Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Трисамінна сіль 8-бромтеофіліну формули

,

яка має антиаритмічну активність.

Текст

Мастило для сталевих канатів, що містить нафтову оливу або суміш нафтової оливи з екстрактом селективного очищення нафтових олив, C2 2 (19) 1 3 64271 4 зин 20-26, монтан-віск 1-5, окислений нафтовий ристовувався як інгібітор корозії в канатному масцерезин етерифікований аміноспиртами 1-5, нафтилі 39"У", конденсат окисленого церезину з триетова олива до 100. таноламіном — в рецептурі мастила Торсіол-35Б. Мастило розроблялося з урахуванням можлиЯк інгібітор пропонованого мастила обрано вості його використання в районах Півночі, воно конденсат талової оливи з триетаноламіном. повинно було мати добрі низькотемпературні влаТалова олива — доступна сировина, побічний стивості, це досягалось введенням до складу маспродукт сульфат целюлозного виробництва, який тила великої кількості малов'язкої нафтової оливи, містить складні суміші аліфатичних жирних кислот що призвело до низького рівня в'язкості мастила. і смоляних кислот, які входять до складу приблизНизький рівень в'язкості (V100=8,5-10мм2/с) масно по 45%, продукт їх окислення і нейтральні ретила забезпечив йому добрі низькотемпературні човини, і який здатний при конденсації з триетановластивості, але при нанесенні мастила з розплаламіном утворювати ефіро сполуки, що містять ву не забезпечував на сталевому канаті механічно полярні вмінні групи, які добре захищають від коміцної плівки з доброю адгезією, стійкою до споврозії чорні метали. [3]. зання при підвищеній температурі, що врешті Для виготовлення мастила для сталевих канарешт призводило до недостатнього захисту сталетів використовуються компоненти, які випускають вого канату від корозії. за нормативно-технічною документацією. Виготовлення мастила Торсіол-35Б на даний Як екстракт селективного очищення нафтових час припинено через труднощі купування окислеолив, бажано використовувати екстракти з в'язкісного нафтового церезину та вимогам користувачів тю при 100°С 15-40мм2/с, які одержуються в рещодо покращення якості. Вітчизняні підприємствазультаті очищення нафтових олив, наприклад, виробники сталевих канатів змушені закуповувати (олива ПН-6) за ТУ 38.10111217-89. дорогі зарубіжні мастила, наприклад, мастило Як нафтову оливу можна використовувати різЄластон-20 (Німеччина), яке має в'язкість при номанiтні нафтові оливи, виходячи з вимог по ни100°С — близько 120мм2/с, але за низькотемперазькотемпературним властивостям, остаточні та турними властивостями воно не відповідає вимодисцилятні або їх суміші з температурою застигам наших вітчизняних стандартів на мастила для гання не вище мінус 15°С і в’язкістю при 100°С не сталевих канатів. менше 10с.ст. В основу винаходу поставлене завдання ствоЯк нафтовий церезин доцільно використовурення мастила для сталевих канатів із викорисвати нафтовий церезин 80Н за ТУ 38401218-94. танням доступних сировинних компонентів, які Як стеарат алюмінію бажано використовувати дозволили б отримати мастило з підвищеною в'язстеарат алюмінію за сертифікатом постачальника. кістю, доброю адгезією, поліпшеними антикорозійОливу талову бажано використовувати за ТУ ними властивостями порівняно з прототипом. 13-0281078-119-89. Поставлене завдання досягається тим, що до Триетаноламін технічний марки А або Б за ТУ мастила, яке містить нафтову оливу або суміш 6-02-916-79 або кубовий залишок моноетаноламінафтової оливи з екстрактом селективного очину за ТУ У 00205601-068-95. щення нафтових олив, нафтовий церезин, вводять Як продукт конденсації талової оливи з триестеарат алюмінію і конденсат талової оливи з тританоламіном варто використати продукт, який етаноламіном, при наступному співвідношенні одержується при конденсації талової оливи з трикомпонентів, мас.%: етаноламіном у співвідношенні 6:(1-0,5), при темекстракт селективного очищенпературі 140-160°С протягом часу для досягнення ня нафтових олив 0-30 кислотного числа не більше 10мгКОН/1г. нафтовий церезин 22-28 Процес виготовлення мастила для сталевих стеарат алюмінію 1,0-5 канатів здійснюють в реакторі, який обладнаний конденсат талової оливи з триемеханічним перемішувачем і "оболонкою" для обітаноламіном 0,5-2 гріву теплоносія при атмосферному тиску. нафтова олива до 100. До реактора при перемішуванні завантажують Використання стеарату алюмінію в пропоносировинні компоненти в еквівалентному співвідваній композиції мастила істотно підвищує його ношенні в наступному порядку: завантажують зав'язкість, адгезійну здатність і термостабільність здалегідь зневожену нафтову оливу або суміш (температуру краплепадіння, стійкість до сповзаннафтової оливи з екстрактом селективного очиня (див. таб.2)). щення нафтових олив, вмикають перемішування, Позитивний вплив стеарату алюмінію як додаподають конденсат талової оливи з триетаноламітку до вуглеводневих мастил відзначений в техніном і перемішують. Вводять нафтовий церезин, чній літературі [2]: "...при введенні стеарату алютемпературу в реакторі доводять до 130 5, з мемінію, температура сповзання вуглеводневого тою зневодження, потім температуру знижають до мастила підвищується на 15-18°С". 75-70 і подають до реактора стеарат алюмінію і У літературному джерелі [1] вказується, що замішують його до однорідності, з підйомом темалюмінієві мастила добре захищають від корозії ператури до 140 10°С, потім охолоджують до чорні метали. 100 5°С. Готове мастило аналізують і зливають в Відомо, що конденсати продуктів, які містять у тару. своєму складі аліфатичні жирні кислоти з триетаВідповідно до заявленого винаходу були вигоноламіном є інгібіторами корозії. Наприклад, контовлені зразки мастил, для сталевих канатів, реденсат кубового залишку від розгонки синтетичних цептура яких наведена в таблиці 1. кислот (СЖК С20 і вище) з триетаноламіном вико 5 64271 6 Таблиця 1 № Найменування компонентів Екстракт селективного очищення нафтових олив Нафтовий церезин Стеарат алюмінію Продукт конденсації талової оливи з гриетаноламіном Нафтова олива 1 2 3 4 5 Співвідношення компонентів 2 зразок 3 зразок 4 зразок 1 зразок Виготовлені зразки 1-5 були проаналізовані порівняно з прототипом такого складу, мас.%; екстракт селективного очищення 25, нафтовий церезин 26, монта-віск 4, окислений церезин етерифікований аміноспиртами 1, нафтова олива 44. Результати порівняльних випробувань наведені в таблиці 2. Дані таблиці 2 показують, що ви 5 зразок 0 10 20 30 20 28 5 22 4 23 3,0 23 2,5 26 1,0 2 1,0 0,5 0,5 1,0 65 63 53,5 44 52 користання компонентів в заявленому інтервалі співвідношень дозволяють одержати мастило для сталевих канатів з підвищеною в'язкістю (до 170мм2/с), поліпшеною адгезією (скид на центрифузі відс.), захисними властивостями від корозії, а також більш високою температурою краплепадіння та стійкістю до сповзання порівняно з прототипом. Таблиця 2 № Найменування показників 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Прототип Комп’ютерна верстка В. Мацело 2 Номери зразків 3 4 5 Кінематична в'язкість при температурі 9,0 170 132 88 50 21,6 100°С,мм2/с Температура краплепадіння, °С 70 76 79 80 78 72 Низькотемпературні властивості при мінус витримує витр. витр. витр. витр. витр. 25°С Адгезійна здатність: - скид на центрифузі при факторі розді48,1 відс. відс. відс. відс. відс. лення Кр=6270, % Термічна стабільність при120°С, протягом 7 годин: - випадання осаду, розшаровування відсутній відс. відс. відс. відс. відс. - випаровуваність, % 0,2 0,10 0,08 0,08 0,06 0,06 Корозійний вплив на пластини сталі марок витримує витр. витр. витр. витр. витр. 45 або 50 за ГОСТ 1050, при 100°С, 3г. Захисна здатність в умовах підвищеної 5 >5 >5 >5 >5 >5 вологості і темпер, сушки, ГОСТ 9.045-75 Схильність до сповзання ГОСТ 6037. Ви60 70 70 70 70 65 тримує при температурі, °С Вміст водню, кислот і лугів відсутній відс. відс. відс. відс. відс. Зовнішній вигляд Однорідна маса від св. кор. до коричневого кольору Дослідно-промислові партії мастил, які названі "АЗМОЛ КМ-40" та "АЗМОЛ КМ-100", ТУ У 23.200152365-154-2002, що виготовлені у відповідності до заявляємого винаходу, пройшли перший етап випробувань на ТОВ "Стальканат", м.Одеса з позитивним результатом. Відмічено, що мастила "АЗМОЛ КМ-40" та "АЗМОЛ КМ-100" показали хорошу технологічність при нанесенні на пряді і на канат. Мастила лягають тонким шаром, бисро застигають, додають канату придатний зовнішній 1 вигляд, екологiчно безпечні. Захист каната від корозії добра. Джерела інформації 1. Ю.Л. Ищук. Состав, структура и свойства пластичных смазок. Киев. ―Наукова думка‖, — 1996. 2. Д.С. Великовский и др. Консистентные смазки. Москва, ―Химия‖, — 1966. 3. ТО Серия переработка нефти. Производство и применение пленкообразующих ингибированных нефтяных составов. Москва, — 1981. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП ―Український інститут промислової власності‖, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A lubricant for steel cables

Автори англійською

Sterkhova Liudmyla Mykolaivna, Stakhurskyi Oleksandr Dmytrovych, Makedonskyi Oleh Oleksandrovych, Shaposhnyk Oleksandr Vasyliovych

Назва патенту російською

Смазка для стальных канатов

Автори російською

Стерхова Людмила Николаевна, Стахурский Александр Дмитриевич, Македонский Олег Александрович, Шапошник Александр Васильевич

МПК / Мітки

МПК: C10N 10/06, C10M 159/06, C10N 40/32, C10M 169/00

Мітки: сталевих, канатів, мастило

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-64271-mastilo-dlya-stalevikh-kanativ.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мастило для сталевих канатів</a>

Подібні патенти