Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Олива для змащування кристалізатора машин безперервного лиття, що містить ріпакову олію, яка відрізняється тим, що додатково містить високоочищену мінеральну оливу з кінематичною в'язкістю при 40 °С 50-70 мм2/с та високомолекулярний поліізобутилен з молекулярною масою 10000-30000 при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

ріпакова олія

20,0-50,0

високомолекулярний полімер з молекулярною масою 10000 – 30000

0,2-1,0

високоочищена мінеральна олива з кінематичною в'язкістю

при 40° С 50 - 70 мм2/с

до 100.

Текст

Олива для змащування кристалізатора машин безперервного лиття, що містить ріпакову олію, яка відрізняється тим, що додатково містить високоочищену мінеральну оливу з кінематичною в'язкістю при 40°С 50-70мм2/с та високомолекулярний поліізобутилен з молекулярною масою 10000-30000 при такому співвідношенні компонентів, мас.%: ріпакова олія 20,0-50,0 високомолекулярний полімер з молекулярною масою 10000-30000 0,2-1,0 високоочищена мінеральна олива з кінематичною в'язкістю при 40°С 50-70мм2/с до 100. Пропонований винахід належить до олив для мащення стінок кристалізатора машин безперервного лиття заготівок (МБЛЗ). Суть цього способу лиття полягає в тому, що рідкий метал надходить до кристалізатора, де утворюється лише кірка, тобто злиток з рідкою серцевиною, який безперервно витягається з кристалізатора. Затвердіння завершується після виходу злитка з зони вторинного охолодження установки і злиток, що витягається, на ходу ріжеться на мірні заготівки [1]. Кристалізатор є найважливішим вузлом установки безперервного лиття і являє собою виливницю, внутрішня робоча поверхня якої зазнає стиральної дії злитка, який твердіє і витягається з кристалізатора тягнучими роликами. За літературними даними [2] на 1970-ті роки мащення робочої поверхні кристалізатора проводили розплавленим парафіном, який створював між злитком і кристалізатором газову оболонку з відновлювальною атмосферою, що захищала кристалізатор від зношення, а поверхню злитка - від окислення, а також, що не менш важливо, від приварювання кірки до стінок кристалізатора (інакше кірка може порватись і через неї хлине рідкий метал). Під час застосування мащення робочої поверхні кристалізатора можливі наступні дефекти сталевих злитків: пузирі та тріщини [2]. Основною причиною утворення пузирів розміщених біля самої поверхні (підкіркових) є густе мащення виливниць і низька якість мастильного матеріалу. Гази, що виділяються в результаті реакцій, застигають під кіркою злитку, утворюючи пузирі; виділення газу не повинно мати характер вибуху, інакше в піддатливій ще кірці можуть утворюватись свищи. Найбільш часті поздовжні і поперечні зовнішні тріщини, які з'являються при твердінні і витяганні злитка, тобто необхідний мастильний матеріал, який в контакті з гарячим металом формував би вуглецевмісний відокремлювальний шар. Вимоги, що висуваються до оливи для мащення стінок кристалізатора: достатня кількість вуглецевмісного матеріалу відокремлювального шару, який утворюється при температурі розливання; - гази, які утворюються при спаленні оливи і потрапляють до проміжку між кіркою злитка і стінками кристалізатора, повинні утворювати бар'єр (відновлювальну атмосферу), який сприятливо (19) UA (11) 75294 (13) C2 (21) 20041210004 (22) 06.12.2004 (24) 15.03.2006 (46) 15.03.2006, Бюл. № 3, 2006 р. (72) Оверко Тетяна Олександрівна, Стахурський Олександр Дмитрович, Гаврюшенко Раїса Іванівна, Сергієв Сергій Леонідович, Котляр Євдокія Єгорівна, Македонський Олег Олександрович, Сергієва Оксана Валеріївна, Шапошник Олександр Васильович, Печенкіна Олена Володимирівна (73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВСЬКІ МАСТИЛА І ОЛИВИ" (56) SU 324096, A, 23.12.1971 RU 2015817, C, 15.07.1994 RU 2052916, C, 20.01.1996 GB 1224596, 10.03.1971 3 75294 4 впливає на розділення контактуючих поверхонь, Як видно з таблиці 4, олива, яка заявляється особливо на вході у кристалізатор; має поліпшену коксівність (0,11%) порівняно з проолива не повинна бути токсичною; тотипом (0,176 %). - пари, що виділяються, не повинні подразнюДля оцінки експлуатаційних властивостей оливати очі і дихальні органи; ви, яка заявляється, були проведені промислові - пари, що виділяються, не повинні бути привипробування порівняно з імпортними аналогами чиною дефектів на поверхні, які, як правило, виявна ЗАТ "ММЗ "ИСТИЛ (Украйна)". Одержані акти ляються в подальших процесах. випробувань. Фізико-хімічні властивості олив, які У процесі розвитку технології безперервного випробовувались, надані в таблиці 5. лиття сталі парафін був замінений рослинною У результаті випробувань одержані наступні олією (ріпаковою) - прототип. Фізико-хімічні харакрезультати: теристики ріпакової олії наведені в таблиці 1. 1. За візуальною оцінкою (наявність прилипанПроте сукупність недоліків: забивання систем ня металу до стінок кристалізатора в районі меніструбопроводів фузами, сильне диміння, ка, інтенсивність розбризкування металу при коннеприємний запах, висока ціна зумовили пошук такті з оливою на стінках кристалізатора, нових мастильних матеріалів. інтенсивність та закопченість полум'я, яке утворюТак металургійні підприємства України застоється при спаленні оливи) олива АЗМОЛ Термосовували оливи: RENOCAST 703 (фірма FUCHS) форм не має істотних відмінностей від застосовусклад невідомий, Energol ХВ 7610 (фірма ВР) ваної на даний час оливи Formrex 7610. склад невідомий, Mobil Formrex 7610 (фірма Mobil) 2. Макроструктура заготівок, відлитих на - склад невідомий. Фізико-хімічні характеристики дослідному і контрольному рівчаках, надана в наведені в таблиці 2. таблиці 6 відповідно до ОСТ 14-1-235-91 (за Проте висока вартість повернула металургійні середнім балом максимум). З таблиці та за репідприємства до вітчизняного виробника мастильзультатами візуальними видно, що олива АЗМОЛ них матеріалів. ЗАТ "ММЗ "ИСТИЛ" (Украйна)" Термоформ не відрізняється від використовуваної звернулося з проханням про розробку оливи для на даний час оливи Formrex 7610, тобто за якістю мащення кристалізатора на МБЛЗ в електростата експлуатаційними властивостями не леплавильному цеху. поступається імпортним аналогам. У основу винаходу поставлене завдання ствоОсвоєно дослідне виробництво оливи, яка рення оливи для мащення стінок кристалізатора заявляється - АЗМОЛ Термоформ, з необхідною МБЛЗ з поліпшеною адгезією, високою стійкістю науково-технічною документацією. проти окислення, низьким димоутворенням, низькою тенденцією до коксівності, формуючої вуглеТаблиця 1 цевмісний відокремлювальний шар, а також, що не поступається за експлуатаційними властивостями Фізико-хімічні характеристики ріпакової олії імпортним аналогам. Поставлене завдання досягається тим, що Показники олива, яка містить рослинну олію (ріпакову) 3 Щільність при 20°С, кг/м 908-915 2 відрізняється тим, що додатково містить високоВ'язкість кінематична при 40°С, мм /с 35,45 очищену мінеральну оливу з кінематичною Кислотне число, мг КОН/г оливи 0,34-0,62 в'язкістю, яка дорівнює 50-70мм/с при 40°С, і висоЧисло омилення, мг КОН/г оливи 191,6-193,49 комолекулярний полімер з молекулярною масою Температура спалаху, °С 326-310 10000-30000 при наступному співвідношенні Температура застигання, °С мінус 10 компонентів, мас. %: Показник заломлення при20°С 1,472-1,476 рослинна олія рафінована% 20-50 високомолекулярний полімер з молекулярною масою 10000-30000 0,2-1,0 Таблиця 2 високоочищена мінеральна олива з Фізико-хімічні характеристики імпортних олив кінематичною в'язкістю при40°С 5070ммс до 100 Mobil Energol Як рослинна рафінована олива Показники RENOCAST703 Formrex XB 7610 використовується олія ріпакова рафінована за В'язкість кінематична, мм/с, при ГОСТ 8988; як високомолекулярний полімер з мо100°С 7,92 8,29 8,45 лекулярною масою 10000 30000 40°С 54,0 55,0 57,0 використовується поліізобутилен П-20 ТУ Температура °С: 38.103257-80. спалаху, в. т. 246 243 240 Виготовлення оливи для мащення стінок крисзастигання -12 -12 -12 талізатора машин безперервного лиття заготівок Число омилення, мг КОН/г ол. 55 57 55 здійснюється шляхом змішування вищеназваних Коксівність, % 0,13 0,15 0,15 компонентів у зазначеній кількості. Щільність при Приклади рецептури оливи, яка заявляється і 3 15°С, кг/м 896 898 896 прототипу наведені в таблиці 3, а фізико-хімічні характеристики - в таблиці 4. 5 75294 Таблиця 3 Приклади рецептури оливи, яка заявляється Вміст компонентів, % мас. Зразок Зразок 1 2 25 45 Найменування компонентів Рослинна олія рафінована Високомолекулярний полімер з молекулярною масою 10000-30000 0,8 0,3 Високоочищена мінеральна олива з кінематичною в'язкістю, яка дорівнює 2 50-70мм /с при 40°С до 100 до 100 Таблиця 4 Фізико-хімічні характеристики зразків оливи, яка заявляється і прототипу Показники В'язкість кінематична при 40°С Олива, яка заявляється Зра- Зразок 1 зок 2 57 53 Прототип ріпак, олива 35,45 6 2 мм /с Температура спалаху у в.т., °С Число омилення, мг КОН/г оливи Коксівність, % 323 47 0,11 250 98 0,14 320 191,6 0,176 Таблиця 5 Фізико-хімічні показникиоливи, яка заявляється ("АЗМОЛ Термоформ") і імпортних олив АЗМОЛ Energol XB Термо- 7610 Formформ rex 7610 3 Щільність, кг/м при, 20°С 0,887 15°С 0,898 2 В'язкість кінематична, мм /с: при 40°С 57,91 57 100°С 9,19 8,2 Температура спалаху, °С 246 230 Температура застигання, °С -12 -12 Коксівність, % 0,11 0,15 Показники Таблиця 6 Макроструктура заготівок за ГОСТ 14-1-235-91 Осьова Осьова ліква- Ліквація штаб- Осьові лікСвітла шта(центральна ція хімічна ки і тріщини в вації штабки ба (контур) пористість неоднорідність проміжній зоні і тріщини "CШ "ЦП") "ОЛ") "ЛШТ заг." "ЛШТ" Норма 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Formrex 7610 1,0-2,0 1,0-1,5 0,5-1,0 0 0 АЗМОЛ Гермоформ 1,0-2,0 1,0-1,5 0,5-1,0 0 0 Олива Крайові точкові забруднення "КТЗ" 3,0 1,0 1,0 Підкірковий пузир "ПП" Джерела інформації 1. Пикунов М.В., Десипри А.И. Металловедение., М.: "Металлургия", 1980. 2. Бурдаков Д.Д. Бурдаков Ю.Д., Общая металлургия., М.: "Металлургия", 1971. Комп’ютерна верстка Н. Лисенко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 0-3 0-4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Oil for lubrication of the walls of crystallizer of the machines of continuous casting

Автори англійською

Stakhurskyi Oleksandr Dmytrovych, Havriushenko Raisa Ivanivna, Serhiiev Serhii Leonidovych, Makedonskyi Oleh Oleksandrovych, Shaposhnyk Oleksandr Vasyliovych

Назва патенту російською

Масло для смазки кристаллизатора машин для непрерывного литья

Автори російською

Стахурский Александр Дмитриевич, Гаврюшенко Раиса Ивановна, Сергиев Сергей Леонидович, Македонский Олег Александрович, Шапошник Александр Васильевич

МПК / Мітки

МПК: B22D 11/07, C10M 111/00

Мітки: безперервного, змащування, машин, олива, лиття, кристалізатора

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-75294-oliva-dlya-zmashhuvannya-kristalizatora-mashin-dlya-bezperervnogo-littya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Олива для змащування кристалізатора машин для безперервного лиття</a>

Подібні патенти