Завантажити PDF файл.

Текст

(о МПК Ь4і lJ( uy/, п/ \- 41 Г: 7/(Ш-7'п? 7/НН f- 41 ;: 19/Гз;) v 41 С 23/ии F41 С25/0Є F41 С 21/16, 21/18 ;И:)ГЛІІС.ПОВИІІ ,СТЇ ведення Вшс^тнігть оптичн^*-0 ГЇТЙціовзна на вепжній ЧЇЇСТЙНІ голоні/іволного ппиптоокі І має TQMKV ЩО фпсфсшм:гіі\/& ксп&пині мд€ Дві точки, що фосфорйяцують. іл боків прорізу, а ручка ру вогнем виконана пістолетно* Форми Таким чином . МИППИЙГЬКО-ПООМЙСППВИЙ карїійін. ш^ заявляється, відповідає критерію винаходу «новизна». Порівняний технічного рішення не тільки з прототипом, але й іншими технічними рішеннями /4/, /5/, /6/ s /7Д /8/, /97, у даній галузі ТбхгіІКИ» НЄ ДОЗВОЛИЛО ВИЯВИТИ я НИХ O3H3KHS ЩО ВІДРІЗ И ЙЮТЬ заязпяемий мисливсько-поомисло&ий карабін від прототипу : має бут и визн аним зшпо&і дн ому крите рію вин ахо ду «с тотні відмінності». Сутність винаходу пояснюється кресленнями , де из Фіг .1 поданий загальний вид мисливсько-поомислового карабіну , на фіг,2 Подзнз конструктизио-крьдпомовочнз схема мисливсько промислового карнбіну ; на фіг.З покйзаний мисливсько Промисловик карабін у ВИГЛЯДІ збоку. ГУІИСпйВСЬКО-ҐЇГЇО^-^сповий кзпзбін іпіяя. cb\v.7\ іспнстйУїстинио Містить CTgon 1 ід наЫзНИМ каналом /ппзмцїй !\ стнопьну »«>oo6'rfv 2 .Howe 3 ; пг-иклаіі 4, скуплених між собою Ня ніжні-і поверкні стзольно; доробки / закреплений магазин 5 (для патронів 6), що у npWttKHVTOMV ЛО СТЙПГ:-ьНОі КОПОбк» 7 а МОПОЖ ИНІ jilllfCVf.T ^СЯ ^Я допомогою засовки / Р^чкз 8 керування вогнем ВИКОН ; ЇНЗ розташованою нз нижній частині птбольноі коробки 2 попереду .магазину 5 згідно схеми компоновки стрілецького озброєнню «буглпап>>- СПУСКОВИЙ ГЗЧСЇК 9 ПУЧКИ 8 Зй'язаиий і vnaoHO-cnvrKORHM механізмом 10 за допомогою керуючої тяги 11. Всередині ствольної коробки 2 розміщена затворна рамз 12 із гззовнм поршнем 13 і ручкою заряджений 14, і зворотня пружина 15, шо контактує одним кінцем із затворною рзмокї 12. £ іншим - із торцевою частиною ствольної коробки 2 Затворна рамз 12 виконана з можливістю зворотно-поступэльногс pv x v '/здовж ствольно! коробки 2 Відвід ЧЭСТИНЙ ГаГїІЙ ^ППіі^НЗМРЇИИ^ ЛПЯ ПЙПЄГїаПЙД"йСаНИЯ ГїЬПОії УЛ КЛНЗПУ (позицій 1) ствола 1 здійснюється через отвір (позицій II) у каналі а І за попомогою газояіііяолногг > пристппкі 18. к&мера ЯКО^О ана сполученнок? з направляючою трубкою 19,- по якій переміщається газовий поршень 13 затворної рами 12, Відкритий приціл має мушку 20 І и?лйк 21, які закріплень відповідно ке гззпаілйплноми ппистпої ЇЙ і на стзппьній копоЬіи ?, Ммінка 20 Відкритого прицілу мз€ точку, що фосфоризцує , всрвдинії а цілик 21 -дві точки , що фосФорсц^нУїЬ; s3 боків гоорізу (ТОННИ,, -.по фосфорсцують, На фі- 1...0 - не показані ). Оптичний ҐІ & ИМІЛ 22 й іакпіппйиим на ;:Т&Ґ>ПЬ,НІЙ .сопобш 7 па аппомогокі Rvnna На sa-rwrikHHKv поикпапл 4 « ствольної коробки ? КОМПРНСЭЮР 2t>, ра І мпамйглгит«*ГїЯ ЩО ВИКОНУЄ ОДИОЧа.СНО йрабі на також Р: - Патронник 2Н s 30Tgop 27 ІЗ боЙКОМ 28, ЯК! в затвопиж рамі 12- ЇГЛ^МРНТИ ї/лзпн нізму Ю по окремих ПОЗИЦІЯХ на фіг, і,,. Зне показзні, Миклм&ськ^ппом ИЗЛОВИ И кдрабм прамкіє способом. Стрілець, ШЛИКОМ впливу на ручку заряджання 14 затворно? рами 12 5 перемішає її до упору назад, стискаючи зворотню пружину 15. При цьому затворна рама 12 проходить мзд патронами 6. розташованими в магазині 5, підготпепюючи їх по наступного захоплення нижнім обрізом затворної рами 12= Також під час руху лйми нгмад ззолитьсй ^лагїнгї-спускойііи мрхаммм іГ : Після етисю/ ППУЖИИИ 15- пучка запялжаннй 14 вмпус.кяетъсп І зйтворнз рама 12 під дією пружини 15 переміщається у бі ^ патронника 26. витягає з маггзйна 5 патрон 6 • досилає ного в пзтйопник 26 ІЧатвор 27 пооййотаєтьсія (як ВЙПІЗНТ КОНСТРУКІІІ /Ї V ЗВТЙОГІНОЇ затворній рамі 12 І замикає патрон 6 у патроннику 26, гид готовя юючи HP 1 Uuil j 1! Пи і і 1,^!^, І t_i!_i:p I | — і Після підготування зброї до постріпз, стЫлвць изводить його на цщь, використовуючи або ВІДКРИТИЙ гриціп (шляхом суміщення М^іикц 20 і цілика іі

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Hunting-industrial carbine

Автори англійською

Anatoliev Anatolii Anatoliiovych, Sheiko Volodymyr Oleksandrovych, Zharkov Anatolii Volodymyrovych, Komarov Volodymyr Oleksandrovych, Lomakin Volodymyr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Охотничье-промышленный карабин

Автори російською

Анатольев Анатолий Анатольевич, Шейко Владимир Александрович, Жарков Анатолий Владимирович, Комаров Владимир Александрович, Ломакин Владимир Владимирович

МПК / Мітки

МПК: F41G 1/00, F41C 7/00, F41C 23/00

Мітки: карабін, промисловий, мисливської

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-33124-mislivsko-promislovijj-karabin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мисливсько- промисловий карабін</a>

Подібні патенти