Музична навчальна клавіатура, яка входить до складу музичного синтезатора або підключена самостійно до персонального комп’ютера

Номер патенту: 21829

Опубліковано: 10.04.2007

Автор: Білоусов Валерій Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Музична навчальна клавіатура, яка входить до складу музичного синтезатора або підключена самостійно до персонального комп'ютера, що містить клавіші, яка відрізняється тим, що додатково містить клавіатурний блок перевірки натискання клавіш (зворотний зв'язок), при цьому клавіші акордів мелодії, що програють учням, виконані з можливістю підсвічування.

2. Клавіатура за п. 1, яка відрізняється тим, що клавіатурний блок перевірки натискування клавіш  додатково містить блок розділення або синхронізації звуку і світлового підсвічення.

Текст

1. Музична навчальна клавіатура, яка входить до складу музичного синтезатора або підключена самостійно до персонального комп'ютера, що міс 3 21829 4 зв'язок між учнями і викладачем. відповідності з вибраним режимом роботи. Далі Поставлена задача досягається тим, що приобидві інструкції передаються синхронно до блоку стрій для навчання гри на клавішних інструментах 3, де відбувається перевірка натискування клавіш і містить музичну клавіатуру, яка підключена до далі інструкції для звуку і світла передаються до персонального комп'ютера або входить до складу блоків 4 і 5 відповідно. Якщо підсвічені клавіші не музичного синтезатора. При програванні мелодії натиснуті, то програвання мелодії призупиняється клавіші тих акордів, які повинні бути натиснуті, доти, доки підсвічені клавіші не будуть натиснуті. підсвічуються у наступних режимах: Як тільки підсвічені клавіші будуть натиснуті, блок - попереднє підсвічення або режим чекання, перевірки натискування клавіш відключає підсвіколи клавіші підсвічуються, а наступний акорд підчення натиснутих клавіші і підсвічує наступну гр упу свічується тільки після правильного натискування клавіш, які повинні бути натиснуті. Так відбуваєтьпоточного акорду. Дозволяє розучувати музичний ся доти, доки не буде програна уся мелодія. твір послідовно у повільному темпі; 2. Робота у режимі заданого темпу. - режим заданого темпу - коли підсвічення відУ цьому режимі підсвічення клавіш відбувабувається у темпі, який заданий партитурою або ється автоматично у відповідності зі швидкістю і midi-файлом і не залежить від натискування на тривалістю, яка задається партитурою. Звук же клавіші. Цей режим дозволяє розучити музичний визначається натискуванням кожної конкретної твір у заданому партитурою темпі (midi-файлклавіші. У цьому режимі можливо підвищити швидінструкція синтезатору для виконання мелодії); кість гри на інструменті, покращити те хніку гри і - при затримці світлового супроводження від розучити конкретний музичний твір у вибраному звукового і при одночасному показі на окремому темпі. екрані ноти, яку грають, дозволяє навчитися нотній 3. Робота у режимі затримки підсвічення грамоті при програванні мелодії. (сольфеджіо - навчальна дисципліна, яка ставить Суть корисної моделі пояснюється кресленсвоєю метою розвиток музичного слуху учнів і ням, де зображена блок-схема пристрою, який включає слуховий аналіз музики і її запис, а також: заявляється. спів нот з вимовлянням їх назви). Як показано на фігурі пристрій, який заявляКоли з динаміків лунає чергова нота або ється, має: акорд, то блок 3 провадить перевірку натискуван- дисковід або інший пристрій для введення ня клавіш і, якщо клавішу натиснуто правильно, то інформації до клавіатури у вигляді midi-файла вона підсвічується. Якщо клавіша натиснута не(блок 1); правильно, то підсвічення не відбувається. Коли - мікросхему або програму, яка на основі парнатиснути правильно весь акорд, він підсвічується титури, у відповідності з вибраним темпом і режиі гасне. Далі процес повторюється для наступного мом виконання генерує інструкції для підсвічення акорду. Так відбувається доти, доки не буде проклавіш (блок 2); грана уся мелодія. - клавіатурний блок 3, який здійснює перевірку Практичне використання можливостей роботи натискування клавіш за швидкістю і амплітудою пристрою, який заявляється, за різних режимів натискування (цей блок вбудований практично у пояснюється прикладами. всі сучасні синтезатори, які мають можливість заПриклад 1. Робота у режимі попереднього підписувати мелодії, що програються); свічення. - наявність блоку 4 забезпечує затримку звуНехай ми хочемо розучити мелодію. Вона закового супроводження при попередньому підсвічуписана у вигляді rnidi-файла на дискеті або комванні клавіш; пакт-диску. Уставляємо дискету у дисковід. Виби- блок 5 забезпечує затримку підсвічування у раємо на екрані синтезатора мелодію. Вибираємо режимі сольфеджіо. режим попереднього підсвічення і запускаємо меКлавіатурний блок 3 перевірки натискування лодію на виконання. Загорається підсвічення клаклавіш (блок зворотного зв'язку) доповнений бловіш першого акорду. Якщо ми не натиснемо потріком 2 розділення або синхронізації звуку і світлобні клавіші, то підсвічення так і буде горіти і нічого вого підсвічення, які працюють синхронно. Це зане зміниться. Якщо натиснемо не ті клавіші, які безпечує необхідну відповідність між підсвіченням, підсвічені, то з динаміків не роздасться звук. Але натискуванням клавіш і звуком мелодії, яка прояк тільки ми натискуємо підсвічені клавіші, то пограється. чуємо з динаміків звук першого акорду, і при відпуНаявність зворотного зв'язку дозволяє своєчасканні підсвіченні клавіші згаснуть. Далі будуть сно гасити правильно натиснуті клавіші і своєчаспідсвічені клавіші наступного акорду. Після того, як но підсвічувати наступну гр уп у клавіші. ми відпускаємо підсвічені клавіші, процес повтоДозволяє правильно фіксувати якість викориться знову і так до кінця мелодії. Програвши нання мелодії і можливість наступного аналізу, мелодію у такому режимі необхідну кількість разів якщо водночас записується в окремий midi-файл можливо її вивчити і потім виконувати без підсвімелодія, яка програється. чення на будь-якому інструменті, який має подібну Пристрій, який заявляється, працює у 3-х різклавіатуру. них режимах таким чином: Приклад 2. Робота у режимі заданого темпу. 1. Робота у режимі попереднього підсвічення. Наприклад, виконавець хоче підвищити швидПартитура мелодії, записаної у вигляді midiкість гри на інструменті. Вставляємо дискету у дифайла (інструкції програвання мелодії для синтесковід. Вибираємо на екрані синтезатора мелодію. затора), надходить з блоку 1 до блоку 2 пристрою, Вибираємо режим заданого темпу і запускаємо на де генерується інструкція для блоку підсвічення у виконання. 5 21829 6 У заданому темпі програється мелодія, з дизатора. Вибираємо необхідний midi-файл, вибиранаміків синхронно, у такт роздається її звучання і, ємо потрібний за звучанням інструмент, включаєсинхронно, у такт мелодії засвічуються і гаснуть мо режим сольфеджіо і запускаємо на виконання. клавіші. Звук, який доноситься з динаміків, не заЗ динаміків чути звук певної ноти для заданого лежить від того натиснуті клавіші чи ні. Виконавець інструмента. Необхідно розібратися, яка нота звупросто повинен встигати за підсвіченням і натисчить, і натиснути відповідну ій клавішу. Якщо натикати ті клавіші, які горять у даний момент. Якщо снути не ту клавішу, яка відповідає ноті, що звувін не встигає, то необхідно уповільнити темп, у чить, то нічого не відбувається. Якщо клавіша якому програється мелодія. Якщо усе виходить натиснута правильно, то вона підсвічується, а тоді, правильно і помилок немає, то темп можливо приколи буде відпущена, потухне, і з динаміків пролускорити. По мірі напрацювання навику зростає і нає звук наступної ноти, яка задається midiшвидкість і якість гри на інструменті. У цьому рефайлом або визначається випадковим чином. Так жимі блок перевірки натискування клавіш (3) відпродовжується доти, доки не закінчиться набір нот ключений. у midi-файлі або не сплине час уроку. Для учнів з У цьому режимі звук може також залежати від більш розвинутим музичним слухом можливо занатискування клавіш. Наприклад, виконавець додавати не окремо взяті ноти, а акорди і комбінації тримується підсвічення і натискує необхідні акоракордів для декількох інструментів. ди, а якість виконання і наявність помилок перевіУ результаті здійснення корисної моделі, яка ряє викладач на слух. заявляється, одержуємо музичну клавіатуру, яка Приклад 3. Робота у режимі затримки підсвідозволяє людям з різними музичними здібностячення (сольфеджіо). ми, не знаючими нотної грамоти і навіть з дефекЯкщо необхідно провести урок сольфеджіо, то тами слуху вивча ти певні мелодії, розвивати мозатримка підсвічення допоможе у цьому. Сучасні торні навики гри на подібній клавіатурі, а також синтезатори дозволяють відтворювати звук будьнавчатися нотній грамоті. Дозволяє у режимі якого інструмента, який записаний у пам'яті синтесольфеджіо розвивати музичний слух. Комп’ютерна в ерстка М. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Keyboard for teaching in play a musical instrument by using a music synthesizer or a personal computer

Назва патенту російською

Клавиатура для обучения игре на музыкальном инструменте с помощью музыкального синтезатора илиперсонального компьютера

МПК / Мітки

МПК: G09B 15/00

Мітки: входить, музичного, синтезатора, складу, клавіатура, навчальна, самостійної, музична, яка, комп'ютера, підключена, персонального

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-21829-muzichna-navchalna-klaviatura-yaka-vkhodit-do-skladu-muzichnogo-sintezatora-abo-pidklyuchena-samostijjno-do-personalnogo-kompyutera.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Музична навчальна клавіатура, яка входить до складу музичного синтезатора або підключена самостійно до персонального комп’ютера</a>

Подібні патенти