Спосіб корекції експериментальної діабетичної ретинопатії

Номер патенту: 76361

Опубліковано: 25.12.2012

Автори: Лекішвілі Софія Гнатівна, Дьомін Юрій Альбертович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції експериментальної діабетичної ретинопатії за допомогою медикаментозних препаратів, який відрізняється тим, що застосовують комбінацію таурину у дозі 300 мг/кг маси тіла та вітаміну С у дозі 200 мг/кг маси тіла щоденно перорально протягом 6 тижнів.

Текст

Реферат: Спосіб корекції експериментальної діабетичної ретинопатії за допомогою медикаментозних препаратів. Застосовують комбінацію таурину у дозі 300 мг/кг маси тіла та вітаміну С у дозі 200 мг/кг маси тіла щоденно перорально протягом 6 тижнів. UA 76361 U (54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ UA 76361 U UA 76361 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до експериментальної медицини і може бути використана для розробки терапевтичних заходів щодо медикаментозної корекції діабетичної ретинопатії. Діабетична ретинопатія (ДР) є найбільш розповсюдженим специфічним судинним ускладненням, що у 70 % хворих на цукровий діабет (ЦД) 1 типу призводить до незворотних змін в сітківці ока [1]. Непроліферативна ДР - перша та відносно довготривала стадія розвитку ускладнення, яка характеризується потовщенням базальної мембрани капілярів, втратою частини перицитів, формуванням мікроаневризмів, підвищеною судинною проникністю, порушенням осморегуляції, відкладенням ексудату та закупоркою капілярів сітківки [2, 3]. Ці мікросудинні порушення можуть призвести до виникнення неперфузованих областей та ішемії, що, в свою чергу, активує продукцію ростових факторів та індукує неоваскуляризацію [4]. Відомо, що навіть за умов повернення до глікемічної компенсації ризик розвитку ускладнень не зникає, оскільки ЦД, як хронічна патологія, комплексно змінює метаболічний гомеостатичний баланс організму [5]. Тому дана проблема потребує, крім ретельного глікемічного контролю, розробки альтернативної терапевтичної стратегії, спрямованої на блокування основних патогенетичних процесів розвитку ДР. На сьогодні загальноприйнятими методами лікування хворих з діабетичною ретинопатією є лазеркоагуляція, суть якої зводиться до руйнування зон гіпоксії сітківки та збільшення прямого надходження в сітківку кисню із судинної оболонки, і хірургічне лікування, яке застосовують при масивних внутрішньоочних крововиливах або запущеній проліферативній ретинопатії. Але не всі хворі на діабетичну ретинопатію, в силу різноманітних обставин, можуть отримувати таке лікування. Для консервативного лікування ДР використовують, судинні препарати, ліки для покращення трофіки нервових тканин - ноотропи та вітаміни. Показано, що застосування фенофібрату або його похідних приводить до попередження та/або лікування діабетичної ретинопатії [6]. В іншому способі лікування діабетичної ретинопатії, застосовують судинорозширювальний засіб серміон, ангіопротектор дицинон та препарат симвастатину "Симгал", в терапевтичній дозі перорально 40 мг 1 раз на добу протягом 3-х місяців. [7]. Але на сьогоднішній день не існує медикаментозних препаратів, ефективність яких у лікуванні діабетичної ретинопатії, повністю доведено, все ще триває активний пошук нових лікувальних засобів. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб медикаментозного лікування діабетичної ретинопатії, який буде впливати на основні патогенетичні ланки її розвитку. Поставлена задача вирішується тим, що для корекції експериментальної діабетичної ретинопатії застосовують комбінацію таурину у дозі 300 мг/кг маси тіла та вітаміну С у дозі 200 мг/кг маси тіла щоденно перорально протягом 6 тижнів. Технічний результат - розширення арсеналу терапевтичних заходів для лікування такого ускладнення цукрового діабету, як діабетична ретинопатія. Таурин - напівнезамінна вільна амінокислота, яка верифікується у високій мілімолярній концентрації в різних тканинах та грає фундаментальну роль у розвитку й нормальному функціонуванні сітківки [8]. Так, показано, що таурин регулює концентрацію кальцію, осмотичний тиск, виконує захисні (антиоксидантні), імуномодулюючі, сигнальні, протеїнта мембраностабілізуючі функції у клітинах сітківки та у кришталику ока, має антиапоптотичні та нейропротекторні властивості [9]. В той же час відомо, що у хворих на ЦД істотно знижений рівень природних антиокислювачів. Причиною цього може бути підвищене споживання НАДФН у результаті активації альдозоредуктази, що призводить до спустошення запасів відновленої форми цього коферменту, яка необхідна для відновлення таких антиоксидантів, як глутатіон і вітамін С [10]. Експеримент проведено на 40 статевозрілих щурах-самцях лінії Вістар вагою 180-200 г. Високодозовий стрептозотоциновий діабет (ВСД) моделювали шляхом одноразового введення стрептозотоцину ("Sigma", США, 70 мг/кг маси тіла, в/ч), який викликає гострий некроз бетаклітин; виразна гіперглікемія спостерігалася через 24-72 години і зберігалася протягом тривалого часу. За гормонально-метаболічними змінами ВСД багато в чому подібний до ЦД 1 типу у людини, але без участі аутоімунних механізмів деструкції. Після відтворення діабету щури отримували щоденно перорально протягом 6 тижнів таурин (300 мг/кг маси тіла) та його комбінацію з вітаміном С (200 мг/кг маси тіла). Контрольна група діабетичних тварин за аналогічною схемою отримувала плацебо. Наприкінці експерименту після знеживлення тварин методом транслокації шийних хребців швидко видаляли сітківки та гомогенізували їх у 3 мл фосфатного буферу, 0,1 моль/л, рН 6,5. Крім того, у сироватці крові визначали рівень дієнових кон'югатів (ДК), малонового діальдегіду (МДА), відновленого глутатіону (ГSH) та активність глутатіонпероксидази (ГПО). Порівняння 1 UA 76361 U 5 10 двох груп з нормальним розподілом здійснювали із застосуванням параметричного t-критерію Стьюдента для незалежних відбірок. Розходження вважали статистично значущим при (Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correcting experimental diabetic retinopathy

Автори англійською

Lekishvili Sofiia Hnativna, Diomin Yurii Albertovych

Назва патенту російською

Способ коррекции экспериментальной диабетической ретинопатии

Автори російською

Лекишвили Софья Игнатьевна, Демин Юрий Альбертович

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/375, A61F 9/00

Мітки: діабетичної, ретинопатії, корекції, спосіб, експериментальної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-76361-sposib-korekci-eksperimentalno-diabetichno-retinopati.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції експериментальної діабетичної ретинопатії</a>

Подібні патенти