Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб профілактики загострень параноїдної шизофренії, що включає введення нейролептиків у підтримуючих дозах: глутаргіну, циклоферону та імуноактивного препарату, який відрізняється тим, що як імуноактивний препарат вводять нуклеїнат.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нуклеїнат вводять усередину по 250 мг (1 капсулі) 3-4 рази на добу протягом 30-40 діб поспіль.

3. Спосіб за п. 1або 2, який відрізняється тим, що курси введення нуклеїнату в залежності від досягнутого ефекту здійснюють повторно з інтервалом 2-3 місяці 3-4 рази на рік.

Текст

Реферат: Спосіб профілактики загострень параноїдної шизофренії, що включає введення нейролептиків у підтримуючих дозах, глутаргіну, циклоферону та імуноактивного препарату. Як імуноактивний препарат вводять нуклеїнат. UA 69686 U (12) UA 69686 U UA 69686 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до клінічної психіатрії й присвячена способам профілактики загострень психічних хвороб, зокрема шизофренії. Актуальність предмету корисної моделі пов'язана зі значною розповсюдженістю захворюваності на параноїдну шизофренію (ПШ) у сучасних умовах, поперед усього серед осіб молодого, найбільш працездатного віку, і недостатньою ефективністю існуючих у теперішній час способів профілактики загострень ПШ, що викликає значну частоту розвитку прогредієнтного перебігу шизофренічного процесу з втратою працездатності й виникненням інвалідності. З іншої сторони, при вдалій профілактиці загострень шизофренічного процесу можна домогтися досягнення стійкої й тривалої ремісії ПШ і тим самим суттєво покращити як загальний прогноз хвороби, так і працездатність хворих на шизофренію. Існує спосіб профілактики загострень ПШ, стосовно якого при досягненні ремісії захворювання проводять диспансерний нагляд за хворими й в залежності від тих симптомів хвороби, які збереглися в цей період, призначають симптоматичне лікування транквілізаторами при наявності астенічного стану, антидепресантами при переважанні депресивної симптоматики й таке інше [Шизофрения / Р.А. Наджаров, А.С. Жиганов, А.Б. Смулевич и др. // Руководство по психиатрии. - Т. 1. - М: Медицина, 1988. - С. 420-446]. Однак, клінічний досвід показує, що цей спосіб профілактики загострень ПШ недостатньо ефективний та потребує подальшого удосконалення. Відомий також спосіб профілактики загострень ПШ шляхом введення хворим у періоді їх диспансерного обстеження, після завершення лікування загострення шизофренії, комбінації нейролептиків у підтримуючих дозах, зокрема препарати пролонгованої дії - галоперидол або модитен-депо (одна ін'єкція 1 раз на місяць) і циклодол усередину по 0,002 г 3 рази на добу протягом перших 10-ти діб і потім по 0,002 г 1 раз на добу протягом тривалого часу [Жиганов А.С. Современное состояние учения о шизофрении // Рос. медицинский вестник.-2001. - Т. 6, № 1. - С. 41-45]. Але в хворих на ПШ і при застосуванні цього способу виникають загострення шизофренічного процесу, що потребує їхньої госпіталізації до психіатричного стаціонару й проведення довготривалого лікування нейролептиками. Тому був запропонований спосіб профілактики загострення ПШ, який включає введення хворим додатково до комбінації нейролептиків препарату з детоксикуючою й антиоксидантною дією глутаргіну, а також імуноактивного препарату циклоферону [Деклараційний патент України на корисну модель № 15064. МПК (2006) C07D 219/00, С07Н 5/00, С07Н 15/00, С07С 229/26, (2006.01.) С07С 229/24, А61К 31/435, А61К 31/195, А61Р 25/18, А61К 35/72. Спосіб профілактики загострень параноїдної шизофренії. Опубл. 10.06.2006, Бюл. № 6]. Однак при використанні й цього способу профілактики загострення ПШ у деяких хворих ще виникають загострення шизофренічного процесу, що потребує їхньої госпіталізації й проведення повторного лікування. У зв'язку з цим був запропонований спосіб профілактики загострення ПШ, що передбачає введення хворим додатково до комбінації нейролептиків у підтримуючих дозах, глутаргіну, циклоферону в середньотерапевтичних дозах та імуноактивного препарату тимогену внутрішньом'язово у вигляді 0,01 % розчину по 1 мл (100 мкг) 1 раз на добу увечері протягом 10-12 діб поспіль [Патент України на корисну модель № 18089. МПК А61К 35/06 (2006.01). Спосіб профілактики загострень параноїдної шизофренії. Опубл. 16.10.2006, Бюл. № 10]. Цей спосіб найбільш ефективний з існуючих і тому вибраний за прототип. До недоліків прототипу належить те, що в деяких хворих на ПШ все ж таки ще виникають загострення шизофренічного процесу, що потребує їхньої госпіталізації й проведення повторного лікування. Задачею корисної моделі було удосконалення відомого способу профілактики загострень ПШ, а саме зменшення ймовірності виникнення загострень та у випадку їхнього розвитку суттєве зниження тривалості й тяжкості перебігу загострення шизофренічного процесу. Вказана задача вирішується шляхом введення хворим на ПШ комбінації нейролептиків у підтримуючих дозах, глутаргіну та циклоферону в середньотерапевтичних дозах та як імуноактивний препарат - нуклеїнат. Нуклеїнат - це вітчизняний імуноактивний препарат природного походження, який містить у своємускладі як фармакологічно активну сполуку екстракт дріжджової РНК, що виявляє виражену імунотропну активність. Нуклеїнат чинить позитивний вплив на всі ланки імунної відповіді організму, оскільки він є засобом імуномодулюючої дії. Нуклеїнат регулює продукцію клітинами макрофагально-моноцитарного ряду низки цитокінїв, зокрема IL-1β, IL-6, TNFα й αінтерферону. Крім імуномодулюючого ефекту, нуклеїнат характеризується також наявністю 1 UA 69686 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 детоксикуючої, антиоксидантної й мембраностабілізуючої активності, що робить обгрунтованим його використання у комплексному лікуванні гострих та хронічних хвороб різного генезу. Раніше нуклеїнат з метою профілактики загострень ПШ не використовувався, причому таке використання стало можливим виходячи з власних досліджень авторів корисної моделі, які, поперше, встановили, що патогенетичною основою загострення ПШ є розвиток вторинного імунодефіцитного стану, та, по-друге, досвідним шляхом виявили, що введення таким хворим нуклеїнату разом з нейролептиками, глутаргіном і циклофероном є ефективним і сприяє нормалізації імунологічних показників, а в клінічному плані - попередженню в подальшому розвитку загострень ПШ. Наша пропозиція щодо включення нуклеїнату до комплексу профілактики загострень ПШ базується на вперше встановленій авторами корисної моделі закономірності, яка полягає в тому, що при загостренні ПШ відмічається розвиток клініко-біохімічного синдрому ендогенної "метаболічної" інтоксикації (СЕМІ), у той час як за нашими експериментальними й клінічними даними введення нуклеїнату в комбінації з глутаргіном та циклофероном зменшує та навіть ліквідує прояви СЕМІ. З іншого боку, за нашими даними, при виникненні загострень ПШ суттєво знижується активність сироваткового інтерферону (СІФ), у той час як при введенні нуклеїнату сумісно з циклофероном та глутаргіном активність СІФ вірогідно збільшується. Отже, наша пропозиція щодо додаткового введення хворим на ПШ у періоді нестійкої ремісії при наявності реальної загрози виникнення загострення захворювання комбінації глутаргіну, циклоферону та нуклеїнату базується на ретельному вивченні особливостей патогенезу загострень ПШ. Дана комбінація препаратів з метою удосконалення способу профілактики загострень ПШ застосована авторами корисної моделі вперше. Спосіб здійснюється таким чином. Хворим, які знаходяться в періоді відносної ремісії ПШ, та в яких встановлена загроза виникнення загострення, одержують підтримуючу терапію психотропними препаратами, глутаргін, циклоферон у середньотерапевтичних дозах та додатково вживають як імуноактивний препарат нуклеїнат усередину по 250 мг (1 капсулі) 3-4 рази на добу протягом 30-40 діб поспіль. Як лабораторні критерії досягнутого ефекту є зниження концентрації так званих "середніх молекул" (СМ) у сироватці крові, що свідчить про зниження проявів СЕМІ, і підвищення активності СІФ. Саме сполучене введення нейролептиків, глутаргіну, циклоферону та нуклеїнату сприяє зазначеним патогенетично позитивним зсувам лабораторних показників, а в клінічному аспекті проблеми - досягненню стійкої, довготривалої ремісії ПШ і попередженню розвитку загострень шизофренічного процесу у хворих. При необхідності введення нуклеїнату здійснюють повторними курсами (3-4 рази на рік) з інтервалом 2-3 місяця між ними. Вищевказані дози й курси введення нуклеїнату були підібрані авторами корисної моделі досвідним шляхом. Саме при такій кратності введення цього препарату забезпечується максимальне зниження концентрації CM і максимальне підвищення активності СІФ. Отже, новим є як сам препарат (нуклеїнат), який нами вперше використовується в профілактиці загострень ПШ, так і схема його введення. При розробці заявленого способу було обстежено дві групи хворих на ПШ, які знаходилися у фазі нестійкої ремісії шизофренічного процесу та за клінікоанамнестичними даними мали реальну загрозу розвитку й одержували стандартну підтримуючу терапію нейролептиками й глутаргін у середньотерапевтичних дозах. Основна група (65 осіб) як імуноактивний препарат отримувала нуклеїнат усередину по 250 мг (1 капсулі) 3-4 рази на добу протягом 30-40 діб поспіль. При необхідності введення нуклеїнату здійснювали повторними курсами (3-4 рази на рік) з інтервалом 2-3 місяці між ними. Група зіставлення (64 особи) як імуноактивний препарат отримувала тимоген. Аналізували динаміку клінічних показників в обстежених хворих, частоту виникнення загострень ПШ і як лабораторні критерії ефективності профілактичного лікування динаміку CM у сироватці крові й активності СІФ. Як клінічні, так і лабораторні показники порівнювали в обох групах хворих на ПШ. До початку проведення профілактики загострення ПШ в обох групах, які були під наглядом основній, що потім отримувала профілактику загострень ПШ відповідно з заявленим способом, і зіставлення, в якій профілактика здійснювалася стосовно до відомого способу-прототипу, була однотипова клінічна симптоматика, що характеризувалася наявністю астено-невротичного або астено-депресивного синдрому, у деяких випадках - також легких ідей відношення. При клінічному моніторингу з моменту проведення профілактики загострення ПШ було встановлено, що в основній групі (в якій профілактика проводилася згідно з заявленим способом) у більшості випадків відмічалося покращання загального стану хворих, зменшення симптомів астенії, таких як загальна слабкість, нездужання, підвищена стомлюваність. У значної кількості обстежених осіб цієї групи відмічено також зменшення депресивних проявів, 2 UA 69686 U 5 10 покращання сну й апетиту, посилення інтересу до навколишнього життя. Такі хворі почали більше уваги приділяти своїй зовнішності (особливо жінки), причепурюватися, вони проявляли інтерес до дітей та інших родичів. У той же час у хворих групи зіставлення в 5 осіб (7,8 %) відмічене подальше прогресування астенічних, астено-невротичних або астено-депресивних проявів, поступово появилися легкі психотичні розлади, що свідчило про початок формування загострення шизофренічного процесу; Концентрація CM у сироватці крові складала в основній групі 1,96±0,05 г/л і в групі зіставлення - 2,05±0,06 г/л при нормі 0,52±0,03 г/л, тобто була підвищена в основній групі в середньому в 3,77 разу відносно норми (Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preventing exacerbations of paranoid schizophrenia

Автори англійською

Terioshyna Iryna Fedorivna, Rachkauskas Hennadii Stasysovych, Frolov Valerii Mytrofanovych, Androsov Yevhen Dmytrovych

Назва патенту російською

Способ профилактики обострений параноидной шизофрении

Автори російською

Терешина Ирина Федоровна, Рачкаускас Геннадий Стасисович, Фролов Валерий Митрофанович, Андросов Евгений Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: A61M 21/02, A61K 35/60, A61K 38/00, A61K 31/195

Мітки: шизофренії, параноїдної, загострень, профілактики, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-69686-sposib-profilaktiki-zagostren-paranodno-shizofreni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики загострень параноїдної шизофренії</a>

Подібні патенти