Пристрій і спосіб видалення окалини, яка відшаровується, з поверхні сляба

Номер патенту: 78237

Опубліковано: 15.03.2007

Автори: Арменат Юрген, Фігер-Шланген Кірстен, Ельс Бернхард, Шустер Інго

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для видалення окалини, яка відшаровується, з поверхні сляба, наприклад тонкого сляба, в умовах компактного ливарно-прокатного комплексу, який містить щонайменше слябову розливну машину, пристрій різання сляба, піч для вирівнювання температури і одну або декілька прокатних клітей з моталкою, причому пристрій для видалення окалини являє собою пристрій (11) гідрозбивання окалини, що відшаровується, який має щонайменше розміщені відповідно відносно сляба (1) нижню розпилювальну трубку (2) і верхню розпилювальну трубку (3), причому кожна з розпилювальних трубок (2, 3) оснащена розпилювальними форсунками (4), і розміщений перед піччю (5) для вирівнювання температур, наприклад піччю з роликовим подом, і приєднаний до підводу (6) для води з технологічно необхідним тиском і з пропорційним відповідній кількості розпилювальних форсунок (4) об'ємним потоком, який відрізняється тим, що пристрій (11) гідрозбивання виконаний таким чином, що для подачі окалини, яка відшарувалася, і стічної води до нього приєднано жолоб (7) для окалини з встановленим у стоці пристроєм розділення на воду і тверду речовину.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій (11) гідрозбивання окалини розміщений у напрямі переміщення сляба між правильно-тягнучим пристроєм (8) і піччю (5) з роликовим подом.

3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що пристрій (9) різання сляба, наприклад ножиці, розміщений між пристроєм (11) гідрозбивання окалини і піччю (5) з роликовим подом.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій (11) гідрозбивання окалини у напрямі переміщення сляба розміщений між пристроєм (9) різання сляба і піччю (5) з роликовим подом.

5. Спосіб видалення окалини, яка відшаровується, з поверхні сляба, наприклад тонкого сляба, в умовах компактного ливарно-прокатного комплексу, за допомогою пристрою для видалення окалини за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що тиск подачі води до розпилювальних трубок (2, 3) пристрою (11) гідрозбивання окалини складає 5-15 атм., переважно < 10 атм., при цьому окалину, яка відшарувалася, і стічну воду подають у жолоб (7) для окалини, де здійснюють розділення на воду і тверду речовину.

6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що окалину, яка відшаровується від поверхні сляба, видаляють за принципом термоудару.

7. Спосіб за п. 5 або 6, який відрізняється тим, що видалення окалини з поверхні сляба (1) здійснюють з незначними тепловими втратами.

8. Спосіб за п. 5, 6 або 7, який відрізняється тим, що операцію видалення окалини розпиленням здійснюють перед подачею сляба (1) у піч (5) з роликовим подом.

Текст

1. Пристрій для видалення окалини, яка відшаровується, з поверхні сляба, наприклад тонкого сляба, в умовах компактного ливарно-прокатного комплексу, який містить щонайменше слябову розливну машину, пристрій різання сляба, піч для вирівнювання температури і одну або декілька прокатних клітей з моталкою, причому пристрій для видалення окалини являє собою пристрій (11) гідрозбивання окалини, що відшаровується, який має щонайменше розміщені відповідно відносно сляба (1) нижню розпилювальну трубку (2) і верхню розпилювальну тр убку (3), причому кожна з розпилювальних трубок (2, 3) оснащена розпилювальними форсунками (4), і розміщений перед піччю (5) для вирівнювання температур, наприклад піччю з роликовим подом, і приєднаний до підводу (6) для води з технологічно необхідним тиском і з пропорційним відповідній кількості розпилювальних форсунок (4) об'ємним потоком, який відрізняє ться тим, що пристрій (11) гідрозбивання виконаний таким чином, що для подачі окалини, C2 2 UA 1 3 78237 4 сляба розпилювальні трубки, причому кожна розводу, впливають на верхню і нижню сторони пропилювальна трубка оснащена розпилювальними катної штаби жорсткими реактивними струменями, форсунками і розміщена перед піччю для вирівнюздійснюють кругові рухи і відшаровують шар окавання температури, наприклад піччю з роликовим лини. подом, і приєднана до підводу для води з технолоУ документі ЕР-А-0846508 описана установка гічно необхідним тиском і з пропорційним відповіддля безперервного розливання з пристроєм витяній кількості розпилювальних форсунок об'ємним жки у з'єднанні з пристроєм м'якого обтиснення, за потоком. Винахід також стосується способу ексяким йде пристрій різання і нагрівальна піч, з приплуатації вказаного пристрою. строєм очищення від окалини із застосуванням Сляб, що надходить від розливної машини, води, розміщеним перед пристроєм різання, призвичайно покритий окалиною. Як правило, такий чому нагрівальна піч розміщена біля виходу устасляб в умовах компактного ливарно-прокатного новки для безперервного розливання. комплексу подається неочищеним у піч з роликоДокумент JP-A-01091908 розкриває пристрій вим подом. Це може привести до того, що окалидля очищення від окалини з водорозпилювальнина, яка попадає у піч з роликовим подом, протягом ми форсунками у взаємодії з обертовою дротяною часу експлуатації збирається на роликах печі, щіткою перед нагрівальною піччю. утворюючи нерегулярні скупчення і налипання. Це У документі DE-A-4133898 описаний спосіб може привести до, відбитків на нижній стороні для видалення розливного шлаку або відповідно сляба і таким чином до зниження якості поверхні окалини з вихідного матеріалу, що безперервно сляба або відповідно готової прокатаної штаби. розливається, для виготовлення гарячекатаної Крім того, окалина, що вільно лежить, діє як ізоляширокої штаби з поліпшеною якістю поверхні при ційний шар, який приводить до погіршеної тепловикористанні технології безперервного розливання передачі при нагріванні сляба у печі з роликовим з одержанням тонкого сляба. Розливний шлак або подом. окалина видаляються за допомогою подачі води Відомі способи і пристрої для очищення сляба під тиском на поверхню литої заготовки перед пояк від окалини, що відшаровується, так і від окалидачею у розміщену після установки безперервного ни, що міцно тримається, за допомогою розпиленрозливання нагрівальну піч, причому повторне ня води під високим тиском. охолоджування на установці безперервного розНаприклад документ JP 11047820 описує споливання регулюється таким чином, що температусіб для видалення окалини, що міцно тримається, ра подачі тонкого сляба у нагрівальну піч підтриз поверхні сляба за допомогою подачі великих мується на однаковому рівні. кількостей води під низьким тиском і подальшим Виходячи із зазначеного вище рівня техніки в розпиленням малих кількостей води під високим основі винаходу лежить задача створення поліптиском на поверхню сляба з метою різкого охолошеного способу очищення від окалини і відповідджування поверхні до 300-400°С і відшаровування ного пристрою гідрозбивання окалини, зокрема окалини за допомогою механічного силового для компактного ливарно-прокатного комплексу, впливу. Вода високого тиску розбризкується з тисщо забезпечують очищення сляба з по можливості ком близько 200-300 атм для механічного виданезначними тепловими втратами, а також зменлення окалини. шення попадання окалини у піч з роликовим подом Документ JP 10128425 описує пристрій для і поліпшення якості поверхні гарячекатаної широочищення від окалини нагрітого сляба з боку викої штаби. ходу з нагрівальної печі. При цьому приблизно Для вирішення цієї задачі для пристрою, охачерез 10 секунд після виходу сляба з печі за дорактеризованого в обмежувальній частині незалепомогою пристрою попереднього видалення окажного пункту 1 формули винаходу, винаходом пелини спочатку протягом 30 секунд на поверхню редбачається пристрій гідрозбивання окалини, сляба подається вода під низьким тиском для виконаний таким чином, що окалина, яка відшарустворення термічного напруження, причому тиск валася, і стічна вода подається у жолоб для окаводи складає близько 20 атм. Вода під високим лини з встановленим у стоці пристроєм розділення тиском близько 120 атм розпилюється на поверхна воду і тверду речовину. ню сляба через 30 секунд після охолоджування За допомогою вказаних ознак винаходу здійсводою, що подається під низьким тиском для пронюється очищення сляба з незначними тепловими ведення повного очищення від окалини. втратами, зменшується попадання окалини у піч з Документ JP-A-02-121 714 описує пристрій для роликовим подом і усувається налипання окалини очищення від окалини з установками для інжектуна роликах печі з роликовим подом. Додатково у вання і розпилення води під високим тиском з удапечі з роликовим подом поліпшується теплоперерним впливом близько 10кг/см 2 на верхню і нижню дача у сляб і загалом досягається збільшення якосторони сталевої штаби на виході з установки для сті поверхні гарячекатаної широкої штаби. безперервного розливання штаби. Інші варіанти здійснення пристою, що відповіДокумент [Donini E.A. et al.: Flexible Thin-slab дає винаходу, передбачені у залежних пунктах Rolling: Matching The Requirement Of Integrated формули винаходу. Producers Iron and Steel Engineer, Association of Спосіб для гідрозбивання окалини, що відшаIron and Steel Engineers, Pittsburgh, US, том 74, ровується, від поверхні сляба характеризується №6, (1997-06-01), стор. 39-44, XP000658413 ISSN: переважно тим, що тиск подачі води до розбризку0021-1559] описує установку для безперервного вальних форсунок пристрою гідрозбивання окалирозливання з вбудованими пристроями очищення ни складає 5-15 атм, переважно < 10 атм. Доцільвід окалини, причому форсунки, що розпилюють ним чином у способі використовується принцип 5 78237 6 термоудару. на воду і тверду речовину. Робочі параметри приОсобливо переважно використання способу, строю гідрозбивання окалини встановлюються відповідно до винаходу, перед подачею сляба у таким чином, що тиск подачі води до розпилювапіч з роликовим подом. льних трубок 2, 3 складає 5-15 атм, переважно < Додаткові переважні варіанти здійснення спо10 атм. Окалина, що знаходиться на поверхні слясобу вказані у додаткових залежних пунктах форба, відділяється за принципом термоудару і видамули винаходу. ляється. Окалина, що відшарувалася, і стічна воДалі винахід додатково пояснюється за допода, як обговорювалося раніше, направляється у могою креслення. жолоб 7 для окалини і там розділяється на склаНа Фіг.1 показана технологічна схема придові частини. строю за винаходом. Відповідно до схематичного Пристрій 11 гідрозбивання окалини не обмепредставлення сляб 1, який відливається на детажується показаним на Фіг.1 розміщенням між прально не представленій установці безперервного вильно-тягнучим пристроєм 8 і піччю 5 з роликорозливання тонких слябів, переміщається на рольвим подом, і без виходу за межі винаходу, гангу 10 спочатку до правильно-тягнучого приможливе його розміщення у напрямі переміщення строю 8, який подає тонкий сляб 1 до пристрою 11 сляба між ножицями 9 і піччю 5 з роликовим погідрозбивання окалини з поверхні сляба. Даний дом. У слябової установки з обтискною кліттю, що пристрій 11 гідрозбивання окалини є основою видодатково зменшує у випадку необхідності товщинаходу. Пристрій 11 містить, щонайменше, одну ну сляба, пристрій 11 гідрозбивання окалини може нижню розпилювальну тр убку 2 і, щонайменше, бути розміщений між обтискною кліттю і піччю 5 з одну верхню розпилювальну трубку 3. Розпилювароликовим подом. Крім того, при іншій конфігурації льні трубки 2, 3 жорстко встановлені і кожна з них установки, пристрій 11 гідрозбивання окалини пооснащена розпилювальними форсунками 4, навинен бути введений обов'язково перед піччю з правленими до поверхні сляба 1. Кожна розпилюроликовим подом. вальна трубка 2, 3 з'єднана з підводом 6 для води При використанні пристрою гідрозбивання з технологічно необхідним тиском і з пропорційним окалини відповідно до винаходу, який на противагу відповідній кількості сопел 4 об'ємним потоком. рівню техніки не є пристроєм гідрозбивання окаПристрій 11 гідрозбивання окалини розміщений лини для видалення первинної окалини, що міцно перед піччю 5 з роликовим подом, але після пратримається, очищення сляба може здійснюватися вильно-тягнучого пристрою 8. Між пристроєм 11 з незначними тепловими втратами. Додатково гідрозбивання окалини і піччю 5 з роликовим поусувається попадання окалини у піч з роликовим дом знаходиться виконаний у вигляді ножиць приподом і тим самим накопичення окалини на ролистрій 9 різання сляба, який розрізає сляб упоперек ках печі. Зменшення кількості окалини на поверхні на стандартні ваги. сляба поліпшує теплопередачу у сляб у печі з роЗмита пристроєм гідрозбивання з поверхні ликовим подом і дозволяє поліпшити якість поверокалина і стічна вода попадає у жолоб 7 для окахні гарячекатаної широкої штаби, що виготовлялини з встановленим у стоці пристроєм розділення ється у наступних прокатних клітях. Комп’ютерна в ерстка Л. Купенко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device and method for removing loose cinder from surface of slab

Автори англійською

Ehls Bernhard, Schuster Ingo, Armenat Juergen

Назва патенту російською

Устройство и способ для удаления отслаивающейся окалины с поверхности сляба

Автори російською

Эльс Бернхард, Шустер Инго, Арменат Юрген

МПК / Мітки

МПК: B21B 45/04

Мітки: поверхні, відшаровується, яка, видалення, сляба, спосіб, пристрій, окалини

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-78237-pristrijj-i-sposib-vidalennya-okalini-yaka-vidsharovuehtsya-z-poverkhni-slyaba.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій і спосіб видалення окалини, яка відшаровується, з поверхні сляба</a>

Подібні патенти