Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб безперервного лиття заготовок, який містить такі операції: ввід затравки у кристалізатор, подачу в металоприймач розплаву, потім здійснення циклічного руху заготовки з кристалізатора, який відрізняється тим, що в нерухомому кристалізаторі заготовка рухається як в зворотному, так і в прямому напрямках.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в рамках одного циклічного руху заготовки з кристалізатора впродовж часу t1 заготовка знаходиться в стані паузи, потім впродовж часу t2 заготовка рухається в зворотному напрямку зі швидкістю V2, а впродовж часу t3 заготовка рухається в прямому напрямку зі швидкістю V3, при цьому співвідношення швидкості прямого руху зі швидкістю зворотного руху повинно мати наступне співвідношення:

V2=(0,67-2,5)·V3.

Текст

1. Спосіб безперервного лиття заготовок, який містить такі операції: ввід затравки у кристалізатор, подачу в металоприймач розплаву, потім здійснення циклічного руху заготовки з кристалізатора, який відрізняється тим, що в нерухомому 3 26045 4 рхнею заготовки та графітовою втулкою кристаліV1 на відстань шагу L2 що дозволяє подолати “сизатору. Після паузи до заготовки необхідно прили тертя покою" між заготовкою та графітової втукласти зусилля, яке змозі подолати “силу тертя лкою кристалізатора в процесі стиснення (а не покою". Звичайно силу тертя з нерухомого кристарозтягання) корки заготовки в повздовж її вісі, що лізатору долають прикладаючи зусилля, яке рухає забезпечує підвищення якості поверхні безперерзаготовку в прямому напрямку. Ця дія визиває вно литої заготовки. Потім заготовка рухається в розтягання до виникання у заготовці трі щин при прямому напрямку зі швидкістю V3 на відстань подоланні “сили тертя покою", доцільніше після шагу L3. паузи заготовку рухати в зворотному русі, що буде Визначимо оптимальні значення швидкості запобігати виникненню тріщин на поверхні заготозворотного руху V заготовки, та коефіцієнту вки. K=V3 /V2 . Доцільно величину шагу зворотного руху Тому після паузи впродовж часу t2 заготовка L2 утримувати у такому співвідношенні до величирухається в зворотному напрямку зі швидкістю – ни шагу прямого руху L2=(0.8-15.0)L3. Таблиця 1 Визначення оптимальних значень швидкостей при зворотному русі заготовки та коефіцієнту К=V3/V2 при умовах L 2=10,0 L3 для отримання якісних показників її поверхні, та V3=0,01м/с. Діаметр заго- Швидкість зво- Тривалість звотовки, D10-3, ротного руху, ротного руху, t 2, m V2 ·10-3, -м/с c Величина шагу зворотного руху, L2·10-3м 50 3,5 1,0 3,5 50 4,0 1,0 4,0 50 5,00 1,0 5,0 50 6,00 1,0 6,0 50 8,00 1.0 8,0 100 4,5 1,0 4,5 100 5,0 1,0 5.0 100 7,00 1,0 7,0 100 10,0 1,0 15,0 100 20,0 1,0 15,0 150 6,5 1,0 6,5 150 7,0 1,0 7,0 150 10,0 1,0 10,0 150 15,00 1,0 15,0 150 20,0 1,0 20,0 З таблиці 1 випливає, що для кожного діаметра заготовки (від 0.05 до 0.15м) при різних значеннях шагу зворотного та прямого руху існують наступні значення коефіцієнту відношення швидкості прямого та зворотного руху К=V3/V2, наприклад: - для кожного діаметра заготовки (з указаного інтервалу) існують оптимальні значення коефіцієнту відношення швидкостей К, так для діаметру 0.05м при швидкості зворотного руху V=0.005м/с, коефіцієнт К становить 2.0, для діаметру 0.1м при швидкості зворотного руху V=0,007м/с, коефіцієнт К становить К=1.42, а для діаметру 0.15м при Коефіцієнт від- Показники якості повеношення швидрхні заготовки костей K=V3/V2 На поверхні заготовки 2,8 з'являється шорсткість Поверхня заготовки є 2,5 гладкою Поверхня заготовки є 2,0 гладкою Поверхня заготовки є 1,67 гладкою Знижується продукти1,25 вність процесу На поверхні заготовки 2,22 з'являється шорсткість Поверхня заготовки є 2,0 гладкою Поверхня заготовки є 1,42 гладкою Поверхня заготовки є 1,5 гладкою Знижується продукти2,0 вність процесу На поверхні заготовки 1,53 з'являється шорсткість Поверхня заготовки є 1,42 гладкою Поверхня заготовки є 1,0 гладкою Поверхня заготовки є 0,67 гладкою Знижується продукти0,5 вність процесу швидкості зворотного руху V=0.01м/с коефіцієнт К становить К=1,0; - для кожного діаметра заготовки визначене існує нижнє гранично припустиме значення коефіцієнту К при якому якість поверхні заготівки не знижується, так, для діаметру 0.05м та величині швидкості зворотного руху V=0.004м, існує мінімально допустимий коефіцієнт К, який складає 2.5, для діаметру 0.1м при величині швидкості зворотного руху V=0,005м/с, коефіцієнт К складає 2.0, для діаметру 0.15м та величині швидкості зворотного руху V=0,007м/с коефіцієнт К складає 1.42; 5 26045 6 - для кожного діаметру заготовки є такі знаінтервал величини швидкості зворотного руху V чення коефіцієнту К та швидкості зворотного руху, при якому якість поверхні заготовки остається поякі приводять до зниження якості поверхні заготоліпшеним, складає від 0.004 до 0.006м/с при зміні вки, при цьому коефіцієнт К має неприпустимо коефіцієнту К від 1.67 до 2.5, для діаметру 0,01м нижнє значення. Так, для заготовки діаметром допустимий інтервал швидкості зворотного руху V 0.05м при значеннях величини швидкості зворотскладає від 0.005 до 0.01м/с при зміні коефіцієнту ного руху V=0,0035м/с коефіцієнт відношення шаК від 1.42 до 2.0, а для діаметру 0.15м допустимий гів К складає К=2.8, для заготовки діаметром 0.1м інтервал швидкості зворотного руху V складає від при значеннях швидкості зворотного руху 0.007 до 0.015м/с при зміні коефіцієнту К від 0.67 V=0,0045м/с коефіцієнт відношення шагів К=2.22, до 1.42. а для заготовки діаметром 0.15м, при значеннях В цілому величина швидкості зворотного руху швидкості зворотного руху V=0,0065м/с коефіцієнт V для заготовок діаметрами від 0.05 до 0.15м при К=1,53; при вказаних значеннях коефіцієнту К та яких якість поверхні заготівки остається поліпшешвидкостях зворотного руху на поверхні заготівки ним, складає від 0.004 до 0.015м/с, при значенні з'являється шорсткість, що є признакою зниження коефіцієнта К відношенні швидкостей від 0.67 до якості її поверхні. 2.5. - для кожного діаметра заготовки визначено Спосіб безперервного лиття здійснюється наверхнє гранично припустиме значення швидкості ступним чином. В кристалізатор ГМБЛЗ вводять зворотного руху V та коефіцієнту К, при якому затравку для виробництва заготовки діаметром якість поверхні заготовки не знижається, так, для 0.05, потім подають розплав в металоприймач та діаметру 0.05м при якому швидкість зворотного вибирають наступні технологічні параметри безруху V=0,006м/с маємо верхнє гранично припусперервного лиття: пауза тривалістю t1=120, зворотиме значення коефіцієнту К=1.67, для діаметру тній шаг заготовки L2, який дорівнює 0.005м 0.1м швидкість зворотного руху V=0,01м/с, маємо (5.0мм), тривалість часу здійснення шагу дорівнює верхнє гранично припустиме значення коефіцієнту 1.0с (зі швидкістю 0.005м/с) після чого заготовка К, яке становить 1.5, а для діаметру 0.15м при рухається в прямому напрямку та здійснює шаг L3, швидкості зворотного руху V=0,015м/с значення який дорівнює 0.05м (50.0мм), зі швидкістю коефіцієнту становить К=0,67; 0.01м/с. При цьому на поверхні заготовки були - для кожного діаметра заготовки визначене відсутні тріщини, а коефіцієнт К дорівнював 2.0, існує верхнє гранично неприпустиме значення що відповідає формулі корисної моделі. швидкості зворотного руху V та коефіцієнту К, що Джерела інформації: приводить до зниження якості поверхні заготовки 1. Горизонтальное непрерывное литье цветтак, для заготовки діаметром 0.05м при якому ных металлов и сплавов. Шаталин О.А., Сладкошшвидкiсть зворотного руху V=0,008м/с, а коефіцітеев В.Т., Вартазаров М.А. - М.: «Ме таллургия» єнт К становить 1,27, для діаметру 0.1м при вели1974-176с. чині швидкості зворотного руху V=0,020м/с, К=2.0, 2. Непрерывное литье чугуна / О.А. Баранов, а для діаметру 0.15м та величині швидкості звороБ.Г. Ветров, В.Б. Поль и др. -М.: Металлургия, тного руху V=0,020м/с К=0,5. 1968. Таким чином, для діаметру 0.05м допустимий Комп’ютерна в ерстка О. Рябко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of continuous casting of billets

Автори англійською

Khoroshylov Oleh Mykolaiovych, Ponomarenko Olha Ivanivna, Shatahyn Oleh Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ непрерывного литья заготовок

Автори російською

Хорошилов Олег Николаевич, Пономаренко Ольга Ивановна, Шатагин Олег Александрович

МПК / Мітки

МПК: B22D 11/00

Мітки: лиття, спосіб, заготовок, безперервного

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-26045-sposib-bezperervnogo-littya-zagotovok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб безперервного лиття заготовок</a>

Подібні патенти