Пристрій для виготовлення ребристих труб з плоских

Номер патенту: 77244

Опубліковано: 15.11.2006

Автори: Орлов Владислав Андріївич, Косенко Володимир Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для виготовлення ребристих труб з плоских, що містить стіл, установлений з можливістю подовжнього переміщення та виконаний з можливістю закріплення на ньому заготовки, над яким розміщена планшайба, встановлена з можливістю обертання навколо власної осі і нахилена до площини столу, на торцевій поверхні планшайби на периферії закріплений різець, який відрізняється тим, що різець установлений на планшайбі з можливістю регулювання кута його нахилу до згаданої торцевої поверхні планшайби і повороту навколо осі, паралельної подовжній стороні різця, при цьому різець має три робочі поверхні: різальну, перехідну і формуючу.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кут нахилу планшайби до площини столу дорівнює 0°30¢.

3. Пристрій за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що формуюча поверхня різця має геликоїдну поверхню, що плавно переходить в перехідну.

Текст

1. Пристрій для виготовлення ребристих труб з плоских, що містить стіл, установлений з можли 3 77244 4 бі з можливістю регулювання кута нахилу до плоушкодження. Зазначений кут фіксується для всьощини планшайби і повороту навколо осі, паралего процесу. Заготівка 4, яка закріплена на столі 3, льній подовжній стороні різця, при цьому різець разом з ним робить поступальний рух, швидкість має три робочі поверхні - різальну, перехідну і фоякого погоджена з кутовою частотою планшайби рмуючу. при обраному кроці. Різець 2 з робочою частиною, Кут повороту планшайби щодо площини столу що складається з трьох зон: різальної С, перехідможе дорівнювати 0°30’. ної Д и формуючої Е, закріплений в основі 5 і, обеФормуюча поверхня різця може мати геликоїртаючись разом із планшайбою, підрізає шар на дну поверхню, що плавно переходить у перехідну. поверхні заготівки 4 з розділяючими канавками. Наявність кута регулювання повороту і нахилу Нижня поверхня різця 2 являє собою шліфовану різця, а також трьох робочих зон дозволяє одерплощину, верхня поверхня складається з трьох жати ребра однакової висоти в межах ширини зон: різальної С, що являє собою гостру кромку, плоскої труби з різними кутами нахилу та укріплеперехідної Д - для підготовки ребра до відгину під ною основою ребра. Використання сукупності всіх прямим кутом; формуючої Е, що представляє соістотних ознак, включаючи відмітні, дозволяє підбою ділянку геликоїдної поверхні. Крайня кромка вищити якість оребрення, а отже, і підвищити терцієї зони Ε різця при правильному заточенні й модинамічні характеристики. При цьому конструкустановленні може виконувати додаткову функцію ція спрощується. зміцнення і загладжування основи ребра. Робочий Сутність винаходу пояснюється кресленнями. кут різця 2 щодо площини планшайби 1 регулюНа Фіг.1 зображена принципова схема приється за допомогою скоби 6, ролика 7 і віджимних строю; гвинтів 8 у межах від 3° до 13°. При цьому кут наНа Фіг.2 вид по стрілці А; хилу планшайби залишається постійним 0°30', що На Фіг.3 вид по стрілці Б. забезпечує однакові геометричні параметри ребер Пристрій містить поворотну планшайбу 1, на по всій ширині заготівки 4. Кут повороту навколо торцевій поверхні якої на периферії закріплений осі, паралельній подовжній стороні різця устанорізець 2. Планшайба 1 зв'язана з приводом обервлюється за допомогою віджимних гвинтів 8 таким тання (на кресленні не показане). У зоні розташучином, щоб виключити затирання нижньої поверхвання різця 2 установлений стіл 3 з можливістю ні різця об заготівку в процесі підрізання шару. подовжнього переміщення, на якому закріплена Запропонована конструкція пристрою в порівзаготівка 4. Різець 2 встановлений в основу 5 за нянні з прототипом має переваги: допомогою скоби 6, ролика 7 і віджимних гвинтів 8. - підвищується якість оребрених труб; Пристрій працює таким чином. Планшайба 1 - поліпшуються термодинамічні характеристиобертається від привода, кут нахилу осі щодо ки теплообмінників; площини столу 3 в оптимальному варіанті план- збільшується питоме теплове навантаження; шайби не перевищує 0°30'. Цього досить для нарі- спрощується конструкція. зування ребер на заготівках різної довжини без Комп’ютерна верстка О. Гапоненко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for producing finned tubes from flat tubes

Автори англійською

Kosenko Volodymyr Ivanovych

Назва патенту російською

Устройство для изготовления ребристых труб из плоских.

Автори російською

Косенко Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: B23P 15/26

Мітки: виготовлення, труб, плоских, пристрій, ребристих

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/2-77244-pristrijj-dlya-vigotovlennya-rebristikh-trub-z-ploskikh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для виготовлення ребристих труб з плоских</a>

Подібні патенти