Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Підйомний механізм самоскидного кузова, що містить раму підйомно-транспортного засобу, кузов з одною і другою з'єднувальними точками, шарнірно з'єднаний одною точкою з рамою, гідравлічний циліндр зі штоком, з'єднаний з другою точкою кузова, і кран керування з гідролініями, зв'язаний з гідравлічним циліндром, який відрізняється тим, що в ньому гідравлічний циліндр виконаний у вигляді порожнистого корпусу, основа якого з'єднана з рамою підйомно-транспортного засобу, в середній частині установлена жорстко закріплена нерухома перегородка, нижче неї установлений перший рухомий поршень зі штоком, а вище неї установлений другий рухомий поршень зі штоком, регулювальною гайкою, зв'язаний через кришку з корпусом і пружиною, яка впирається одним торцем в регулювальну гайку, а протилежним торцем - в другий поршень, причому корпус з основою і першим рухомим поршнем утворюють нижню гідравлічну порожнину, а корпус з нерухомою перегородкою і другим рухомим поршнем - верхню гідравлічну порожнину, і він додатково обладнаний підсумовуючим важелем з двома тягами, причому середня частина якого через одну тягу з'єднана зі штоком першого рухомого поршня, один кінець зв'язаний зі штоком другого рухомого поршня, а другий протилежний кінець - з другою з'єднувальною точкою кузова, а через другу тягу точка його другого протилежного кінця з'єднана з додатково установленою зубчастою рейкою в зачепленні із зубчастим колесом, жорстко зв'язаним із плунжером, установленим в корпусі, причому в них виконані співвісно розміщені осьові і два радіальних отвори, в одному з радіальних отворів плунжера установлений дросель з можливістю при обертанні плунжера через нього і гідролінії сполучати кран керування з верхньою і нижньою порожнинами.

Текст

Підйомний механізм самоскидного кузова, що містить раму підйомно-транспортного засобу, кузов з одною і другою з'єднувальними точками, шарнірно з'єднаний одною точкою з рамою, гідравлічний циліндр зі штоком, з'єднаний з другою точкою кузова, і кран керування з гідролініями, зв'язаний з гідравлічним циліндром, який відрізняється тим, що в ньому гідравлічний циліндр виконаний у вигляді порожнистого корпусу, основа якого з'єднана з рамою підйомно-транспортного засобу, в середній частині установлена жорстко закріплена нерухома перегородка, нижче неї установлений перший рухомий поршень зі штоком, а вище неї уста U 2 (19) 1 3 закладеними в них принципом керування висуванням штоків гідроциліндрів (ГЦ) тільки за відхиленням в них тиску масла, що в початковий момент піднімання платформи (кузова), через велику інерційність рухомих мас, викликає в кінематичних парах деталей і вузлів підйомного механізму значні зусилля, а далі після відриву від упора забезпечує малу швидкість його руху. Тому для забезпечення міцності, підйомні механізми виконують матеріалоємними, а мала швидкість підйому кузова сповільнює процес розвантажування через низьку інтенсивність зсування вантажів. Таким чином, відомий підйомний механізм має низьку надійність і довговічність, спричинює простої підйомно-транспортних засобів (ПТЗ) при розвантажуваннях, що приводить до недовикористання їх потенціальних можливостей. Тому, з метою підвищення динамічних показників підйомного механізму, пропонується удосконалення, суттєві ознаки якого полягають у введенні в закон керування корегуючих сигналів - у першій фазі перехідного процесу (підйому) пропорційного інтегралу, в другій фазі підйому - диференціалу від змінювання тиску в ГЦ, а при опусканні кузова навпаки. Для цього підйомний механізм виконується у вигляді порожнистого циліндричного корпусу, основа якого з'єднується з рамою транспортного засобу. Усередині корпусу в середній його частині закріплена нерухома перегородка, а нижче неї встановлений перший рухомий поршень, утворюючий з корпусом і перегородкою нижню гідравлічну порожнину, а у верхній частині усередині корпусу розміщений підпружинений другий рухомий поршень, утворюючий з ним і нерухомою перегородкою верхню гідравлічну порожнину. Перший рухомий поршень тягою з'єднаний із середньою точкою підсумовуючого важеля, один кінець якого зв'язаний зі штоком другого рухомого поршня, а другий кінець підсумовуючого важеля із самоскидним кузовом. До підсумовуючого важеля через тягу шарнірно приєднана зубчаста рейка в зачепленні з колесом, жорстко зв'язаним із плунжером з осьовим і двома радіальними отворами, в одному з яких розміщений дросель. Плунжер установлений в корпусі з можливістю поперемінне через дросель і гідролінії сполучатися масляному насосу штатної гідросистеми ПТЗ з нижньою або з верхньою гідравлічними порожнинами. При такому технічному рішенні в першій фазі підйому, коли сила інерції рухомих мас велика, через дросель з масляним насосом сполучається нижня гідравлічна порожнина, а верхня - безпосередньо. Від цього середня частина підсумовуючого важеля буде підніматися повільніше ніж кінець його з'єднаний зі штоком верхнього поршня. В результаті такого перекосу його другий кінець, зв'язаний з кузовом, буде підніматися пропорційно змінюванню тиску масла в ГЦ мінус піднімання, пропорційне швидкості (першій похідній) від його змінювання. І по мірі здолання сили інерції, після автоматичного сполучення через дросель верхньої гідравлічної порожнини, підсумовуючий важіль перекоситься вже в протилежний бік і другий 52894 4 його кінець буде підніматися, разом з кузовом, пропорційно змінюванню тиску масла в ГЦ плюс піднімання пропорційне швидкості (першій похідній) від змінювання його тиску. При опусканні кузова підсумовуючий важіль буде повертатися в протифазах, забезпечуючи спочатку швидке, а при наближенні до упора - повільне його опускання. Все це зменшить навантаження в кінематичних парах деталей підйомного механізму, підвищить його надійність і довговічність, а також інтенсифікує зсування вантажів при розвантажуваннях підйомно-транспортних засобів. На представленому креслені схематично показано загальний вид підйомного механізму самоскидного кузова. Підйомний механізм самоскидного кузова містить корпус 1, нерухомо закріплений на рамі 2 ПТЗ. Корпус 1 виконаний порожнистим, циліндричним, усередині якого установлені: в середній частині нерухома перегородка 3, в нижній - перший рухомий поршень 4, а у верхній - підпружинений другий рухомий поршень 5 зі штоком 6 і зворотною пружиною 7, що впирається одним торцем в поршень, а другим у регулювальну гайку 8, установлену на різьбі у корпусі 1. Перший рухомий поршень 4 через тягу 9 з'єднаний з середньою частиною підсумовуючого важеля 10, один кінець якого зв'язаний зі штоком 6 другого рухомого поршня 5,а другий - (протилежний) кінець - з самоскидним кузовом 11 ПТЗ. Кузов 11 одним боком шарнірне з'єднаний з рамою 2, а другим установлений на упорі 12. До підсумовуючого важеля 10 через тягу 13 шарнірне приєднана зубчаста рейка 14, яка в постійному зачепленні із зубчастим колесом 15, жорстко зв'язаним із плунжером 16 з осьовим і двома радіальними отворами, в одному з яких розміщений дросель 17. Плунжер 16 установлений в корпусі 18, який зв'язаний з гідролініями 19, 20, 21. Гідравлічний привод включає бак 22 для масла, сполучений гідролініями 23, 24, 25 з краном ручного керування 26 та масляним насосом 27 і обвідну гідролінію 28 масляного насоса 2 7 з перепускним клапаном 29. Масло із насоса 27 може поступати в нижню порожнину "А" двома шляхами: через гідроліті 25, 21, канал в корпусі 18, осьовий отвір і дросель 17 плунжера 16 і гідролінію 20, а також через гідроліті 25, 21, канал в корпусі 18, осьовий і радикальний отвір плунжера 16 і гідролінію 20. У верхню порожнину "В" масло поступає також двома шляхами: через гідролінії 25, 21, канал в корпусі 18, осьовий і радіальний отвори плунжера 16 і гідролінію 19, а також через гідролінії 25, 21, канал в корпусі 18, осьовий отвір і дросель 17 плунжера 16 і гідролінію 19. Втравлювання стисненого повітря і порожнини "С" здійснюється через отвори в кришці 30, а із порожнини "D" - через отвір в корпус 1, між ним і тягою 13. Підйомний механізм працює наступним чином. Для піднімання в першій фазі самоскидного кузова 11 ПТЗ включається кран керування 26 і масло від насоса 27 через гідролінії 25, 21, канал в корпусі 18, осьовий і радіальний отвори плунжера 5 16 і гідролінію 19 безпосередньо поступає в порожнину "В", а через дросель 17 і гідролінію 20 - в порожнину "А". В результаті поршень 5 буде переміщатися догори з дещо більшою швидкістю ніж поршень 4, переміщаючи разом з собою один кінець важеля 10 на дещо більшу величину ніж його середня частина, зв'язана з поршнем 4. Від такого перекосу важеля 10 кузов 11 ПТЗ, з'єднаний з його другим кінцем, буде підніматися з певним сповільненням. Отже, в першій фазі піднімання, коли сили інерції великі, має місце віднімання двох переміщень, тобто результативне переміщення кузова 11 буде складатися із переміщення, обумовленого змінюванням тиску в напірних порожнинах "А", "В" мінус переміщення, обумовлене швидкістю (першій похідній) змінювання тиску. В кінці першої фази перехідного процесу піднімання кузова 11, після здолання сил інерції, від важеля 10 через тягу 13, зубчасту рейку 4 і колесо 15 плунжер 16 повертається і автоматично переведе гідропривод із режиму віднімання переміщення, пропорційного першій похідній від змінювання тиску масла в порожнинах "А", "В", в режим додавання. Тоді, із-за наявності дроселя 17 тиск масла в порожнині "В" буде наростати повільніше ніж в порожнині "А", а поршень 2 буде переміщатися разом з тягою 9 і середньою точкою важеля 10 з дещо більшою швидкістю ніж поршень 5 разом зі штоком 6 і одним кінцем важеля 10. Від зворотного перекосу важеля 10 кузов 11 буде підніматися уже з додатковим прискоренням. Отже, в другій фазі піднімання, коли сили інерції зменшені, два вихідні переміщення додаються і результати Комп’ютерна верстка О. Рябко 52894 6 вне переміщення кузова 11 вже буде складатися із переміщення, обумовленою змінюванням тиску масла в порожнинах "А", "В", плюс переміщення обумовлене швидкість (першій похідній) змінювання тиску. Для опускання самоскидного кузова ПТЗ переключається кран керування 26 і запропонований підйомний механізм буде працювати аналогічно, але лише з тією різницею, що вихідні переміщення будуть направлені в протилежний бік. При цьому гідропривід автоматично забезпечить спочатку швидке, а при наближенні до упора 12 сповільнене опускання кузова 11. Величина переміщення самоскидного кузова, пропорційна швидкості змінювання тиску масла в порожнинах "А", "В" як в першій, так і в другій фазі перехідного процесу його піднімання і опускання, може змінюватися настроюванням регулюючого дроселя. Таким чином, запропонований підйомний механізм для піднімання самоскидного кузова покращує динаміку і дає можливість більш гнучко здійснювати керування гідравлічним приводом ПТЗ. Використання запропонованого підйомного механізму, в порівнянні з уже відомими, дасть можливість: - покращати динамічні показники перехідного процесу піднімання кузова, зменшуючи цим самим інерції і в результаті підвищити надійність і довговічність підйомного механізму; - інтенсифікувати в другій фазі піднімання зсування з кузова вантажів, зменшити простої і за рахунок цього підвищити виробність ПТЗ. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Hoisting mechanism of tipper body

Автори англійською

Duhanets Viktor Ivanovych, Bozhok Arkadii Mykhailovych, Maisus Vasyl Volodymyrovych, Venher Mykola Anatoliiovych, Volynkin Mykola Petrovych

Назва патенту російською

Подъемный механизм самосвального кузова

Автори російською

Дуганец Виктор Иванович, Божок Аркадий Михайлович, Майсус Василий Владимирович, Венгер Николай Анатольевич, Волынкин Николай Петрович

МПК / Мітки

МПК: B60S 9/00

Мітки: самоскидного, підйомний, механізм, кузова

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-52894-pidjjomnijj-mekhanizm-samoskidnogo-kuzova.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Підйомний механізм самоскидного кузова</a>

Подібні патенти