Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Текст

f/ МПК б Е 01 С 9/04 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ПЕРЕЇЗД Винахід відноситься до транспортного будування і призначений для укладання у місцях перехрещення залізниць з нерейковим транс портом. Відомо про залізничний переїзд, що включає основу, баласт, шпали, укладені на них рейки та залізобетонне покриття між рейками по а.с. СРСР N 983164 кл. Е 01 С9/04, опублікованому у 1982 p.,причому покриття виконано складеним із окремих блоків а пере, їзд споряджений додатковим шаром баласту розміщеним під основ , ним. Особливістю такого переїзду в те що для виконання додатко , вого шару баласту необхідно прибрати основний шар баласту потім , його відшкодувати, але вже на додатковому шарі що зв'язано не , тільки з більшою трудомісткістю робіт але і з значним часом для , його виконання. Все це заважає установку таких переїздів на пе рехрещенні діючих залізничних шляхів ., тим більш що ще потрібна наявність спеціальніх вантажопідйомних пристріїв . Найбільш близьким по технічній сутніоті і досягаемому пози тивному ефекту до заявляемого винахіду є залізничний переїзд що , включає рейковий шлях, улагоджений на поперечини і риштовання для проїзду нерєйкового транспорту що складається із плит з пройома , ми під элемента опирання виконані у виді балок які мають у ос, , нові западини, причому балки, які прилягають до рейок, з'єднані з кінцями поперечин, по патенту РФ N £001985 кл. Е 01 С 9/04, опублікованому у 1993 р. Особливістю такого переїзду є складність і недостатня налДй ність конструкції при наявністі великої кількості різновиду дета лей і елементів кріплення , а їх заміна потребує спеціальних ван тажопідйомних пристрії в для розбору ри штовання (з-за достатньо І іі ! І великої маси залізобетонних плит ). В основу ви находу поставле но завда ння удо сконален ня коне \ тру кці ї зал із нич но го пе реї зд у ш ля хом з аст ос ува нн я п ро сти х по j конструкції плит з еластич ного мат еріалу, зменьше ння кіл ькості І \ | різновиду деталей в сукупності з застосуванням простого і надій ного кріплення їх до шпал і виключення застосування додаткової | вантажопідйомної техніки при їх заміні . f Поставлене завдання вирішується тим що , у залізничному пере їзді, що включає основу баласт, шпали з укладеними на них рейка , І ми і риштовання для проїзду нерейкового транспорту , що складаєть. . . \ і ся з плит, які роз ташовані усереди ні і зо вні рейк ового ш ляху, згідно винаходу плити закріплені на шпалах так що плити приляга, ючі до рейок, мають один скіс на протилежній стороні , а плити що не примикають мають два скоси , утворюючи клинове з'єднання, при цьому останні розміщені між плитами прилігаючими до рейок з зов , нішної сторони і подпірною стінкою, причому плити виконані з еластичного матеріалу і мають довжину вздовж залізничного полотна кратну кроку t між шпалами. Таке виконання залізничного переїзду дозволяв просто і на дійно закріпити плити риштовання і мати мінімальну кількість різ f но виду деталей, а застосування деталей плит із еластичних мате риалів (переважно з гуми ), що мають модуль пружністі значно нижче (на 1-4 порядку) модуля пружністі шпал (дерев'яних , залізобето них) дозволяє уникнути руйнуючих деформацій при проходженні рей кового і нерейкового транспорту. Згідно винаходу в основі плит,що примикають до рейок , викона ні пройоми. Цим обумов люєть ся розмі щеннн я в них стандар тного скріплення рейка-шпала і рівномірної опори плит на баласт . Згідно з винаходом плити виконані з східцевими скріплюючими отворами, і у кожний отвір встановлена заглушка причому кіль, кість отворів залежить від кроку шпал і довжини плити Таке вико. нання плит дозволяє захистити скріплюючі деталі від негативних атмосферних діяннь. Викладене ілюструється слідуючими графічними матеріалами : Фіг. 1 - поперечний переріз залізничного переїзду Фіг. 2 ; Вид А частини переїзду фіг. 1 (план); Фіг. З - варіант кріплення плит до шпал (перерів Е-Б фіг.2); Фіг. 4 - плита, що примикає до рейок, вид зверху (без заглушок) ; Фіг. 5 - теж, вид знизу. Залізничний переїзд включає основу (на фіг.1 не вказано), баласт 1, шпали 2 з укладеними на них рейками 3 і риштовання для проїзду нерейкового транспорту , що складається з плит 4, 5 і 6, які розташовані усередині і зовні рейкового шляху (фіг. і). Плити закріплені на шпалах шурупами шляховими або болтами (на фіг. З показаний варіант кріплення плит за допомогою шурупів до дерев 'яних шпал), при цьому плити 4 і 5, що прилягають до рейок, на протилежній стороні мають по одному скосу 7} а плити 5, що не прилягають до рейок мають два скоси 7. Скоси плит утворюють кли новез'єднання між плитами Плита 8 розміщена усередині залізнич . ної колії між плитами 4, або поза колією - між плитою 5 і подпірною стінкою 8 (бордюр). Матеріал плит застосовується еластичний , переважно з утилізованої гуми (наприклад, з відпрацьованих і далі перероблених шин і транспортерних стрічок , модуль пружності яких ) на декілька порядків нижче модуля пружності шпал . Плити, що при — -4 — лягають до рейок мають у основах пройоми 9 (фіг. 4 і 5), а і місцях кріплення до шпал виконані східцеві отвори 10, в які після монтажу плит установлюються заглушки 11. Довжина плит вздовж рейки можлива будь яка але кратна кроку між шпалами (на фіг,£ зліва , від осі показана довжина плити рівна одному кроку між шпалами , , праворуч від осі - двом крокам), т.н. зони кріплятся до останніх. Монтаж залізничного переїзду здійснюється слідуючим чином . Спочатку встановлюються плити 4 і 5, які прилягають однією стороною до залізничник рейок Завдяки наявністі у них в основі . пройомів, вони лягають рівно на шпали і баласт не чіпляючи еле, ментів кріплення рейка-шпала . Потім між плитами 4 і між плитою 5 і бордюром 8 встановлюють плиту 8. Завдяки скосам , що маються на плитах, і за допомогою шурупов 12 через шайби 12 плита Є притягується до шпали: відбувається клинове розпирання плит 4 і 5 (фіг. 2 і 3) є щільним іх прилітанням до рейок і бордюрів Після цього . закріплюють на шпалах плити 4 і 5 за допомогою аналогічних шуру пов 12 і шайб із. Після закріплення плит в отворах встановлюють заглушки 11 також із еластичного матеріалу. Переїезд підготовлений до експлуатації . У випадку заміни рейки демонтаж плит здійснюєтьсяЕ авсрот ному напрямку. Винаходом пропонується проста конструкція основних деталей еластичних плит, які більш надійні в експлуатації тому що при, сутні у еластичних матеріалів властивіоті краще протистоять як діянням навантажень від нерейкового і рейкового транспорту так і , атмосферним діянням , що у сукупністі з простістю кріплення плит до шпал у підсумку підвищує надійність всієї конструкції а заміна , будь яких зношених елементів залізничного переїзду здійснюєть ?я бег вантажопідйомних прнстрііЕ т. , 4-5 рагів менша плитп. BIZ ЇЇ . ыагч еластичної плити в маси аналогічної по габаритах галізобетонноі ЗАЛІЗНИЧНИЙ ПЕРЕЇЗД Наумвнко О.П. Дзор а S ..A . Коваленко В .1 Гі тні ков А .Г. ЗА ЛІЗНИ ЧН И Й ПЕРЕЇЗД «Ь. з Автори * •§ f> ' і о О.П. Дзюра &.А. Коваленко В.І Гітніков А.Г. ЗАЛІЗНИЧНИЙ ПЕРЕЇЗД 7 4, 5 10 *tr* Науменко О.П . Дзюрж S».A. Ковжленко В*41. Гітніков А.Г . Автори:

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Railway crossing

Автори англійською

Naumenko Oleksandr Petrovych, Dziura Yevhen Antonovych, Kovalenko Volodymyr Illich, Hitnikov Ara Hershovych

Назва патенту російською

Железнодорожный переезд

Автори російською

Науменко Александр Петрович, Дзюра Евгений Антонович, Коваленко Владимир Ильич, Гитников Ара Гершович

МПК / Мітки

МПК: E01C 9/00

Мітки: переїзд, залізничний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-30974-zaliznichnijj-perezd.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Залізничний переїзд</a>

Подібні патенти