Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб очистки води плавальних басейнів, що включає фільтрування води крізь піщаний фільтр, окиснення і ультрафіолетове опромінення, який відрізняється тим, що окиснення здійснюють гідроксильними радикалами в кількості 0,08-0,2 мг/дм3 при одночасній кавітаційній дії з наступним фільтруванням через шар мезопористого активованого вугілля.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кавітаційну дію здійснюють ультразвуковою обробкою з частотою 20-24,0 кГц і потужністю 2,0-4,0 Вт/см2.

3. Спосіб за пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що використовують мезопористе активоване вугілля з розміром частинок 0,2-0,5 мм.

Текст

Реферат: Винахід належить до галузі очищення води. Спосіб очистки води плавальних басейнів полягає в фільтруванні, окислювальному знезараженні мікроміцетів гідроксильними радикалами в 3 2 кількості 0,08-0,2 мг/дм і кавітаційній дії з частотою 20-24,0 кГц, потужністю 2,0-4,0 Вт/см , фільтруванні крізь шар мезопористого активованого вугілля з розміром частинок 0,2-0,5 мм і подальшому УФ-опроміненню. Винахід дозволяє досягти практично повного видалення мікроміцетів з водного об'єму при підвищених показниках ступеня очистки на рівні 87,4-90,7 % і коефіцієнта світлопропускання до 91-95,0 %. UA 105117 C2 (12) UA 105117 C2 UA 105117 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до області обробки води промислових та побутових стічних вод, зокрема, до окисній і кавітаційній дії, і може бути використаний для очищення та знезараження води індивідуальних і загальних басейнів. Відомий спосіб очистки і знезараження господарсько-питних, природних і стічних вод, а також води плавальних басейнів (РФ, патент 2163894, МПК С02F 1/463, С02F 1/52, С02F 1/76, опубл. 10.03.2001 p., Бюл. № 7), [1]. Сутність відомого способу [1] полягає у використанні хлоровмісного коагулянту з рН 2,0-4,5, наприклад, хлориду або гідроксихлориду алюмінію, хлориду заліза або їх суміші, які піддаються електролізу в бездіафрагменному електролізері з нерозчинними електродами. У процесі електролізу коагулянт активується за рахунок підвищення його основності внаслідок втрати частини хлору, що виділяється у вигляді газу на аноді. А в розчині накопичуються гіпохлорит-іони алюмінію та заліза. Газорідинна емульсія, що утворюється, поряд з активованим коагулянтом містить гіпохлорит-іони і газоподібний хлор в якості дезінфекатів, яка потім подається в об'єм води, що підлягає обробці. У процесі перемішування відбувається очищення води від зважених частинок і домішок з одночасним її знезараженням під дією гіпохлорит-іонів і хлору. Основний недолік відомого способу [1] полягає у використанні хлору і його похідних, які є сильними окислювачами, що погіршує органолептичні властивості води, робить контактування з нею (басейн) небезпечним і малоприємним, внаслідок можливих опіків дихальних шляхів а також неприємного запаху, що проявляється. Найбільш близьким аналогом до винаходу, за технічною сутністю і ефектом, що досягається є спосіб знезараження оборотної води плавальних басейнів (РФ, патент 2182127, МПК С02F 1/50, С02F 1/32, С02F 1/78, опубл. 10.05.2002 р., Бюл. № 8), [2]. Сутність способу знезараження води плавальних басейнів [2] полягає в обробці води, яка включає чотири стадії: - на першій стадії здійснюють фільтрацію на піщаному фільтрі; - на другій стадії - воду піддають озонуванню; - на третій - здійснюють дезінфекцію води ультрафіолетовим (УФ) опроміненням; - на четвертій стадії проводять обробку води розчином, що містить діамінаргенат-іони, які отримані при електролізі води в електролізері з періодичною зміною полярності електродів, що містять не менше 99,0 % мас. срібла, з наступним введенням газоподібного аміаку або аміачної води за умови 3,0-5,0 % надлишку аміаку відносно стехіометрії в ній срібла. При цьому необхідно дотримуватися співвідношення концентрації озону, що вводиться на другій стадії, і концентрації срібла, який додається у вигляді діамінаргенат-іонів на четвертій стадії, в межах 100-500:1, відповідно. Було показано [2], що пропоноване поєднання озонування води з УФ-обробкою і введенням іонів срібла в присутності аміаку забезпечує практично повне знезараження води від бактерій і вірусів. Наприклад, вміст коліформних бактерій загальних і стрептококів фекальних, кл/мл - не виявлено; цисти лямблій, од/100 мл в концентрації 2-3,0; лецітіназопозитивних стафілококів, од/100 мл до 2-3,0. На даний час важливою проблемою в процесах водопідготовки є очищення води від мікроскопічних грибів, які здатні викликати серйозні захворювання (Anaissie AJ, Penzak SR, Diqnani C. The hospital water supply as a of nosocomial infections // Arch. Intern. Med. - 2002. - № 162. - P. 1483-1492), [3]. Нами були проведені досліди з очищення води плавальних басейнів від мікроскопічних грибів згідно із способом [2]. Як мікроміцети використовували два різновиди грибів: дріжджеподібні роду Candida albicans, які були отримані з музею Інституту епідеміології інфекційних захворювань ім. А.В. Громашевського АМН України і міцеліальних грибів роду Asperqillus niqer, виділених з водопровідної води і ідентифікованих згідно з описом (Саттон Д., Фотергилл Ф., Ринальди М. Определитель патогенных и условно патогенных грибов. - М.: Мир, 2001. - 468 с.), [4]. Склад води плавального басейну характеризувався також наступними фізико-хімічними показниками: - біхроматною окиснюваністю, що характеризує вміст розчинених у воді органічних і 3 мінеральних речовин - ХПК, мгО/дм , (хімічне споживання кисню), яка знаходиться в межах 2703 290,0 мгО/дм , (Ю.В. Лурье. Унификованные методы анализа вод. - Μ., Химия, 1972 г., С. 261263), [5]; - коефіцієнтом світлопропускання (А, %), що характеризує ступінь прозорості води, вихідні значення якої досягали 53-56,0 %. Прозорість води обумовлена вмістом різноманітних забарвлених і зважених органічних і мінеральних речовин [5], с. 235-336. Для визначення прозорості використовували прилад КФК-2 (колориметр фотоелектричний концентрований). 1 UA 105117 C2 5 10 15 20 25 Для дослідження ефективності знезараження оборотної води від грибів роду Candida брали тридобову бульйонну культуру (бульйон Сабуро) і центрифугували зі швидкістю 5,0 тис. оборотів/хв, протягом 10 хв. Одержаний осад тричі відмивали фізіологічним розчином хлориду 3 натрію і ресуспендували тим же розчином до щільності 10 КУО в 1 см (колонієутворюючих одиниць). Потім вихідну суспензію вносили в зразок води плавального басейну до ступеня 5 3 зараження 10 КУО/см і проводили обробку зараженої води згідно із способом [2]. Зразки міцеліальних грибів роду Aspergillus, ідентифікованих згідно із [4], переносили за допомогою мікробіологічної петлі на косяк з агаризованим середовищем Сабуро і витримували 3 в термостаті 10 діб при 27 °C. Одержані колонії грибів двічі змивали 5,0 см стерильної 7 3 водопровідної води. При цьому щільність вихідної суспензії складала 10 КУО/см. Останню 4 3 вносили у воду плавального басейну до ступеня зараження води 10 КУО/см . Контаміновану (заражену) воду очищали згідно із способом [2]. Виживання мікроскопічних грибів кожного виду визначали за наявністю колонієутворюючих 3 одиниць (КУО) в 1,0 см при посіві відібраних проб очищеної води на агаризоване середовище Сабуро і культивуванню їх протягом двох-трьох діб при 27 °C. (Пат. 92088 Україна, МПК (2009) С12Q 1/04, опубл. 27.09.2010 р., Бюл. № 18), [6]. Ступінь видалення мікроміцетів визначали, використовуючи модель Чіка-Ватсона, у вигляді від'ємного логарифма співвідношення колоній грибів, що вижили після обробки води, до їх вихідної кількості (Cho Μ., Cyung H., loon. I. // Ozone Sci. Eng. - 2002. - 24. - P. 145-150.) [7]. Ступінь видалення (СВ) культури з води розраховували з виразу: СВ=-lg(Nt/N0), (I) де: Nt - кількість колонієутворюючих одиниць після обробки води; N 0 - вихідна кількість 3 колонієутворюючих одиниць у воді, (КУО/см ). Одержані результати знезараження води басейнів представлені в табл. 1. Як випливає з даних табл. 1, реалізація відомого способу знезараження оборотної води плавальних басейнів [2] не забезпечує високу ефективність видалення мікроміцетів. Особливо це відноситься до грибів роду Aspergillus. Так, зразки води, що містять гриби роду Aspergillus 4 3 3 3 вихідної концентрації 10 КОЕ/см , після їх обробки містили 10 КУО/см . Ступінь видалення грибів при цьому складала: 3 4 CB=-lg(1,2·10 /1,2·10 )=1,0. (I) Таблиця 1 № Вихідна вода Концентрація колонієутворючих ΧΠΚ, одиниць мікроміцетів у мгО/дм3 3 воді, КУО/см Candida albicans 1 2 104 Candida albicans A, % Asperqillus niqer 105 Показники очищеної води 270 270 53 53 КонценСтупінь трація видаленгрибів, ня, СВ КУО/см3 103,5 1,5 ХПК Asperqillus niqer Концентрація грибів, КУО/см3 103 А, % Ступінь видален-ня, мгО/дм3 СВ 1,0 106 112 СТ(ХПК), % 60,7 58,5 64,0 61,0 30 35 40 45 Це означає, що видалення мікроміцетів роду Aspergillus змінилося тільки на один порядок з 4,0 (табл. 1, пр. 2). Незадовільні результати із знезараження води басейнів від мікроміцетів роду 3 Aspergillus, підтверджуються також фізико-хімічними показниками (ХПК, мгО/дм ; А, %). Після 3 3 чотирьохстадійної обробки зразків води величина ХПК, мгО/дм досягала 112,0 мгО/дм . Отже ступінь очищення води басейну від органічних та мінеральних домішок досягав: СТ(ХПК)=[(270,0-112,0) / 270,0]·100 % = 58,5 %. (II) При цьому показник коефіцієнта світлопропускання (А, %) дорівнював 61,0 % (табл. 1, пр. 2). Таким чином, основним недоліком відомого способу [2] є низький ступінь видалення мікроміцетів при очищенні води плавальних басейнів і недостатня очистка від органічних та мінеральних домішок. В основу винаходу поставлено завдання розробити спосіб очистки води плавальних басейнів, в якому використання окислювача іншої природи, з підвищеною окисною здатністю, в поєднанні з кавітаційною дією на окислену воду забезпечило б досягнення необхідного технічного результату - підвищення ефективності очищення води плавальних басейнів, які містять мікроміцети, а також органічні і мінеральні забруднювачі за рахунок збільшення ступеня видалення мікроміцетів та органічних і мінеральних домішок. Для вирішення поставленого завдання запропоновано спосіб очистки води плавальних басейнів, що включає фільтрування води крізь піщаний фільтр, її окиснення і УФ-опромінення, в якому, згідно із винаходом, процес окиснення здійснюють гідроксильними радикалами в 2 UA 105117 C2 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 кількості 0,08-0,2 мг/дм при одночасній кавітаційній дії з подальшим фільтруванням крізь шар мезопористого активованого вугілля; причому кавітаційну дію здійснюють ультразвуковою 2 обробкою з частотою 20-24,0 кГц і потужністю 2,0-4,0 Вт/см , а мезопористе активоване вугілля використовують з розміром часток (0,2-0,5) мм. Сутність запропонованого способу очистки води плавальних басейнів полягає у використанні як окислювача гідроксильних радикалів з додатковою кавітаційною дією, здійснюваною УЗ-обробкою, що забезпечує підвищення ефективності очищення води від мікроміцетів та органічних і мінеральних речовин. Вказаний результат досягається, як ми вважаємо, у результаті синергічного ефекту за рахунок поєднання дії окислювально-відновного потенціалу гідроксильних радикалів з активацією диспергуючої дії кавітаційних явищ в ультразвуковому полі. У зазначених умовах відбувається деструкція мікроміцетів, а також важкоокислюваних органічних і мінеральних речовин. При подальшій сорбційній очистці відбувається ефективне видалення деструктованих домішок, що і забезпечує більш глибоке очищення води басейнів. Таким чином сукупність суттєвих ознак способу очищення води плавальних басейнів, що заявляється, є необхідною і достатньою для досягнення забезпечуваного технічного результату - підвищення ефективності очищення води плавальних басейнів від важковидаляємих мікроміцетів на прикладі дріжджеподібних грибів роду Candida albicam та міцеліальних грибів роду Asperqillus niqer, а також від важкоокислюваних зважених органічних і мінеральних речовин. Спосіб реалізується наступним чином. Очищенню піддають воду плавального басейну зі ступенем зараження грибами роду 5 3 Candida-10 КУО/см , а також зразки води басейну, які заражені грибами роду Asperqillus при 4 3 ступені зараження - 10 КУО/см з наступними фізико-хімічними показниками: 3 - біхроматною окиснюваністю (ХПК, мгО/дм ) - 270-290,0; - коефіцієнтом світлопропускання (А, %) -53-56,0. Очищення води плавальних басейнів від різновидів важковидаляємих мікроміцетів і важкоокиснюваних зважених органічних і мінеральних речовин здійснювали на установці, схематичне зображення якої представлене на кресленні. Установка складається з нагнітального насосу для подачі води (1); піщаного фільтра (2); реактора-генератора (3) гідроксильних радикалів, де потік води піддається їх дії в кількості 0,083 0,2 мг/дм ; кавітаційного блоку (4), де воду піддають УЗ-обробці при частоті 20-24,0 кГц і потужності 2,0-4,0 Вт/см; вугільного фільтра (5), завантаженого мезопористим активованим вугіллям з розміром частинок (0,2-0,5) мм і камери УФ-опромінення води (6), при використанні ламп з робочою довжиною хвилі 185-254,0 нм. Гідроксильні радикали одержують шляхом дії електричного струму і постійного електричного поля на об'єм води, що очищається, в реакторі (3). При цьому постійне електричне поле створюють при імпульсному характері зміни щільності струму. Кількість отримуваних гідроксильних радикалів регулюють показниками напруженості електричного поля (РФ патент 2251533, МПК 7 С02F 1/467, опубл. 10.05.2005 р., Бюл. № 13), [8]. Очищений потік води направляють в басейн. Ступінь видалення (СВ) культури мікроміцетів з води розраховували, при використанні моделі Чіка-Ватсона, з виразу: CB=-lg(Nt/N0). (I) Ступінь очищення води басейна від важкоокиснюваних органічних і мінеральних домішок визначали за зниженням значень ХПК, мгО/дм і розраховували зі співвідношення: СТ(ХПК)=[(ХПКВИХ.-ХПКОЧЩ.)/ХПКВИХ.]·100 %. (II) • Концентрацію гідроксильних радикалів (НО ) визначали з використанням флуоресцентного зонда - кумарин-3-карбонової кислоти (ККК) (Черников А.В., Брусков В.И. Генерация гидроксильных радикалов и других редокс-активних соединений в морской воде под действием тепла // Биофизика. - 2002. - Т. 47. - С. 773-781.), [9]. Показник коефіцієнта світлопропускання (А, %), який характеризує ступінь прозорості води, визначали на приладі КФК-2. Приклади виконання за винаходом. Приклад 1. Очищенню піддавали воду з басейну, заражену грибами роду Asperqillus в кількості 10 3 3 КУО/см. При цьому біхроматна окиснюваність (ХПК, мгО/дм ) води становила 270,0 мгО/дм ; коефіцієнт світлопропускання (А, %) досягав значень - 53,0 %. Обробку води з басейну, зараженої грибами роду Asperqillus, проводили на установці, представленої на кресленні. 3 UA 105117 C2 3 5 10 15 20 25 30 Вихідну воду об'ємом 10,0 дм подавали насосом (1) на піщаний фільтр (2). Потім воду направляли в реактор-генератор (3), в якому знезараження і очищення води здійснювали 3 гідроксильними радикалами, в кількості 0,14 мг/дм , пропускаючи воду зі швидкістю 2,0 см/сек. Оброблену таким чином воду направляли в кавітаційний блок (4), де піддавали УЗ-обробці при 2 частоті 22,0 кГц і потужності 3,0 Вт/см протягом 10,0 сек. Затим потік води направляли на сорбційну очистку шляхом фільтрації через вугільний фільтр (5) з мезопористим активованим вугіллям з розміром частинок в межах (0,2-0,5) мм. Отриманий водний фільтрат піддавали УФ (ультрафіолетовому) опроміненню з допомогою лампи ДРБ-60 (максимум випромінювання по довжині хвилі відповідав 254,0 нм), яку розташовували в камері (6). У обеззараженій і очищеній воді визначали наступні показники: - Концентрацію грибів Asperqillus, яка досягала нульових значень. Ступінь видалення (СВ) культури грибів роду Asperqillus при цьому становила: 4 CB=-lg(0/l, 2·10 )=4,0. (I) Це означає, що з води, яка піддавалася запропонованої обробці, були видалені всі чотири порядки грибів роду Asperqillus. 3 - Величина біхроматної окиснюваності зразків становила 32,0 мгО/дм . Ступінь очищення води басейну від важкоокиснюваних (стійких) зважених органічних і мінеральних домішок досягала: СТ(ХПК)=[(270,0-32,0)/270,0]·100 %=88,1 %. (II) Показник коефіцієнта світлопропускання (А, %) при цьому дорівнював 92,0 %. Очищену і знезаражену воду направляли в басейн. Дані представлені в табл. 2 (пр. 2). Приклад 2. Очищенню піддавали воду з басейну, заражену дріжджеподібними грибами роду Candida в 3 3 3 кількості 10 КУО/см . При цьому біхроматна окиснюваність (ХПК, мгО/дм ) дорівнювала - 270,0 3 мгО/дм , а коефіцієнт світлопропускання (А, %) досягав значень 53,0 %. Обробку зразків води здійснювали аналогічно прикладу - 1. Очищена і знезаражена вода характеризувалася такими показниками: - концентрація грибів роду Candida дорівнювала нульовим значенням. Ступінь видалення (СВ) культури грибів Candida при цьому досягав: 5 CB=-lg(0/1,2·10 )=5,0. (I) Це свідчить про те, що з води, яка піддавалася запропонованої обробці, були вилучені всі п'ять порядків грибів роду Candida. 3 Величина біхроматної окиснюваності зразків становила 27,0 мгО/дм . 4 UA 105117 C2 Таблиця 2 Вихідна вода Показники очищеної води Концентрація мікроміцет, Умови обробки Asperqillus Candida ХПК 3 КУО/см № Гидро- УЗ-обробка ксильні Концент- Ступінь Концент- Ступінь AsperПотуж3С Candida радикал Часто- рація, видален рація, видален мгО/дм Т(ХПК) qillus % ність, 3 3 и, 2 та, кГц КУО/см -ня, СВ КУО/см -ня, СВ 3 Вт/см мг/дм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за винаходом 4 0,5 1 10 0,08 4,0 24,0 10 3,5 34,0 87,4 4 2 10 0,14 3,0 22,0 0 4 32,0 88,1 4 3 10 0,20 2,0 20,0 0 4 29,0 89,2 5 0,5 4 10 0,08 4,0 24,0 10 4,5 30,0 88,9 5 5 10 0,14 3,0 22,0 0 5,0 27,0 90,0 5 6 10 0,20 2,0 20,0 0 5,0 25,0 90,7 позамежні значення 4 0,05 4,0 24,0 10 4 0,25 2,0 20,0 4 0,08 5,0 4 0,20 1,0 7 10 8 10 9 10 10 10 5 10 15 20 25 30 2,5 1,5 40,0 85,2 0 4,0 36,0 87,8 26,0 0 4,0 33,0 86,7 18,0 10 2,0 43,0 84,1 2 А, % 13 91,0 92,0 93,0 93,0 94,0 95,0 84, 0 90, 0 82, 0 78, 0 Ступінь очищення води басейну від важкоокиснюваних завислих органічних і мінеральних домішок досягала: СТ(ХПК)=[(270,0-27,0)/270,0]·100 %=90,0 %. (II) Показник коефіцієнта світлопропускання (А, %) при цьому дорівнював 94,0 %. Дані представлені в табл. 2 (пр. 5). Аналогічно прикладам виконання за винаходом були проведені досліди з очищення води плавальних басейнів від важковидаляємих мікроміцетів (дріжджеподібних грибів роду Candida; міцеліальних грибів роду Asperqillus), і органічних та мінеральних речовин, при використанні різних концентрацій гідроксильних радикалів у процесах окиснення, а також при різних параметрах кавітаційної дії, які знаходяться як у заявлених межах, так і при позамежних значеннях. Дані представлені в табл. 2, приклади 1-10. Встановлено, що використання заявляємих умов очищення води плавальних басейнів, що містить важковидаляємі гриби роду Candida або Asperqillus, а також важкоокиснювані органічні і мінеральні речовини, забезпечує високу ефективність очищення води, якість якої характеризується ступенем видалення (СВ) грибів Candida (СВ=4,5-5,0), а для грибів роду Asperqillus до (СВ=3,5-4,0), а також високим ступенем очищення води від зважених органічних і мінеральних речовин: за величиною ХГЖ до 87,4-90,7 %, за величиною коефіцієнта світлопропускання (А, %) до 91-95,0 % (табл. 2, пр. 1-6). 3 При позамежному зниженні концентрації гідроксильних радикалів до значень 0,05 мг/дм , у заявлених межах параметрів УЗ-обробки, відбувається погіршення показників очищення води від грибів роду Asperqillus (СВ=1,5), а також зниження ступеня очищення СТ(ХПК)=85,2; А=84,0 %), (табл. 2, пр. 7). 3 Позамежне підвищення концентрації гідроксильних радикалів до значень 0,25 мг/дм , при заявлених показниках УЗ-обробки, не призводить до значного поліпшення показників знезараження і очищення. Так ступінь видалення мікроміцетів не перевищує вже досягнутих високих значень (СВ=4,0). При цьому ступінь очищення (С Т(ХПК)) води від завислих органічних і мінеральних домішок становить - 87,8; А=90,0 %, що обумовлює енергетичну недоцільність використання підвищених концентрацій гідроксильних радикалів (табл. 2, пр. 8). Позамежне підвищення параметрів УЗ-обробки (частоти до 26,0 кГц і потужності до 5,0 2 3 Вт/см ), при заявлених концентраціях гідроксильних радикалів (0,08 мг/дм ), є також 5 UA 105117 C2 5 10 15 20 25 недоцільним, оскільки не сприяє підвищенню показників очищення води (СВ=4,0; СТ(ХПК))=86,7; А, % = 82,0), (табл.2, пр. 9). Позамежне зниження параметрів УЗ-обробки води (частоти до 18,0 кГц, потужності 2 випромінювання до 1,0 Вт/см ), при збереженні заявлених концентрацій гідроксильних 3 радикалів (0,2 мг/дм ) викликає істотне зниження показників ступеня видалення (СВ) мікроміцетів з води (СВ=2,0), а також ступеня очищення від органічних і мінеральних речовин: СТ(ХПК)) до значень 84,1 % і коефіцієнта А, % до 78,0 %, (табл. 2, пр. 10). Перевага запропонованого способу очищення води плавальних басейнів, в порівнянні з відомим [2], полягає у досягненні підвищених показників очищення води від важковидаляємих мікроміцетів на прикладі дріжджеподібних грибів роду Candida і особливо міцеліальних грибів роду Asperqillus, а також від важкоокиснюваних зважених органічних і мінеральних домішок. Було показано, що застосування заявляємого способу очищення води від важковидаляємих грибів роду Candida і Asperqillus дозволяє досягати практично повного (нульового) їх видалення, СВ=4,5-5,0; СВ=3,5-4,0, відповідно. Висока ефективність очищення води від грибів підтверджується також показниками ступеня очищення (СТ(ХПК)) води басейнів від важкоокиснюваних органічних і мінеральних домішок, які підвищуються від значень 58,5 % до показників 87,4-90,7 % тобто на 28,5-32,2 %; при цьому показники коефіцієнта світлопропускання (А, %) досягають значень 91-95,0 %, що на 27-34,0 % перевищують показники відомого способу [2], (А, % = 61-64,0 %). Достоїнством запропонованого способу очищення води плавальних басейнів є можливість застосування ефективної і надійної технологічної схеми очищення води від важковидаляємих грибів роду Candida і Asperqillus з використанням доступної апаратури, яка широко застосовується в практиці водопідготовки. Слід зазначити, що реалізація запропонованого способу очистки води плавальних басейнів дозволяє також спростити технологію очищення за рахунок усунення багатоетапності процесу обробки відомого способу [2]. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 30 35 1. Спосіб очистки води плавальних басейнів, що включає фільтрування води крізь піщаний фільтр, окиснення і ультрафіолетове опромінення, який відрізняється тим, що окиснення 3 здійснюють гідроксильними радикалами в кількості 0,08-0,2 мг/дм при одночасній кавітаційній дії з наступним фільтруванням через шар мезопористого активованого вугілля. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кавітаційну дію здійснюють ультразвуковою 2 обробкою з частотою 20-24,0 кГц і потужністю 2,0-4,0 Вт/см . 3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що використовують мезопористе активоване вугілля з розміром частинок 0,2-0,5 мм. 6 UA 105117 C2 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Honcharuk Vladyslav Volodymyrovych, Samsoni-Todorov Oleksandr Olehovych, Yaremenko Valentyn Oleksiiovych, Vyhovska Iryna Anatoliivna

Автори російською

Гончарук Владислав Владимирович, Самсони-Тодоров Александр Олегович, Яременко Валентин Алексеевич, Виговская Ирина Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: C02F 1/32, C02F 1/72, C02F 1/36

Мітки: очистки, басейнів, спосіб, води, плавальних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-105117-sposib-ochistki-vodi-plavalnikh-basejjniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб очистки води плавальних басейнів</a>

Подібні патенти