Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб прогнозу просторових зміщень земної поверхні вугільних шахт, який відрізняється тим, що включає аналіз вихідних даних умов відпрацювання вугільного родовища і даних раніше проведених спостережень за осіданням земної поверхні досліджуваної і сусідніх шахт і підготовку растрової основи планів гірничих робіт згідно з етапами:

а) сканування окремих фрагментів, злиття їх в єдине зображення, його орієнтоване і подальше калібрування; б) завдання системи координат і розрахункової сітки для розрахунку осідань по кожній шахті; в) векторизація і заповнення таблиці атрибутивних даних для кожної очисної виробки й апроксимація їхніх контурів; г) розрахунок осідань від окремих виробок з урахуванням окремих впливів, представлення результатів розрахунків у вигляді графіків ізоліній, математичне оброблення й класифікація одержаних об'єктів.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при аналізі даних відпрацювання вугільного родовища використовують обмінні плани гірничих робіт і архівні дані про функціонування шахти.

3. Спосіб за п. 1а), який відрізняється тим, що при підготовці растрової основи використовують ГІС "ГеоМарк".

4. Спосіб за п. 1б), який відрізняється тим, що розрахункова сітка для визначення осідань має початок в центрі головного ствола відповідної шахти, вісь х спрямована у бік переважаючого напряму простягання порід, вісь у неперпендикулярна осі х, спрямована у бік піднесення, і крок сітки по осях dx і dy однаковий, при цьому розрахункові сітки сусідніх шахт перекриваються між собою.

5. Спосіб за п. 1в) який відрізняється тим, що для отримання контурів гірничих виробок, необхідних для розрахунку осідань, застосовують векторизацію растрових зображень планів багатокутниками і довільними чотирикутниками.

6. Спосіб за п. 1г), який відрізняється тим, що одержану інформацію по одній шахті обробляють, інтерпретують, коректують, екстраполюють і інтерполюють по вертикалі і горизонталі з геомеханічними і геофізичними полями і потім використовують при класифікації і розрахунках параметрів осідань по діючим шахтам з використанням програми WinMulda і псевдоеталонів шахт з аналогічними гірничотехнічними умовами.

Текст

Захисна ущільнювальна замазка, що містить нафтову оливу, Аl-мило жирних кислот, нафтовий вуглеводневий загусник та полімерно-в’язкісну присадку, яка відрізняється тим, що як нафтову C2 1 3 65277 4 синтетичного натрійбутадієнового каучуку СКБ, а Ефективність використання нового також виникають проблеми з постачанням відповіущільнювального продукту без попереднього його дної якості дефіцитної високов'язкої оливи циліндрозігріву підтверджується позитивними результарової 52 (Вапор). тами одержаними в процесі проведення стендових В основу винаходу поставлено завдання стводосліджень, які полягають у витримуванні в рити компонентний склад аналогічної за признахолодильній камері сталевих пластин з нанесеною ченням захисної ущільнювальної замазки шляхом замазкою при температурі мінус 65°С протягом 12 підбору оптимальної якості альтернативних інгрегодин. Шар запропонованої замазки залишився дієнтів, які здатні забезпечувати високі антифрикм'яким та еластичним, що є її перевагою порівняно ційні та захисні властивості заявленого мастила. з прототипом - замазкою ЗЗК-ЗУ, яка при Вирішення цього завдання досягається тим, витримуванні її в цих умовах стає склоподібною, що до складу ущільнювальної замазки на основі розтріскується і потребує перед нанесенням на нафтової оливи, загущеної Аl-милом, петролатуповерхню металу обов'язкового розігріву. мом, з доданням синтетичного каучуку, згідно з В таблиці 1 подано компонентний склад зразвинаходом як нафтова олива використовується ків заявленої захисної ущільнювальної замазки, а в таблиці 2 - їх основні характеристики, а також базова основа з V100°С 20 мм2/с, як загусник – характеристики прототипу та дослідної промислоАІ-мило виключно насиченої стеаринової кислоти вої партії. З таблиць видно, що вміст компонентів у або суміші насичених кислот С12-С22, петролатум заявленому інтервалі кількісних співвідношень або церезин, або їх сумки в будь-яких частках, як забезпечує запропонованій композиції добре пополімерно-в'язкісна присадка - синтетичний каучук єднання властивостей, які знаходяться практично СКБ марки 45 або поліізобутилен низькомолекуна однаковому рівні з прототипом, а за деякими лярний з молекулярною масою (М.м.) 900-25000, показниками переважають його. Так, заявлений або поліетилен низького тиску при такому продукт характеризується більшими, ніж має проспіввідношенні компонентів: тотип, значеннями температурами краплепадіння - АІ-мило стеаринової кислоти або не нижче 125°С і позитивною схильністю до сповсуміш насичених кислот С12-С22 - 10,0-20,0 зання під кутами 45° та 90° при температурі 100°С, - петролатум або церезин, або їх що гарантує високі адгезійні властивості заявленої суміш у будь-яких частках - 8,0-22,0 композиції. - в'язкісно-полімерна присадка Мікропенетрація при 0°С у замазки ЗЗК-ЗУ синтетичний каучук (натрійбутадієзнаходиться у межах 4-8мм/10, а у заявленої зановий) СКБ марки 45 або поліізобумазки вона значно вища і коливається в межах 12тилен низькомолекулярний з М.м. 22мм/10, що свідчить про пластичність замазки, 900-25000, або поліетилен низькояка заявляється, при низьких температурах, про го тиску - 0,25-7,0 поліпшення низькотемпературних властивостей і олива нафтова забезпечує надійне використання її на холоді. (V100°С 20 мм2/с) - до 100,0 До того ж прекрасні консерваційні та захисні Компонентний склад заявленої ущільнювальвластивості заявленої композиції по відношенню ної замазки із зазначеним вмістом наведених видо чорних та кольорових металів підтверджуються ще інгредієнтів і розширеною базою сировини, випробуваннями за ГОСТ 9.054, метод 3 - випрозгідно з об'ємом патентних вимог, дозволяє отрибування у досить жорстких умовах, а саме - в камати високоякісний ущільнювальний мастильний мері погоди в умовах соляного туману. матеріал, призначений для надійної герметизації Процес виготовлення запропонованої замазки усіх видів устаткування протягом тривалого часу їх здійснюється на стандартному устаткуванні за консервації та зберігання. загальноприйнятою для АІ-мастил технологією (3, Використання у складі ущільнювальної замаз4). Вона полягає в нагріванні базової оливи до 40ки АІ-мила жирних кислот природних жирів, а са50°С, введенні та розчиненні необхідної кількості ме: насиченої стеаринової кислоти або насичених АІ-мила та вуглеводневого загусника - петролатукислот С12-С22 забезпечує високий ефект загущенму або церезину, або їх суміші при 50-80°С, набуня, надає пластичності композиції, сприяє поліпханні загусника та зневодненні суміші при 90шенню її мастильних властивостей. 100°С протягом 5-10 годин, термообробці при 200Доступна тверда нафтова вуглеводнева сиро210°С протягом 2-6 годин, охолодженні до 170вина - петролатум, церезин у складі заявленої 150°C, завантаженні в'язкісно-полімерної присадкомпозиції крім захисних властивостей виконує ки, аналізуванні і зливанні готового продукту. функцію стабілізатора структури і водостійкого Всі компоненти захисної ущільнювальної заінгредієнта. мазки - відомі продукти, що виробляються промиВикористання в'язкісної полімерної присадки слово. забезпечує високу адгезію на поверхні металу, а Як дисперсійне середовище можуть викориснизькотемпературні властивості нафтових олив з товуватись такі нафтові оливи: (V100°С 20 мм2/с) дозволяють отримувати зама- Олива кабельна середньов'язка - ТУ 38.301зку, яка працездатна при значно низьких темпера29-26-89; ТУ 38.301-29-42-26; турах, а саме до мінус 65°С і сприяє, згідно з об'є- Брайтсток - сертифікат постачальника з мом патентних вимог, подоланню перешкод при імпорту. використанні замазки на холоді, що раніше було - Олива базова Славол ОБ-500 - ТУ У неможливим і вимагало обов'язкового підігрівання 13932946.027-2001 замазки ЗЗК-ЗУ - (прототипу) перед її нанесенням на шви та нещільності устаткування. 5 65277 6 - Олива базова - основа олив М-20-В2(Ф) - ТУ ється АІ-мило стеаринової кислоти - ТУ 38-10132238.1011195-89 77 (сертифікат постачальника з імпорту) та інші. - Циліндрова 52 - ГОСТ 6411-76; ТУ 38.10151Як полімерно-в'язкісні, адгезійні присадки ви76 користовуються: - Олива авіаційна МС-20 - ГОСТ 21743-76 - Каучук синтетичний натрійбутадієновий СКБ- Оливи базові селективного очищення - ТУ 45 або БМК, або СКИ-3 ГОСТ 14925-79 та інші. 38.101317-87; ТУ 38.30113-023-98; ТУ 38.301-13- Поліізобутилен низькомолекулярний, марки 007-98; ТУ 38.101523-00; ТУ 320.00149943.012-99 П-20 ТУ 38.103257-80; ТУ 38.303-02-99-99 та інші. та інші - Лубризол 3108, Лубризол 3104 - сертифікат - Компонент залишковий - ТУ 38.301-29-27-89; фірми "ЛУБРИЗОЛ" (США) та інші. ТУ 38.601-07-33-95; ТУ 38.301-29-48-95; ТУ - Поліетилен низького тиску - ГОСТ 16388-85; 38.1011270-00 та ін. та інші їх аналоги за призначенням та Як нафтовий вуглеводневий загусник викорисвластивостями. товується: Випробування за призначенням дослідних - Петролатум - ТУ 38.401166-90; ТУ У партій запропонованої ущільнювальної замазки 00152307.027-96; ТУ 38.301-29-110- 99 та ін. отримали високу оцінку їх якості. - Церезин - ГОСТ 2488-79; ТУ 38.401218-94 та На промислове виробництво заявленої ін. захисної замазки розроблена технічна Як загусник АІ-мила високомолекулярних жирдокументація. них кислот природного походження використовуТаблиця 1 Компонентний склад заявлено ущільнювальної замазки № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Найменування компонентів 1 2 Αl-мило стеари8,0 12,0 нової кислоти Al-мило суміші стеаринової і олеінової кислот Суміш петролатуму і церезину 20,0 13,0 в частках 4:1 Петролатум Церезин Поліізобутилен, 1,0 0,75 П-20 Каучук синтетичний натрій - бутадієновий Поліетилен низ. тиску Олива нафтова з в'язкістю кінеДо 100 До 100 матичною 2 24мм /с при 100° Співвідношення компонентів, мас. % Зразки 3 4 5 6 7 16,5 18,5 16,0 9 10 14,0 9,0 18,0 23,0 16,0 18,0 8 10,0 10,0 12,0 10,0 8,0 12,0 0,5 0,3 9,0 0,3 6,0 5,0 4,0 До 100 3,0 7,0 До 100 До 100 До 100 До 100 До 100 До 100 До 100 7 65277 8 Таблиця 2 Фізико-хімічні показники якості прототипу (замазка ЗЗК-ЗУ) і зразків заявленої захисної ущільнювальної замазки N° Показники якості Прототип (Замазка ЗЗК-ЗУ) Досліднопромислова партія Захисна ущільнювальна замазка 1 1 2 3 4 5 Температура краплепадіння, °С Пенетрація при 25°С без перемішування, 0,1мм Корозійний вплив на метали при 100°С протягом 3-х годин на пластинках: - Мідь марки Μ1 або М2 - сірий чавун марки СЧ18-36 - сталь марки Ст 3 2 Зразки № 3 4 5 115 126 112 118 127 132 144 40-80 58 56 75 61 48 37 Витримує Витримує Витримує Витримує Витримує Витримує Витримує Витримує Витримує Витримує Витримує Витримує Витримує Витримує Витримує Схильність до сповзання (4год, 100°С) під кутом 45° Витримує під кутом 90° Не витр. Випробування захисних властивостей в атмосфері соляного туману, Сліди корозії на 5%-ий розчин NaCI, tміді 50°C 12 діб. Чорні та кольорові метали. Продовження таблиці 2 № Показники якості 1 2 Температура краплепадіння, °С Пенетрація при 25°С без перемішування, 0,1мм Корозійний вплив на метали при 100°С протягом 3-х годин на пластинках: - мідь марки М1або М2 - сірий чавун марки СЧ 18 - 36 - сталь марки Ст 3 Схильність до сповзання (4год, 100°С) під кутом 45° під кутом 90° Випробування захисних властивостей в атмосфері соляного туману, 5%-ий розчин NaCI, t=50°C 12 діб. Чорні та кольорові метали. 3 4 5 Джерела інформації 1. Синицын В.В. Пластичные смазки в СССР. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия, 1984. 2. Синицын В.В. Подбор и применение пластичных смазок. - 2-е изд. - М.: Химия, 1974. Комп’ютерна верстка В. Мацело Захисна ущільнювальна замазка Зразки № 6 7 8 9 10 126 118 122 116 148 48 74 58 68 46 Витримує Витримує Витримує Витримує Витримує Витримує 3. Бонер К.Д. Производство и применение консистентных смазок. - М.: Гостоптехиздат, 1958. 4. Ищук Ю.Л. Технология пластичных смазок. - К.: Наукова думка, 1986. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A protective sealing putty

Автори англійською

Shaposhnyk Oleksandr Vasyliovych, Stakhurskyi Oleksandr Dmytrovych, Makedonskyi Oleh Oleksandrovych, Bykovska Olena Yukhymivna, Bereznytska Olena Andriivna, Tykhomyrov Oleksandr Hennadiiovych

Назва патенту російською

Защитная уплотнительная замазка

Автори російською

Шапошник Александр Васильевич, Стахурский Александр Дмитриевич, Македонский Олег Александрович, Быковская Елена Ефимовна, Березницкая Елена Андреевна, Тихомиров Александр Геннадьевич, Тихомиров Александр Геннадиевич

МПК / Мітки

МПК: C10M 161/00, C10M 169/06

Мітки: захисна, ущільнювальна, замазка

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-65277-zakhisna-ushhilnyuvalna-zamazka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Захисна ущільнювальна замазка</a>

Подібні патенти