Спосіб залуження ґрунтів, вилучених з обробітку, в умовах південного степу україни

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб залуження ґрунтів, вилучених з обробітку, в умовах південного Степу України, який включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що на вилучених з обробітку ґрунтах створюються моновидові агрофітоценози з використанням люцерни сортів Веселка і Полтавчанка або кострицево-люцернові травосумішки нормою висіву насіння костриці східної (сорт Доменіка) 6,0 кг/га + люцерна 18,0 кг/га або костриця східна 12,0 кг/га + люцерна 12,0 кг/га.

Текст

Реферат: Спосіб залуження ґрунтів, вилучених з обробітку, в умовах південного Степу України включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю. На вилучених з обробітку ґрунтах створюються моновидові агрофітоценози з використанням люцерни сортів Веселка і Полтавчанка або кострицево-люцернові травосумішки нормою висіву насіння костриці східної (сорт Доменіка) 6,0 кг/га + люцерна 18,0 кг/га або костриця східна 12,0 кг/га + люцерна 12,0 кг/га. UA 106092 U (54) СПОСІБ ЗАЛУЖЕННЯ ҐРУНТІВ, ВИЛУЧЕНИХ З ОБРОБІТКУ, В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ UA 106092 U UA 106092 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, зокрема до технологій вирощування сільськогосподарських культур. Відомий спосіб вирощування моновидових посівів костриці східної і полівидових кострицеволюцернових травосумішок, який включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю [1]. Недоліком способу є те, що врожай моновидових посівів костриці східної і полівидових кострицево-люцернових травосумішок отримують за великих витрат матеріальних та енергетичних витрат. Задача корисної моделі - визначення оптимального поєднання агротехнічних прийомів вирощування моновидових посівів костриці східної і полівидових кострицево-люцернових травосумішок за різних норм висіву. Поставлена задача вирішується тим, що впровадження агротехнічних прийомів, забезпечує на вилучених з обробітку ґрунтах створюються моновидові агрофітоценози з використанням люцерни сортів Веселка і Полтавчанка або кострицево-люцернові травосумішки нормою висіву насіння костриці східної (сорт Доменіка) 6,0 кг/га + люцерна 18,0 кг/га або костриця східна 12,0 кг/га + люцерна 12,0 кг/га. Польові досліди й лабораторні дослідження кормової і насіннєвої продуктивності костриці східної і люцерни в одновидових посівах і кострицево-люцернових травосумішках, за різних норм висіву, при залуженні темно-каштанових ґрунтів, вилучених з обробітку, проводили в дослідному господарстві "Копані" Інституту зрошуваного землеробства НААН. Територія землекористування Державного підприємства дослідного господарства "Копані" НААН розташована у Білозерському районі Херсонської області у Причорноморській низині. Ґрунтоутворювальний процес на території проходив у умовах рівнинного рельєфу на карбонатно-лесових породах. Ділянка земельної площі належить до залишковослабкоосолонцьованих важкосуглинкових темно-каштанових ґрунтів. Потужність горизонту А досягає 15-23 см каштанового кольору. Перехідний (Ві) ілювіальний горизонт, глибиною від 35 до 58 см, темно-коричневий, грудко-призматичної структури. Гумусовий шар потужністю 28-30 см має темно-сірий, з коричневим відтінком колір. Перехідний горизонт гумусових заток (В 2) переходить у карбонатний ілювіальний горизонт (Вк) на глибині 45-50 см, у якому карбонати виражені білозіркою. Утворення карбонатів кальцію пов'язане з особливостями теплового й водного режимів і відносно незначним вмістом у ґрунтовому розчині вуглекислоти. Наявність перехідного горизонту в темно-каштанових ґрунтах знижує їх водопроникність і ступінь аерації. Агрохімічний аналіз свідчить про середню забезпеченість обмінним калієм, середнім умістом рухомого фосфору й гумусу і низьким - нітратного азоту. Закладку польових дослідів щорічно проводили ранньою весною на темно-каштанових ґрунтах ДПДГ "Копані" Інституту зрошуваного землеробства НААН України. Схемою польового досліду передбачалося вивчити в умовах природного зволоження (без зрошення) продуктивність костриці східної і люцерни в одновидових посівах і кострицево-люцернових травосумішках залежно від норми висіву різних сортів люцерни при залуженні темнокаштанових ґрунтів, вилучених з обробітку. Визначення закономірностей формування врожаю, як і зміну видового ботанічного та хімічного складу костриці східної сорту Доменіка й сортів люцерни Веселка й Полтавчанка, проводили на різновікових посівах першого, другого та третього років використання. Метод закладки польового досліду - розщеплені ділянки, де головні ділянки (ділянки першого порядку) - сорти люцерни (А), субділянки (ділянки другого порядку) (В) - види трав та норми висіву костриці східної і люцерни у складі кострицево-люцернових травосумішок, повторність чотириразова. Сорт костриці східної Доменіка селекції Київської дослідної станції ННЦ "Інститут землеробства" НААН України, з яким у польових дослідах проводилися дослідження, створено методом масового добору з гібридної комбінації зразка із США з місцевими низькорослими, добре обнасіненими формами. 2 2 Площа посівної ділянки - 60 м , облікової - 10 м . Норма висіву насіння при 100 % господарській його гідності в одновидових посівах склала: костриці східної і люцерни 24 кг/га, у складі травосумішок, відповідно, -6, 12 і 18 кг/га. Облік урожаю проводили укісним методом. Формування врожаю моновидових посівів костриці східної і полівидових кострицеволюцернових травосумішок проходило в різні по забезпеченістю опадами роки: 2006 р. середньосухий (75 %), 2007 р. - сухий (95 %), 2008 р. - вологий (5 %), 2009 р. - середньосухий (75 %), 2010р. - середньовологий (25 %). Дефіцит водоспоживання істотно залежав від кількості атмосферних опадів, середньомісячної температури й відносної вологості повітря, і за роками досліджень коливався від 472,4 мм у 2010 році, до 791,0 мм у 2007 році. 1 UA 106092 U 5 10 15 Урожайність абсолютно сухої речовини моновидових посівів костриці східної у середньосухому (75 %) за забезпеченістю опадами 2006 році склала 42,6-42,7 ц/га, люцерни сорту Веселка - 64,6 і Полтавчанка - 64,9 ц/га і полівидових кострицево-люцернових травосумішок, незалежно від сорту люцерни, 65,7-71,2 ц/га (додаток В). Проте формування урожаю багаторічних трав, що вивчалися, незалежно від комплементарного їх складу, як і року використання травостоїв, істотно залежала від року забезпеченості опадами. У сухому (95 %) за забезпеченістю опадами 2007 році дефіцит водоспоживання зростав до 791,0 мм, що пов'язано з малою кількістю опадів, які випадали, та зростанням випаровуваності до найбільш високого показника -934,5 мм. При цьому, якщо рівень вологості ґрунту в сухому за забезпеченістю опадами 2007 році, незалежно від року використання травостоїв, на початку їх вегетації був рівномірним і у 0-50 см шарі ґрунту до найменшої вологоємності складав 95,0 % НВ, відповідно 0-70 см - 87,9 й у 0-100 см шарі - 82,2 % НВ, то на період збору врожаю рівень передполивної вологи в 0-50 см шарі знижувався до 35,8 % НВ, відповідно, 0-70 см - 41,4 і 0-100 см шару - до 46,7 % НВ. Зниження кінцевого запасу вологості у ґрунті до 0-70 см шару, відносно найменшої вологоємності, відбувалося нижче вологості в'янення і лише з 0-80 см і до 0-100 см шару втримувалось у межах її критичного значення. У вологому за забезпеченістю опадами 2008 році при випадінні за вегетаційний період 270,0 мм опадів величина випаровуваності складала 710,4 мм, а дефіцит випаровуваності знижувався до 440,4 мм. Таблиця 1 Урожайність абсолютно сухої речовини багаторічних трав залежно від року використання травостоїв, ц/га Культура агроценозу Люцерна сорту Веселка Рік використання травостоїв перший другий третій 2007 р. 20062007 р 2007- 2008 р. 2008(95 %) 2008 pp. (95 %). 2009 pp. (5 %) 2010 pp. Костриця східна 19,8 31,4 19,5 33,0 44,7 41,6 Люцерна Костриця східна (18 кг/га)+ Люцерна (6 кг/га) Костриця східна (12 кг/га) + Люцерна (12 кг/га) Костриця східна (6 кг/га) + Люцерна (18 кг/га) 20,8 45,3 25,9 48,6 69,0 56,1 20,5 42,6 23,4 40,1 58,4 54,4 24,2 45,8 24,2 43,1 58,7 55,6 25,4 46,9 24,6 45,0 56,2 55,6 31,9 20,0 33,9 43,7 41,7 44,9 23,9 49,4 60,5 53,4 44,1 23,4 40,5 54,9 53,8 46,1 22,6 42,4 50,1 52,7 46,5 23,1 43,5 56,9 56,0 1,81 1,82 2,62 2,57 1,32 2,49 4,56 4,66 2,42 4,60 0,81 1,29 1,17 1,82 0,59 1,76 2,04 3,29 1,08 3,25 Люцерна сорту Костриця східна 19,2 Полтавчанка Люцерна 20,0 Костриця східна (18 23,3 кг/га)+ Люцерна (6 кг/га) Костриця східна (12 кг/га) 24,1 + Люцерна (12 кг/га) Костриця східна (6 кг/га) + 24,3 Люцерна (18 кг/га) А. Оцінка істотності часткових відмінностей: НІР05 (А), ц/га 2,42 НІР05 (В),ц/га 2,47 В. Оцінка істотності середніх (головних) ефектів: НІР05 (А), ц/га 1,08 НІР05 (В), ц/га 1,75 20 25 Обліком врожаю створених агрофітоценозів, які формувалися в Південному Степу в умовах природного зволоження, встановлено, що продуктивність рослин як одновидових посівів костриці східної і люцерни, так і двокомпонентних кострицево-люцернових травосумішок за роками їх використання, найбільше залежала від року забезпеченості опадами. Якщо у середньосухий (75 %) за забезпеченістю опадами 2006 рік, першого року використання 2 UA 106092 U 5 10 15 20 25 30 35 40 травостоїв, урожайність абсолютно сухої речовини моновидових посівів костриці східної і люцерни, як і полівидових кострицево-люцернових травосумішок, формувалась достатньо високою, то в сухому (95 %) 2007 році лише 19,2-19,8 ц/га і, відповідно, 20,8-24,3 ц/га (табл. 1). Через вкрай негативний вплив сухого (95 %) за забезпеченістю 2007 року врожайність абсолютно сухої речовини першого року використання в середньому за 2006-2008 pp. моновидових посівів костриці східної не перевищувала 31,4-31,9 ц/га, люцерни - 44,9-45,3 і кострицево-люцернових травосумішок з сортом Веселка 42,6-46,9 ц/га і сортом Полтавчанка 44,1-46,5 ц/га. Негативні погодні умови сухого (95 %) за забезпеченістю опадами 2007 року позначилися і на формуванні врожайності абсолютно сухої речовини одновидових посівів костриці східної другого року використання, яка в середньому за 2007-2009 pp. не перевищувала 33,0-33,9 ц/га, відповідно, люцерни, незалежно від сорту, 48,6-49,4 і кострицево-люцернових травосумішок 40,1-43,5 ц/га. У вологому (5 %) за забезпеченістю опадами 2008 році протягом теплого періоду (квітеньжовтень) випало 380,1 мм атмосферних опадів, у тому числі за вегетаційний період (квітеньвересень) 350,7 мм. При вказаній кількості опадів дефіцит водоспоживання, при випаровуваності 710,4 мм, складав лише 359,6 мм, а коефіцієнт зволоження не перевищував 0,49, що сприяло інтенсивному росту і розвитку багаторічних трав. Урожайність абсолютно сухої речовини одновидових посівів костриці східної у вологому (5 %) 2008 році складала 43,7-44,7 ц/га і перевищувала моновидові посіви костриці східної першого року використання, які формувалися у сухому (95 %) за забезпеченістю опадами 2007 році, на 24,5-24,9 ц/га і на 25,2-23,7 ц/га другого року використання. Урожайність абсолютно сухої речовини моновидових посівів люцерни сортів Веселка і Полтавчанка першого, другого і третього років використання, незалежно від сорту, у вологому (5 %) за забезпеченістю опадами 2008 році, порівняно з сухим (95 %) 2007 роком була вищою на 36,6-48,2 ц/га, відповідно кострицево-люцернових травосумішок, на 27,5-32,6 ц/га. Собівартість 1 тонни сіна, заготовленого з одновидових посівів костриці східної першого року використання складала 403,3-409,7 грн, відповідно, другого - 394,9-405,7 і третього - 312,1312,9 грн. Моновидові посіви люцерни сортів Веселка та Полтавчанка, незалежно від сорту, забезпечували зниження собівартості 1 тонни сіна першого року використання в середньому за три роки досліджень до 226,0-228,0 грн, другого - 219,9-223,5, і третього 188,4-198,0 грн і кострицево-люцернових травосумішок, відповідно, до 238,9-275,3 грн, 262,4-307,5 і 201,3-223,6 грн (табл. 2). Умовно чистий прибуток одновидових посівів костриці східної першого року використання складав 440,6-468,1 грн/га, другого - 311,2-356,2 і третього -154,4-157,9 грн/га, відповідно люцерни, незалежно від сорту, -1445,7-1467,7; 1343,8-1383,8; 811,8-906,3 і кострицеволюцернових травосумішок - 1170,0-1445,7; 772,1-1069,1 і 680,5-832,5 грн/га. Рівень рентабельності за роками використання травостоїв, при вирощуванні костриці східної у моновидових посівах, істотно змінювався і досягав: для першого року використання - 34,236,4 %, другого - 23,2-26,6 і третього - 11,9-12,1 %, відповідно, люцерни в чистих посівах - 141,2143,4 %, 123,7-127,4 і 76,8-85,7 %. При вирощуванні костриці східної у складі кострицеволюцернових травосумішок рівень рентабельності отримано на достатньо високому рівні: першому році використання травостоїв - 99,7-130,2 %, другому - 62,6-90,5 і третьому - 56,573,8 %. 45 Таблиця 2 Економічна ефективність вирощування костриці східної, люцерни й кострицево-люцернових травосумішок Умовно Продуктивність Рівень Собівартість чистий праці, кг корм. Культура агроценозу рентабельності, сіна, грн/т прибуток, од. на 1 люд.% грн/га год. Перший рік використання (2006-2008 pp.) Костриця східна 409,7 440,6 34,2 4,13 Люцерна Люцерна 226,0 1467,7 143,4 5,44 сорту Костриця східна (18 Веселка 275,3 1170,0 99,7 5,17 кг/га)+ Люцерна (6 кг/га) 3 UA 106092 U Продовження таблиці 2 Костриця східна (12 кг/га) + Люцерна (12 кг/га) Костриця східна (6 кг/га) + Люцерна (18 кг/га) Костриця східна Люцерна Костриця східна (18 Люцерна кг/га)+ Люцерна (6 кг/га) сорту Костриця східна (12 кг/га) Полтавчанка + Люцерна (12 кг/га) Костриця східна (6 кг/га) + Люцерна (18 кг/га) Другий рік використання (2007-2009 pp.) Костриця східна Люцерна Костриця східна (18 Люцерна кг/га)+ Люцерна (6 кг/га) сорту Костриця східна (12 кг/га) Веселка + Люцерна (12 кг/га) Костриця східна (6 кг/га) + Люцерна (18 кг/га) Костриця східна Люцерна Костриця східна (18 Люцерна кг/га)+ Люцерна (6 кг/га) сорту Костриця східна (12 кг/га) Полтавчанка + Люцерна (12 кг/га) Костриця східна (6 кг/га) + Люцерна (18 кг/га) Третій рік використання (2008-2010 pp.) Костриця східна Люцерна Костриця східна (18 Люцерна кг/га)+ Люцерна (6 кг/га) сорту Костриця східна (12 кг/га) Веселка + Люцерна (12 кг/га) Костриця східна (6 кг/га) + Люцерна (18 кг/га) Костриця східна Люцерна Костриця східна (18 Люцерна кг/га)+ Люцерна (6 кг/га) сорту Костриця східна (12 кг/га) Полтавчанка + Люцерна (12 кг/га) Костриця східна (6 кг/га) + Люцерна (18 кг/га) 5 255,9 1347,0 114,9 5,37 238,9 1459,0 130,2 5,45 403,3 228,0 468,1 1445,7 36,4 141,2 4,26 5,45 266,0 1252,5 106,8 5,42 254,2 1363,5 116,3 5,47 241,0 1437,0 128,2 5,40 405,7 223,5 311,2 1343,8 23,2 123,7 3,92 5,33 307,5 772,1 62,6 4,24 282,3 933,3 76,7 5,14 262,4 1069,1 90,5 4,77 394,9 219,9 356,2 1383,8 26,6 127,4 4,03 5,48 304,4 792,1 64,2 4,33 286,9 903,3 74,2 4,99 271,5 994,1 84,2 4,56 312,9 188,4 154,4 906,3 11,9 85,7 4,40 5,42 221,0 701,5 58,3 4,99 211,9 767,7 65,1 5,40 202,8 818,5 72,6 5,69 312,1 198,0 157,9 811,8 12,1 76,8 4,46 5,22 223,5 680,5 56,6 5,01 223,6 666,2 56,5 4,97 201,3 832,5 73,8 5,58 Рівень продуктивності праці суттєво залежав від року використання сіяних травостоїв і участі у видовому ботанічному складі кострицево-люцернових травосумішок костриці східної й люцерни. На першому році використання одновидових посівів костриці східної на 1 люд.-год. вироблялося 4,13-4,26 корм, од., відповідно, другому - 3,92-4,03 і третьому - 4,40-4,46 корм, од. При вирощуванні моновидових посівів люцерни, порівняно з кострицею східною, продуктивність праці, незалежно від сорту, за роками використання травостоїв була істотно вищою і для першого року досягала - 5,44-5,45; другого - 5,33-5,48 і третього - 5,22-5,42, відповідно, у кострицево-люцернових травосумішок 5,17-5,45; 4,24-4,99 і 4,99-5,69 корм. од. на 1 люд.-год. 4 UA 106092 U 5 10 Дослідженнями встановлено, що витрати сукупної енергії на вирощування та збір урожаю з 1 га одновидових посівів костриці східної досягали 14657 МДж, проти 8469 МДж люцерни та 10028-12345 МДж кострицево-люцернових травосумішок (табл. 3). На виробництво 1 кг корм. од. моновидових посівів костриці східної першого року використання витрати енергії становили 6,66-6,88 МДж, другого - 6,46-6,63 і третього - 5,18-5,25 МДж, відповідно, люцерни - 2,48-2,49 МДж, 2,23-2,29 і 1,93-2,01 МДж і 2,93-4,09 МДж, 3,06-4,52 і 2,44-3,29 МДж кострицево-люцернових травосумішок. На 1 кг перетравного протеїну витрати сукупної енергії досягали 40,49-41,06 МДж, другому 54,69-57,48 і третьому 31,06 МДж, відповідно, 10,06-11,58 МДж, 11,68-12,03 і 9,71-9,95 МДж люцерни і 13,53-21,66 МДж, 16,9430,26 і 12,66-20,68 МДж кострицево-люцернових травосумішок. Коефіцієнт енергетичної ефективності за роками використання одновидових посівів костриці східної складав: першому 2,22-2,25, другому -2,33-2,39 і третьому - 2,92-2,93. Таблиця 3 Енергетична ефективність вирощування різновікових травостоїв костриці східної, люцерни і кострицево-люцернових травосумішок Витрати енергії, МДж на 1 кг на 1 кг сухої на 1 кг перетравного речовини корм, од. протеїну Перший рік використання (2006-2008 pp.) Костриця східна 14657 4,67 6,88 41,06 Люцерна 8469 1,91 2,49 11,58 Костриця східна (18 Люцерна 12345 2,90 4,09 21,66 кг/га)+ Люцерна (6 кг/га) сорту Костриця східна (12 кг/га) Веселка 11185 2,44 3,39 16,62 + Люцерна (12 кг/га) Костриця східна (6 кг/га) + 10028 2,14 2,93 13,53 Люцерна (18 кг/га) Костриця східна 14657 4,59 6,66 40,49 Люцерна 8469 1,89 2,48 10,06 Костриця східна (18 Люцерна 12345 2,80 3,89 20,82 кг/га)+ Люцерна (6 кг/га) сорту Костриця східна (12 кг/га) Полтавчанка 11185 2,43 3,33 16,79 + Люцерна (12 кг/га) Костриця східна (6 кг/га) + 10028 2,16 2,96 13,95 Люцерна (18 кг/га) Другий рік використання (2007-2009 pp.) Костриця східна 14657 4,44 6,63 54,69 Люцерна 8469 1,74 2,29 12,03 Костриця східна (18 Люцерна 12345 3,08 4,52 30,26 кг/га)+ Люцерна (6 кг/га) сорту Костриця східна (12 кг/га) Веселка 11185 2,59 3,61 21,34 + Люцерна (12 кг/га) Костриця східна (6 кг/га) + 10028 2,23 3,06 16,94 Люцерна (18 кг/га) Костриця східна 14657 4,32 6,46 57,48 Люцерна 8469 1,71 2,23 11,68 Костриця східна (18 Люцерна 12345 3,05 4,42 30,11 кг/га)+ Люцерна (6 кг/га) сорту Костриця східна (12 кг/га) Полтавчанка 11185 2,64 3,71 22,50 + Люцерна (12 кг/га) Костриця східна (6 кг/га) + 10028 2,30 3,20 18,04 Люцерна (18 кг/га) Культура агроценозу на 1 га посіву 5 Кее 2,22 5,62 3,57 4,26 4,92 2,25 5,67 3,71 4,29 4,89 2,33 6,05 3,36 4,01 4,74 2,39 6,14 3,39 3,95 4,54 UA 106092 U Продовження таблиці 3 Третій рік використання (2008-2010 рр.) Костриця східна 14657 3,52 5,25 Люцерна 8469 1,51 1,93 Костриця східна (18 кг/га)+ Люцерна 12345 2,27 3,29 Люцерна (6 кг/га) сорту Костриця східна (12 кг/га) Веселка 11185 2,01 2,75 + Люцерна (12 кг/га) Костриця східна (6 кг/га) + 10028 1,80 2,44 Люцерна (18 кг/га) Костриця східна 14657 3,51 5,18 Люцерна 8469 1,59 2,01 Костриця східна (18 кг/га)+ Люцерна 12345 2,29 3,27 Люцерна (6 кг/га) сорту Костриця східна (12 кг/га) Полтавчанка 11185 2,12 2,99 + Люцерна (12 кг/га) Костриця східна (6 кг/га) + 10028 1,79 2,49 Люцерна (18 кг/га) 5 10 15 20 36,01 9,95 2,93 6,97 20,68 4,54 14,87 5,18 12,66 5,83 36,01 9,71 2,92 6,71 20,17 4,50 16,55 4,91 12,92 5,85 Вирощування люцерни в моновидових посівах, незалежно від року використання травостоїв, сприяло зростанню коефіцієнта енергетичної ефективності до 5,62-6,97 і 3,57-5,85 у кострицево-люцернових травосумішках, що свідчить про високу ефективність вирощування костриці східної у полідомінантних посівах. Висновки. 1. Урожайність абсолютно сухої речовини одновидових посівів костриці східної першого року використання в середньому за 2006-2008 pp. моновидових посівів костриці східної не перевищувала 31,4-31,9 ц/га, люцерни - 44,9-45,3 і полівидових кострицево-люцернових травосумішок із сортом Веселка 42,6-46,9 ц/га і сортом Полтавчанка 44,1-46,5 ц/га. 2. Собівартість 1 тонни сіна одновидових посівів костриці східної першого року використання складала 403,3-409,7 грн., другого - 394,9-405,7 і третього - 312,1-312,9 грн., люцерни сортів Веселка та Полтавчанка - 226,0-228,0 грн., 219,9-223,5 і 188,4-198,0 грн. і, відповідно, кострицево-люцернових травосумішок 238,9-275,3 грн., 262,4-307,5 і 201,3-223,6 грн. 3. Умовно чистий прибуток одновидових посівів костриці східної першого року використання складав 440,6-468,1 грн./га, другого - 311,2-356,2 і третього - 154,4-157,9 грн./га, відповідно люцерни, незалежно від сорту, - 1445,7-1467,7; 1343,8-1383,8; 811,8-906,3 і кострицеволюцернових травосумішок - 1170,0-1445,7; 772,1-1069,1 і 680,5-832,5 грн./га. Джерела інформації: 1. Макаренко П.С. Луківництво / П.С. Макаренко, Г.І. Демидась, О.М. Козяр. - К.: Нора-прінт, 2002. - 394 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Спосіб залуження ґрунтів, вилучених з обробітку, в умовах Південного Степу України, який включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що на вилучених з обробітку ґрунтах створюються моновидові агрофітоценози з використанням люцерни сортів Веселка і Полтавчанка або кострицеволюцернові травосумішки нормою висіву насіння костриці східної (сорт Доменіка) 6,0 кг/га + люцерна 18,0 кг/га або костриця східна 12,0 кг/га + люцерна 12,0 кг/га. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for grassing down soils withdrawn from cultivation in conditions of southern steppe of ukraine

Автори англійською

Revtio Mykola Vasyliovych, Revtio Olesia Yaroslavivna, Lavrenko Serhii Olehovych, Lavrenko Natalia Mykolaiivna

Назва патенту російською

Способ залужения почв, изъятых из обработки, в условиях южной степи украины

Автори російською

Ревтьо Николай Васильевич, Ревтьо Олеся Ярославовна, Лавренко Сергей Олегович, Лавренко Наталья Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A01B 79/00

Мітки: обробітку, спосіб, залуження, вилучених, степу, ґрунтів, південного, умовах, україни

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-106092-sposib-zaluzhennya-runtiv-viluchenikh-z-obrobitku-v-umovakh-pivdennogo-stepu-ukrani.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб залуження ґрунтів, вилучених з обробітку, в умовах південного степу україни</a>

Подібні патенти