Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Мастило для шарнірів однакових кутових швидкостей автомобілів, яке відрізняється тим, що містить нафтову оливу, загусник - полісечовину, дисульфід молібдену, діалкілдитіофосфат цинку, трис(1,4-С9-С10-ізоалкілфенол)фосфоротіонат, сульфідовані олефіни, пакет антизадирних/протизношувальних беззольних присадок і суміш феніл-b-нафтиламіну та обробленого борною кислотою продукту конденсації 2,6-дитретбутилфенолу і алкілфенолів з формальдегідом і аміном у співвідношенні 1:(0,8-2), відповідно, при такому співвідношенні компонентів, % мас.:

полісечовина

8,0-15,0

дисульфід молібдену

2,0-5,0

діалкілдитіофосфат цинку

1,0-3,0

трис(1,4-С9-С10-ізоалкілфенол)фосфоротіонат

0,5-2,0

сульфідовані олефіни

0,5-3,0

пакет антизадирних/протизношувальних беззольних присадок

0,5-2,0

суміш феніл-b-нафтиламіну та обробленого борною кислотою продукту конденсації 2,6-дитретбутилфенолу і алкілфенолів з формальдегідом і аміном у співвідношенні 1:(0,8-2)

3,5-3,0

нафтова олива

до 100.

Текст

Мастило для шарнірів однакових кутових швидкостей автомобілів, яке відрізняється тим, що містить нафтову оливу, загусник - полісечовину, дисульфід молібдену, діалкілдитіофосфат цинку, трис(1,4-С9-С10-ізоалкілфенол)фосфоротіонат, сульфідовані олефіни, пакет антизадир C2 2 (13) 1 3 78167 4 ках, віддаючи перевагу останнім, через кращу ансуміші речовин і додавання сульфідованих олефітиокиснювальну стабільність та більш тривалий нів, тріф(1,4-С9-С10-ізоалкілфенол)фосфоротіонату ресурс працездатності [Fish Constant velocity joint та антизадирного/протизношувального пакету безgreases. - NLGI Spokesman.-V.63. - №9. - 1999. зольних присадок у сук упності з відомими компоP.14-29]. нентами, дозволяють одержати новий продукт, Найближчим за складом до мастила, що заявякий характеризується підвищеною антиокиснюляється, є мастило [Пат. РФ №1623187, МПК вальною стабільністю, покращеними змащувальС10М141/08], що містить у % мас: ними та протизношувальними показниками і є дисечовина 8-20 працездатним в умовах температур експлуатації тіодифеніламін 0,4-2,0 від мінус 40°С до плюс 150°С. діалкілдитіофосфат цинку 0,5-3,0 Таким чином, завдання винаходу виконано з нафтова олива до 100 досягненням необхідного технічного результату. Це мастило призначене для застосування у Для виготовлення мастила використовують підшипниках кочення закритого типу та в інших вихідні сировинні продукти, що випускаються провузлах тертя промислового обладнання. Відоме мисловістю. мастило характеризується добрими об'ємноВ якості базової оливи застосовують Славол механічними властивостями, забезпечує високу ОБ-500 (ТУ У 13932946.027) або SV-220 фірми працездатність вузлів тертя технологічного обладShell. нання, що функціонує за високих температурах в В якості полісечовинного загусника застосоконтакті з перегрітим паром на протязі всього ревують полісечовину, яку одержують взаємодією сурсу роботи підшипників. Однак, зростаючий техароматичного діізоціанату, аліфатични х і циклічнічний рівень сучасного промислового обладнання них амінів. В якості діізоціанатного компоненту при потребує поліпшенні показників антиокиснювальодержанні загусника мастила використовують 4,4`ної стабільності мастила, протизношувальних та дифенілметандіізоціанат (ТУ 113-6-03-29-380), в антизадирних власти востей у діапазоні темпераякості аліфатичного аміну - октадеціламін (ГОСТ тур: від -40°С до +150°С. 23717-79), а в якості циклічного аміну - бензиламін Завданням винаходу є створення нового мас(ТУ 38.4042-83 або ТУ 6-09-1584-77) або анілін тила для ШОКШ транспортних засобів з покраще(ГОСТ 313-77 Е). ними показниками змащувальних, протизношуваВ якості суміші сульфідованих олефінів доцільних та антиокиснювальних властивостей. льно використовувати присадку Hitec 312 (фірма Поставлене завдання вирішено створенням Ethyl Petroleum Additives ltd.). нового мастила на основі нафтової оливи, загущеВ якості діалкілдитіофосфату цинку - присадку ної полісечовиною, яке поряд з діалкілдитіофосДФ-11 (ТУ 38.59 01254). фатом цинку та дисульфідом молібдену додатково В якості суміші феніл-b-нафтіламіну та обробмістить сульфідовані олефіни, тріс(1,4-С9-С10леного борною кислотою продукту конденсації 2,6ізоалкілфенол)фосфоротіонат і як антиокиснювадитретбутилфенолу і алкілфенолів з формальдельну присадку - суміш феніл-b-нафтіламіну та обгідом і аміном у співвідношенні 1:(0,8¸2) відповідно робленого борною кислотою продукту конденсації слід використовува ти присадку Неозон-Д (Наф2,6-дитретбутилфенолу і алкілфенолів з форматам-2) (ГОСТ 39-79) і присадку Борін (ТУ 38.401 льдегідом і аміном у співвідношенні 100). 1:(0,8¸2),відповідно. В якості тріс(1,4-С9-С10До того ж необхідно дотримуватись такого кіізоалкілфенол)фосфоротіонату можна використолькісного співвідношення компонентів, % мас: вувати присадку Irgalube 211 (фірма Ciba, Швейполісечовина 8-15 царія), а в якості антизадирнодисульфід молібдену 2-5 го/протизношувального пакету беззольних діалкілдитіофосфат цинку 1-3 присадок - присадку Irgalube ML 605 А (фірма Ciba, тріс(1,4-С9-С10Швейцарія). ізоалкілфенол)фосфоротіонат Запропоноване мастило одержують за техно0,5-2 сульфідовані олефіни 0,5-3 логією, що складається з таких стадій: антизадирний/протизношувальний па- взаємодія ароматичного діізоціанату, аліфакет беззольних присадок 0,5-2 тичного і циклічного амінів у середовищі нафтової оливи; суміш феніл-b-нафтіламіну та оброб- термомеханічна обробка суспензії полісечоленого борною кислотою продукту конвини та її о холодження, денсації 2,6-дитретбутилфенолу і алкі- введення присадок; лфенолів з формальдегідом і аміном у - гомогенізація мастила. співвідношенні 1:(0,8т2), відповідно 0,5-3 нафтова олива до 100 За описаною технологією у відповідності до винаходу, що Заявляється, виготовлені зразки Нижче (див. таблиці 1, 2) на конкретних призапропонованого мастила з використанням товаркладах здійснення винаходу за результатами виних сировинних продуктів. пробувань зразків мастила, що пропонується, в Склад виготовлених зразків мастила, що пропорівнянні з відомими мастилами того ж призначення наочно показано, що введення до складу понується, наведений у таблиці 1. мастила як антиокиснювальної присадки вказаної 5 78167 6 Таблиця 1 Найменув ання компонентів Полісечов ина Дисульфід молібдену Діалкілдитіофосфат цинку Тріс(1,4-С9-С10-ізоалкілфенол)фосфоротіонат Сульфідов ані олефіни Антизадирний/протизношувальний пакет беззольних присадок Суміш феніл-b-нафтіламіну та обробленого борною кислотою продукту конденсації 2,6-дитретбутил-фенолу і алкілфенолів з формальдегідом і аміном у співв ідношенні, в идпов ідно, 1:1 1:1,5 Нафтов а олив а Виготовлені зразки мастила випробували в порівнянні з мастилом - прототипом [за Пат. РФ №1623187, МПК С10Μ141/08, Бюл. №16 від 10.06.1995p.]такого складу, % мас: дисечовина 8,0 тіодифеніламін 2,0 діалкілдитіофосфат цинку 1,0 нафтова олива решта Зразки мастил досліджували лабораторними методами згідно з діючими стандартами і випробували на спеціальних стендах. Для визначення антиокиснювальної стабільності мастил використовували розроблений в УкрНДІНП "МАСМА" метод [Бутовец В.В., Мительман Б.Ю., Костюк Л.М. Исследование кинетики окисления литиевой смазки, в кн. "Повышение качества смазочных материалов и эффективности их применения", М., ЦНИИТЭнефтехим, 1980, с.38], що дозволяє у динамічних умовах на установці АС-2 досліджувати при заданій температурі здат Вміст компонентів в зразках мастила, що пропонується, % мас. Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 11,0 12,0 9,0 3,0 4,0 5,0 1,2 2,0 2,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 решта 2,5 решта 1,0 решта ність до окиснення мастил за швидкістю поглинання ними кисню. За критерій оцінки стабільності мастил при 150 ЙС вибрано індукційний період окиснення, тобто час, протягом котрого мастило чинить опір дії кисню. Основні характеристики мастил та результати їх випробувань на стендах надані у таблиці 2. Наведені у таблиці 2 дані свідчать про те, що мастило, що заявляється, термостабільне і характеризується високими змащувальними властивостями. При цьому нове мастило перевищує відомі мастила за антиокиснювальною стабільністю (індукційний період окиснення), механічною стабільністю (значення пенетрації після 60 і 100000 ударів) та протизношувальними характеристиками (діаметр плями зношування), що забезпечує йому переваги перед відомими мастилами за працездатністю в межах температур від мінус 40°С до плюс 150°С. Таблиця 2 Найменув ання показників , одиниця виміру Метод випробування Температура крапання,°С Пенетрацю при 25°С, м×10- 4 60 под в . тактів 100 000 100 000зЮ%-ми води Межа міцності, Па при 20°С при 80°С Нав антаження зв арюв ання, Η Діаметр сліду зношув ання при нав антаженні 392 Н, мм Індукційний період окиснення, 150°С, хв . Комп’ютерна в ерстка Т.Чепелева ГОСТ 6793, ASTM D 566 ГОСТ 5346, ASTM D 217 Мастило, що пропоМастило Мастило за нується ШРУС-4 ТУ 38 пат ентом РФ УССР 201312 №1623187 Зразок Зрізок Зразок 1 2 3 195 250 >250 >250 >250 270 295 360 375 300 335 345 293 320 330 310 335 345 500 200 5000 360 280 1260 380 420 500 250 300 180 3920 3920 3000 0,55 320 0,48 800 0,45 910 ГОСТ 7143, метод Б ASTM D 2596 ASTM D 2266 Підписне 0,38 1080 Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 0,48 890

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Lubricant for hinge pivots of equal angular rates of cars

Автори англійською

Zheleznyi Leonid Vitaliiovych, Butovets Valerii Volodymyrovych, Venher Iryna Oleksiivna, Melezhyk Oleksandr Antonovych

Назва патенту російською

Смазка для шарниров одинаковых угловых скоростей автомобилей

Автори російською

Железный Леонид Виталиевич, Бутовец Валерий Владимирович, Венгер Ирина Алексеевна, Мележик Александр Антонович

МПК / Мітки

МПК: C10M 169/00, C10M 169/04, C10M 169/06

Мітки: шарнірів, автомобілів, швидкостей, мастило, однакових, кутових

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-78167-mastilo-dlya-sharniriv-odnakovikh-kutovikh-shvidkostejj-avtomobiliv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мастило для шарнірів однакових кутових швидкостей автомобілів</a>

Подібні патенти