Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Інфрачервоний обігрівач, що включає корпус із закріпленою на ньому тепловипромінювальною пластиною і розміщені в корпусі щонайменше один нагрівальний елемент, теплоізолятор і, розташований між ними, відбивач, при цьому корпус забезпечений елементами для кріплення обігрівача, а нагрівальний елемент виконаний у вигляді змонтованого уздовж тепловипромінювальної пластини низькотемпературного трубчастого електронагрівача з струмопідводами, підключеними до електричного роз'єму, який відрізняється тим, що в корпусі обігрівача додатково встановлено плавкий запобіжник та пристрій плавного пуску, на тепловипромінювальну пластину нанесено шар з термопасти, а струмопідводи електронагрівача підключені до електричного роз'єму за допомогою гвинтових затискачів.

Текст

Інфрачервоний обігрівач, що включає корпус із закріпленою на ньому тепловипромінювальною пластиною і розміщені в корпусі щонайменше один нагрівальний елемент, теплоізолятор і, розташований між ними, відбивач, при цьому корпус забезпечений елементами для кріплення обігрівача, 3 44667 4 шляхом уведення нових елементів, нових зв'язків Струмопідводи 8 ТЕНа 3 розташовані на його між елементами і нового виконання елементів протилежних торцях, при цьому струмопідвід безпристрою забезпечується збільшення температурпосередньо підключено до електричного роз'єму 9. ного інтервалу експлуатації нагрівального елеменТепловипромінювальна пластина 2 виконана у ту, а також підвищення надійності обігрівача, що вигляді анодованого профілю з алюмінієвого поширить імовірність його застосування. сплаву і закріплена на нижній поверхні корпусу 1 Поставлена задача вирішується тим, що в інза допомогою гвинтових затискачів 10. На поверхні фрачервоному обігрівачі, що включає корпус із пластини 2 нанесено шар 11 термопасти. Корпус 1 закріпленою на ньому тепловипромінювальною виконаний коробчастої форми з покриттям з жапластиною і розміщені в корпусі, щонайменше, роміцної фарби і містить кріпильні елементи 12 один нагрівальний елемент, теплоізолятор і, роздля кріплення обігрівача на стелі приміщення. ташований між ними, відбивач, при цьому корпус ТЕН 3 жорстко закріплений в спеціальних зазабезпечений елементами для кріплення обігріватискачах уздовж тепловипромінювальної пластини ча, а нагрівальний елемент виконаний у вигляді 2 і складається з тонкостінної металевої трубки змонтованого уздовж тепловипромінювальної пладіаметром 7,9-8,0мм і довжиною від 920мм, усерестини низькотемпературного трубчастого електродині якої змонтована спіраль. Металева трубка нагрівача зі струмопідводами, підключеними до може бути виконана з вуглецевої сталі. Для запоелектричного роз'єму, згідно корисної моделі, в бігання попадання вологи торці трубчастого елеккорпусі обігрівача додатково встановлено плавкий тронагрівача 3 загерметизовані. Промислові інзапобіжник та пристрій плавного пуску, на теплофрачервоні обігрівачі залежно від заданої випромінювальну пластину нанесено шар з терпотужності можуть бути виконані з двома (потужмопасти, а струмопідводи трубчастого електронаність складає 2000-2800Вт) або з трьома (потужгрівача підключені до електричного роз'єму за ність складає 3000-6000Вт) нагрівальними елемедопомогою гвинтових затискачів. нтами. Розміщення в корпусі плавкого запобіжника Робота інфрачервоного обігрівача, що заявлядозволяє захистити пристрій та електропроводку ється, здійснюється таким чином. споживача від сплеску напруги і є важливим елеІнфрачервоний обігрівач за допомогою кріпиментом безпеки пристрою. льних елементів 12 закріплюється на стелі приміДля підвищення ефективності теплопередачі щення, що обігрівається. При підключенні до мевід ТЕНа до тепловипромінювальної пластини на режі струм підводиться через затискачі 10 і ній нанесено теплопровідну пасту, що дозволяє поступає безпосередньо на спіраль ТЕНа 3, забільш ефективно і рівномірно відводить тепло від безпечуючи його нагрівання до заданої темпераТЕНа, а також збільшує ресурс роботи ТЕНа. тури. Теплова енергія від ТЕНа 3 передається на Наявність пристрою плавного пуску дозволяє тепловипромінювальну пластину 2. Тепловипроміусунути імпульсний характер вмикання пристрою. нювальна пластина 2 перетворює до 90 % енергії, Позитивно впливає на цілісність електромережі отриманої від нагрівального елемента, в потік тепспоживача, а також збільшує ресурс роботи прилового проміння довгохвильового спектру, що розстрою. ходиться конусом з кутом у вершині близько 90°C. Використання гвинтових затискачів на контакТеплове випромінювання від тепловипромінюватах ТЕНа підвищує ресурс та надійність пристрою. льної пластини 2 нагріває спочатку підлогу, стіни Позитивно впливає на безпечність пристрою. та інші предмети і поверхні, а потім вони створюВиконання інфрачервоного обігрівача пропоють вторинне тепло, обігріваюче приміщення. нованої конструкції за рахунок введення додаткоВнаслідок цього тепло передається за більш корових елементів і його іншого взаємозв'язку з елеметкий час, що в 3-5 разів скорочує тривалість обігрінтами конструкції дозволило збільшити ву всього приміщення. Оскільки нагріті предмети і температурний інтервал експлуатації нагрівальноповерхні випромінюють вторинне тепло, то різниця го елементу. Пропонований інфрачервоний обігрітемператури повітря в нижній і верхній частинах вач, має потужність від 300 до 1400Вт при силі приміщення мінімальна, що створює рівномірне струму від 1,8 до 6,5А і напрузі 220В. При цьому прогрівання повітря. забезпечується підвищення характеристик потужТаким чином, пропоноване технічне рішення ності теплового випромінювання, порівняно з відозволить збільшити температурний інтервал ексдомими обігрівачами, також підвищення його наплуатації нагрівального елементу, підвищити надійності, що поширює можливість його дійність його роботи і при використовуванні пропозастосування. нованого інфрачервоного обігрівача знизити Сутність корисної моделі пояснюється преденергоспоживання на 30-40% в порівнянні з конвеставленою фігурою креслення. рторними опалювальними приладами. Фіг.1 - схематичне зображення поперечного При використанні, наприклад, в житлових і перерізу інфрачервоного обігрівача. офісних приміщеннях, пропонований інфрачервоІнфрачервоний обігрівач складається з корпуний обігрівач має потужність від 300 до 1400Вт при су 1, тепловипромінювальної пластини 2 і розмісилі струму від 1,8 до 6,5А і напрузі 220В. Темпещених в корпусі 1 нагрівального елемента - низьратура нагріву тепловипромінювальної пластини 2 котемпературного трубчастого електронагрівача складає до 300°С. (ТЕН) 3, теплоізолятора 4 і, встановленого між Залежно від потужності інфрачервоні обігріваними, відбивача 5. В корпусі 1 додатково встановчі кріпляться в приміщеннях на висоті не менш лено плавкий запобіжник 6 та пристрій плавного 2,2м. пуску 7. 5 44667 6 На основі технічного рішення, що заявляється, здоров'я людини, оскільки не знижують зміст кисрозроблена серія простих у виготовленні і недороню в повітрі, не виділяють неприємні і шкідливі гих побутових і промислових інфрачервоних обізапахи, не випромінюють світло, безшумні в роботі грівачів. і не створюють теплових потоків повітря, що підніВипробування пропонованого інфрачервоного мають пил і мікрочастинки сміття. обігрівача підтвердили основні технічні характериВартість інфрачервоного обігрівача, що заявстики інфрачервоних обігрівачів: перетворення до ляється, в порівнянні з прототипом при порівняль90% електричної енергії в теплову, економія поріній потужності, знижена на 25-30%, що робить йовняно з традиційними опалювальними приладами го більш доступним і, за рахунок цього, значно - до 40%, та висока надійність. При цьому інфрарозширює область застосування. червоні обігрівачі є екологічними і безпечним для Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Infrared heater

Автори англійською

Tkachuk Viacheslav Leonidovych

Назва патенту російською

Инфракрасный обогреватель

Автори російською

Ткачук Вячеслав Леонидович

МПК / Мітки

МПК: H05B 1/00, H05B 3/00

Мітки: обігрівач, інфрачервоний

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-44667-infrachervonijj-obigrivach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Інфрачервоний обігрівач</a>

Подібні патенти