения механизмов летательных аппаратов

Автори російською

Ищук Юрий Лукич, Стахурский Александр Дмитриевич, Железный Леонид Виталиевич, Бутовец Валерий Владимирович, Кравченко Алексей Романович, Лэндьел Иосиф Васильевич, Македонский Олег Александрович, Булгак Василий Борисович, Венгер Ирина Алексеевна

МПК / Мітки

МПК: C10M 137/00, C10M 129/10, C10M 143/00, C10M 169/06, C10M 117/00, C10M 135/00

Мітки: мастило, механізмів, вузлів, апаратів, літальних, тертя

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-77133-mastilo-dlya-vuzliv-tertya-mekhanizmiv-litalnikh-aparativ.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мастило для вузлів тертя механізмів літальних апаратів</a>

Подібні патенти