Спосіб очищення і знезаражування стічних вод протитуберкульозних диспансерів та відділень інфекційних лікарень

Номер патенту: 38564

Опубліковано: 12.01.2009

Автори: Харів Руслан Романович, Трушенко Ігор Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб очищення і знезаражування стічних вод протитуберкульозних диспансерів та відділень інфекційних лікарень, що включає попереднє механічне очищення, фізико-хімічне очищення, ультрафіолетове опромінення та термічну обробку, який відрізняється тим, що після механічного очищення проводять біологічне очищення стічних вод методом денітрифікації, нітрифікації та сепарації з використанням частини мулу, що виділяють седиментацією, а іншу частину мулу після стабілізації, ущільнення та осушення піддають термічній деструкції.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що механічне очищення стічних вод проводять з використанням очисної решітки, сепараторів харчових жирів та автомобільного масла.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що денітрифікацію стічних вод проводять в резервуарі з повітряною змішувальною системою.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нітрифікацію проводять методом деаерування стічних вод мембранними аераційними елементами.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що седиментацію стічних вод проводять в круговому сепараційно-відстійному резервуарі.

6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ультрафіолетове опромінення води проводять після її виходу із сепараційно-відстійного резервуара.

7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що термічну деструкцію проводять при температурі 1000-1200 °С.

Текст

1. Спосіб очищення і знезаражування стічних вод протитуберкульозних диспансерів та відділень інфекційних лікарень, що включає попереднє механічне очищення, фізико-хімічне очищення, ультрафіолетове опромінення та термічну обробку, який відрізняється тим, що після механічного очищення проводять біологічне очищення стічних вод методом денітрифікації, нітрифікації та сепарації з використанням частини мулу, що виділяють седиментацією, а іншу частин у мулу після стабілізації, ущільнення та осушення піддають термічній деструкції. U 2 (19) 1 3 38564 то ду є ви сок а ви тр а та електроенергії та відсутність утилізації твердої складової стічних вод. В основу корисної моделі поставлено задачу у відомому способі очищення і знезаражування стічних вод шля хом введення додаткови х те хнологічни х операцій забезпечити більш ефекти вне очищення і знезаражування сті чни х вод протитуберкульозних диспансерів та відділень інфекційних лікарень. П о ста влен а з а да ча до ся га єть ся тим , що в сп о со бі о чи ще ння і знезаражування стічних вод протитуберкульозних диспансерів та відділень інфекційних лікарень, що включає попереднє механічне очищення, фізико-хімічне очищення, ультрафіолетове опромінення та термічну обробку, після механічного очищення проводять біологічне очищення стічних вод методом денітрифікації, нітрифікації та сепарації з використанням частини мулу, що виділяють седиментацією, а іншу частину мулу після стабілізації, ущільнення та осушення піддають термічній деструкції. Причому, механічне очищення стічних вод проводять з використанням очисної решітки, сепараторів харчових жирів та автомобільного масла. Крім цьо го , дені три фікаці ю сті чни х во д прово дя ть в резе рвуарі з повітряною змішувальною системою. В свою чергу, нітрифікацію проводять методом деаерування стічних вод мембранними аераційними елементами. Також, седиментацію стічних вод проводять в круговому сепараційно-відстійному резервуарі. А ультрафіолетове опромінення води проводять після її ви ходу із сепараційно-відстійного резервуару. Винахід також характеризується тим, що термічну деструкцію проводять при температурі 10001200 °С. Вище перера хо вані нові ознаки (біологі чне очи щення з використанням частини мулу, термічна дестр укція мулу) при взаємодії з відомими ознаками (механічне очищення, ультрафіолетове опромінення, се димен тація ) заб езпе чують вия влення но ви х те хні чни х вла сти во стей винаходу і одержання те хнічно го рез ульта ту - е фективне очи щення і знезаражування стічних вод протитуберкульозних диспансерів та відділень інфекційних лікарень і, в результаті, отримати споживчі властивості способу, пов'язані з технічним результатом: вихід в оточуюче середовище абсолютно безпечни х стічни х во д проти туберк ульозних ди спансері в та відді лень інфекційних лікарень. Н а кр еслен ні при веде на те хно ло гі чна схем а , що ілюстр ує пр оце с очищення і знезаражування стічних вод протитуберкульозних диспансерів та відділень інфекційних лікарень. Реалізація спо собу пере дба чує прове дення процесу в три ступені : механічний ступінь попереднього очищення 1, біологічний ступінь очи 4 щення 2 і дезінфекційно-знезаражувальний ступінь 3. Стічні во ди 4 в механічній ступені попереднього очи щення 1 на автоматизованих механічних очисних решітка х 5 з порами 3-5 мм очищають від більших механічних нечистот. Стічні води 4 з кухні пропускають через сепаратор (уловлювач жирів) 6, який виділяє жири, захищаючи каналізацію від замулення та заклеювання. Стічні води 4 від миття автомобілів очищають сорбційним (поглинаючим) сепаратором 7 в три фази: гравітаційна сепарація суспендованих та вільних нафтопродуктів у вхідній частині, сепарація дрібно розпилених нафтопродуктів в опалесценційному фільтрі, кінцеве очищення на сорбційному фільтрі. Після механічної очистки 1 стічні води по трубопроводу 8 подають на біологічний ступінь очищення 2, де реаліз ують те хноло гічні операції де ні три фі ка ці ї, н і тр и фік аці ї і сеп ар аці ї, що з абез пе чують фун к ці ю біологічного очищення на активаційному принципі з використанням дрібнопухирчатої аерації та аеробної стабілізації мулу. Технологічну операцію денітрифікації проводять в резервуарі 9, оснащеному спеціальною повітряною змішувальною системою. В денітрифікаційний резервуар 9 також подають через трубопровід 10 зворотній мул з сепараційновідстійного резервуару 11, через тр убопровід 12 воду із шламом із зон стабі лізації 13 та осушення 14 мулу, а також виділену фракцію після технологічної операції нітрифікації. Те хн о ло гі чн у о пе ра ці ю н і тр и фік аці ї пр о во дя ть в ре зе р вуа рі 15 , що деаерується спеціальними мембранними аераційними елементами. З нітрифікаційного резервуару 15 активовану суміш подають в сепараційно-відстійний резервуар 11, де седиментаційною установкою розділяють її на очищену воду, що виводять через трубопровід 16, і мул (трубопровід 17). Рециркуляцію мулу для денітрифікації проводять через трубопровід 18 в установці регенерації мулу 19 і відведення трубопроводом 20 зайвого мулу вирішують за допомогою гідропневматичного насоса 21. Н а де з і н фе к ці й н о -з не з а р аж ува ль н о м у ст уп е н і 3 п р о во дя ть знезаражування від інфекційних бактерій очищеної на перших дво х ступенях води 16 ультрафіолетовим опроміненням за допомогою спеціальних ламп 22. Знешкодження та ути лізація мулу, отриманого після біологі чної очистки сті чни х вод, про води ться в те хноло гі чному обладнанні ста біліза ції та ущільнення 13, а також осушення 14 в а втомати чном у режимі в печі 23 шля хом термічної деструкції при температурі 1100°С. Кількість зольного за ли шк у пі сля спалювання ск лада є 5% ві д ма си з аван тажени х в пі ч 23 відходів. Н а во ди м о те хн і к о -ек о н ом і чн і п ок а з н и к и , о тр и м а ні в хо ді експериментальної перевірки способу на очисній станції стічних вод для туберкульозної лікарні (210 ліжок, 80 осіб персоналу): 5 Параметр Q24 Vmax., d Vmax., h Параметр COD BOD5 TSS TN ТР 38564 м3/добу 58,0 96,0 6 Кількість стічних вод м3/год. 2,4 4,0 20,9 Підвідне забруднення Баланс (кг/добу) 37,7 21,5 19,1 3,2 0,7 л/сек. 0,7 1,1 5,8 Концентрація (мг/л) 650 370 330 55 12,5 Параметри води, які досягаються на стоку з очисної станції стічних вод Параметр Передбачений середній стік (мг/л) COD 60 BOD5 15 TSS 20 Комп’ютерна в ерстка І.Скворцов а Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for wastewater purification and decontamination of antituberculous dispensaries and departments of infectious hospitals

Автори англійською

Khariv Ruslan Romanovych, Trushenko Ihor Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ очистки и обеззараживания сточных вод антитуберкулезных диспансеров и отделений инфекционных больниц

Автори російською

Харив Руслан Романович, Трушенко Игорь Николаевич

МПК / Мітки

МПК: C02F 9/00, C02F 1/02, C02F 1/32

Мітки: диспансерів, лікарень, відділень, протитуберкульозних, знезаражування, очищення, вод, інфекційних, спосіб, стічних

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-38564-sposib-ochishhennya-i-znezarazhuvannya-stichnikh-vod-protituberkuloznikh-dispanseriv-ta-viddilen-infekcijjnikh-likaren.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб очищення і знезаражування стічних вод протитуберкульозних диспансерів та відділень інфекційних лікарень</a>

Подібні патенти