Завантажити PDF файл.

Текст

Спосіб розділення боровмісних розчинів методом електродіалізу, що включає подачу боровмісного розчину в камери знесолювання електродіалізного апарату, утворені катіонітовими і аніонітовими мембранами, який відрізняється тим, що як катіонітові мембрани використовують гомогенну фторовуглецеву мембрану з сульфокислотними функціональними групами або гетерогенну мембрану з фосфорнокислими функціональними групами і процес здійснюють при рН розчину менше 8. (19) (21) 99116441 (22) 26.11.1999 (24) 16.04.2001 (33) UA (46) 16.04.2001, Бюл. № 3, 2001 р. (72) Гончарук Владислав Володимирович, Мельник Людмила Олексіївна, Висоцька Ольга Борисовна, Трачевський Володимир Васильович, Жмихов Віктор Сергійович, Трачевський Вячеслав Васильович, Хоменко Миколай Федорович, Демченко Миколай Анатольйович (73) Виробничо-комерційне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма 36280 нами, або ж гетерогенними катіонітовими мембранами з фосфорнокислими функціональними групами і аніонітовими мембранами, і процес здійснюють при рН розчину менше 8. Сукупність суттєви х ознак способу, що пропонується, є необхідною і достатньою для досягнення результату, що забезпечується винаходом, розділення боровмісних розчинів з отриманням більш висококонцентрованих розчинів боровмісних сполук. Спосіб реалізується наступним чином. Досліди проводили в п'ятикамерному елекатродіалізному апараті, який містить електродні камери, камеру знесолювання, камери концентрування. Камери відокремлені між собою катіонітовими і аніонітовими мембранами, що чергуються. Робоча поверхня однієї мембрани - 9,7 см , міжмембранна відстань - 5 мм, катодом та анодом слугувала платина. Через електродні камери циркулював 0,1 М розчин сульфату натрію. Камери концентрування заповнювались дистильованою водою. З верхнього штуцеру камер розсіл витікав самовільно із-за збільшення його об’єму у зв’язку з електроосмотичним переносом води. Досліди проводили у гальваностатичному режимі. В камеру знесолювання подавали модельний боровмісний розчин. Концентрацію бору в камері знесолювання визначали колориметричним методом з використанням карміну (Резников А.А., Муликовская Е.П., Соколов И.Ю. Методы анализа прородных вод. - М.: Госгеолтехиздат, 1963. 404 с. [4]. Характеристики матеріалів і речовин, що використовувались. Мембрани МК-40 і МА-40 (ТУ 6-05-1203-88), МФ-4СК, МК-41, підготовлені за ГОСТ 17553-72, відповідно, в Н і ОН формі. Борна кислота "хч" за ГОСТ 18704-78. Натрій сірчанокислий "чда" за ГОСТ 4166-76. Сірчана кислота "чда" за ГОСТ. Приклади реалізації за винаходом. Приклад 1. Модельний розчин (об’єм 0,2 л), що містив 0,38 г-екв/л сірчаної кислоти та 1000 мг/л борної кислоти, циркулював з лінійною швидкістю 3 см/с через камеру знесолювання, обмежену гомогенною фторовуглецевою катіонітовою мембраною з сульфокислотними функціональними групами (МФ-4СК) та аніонітовою мембраною МА-40. Камери концентрування заповнювались дистильованою водою. Нижній штуцер камер закривали кохером. Розсіл, що самовільно витікав з верхнього штуцера камер, збирався у циліндри. Через електродні камери циркулювало 2 л 0,1 М розчину сульфату натрію. Густина електричного струму складала 1,0 А/дм 2. Процес закінчували при концентрації сірчаної кислоти в камері знесолювання 0,01 г-екв/л. Залишковий об'єм діалізату - 0,18 л. Залишкова концентрація борної кислоти в камері знесолювання - 840 мг/л. Приклад 2 Приклад 2 виконується аналогічно прикладу 1, однак при цьому використовують гетерогенні катіонітові мембрани з фосфорнокислими функціональними групами (МК-41) та аніонітові мембрани МА-40. Приклад З Приклад 3 виконується аналогічно прикладу 1, однак при цьому використовують модельний розчин, що містить 0,38 г-екв/л сульфату натрію, 1000 мг/л борної кислоти та має рН - 7,5. Як видно із таблиці, запропонований спосіб дозволяє зменшити втрати борної кислоти в процесі розділення боровмісного розчину з 64 до 1611 %. При заграничному підвищенні рН, наприклад, до рН 8,5, втрати борної кислоти збільшуються до 25 %. Таблиця Приклади № п/п Тип мембран 1 2 3 МФ-4СК та МА-40 МК-41 та МА-40 МФ-4СК та МА-40 4 5 МФ-4СК та МА-40 МК-41 та МА-40 6 МК-40 та МА-40 рН розчину За винаходом 0,5 0,5 7,5 Заграничні режими 8,5 10,0 За прототипом 0,5 2 Початкова концетрація борної кислоти в розчині, мг/л Кінцева концетрація борної кислоти в розчині, мг/л 1000 1000 1000 840 890 830 1000 1000 750 500 1000 360 36280 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Separation process of boron-containing solutions by electrodialysis method

Автори англійською

Honcharuk Vladyslav Volodymyrovych, Melnyk Ludmyla Oleksiivna, Vysotska Olha Borysivna, Trachevskiy Volodymyr Vasylovich, Zhmykhov Viktor Serhiiovych, Trachevskyi Viacheslav Vasyliovych, Khomenko Mykola Fedorovych, Demchenko Mykola Anatoliiovych

Назва патенту російською

Способ разделения боросодержащих растворов методом электродиализа

Автори російською

Гончарук Владислав Владимирович, Мельник Людмила Алексеевна, Высоцкая Ольга Борисовна, Трачевский Владимир Васильевич, Жмыхов Виктор Сергеевич, Трачевский Вячеслав Васильевич, Хоменко Николай Федорович, Демченко Ноколай Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: C02F 1/469

Мітки: електродіалізу, боровмісних, методом, розділення, розчинів, спосіб

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-36280-sposib-rozdilennya-borovmisnikh-rozchiniv-metodom-elektrodializu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розділення боровмісних розчинів методом електродіалізу</a>

Подібні патенти