Пристрій для змішування рідких напівфабрикатів

Номер патенту: 113459

Опубліковано: 25.01.2017

Автори: Літовченко Ігор Миколайович, Доломакін Юрій Юрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для змішування рідких напівфабрикатів, що має корпус, вертикальний вал, на якому розміщений ротор діаметром D, з вхідним отвором та вихідними каналами, який відрізняється тим, що діаметр вхідного отвору для оброблюваного продукту регулюється змінною шайбою, всередині ротора додатково встановлено два циліндри радіусами відповідно 0,2-0,25D та 0,35-0,4D, причому циліндр радіусом 0,35-0,4D встановлений з ексцентриситетом, а на зовнішніх стінках циліндрів виконані коловим масивом вісім наскрізних каналів.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування ризику розвитку проліферативного процесу міометрія в жінок, хворих на лейоміому матки шляхом виконання гістохімічного дослідження міометрія. Додатково проводять імуногістохімічне дослідження неураженого зразка міометрія, вилученого під час консервативної лейоміктомії, оцінюють маркер проліферації Kі 67 за розробленою шкалою визначення ступеня виразності проліферативного процесу і при значенні маркера Kі 67 від 0 до 10 судять про низький рівень ризику розвитку проліферативного процесу (РПП), при значенні від 10 до 30 визначають середній ризик РПП, а при значенні Kі 67 вище 30 прогнозують високий ризик розвитку проліферативного процесу. UA 113459 U (54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРОЛІФЕРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ МІОМЕТРІЯ В ЖІНОК, ХВОРИХ НА ЛЕЙОМІОМУ МАТКИ UA 113459 U UA 113459 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до гінекології, і може бути використаною для прогнозування ризику розвитку проліферативного процесу міометрія в жінок, хворих на лейоміому матки (ЛМ). Актуальність заявленого способу визначається тим, що лейоміома матки є найбільш розповсюдженою доброякісною пухлиною у жінок репродуктивного віку, причому в останні роки з'явилася тенденція до збільшення частоти зустрічності лейоміоми матки в молодих жінок 20-30 років. Швидкий ріст лейоміоми матки може відбуватися за рахунок живлення вузла, розвитку набряку і дегенеративних змін (хибний тип росту) чи за рахунок підсилення проліферації міоцитів (істинний тип росту). Відомо, що проліферуюча міома матки має значно менш сприятливий перебіг. У пацієнток з даним типом пухлини частіше мають рецидиви пухлини, цих жінок також відносять до групи ризику по розвитку гіперпластичних процесів ендометрія і молочних залоз, а також по розвитку кістозних і злоякісних утворень в яєчниках. У зв'язку з цим, особливу актуальність являє собою розробка точних лабораторних критеріїв диференційної діагностики типу росту лейоміоми матки, котрі допомогли б лікарю своєчасно розробити оптимальну тактику ведення хворої і зробити вибір між консервативним і оперативним методами лікування. Найбільш близьким до заявленого технічного рішення є спосіб диференційної діагностики типу росту лейоміоми матки шляхом імунологічного дослідження периферичної венозної крові, при цьому визначають відносну кількість СД4-ІL-10+ лімфоцитів, і при значенні цього показника, що дорівнює 5,8 % і більше діагностують істинний ріст лейоміоми матки, а при значенні менше 5,8 % - хибний ріст лейоміоми матки в жінок репродуктивного віку. Однак недоліком вказаного способу є те, що він не дозволяє з достатнім ступенем вірогідності прогнозувати ризик розвитку і впливати на проліферативний процес, виконуючи лише генетичне дослідження венозної крові; відсутня можливість прогнозування рецидивів и ріст пухлини. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення способу прогнозування ризику проліферативного процесу міометрія в жінок, хворих на лейоміому матки шляхом додаткового імуногістохімічного дослідження неураженого зразка міометрія, вилученого під час міомектомії, оцінки маркера проліферації Кі 67 за розробленою шкалою, що дозволить з високим ступенем вірогідності прогнозувати ступінь виразності проліферативного процесу міометрія, точно верифікувати тип пухлини, що в свою чергу дозволить призначити адекватне лікування. Поставлена задача вирішується тим, що згідно з корисною моделлю, додатково проводять імуногістохімічне дослідження неураженого зразка міометрія, вилученого під час консервативної лейоміктомії, оцінюють маркер проліферації Кі 67 за розробленою шкалою визначення ступеня виразності проліферативного процесу і при значенні маркера Кі 67 від 0 до 10 судять про низький рівень ризику розвитку проліферативного процесу (РПП), при значенні від 10 до 30 визначають середній ризик РПП, а при значенні Кі 67 вище 30 прогнозують високий ризик розвитку проліферативного процесу. Спосіб виконується наступним чином. Імуногістохімічне дослідження матеріалу (тканини лейоміоматозних вузлів, міометрія, ендометрія матки) виконували за загальноприйнятою методикою шляхом демаскування антигенів у НВЧ-печі на серійних парафінових зрізах. Індекс проліферації (ІП) визначали маркером проліферації Кі-67 у незміненому міометрії поза ділянкою лейоматозних вузлів у поодиноких ядрах лейоміоцитів, ендотеліоцитах стінки судин, фібробластах. Незмінений міометрій вилучали трепан-біопсійною голкою під час консервативної міомектомії. Ядерний антиген Кі-67 - це протеїн, який виявляють лише клітини, що діляться. Діагностична цінність антигену Кі-67 полягає у тому, що протеїн не нагромаджується і не залишається у звичайних клітинах. Період його існування становить 1,5-2 год. Антиген Кі-67 є основною частиною нуклеарного матриксу 10-ї хромосоми фази мітозу і сприяє виявленню пухлинних клітин, що знаходяться в активній фазі клітинного циклу. Він проявляється чітким забарвленням ядер у темно-коричневий колір, більш інтенсивний колір ядерець, найбільш виразно мітотичних фігур. Первинні специфічні мононуклеарні антитіла Кі-67 ядер проліферуючих клітин виявляли імуногістохімічним дослідженням на депарафінованих зрізах із попереднім демаскуванням антигену в цитратному буфері (рН 6,0) на водяній бані протягом 30 хвилин. Згідно з методикою як первинні антитіла використовували МкАТ до Кі-67 (Clone МІВ-1) із застосуванням наборів DAKO Cytomation (Mouse/Rabbit PolyVueTM HRP/DAB Detection System). 1 UA 113459 U 5 10 15 20 25 Оцінювали результат реакції за допомогою загальновизнаної системи EnVision (система візуалізації К 801221 En Vision FLEX, Dako Autostainer Instruments) та фотографували світловим мікроскопом (збільшення  400). Виявляли та підраховували клітини, ядра яких експресували моноклональні маркери (збільшення  40 окуляр  16 на 1000 клітин) [121]. Індекс проліферації Кі-67 вираховували співвідношенням кількості специфічно забарвлених ядер до кількості усіх ядер у відсотках на 1000 клітин: ІП10 % - низький, ІП 10-30 % - середній, ІП30 % - високий. Визначення високопотенційного міометрія до розвитку проліферативних процесів, тобто ЛМ проліферативного типу, може бути використане як патогенетичне обґрунтування до органозберігаючих операцій та терапії, спрямованої на пригнічення проліферації та посилення апоптозу, особливо у жінок репродуктивного віку. За рівнем ІП визначали обсяг терапії у післяопераційному періоді, профілактику ЛМ проліферативного типу. Хірургічна тактика. Виходячи із патоморфології, що ЛМ - це моноклон, який макроскопічно складається з основного вузла великих розмірів і "дочірних" вузлів невеликих розмірів навколо нього, судин матки, у хірургічній тактиці важливими є: видалення не лише одного вузла великих розмірів, а і дрібних навколо нього, тобто всього конгломерату, а отже, "зони росту"; візуалізація судин у "ложі"; ретельний гемостаз; видалення субсерозних, інтрамуральних вузлів без проникнення у порожнину матки. Останнє є важливим за наявності репродуктивних планів жінки. Після ушивання тканин матки, досягнення гемостазу виконують за допомогою інтраопераційної пункційної трепан біопсії (ПТБ) для визначення проліферативної активності у тканинах матки поза ділянкою лейоматозного вузла. Автором розроблено шкалу оцінки ступеня виразності проліферативних процесів за індексом проліферації (табл. 1) Таблиця 1 Шкала оцінки ступеня виразності проліферативних процесів за індексом проліферації, % ІП Низький Середній Високий Простого типу, малосимптомна Міксоїдна 1,0 1,1 25,0 42,7 Проліферативного типу, симптомна Мітотично Геморагічно Клітинна активна клітинна 1,2 1,4 1,3 25,2 25,6 25,4 44,2 47,7 46,2 Примітка. ІП  10 % - низький, ІП 10-30 % - середній, ІП  30 % - високий 30 35 40 Результати імуногістохімічного дослідження. Досліджено тканини ЛМ, видалених при хірургічних втручаннях у 87 жінок репродуктивного віку. Із них 15 (група Б) - ЛМ простого типу, 72 (група В) - ЛМ проліферативного типу різних гістологічних варіантів: клітинний - 18 (25,0 %), міксоїдний - 18 (25,0 %), геморагічно клітинний - 18 (25,0 %), мітотично активний - 18 (25,0 %). Виявляли індекс проліферації за допомогою маркера проліферації Кі-67 у тканинах лейоматозних вузлів, у незмінених тканинах міометрія. Незмінений міометрій вилучали трепанбіопсійною голкою під час консервативної міомектомії. Характеристика проліферативної активності тканин є фактором, який визначає швидкість росту пухлини, ризик злоякісного перетворення, біохімічну відповідь на лікувальні заходи, подальший терапевтичний алгоритм тощо. Індекс проліферації (ІП) Кі-67 обчислювали за співвідношенням кількості специфічно забарвлених ядер до кількості усіх ядер у відсотках при аналізі понад 1000 клітин. Цей індекс виявляли у незміненому міометрії поза ділянкою лейоматозних вузлів у поодиноких ядрах лейоміоцитів, ендотеліоцитах стінки судин, у фібробластах. Визначення ІП за антигеном Кі-67 у тканинах лейоматозних вузлів і незміненому міометрії представлено у табл. 2. 2 UA 113459 U Таблиця 2 Значення індексу проліферації за антигеном Кі-67 у видалених тканинах матки при лейоміомі матки у групах дослідження, % Досліджуваний матеріал Ядра гладких міоцитів вузлів лейоміоми Ядра гладких лейоміоцитів у міометрії поблизу вузлів Клітини екстрацелюлярного матриксу Незмінений міометрій за межами пухлини В, n=72, гістологічні варіанти Б, Мітотично Геморагічно Міксоїдна, Клітинна, n=15 активна, клітинна, n=18 n=18 n=18 n=18 8,7 50,1* 52,7* 59,7* 56,9* 0,9 25,0** 25,2** 25,6** 25,4** 1,1 0,9 35,3** 1,1 35,4** 1,2 35,6** 1,4 35,4* 1,3 Примітки: 1. * - р0,05). Таким чином, дані показники слід використовувати з високим ступенем вірогідності в прогнозуванні виникнення проліферативних процесів у матці. Для клініциста вкрай важливим є визначення клінічної (малосимптомна, симптомна) форми ЛМ, окрім локалізації вузлів за МКХ-10, та її морфологічний тип: проста або один із варіантів проліферативно активної. За морфологічною класифікацією малосимптомна ЛМ визначається як проста, симптомна ЛМ - проліферативного типу. Гістологічними варіантами ЛМ проліферативного типу є: клітинний (8892/0), епітеліоїдний (8891/0), міксоїдний (8896/0), ліполейоміома (8890/0), геморагічно-клітинна, мітотично-активна тощо. Оцінка інтенсивності проліферації за допомогою маркера Кі-67 передбачає визначення індексу проліферації (ІП) у відсотках клітин, які експресують Кі-67, із 1000 у препараті: при кількості клітин 10 % - ІП визначався як низький, при 10-30 % - середній ІП, при 30 % - високий ІП. Проведені нами дослідження показали, що високий ступінь інтенсивності проліферації за маркером Кі-67 у ядрах гладких міоцитів вузлів симптомної мітотично-активної ЛМ перевищував ІП малосимптомної ЛМ у 6,9 разу (р0,05). Отже, ІП за маркером Кі-67 достовірно підвищується при ЛМ проліферативного типу, при зниженому рівні апоптозу, порушеннях процесів проліферації, неоангіогенезу, запальних процесах, проявах стромальнопаренхіматозних змін. Маркер клітин проліферації (Кі-67) є діагностичним і прогностичним критерієм у прогнозуванні виникнення проліферативних процесів у матці та при визначенні профілактичних заходів. Таким чином, у порівнянні з найближчим аналогом, запропоноване технічне рішення дозволяє, за рахунок виконання гістохімічного дослідження міометрія неураженого зразка під час консервативної міомектомії, достовірно прогнозувати ризик розвитку проліферативного процесу міометрія, з високим ступенем вірогідності веріфікувати діагноз і тип пухлини, що дозволить призначити адекватну тактику лікування. Джерело інформації 1. Пат. 236І216 С1 Російська Федерація, МПК G01N33/53. Способ дифференциальной диагностики типа роста миомы матки / Сотникова Н.Ю., Посисеева Л.В., Бойко О.М., Анциферова Ю.С., Малышкина А.И./ заявник та патентовласник Федеральное государственное учреждение "Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" (RU). 60 5 UA 113459 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб прогнозування ризику розвитку проліферативного процесу міометрія в жінок, хворих на лейоміому матки шляхом виконання гістохімічного дослідження міометрія, який відрізняється тим, що додатково проводять імуногістохімічне дослідження неураженого зразка міометрія, вилученого під час консервативної лейоміктомії, оцінюють маркер проліферації Kі 67 за розробленою шкалою визначення ступеня виразності проліферативного процесу і при значенні маркера Kі 67 від 0 до 10 судять про низький рівень ризику розвитку проліферативного процесу (РПП), при значенні від 10 до 30 визначають середній ризик РПП, а при значенні Kі 67 вище 30 прогнозують високий ризик розвитку проліферативного процесу. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A21C 1/02, B01F 3/12, B01F 7/28

Мітки: напівфабрикатів, пристрій, змішування, рідких

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-113459-pristrijj-dlya-zmishuvannya-ridkikh-napivfabrikativ.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для змішування рідких напівфабрикатів</a>

Подібні патенти