Номер патенту: 85931

Опубліковано: 10.03.2009

Автор: Лучков Віктор Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для зневоднення осаду, виконаний у вигляді шнекового преса, що містить фільтруючий барабан, утворений з кілець, з'єднаних між собою за допомогою шпильок, розміщений у барабані шнек та засіб для запобігання засміченню барабана, який відрізняється тим, що на шпильках між кільцями розташований набір дистанційних шайб, а засіб для запобігання засміченню барабана являє собою ряд прочисників, виконаних у вигляді пластин, змонтованих між кільцями барабана, розташованих вздовж осі шнека та з'єднаних між собою.

2. Пристрій для зневоднення осаду за п. 1, який відрізняється тим, що пластини змонтовані на поздовжній платформі, закріпленій у канавках, виконаних на кожному з гребенів шнека, форма платформи відповідає формі канавок гребенів шнека, а форма кромки кожної пластини, що контактує з платформою, відповідає її формі, при цьому пластини з'єднані між собою за допомогою поздовжнього фіксуючого елемента, що проходить крізь пластини та закріплений на крайньому гребені шнека.

3. Пристрій для зневоднення осаду за п. 1, який відрізняється тим, що пластини з'єднані між собою двома поздовжніми осями, закріпленими на гребенях шнека, які проходять крізь паз, виконаний у кожній пластині.

Текст

1. Пристрій для зневоднення осаду, виконаний у вигляді шнекового преса, що містить фільтруючий барабан, утворений з кілець, з'єднаних між собою за допомогою шпильок, розміщений у барабані шнек та засіб для запобігання засміченню барабана, який відрізняється тим, що на шпильках між кільцями розташований набір дистанційних шайб, а засіб для запобігання засміченню бараба C2 2 (19) 1 3 85931 4 барабан має зону згущення та зону зневоднення. канавках, виконаних на кожному з гребенів шнека, Наявність зони згущення запобігає необхідність форма платформи відповідає формі канавок гредодаткового обладнання для згущення осаду та бенів шнеку, а форма кромки кожної пластини, що дозволяє зневоднювати осад з низькою концентконтактує з платформою, відповідає її формі; при рацією завислих частин. цьому пластини з'єднані між собою за допомогою Крок витків шнеку зменшується до напрямку поздовжнього фіксуючого елемента, що проходить виходу кеку. На кінці шнеку встановлена притискна крізь пластини та закріплений на крайньому грепластина, що регулює внутрішній тиск у барабані. бені шнеку. Засіб для запобігання засмічення барабану За другим варіантом пластини з'єднані між совиконаний у вигляді рухомих кілець, що контактубою двома поздовжніми осями, закріпленими на ють зі шнеком, та розміщених між нерухомих кігребенях шнека, які проходять крізь паз, виконалець. Пристрій має вихід у збірник фільтрату [Проний у кожній пластині. спект фірми AMCON inc. (Японія). Шнековый Виконання засобу для запобігання у вигляді дегидратор осадка]. пластин із запропонованими варіантами їх кріпОсад після обробки флокулянтом подають на лення на шнеку забезпечує їх жорсткий зв'язок зі пристрій для зневоднення. При включенні пришнеком і відповідно їх обертання разом зі шнеком, строю шнек обертається з постійною швидкістю та що виключає їх ударний безпосередній контакт у підштовхує рухомі кільця, які у радіальному напроцесі роботи. При обертанні шнеку разом з плапрямку міняють своє положення між нижнім та стинами усувається періодичний контакт між меверхнім. У процесі зневоднення фільтрат витікає із талом, а відбувається їх контакт тільки з осадом, зазорів між кільцями, а осад, що залишився у защо не призводить до зношення металевих детазорах між нерухомими кільцями, виштовхується лей. Це зберігає означені деталі від зношення, чим рухомими кільцями. Таким чином, шнек здійснює продовжується строк дії пристрою без необхідності радіальний рух кілець між зазорами і запобігає їх регулярної заміни, чим підвищується ефективзасмічення фільтраційного барабану. ність пристрою. Недоліком описаного пристрою є те, що під Суть винаходу пояснюється кресленням, де час роботи рухомі кільця, рухаючись у радіальнонаведені: му напрямку, періодично ударяють по шнеку, рена Фіг.1 - схематичне зображення пристрою зультатом чого є зношення (спрацювання) кілець для зневоднення осаду, загальний вигляд; та шнеку. При цьому відбувається зменшення на Фіг.2 - поздовжній переріз фіг. 1 першого розмірів їх діаметрів, поки розмір діаметру кільця варіанту кріплення прочисток; не стане дорівнювати розміру діаметра шнека або на Фіг.3 - переріз А-А на Фіг.2; менше, результатом чого є те, що рухомі кільця на Фіг.4 - схематичне зображення шнеку з плаперестають прочищати залишки осаду між нерутформою для прочисток; хомими кільцями. Наслідком цього є накопичення на Фіг.5 - вид за стрілкою А на Фіг.4; у зазорі між кільцями залишків продукту, яке на Фіг.6 - переріз Б-Б на Фіг.4; транспортується, чим знижується фільтраційна на Фіг.7 - поздовжній переріз Фіг.1 другого васпроможність пристрою і відповідно його ефективріанту кріплення прочисток; ність. Це потребує заміни контактуючи х деталей на Фіг.8 - переріз В-В на Фіг.7; (шнек і рухомі кільця), з яких шнек дорого коштує. на Фіг.9 - схематичне зображення шнеку з поЗадачею винаходу є удосконалення пристрою здовжніми осями для кріплення прочисток; для зневоднення осаду, в якому шляхом конструкна Фіг.10 - вид за стрілкою Г на Фіг.9; ційних змін елементів засобу для запобігання зана Фіг.11 - Фіг.10 із закріпленими прочистками; смічення барабану та зв'язку їх зі шнеком виклюна Фіг.12 - схема зневоднення осаду. чають безпосередній ударний контакт рухомих Пристрій для зневоднення осаду виконаний у кілець зі шнеком, чим усувають зношення контаквигляді шнекового пресу, що містить фільтруючий туючих деталей, забезпечують безперебійне очибарабан 1, розміщений у барабані 1 шнек 2 та защення осаду протягом значного часу роботи між сіб 3 для запобігання засмічення барабану 1 (Фіг.1, нерухомими кільцями без необхідності регулярної 2). заміни контактуючих де талей, чим підвищується Фільтруючий барабан 1 утворений з нерухофільтраційна спроможність пристрою та відповідмих кілець 4, на периферії кожного з яких радіально його ефективність. но жорстко закріплені чотири виступи 5, в яких Поставлена задача вирішується тим, що у виконані отвори 6. Нерухомі кільця 4 з'єднані між пристрої для зневоднення осаду, виконаному у собою за допомогою шпильок 7, що проходять вигляді шнекового пресу, що містить фільтруючий крізь означені отвори 6 (Фіг.3, 8). Фільтруючий бабарабан, утворений з кілець, з'єднаних між собою рабан 1 має зону згущення 8 та зону зневоднення за допомогою шпильок, розміщений у барабані 9 (Фіг.2, 7) . Ширина зазорів між кільцями 4 зменшнек та засіб для запобігання засмічення барабашується у напрямку виходу кеку. У зоні згущення 8 ну, згідно винаходу, на шпильках між кільцями вона становить 0,5мм, а в зоні зневоднення 9 звурозташований набір дистанційних шайб, а засіб жується до 0,3мм. На шпильках 7 на кожному видля запобігання засмічення барабану являє собою ступі 5 установлена дистанційна шайба 10, розмір ряд прочисників, виконаних у вигляді пластин, якої не перевершує зовнішній розмір виступ у 5. змонтованих між кільцями барабану, розташоваНерухомі кільця 4 можуть бути з'єднані між соних вздовж осі шнека та з'єднаних між собою. бою за допомогою шпильок 7, що проходять крізь За одним варіантом пластини можуть бути кожне кільце по його периферії (на креслені не змонтовані на поздовжній платформі, закріпленій у показано). В такому разі нерухомі кільця 4 можуть 5 85931 6 мати більший діаметр, ніж у вище описаному варівключенні пристрою шнек 2 разом із засобом 3 анті. для запобігання засмічення барабану з прочистКрок витків шнеку 2 також зменшується до наками у вигляді пластин 12 або 18 обертається з прямку виходу кеку, створюючи тиск у зоні зневодпостійною швидкістю, проштовхуючи осад із зони нення 9. В зоні згущення 8 крок становить 90згущення 8 до зони зневоднення 9 і далі до вихо80мм, в зоні зневоднення - 60-40мм. На кінці шнеду. При цьому зменшення ширини щілин між кільку 2 встановлена притискна пластина 11, що регуцями 4 та зменшення кроку шнеку 2 у напрямку від лює внутрішній тиск у барабані 1. зони згущення 8 до зони зневоднення 9 до виходу Засіб 3 для запобігання засмічення барабану 1 з барабану 1 створює тиск у зоні зневоднення 9, в являє собою ряд прочисників, виконаних у вигляді той час як об'єм осаду зменшується. Через щілини пластин товщиною 0,4-0,15мм, змонтованих між між нерухомими кільцями 4 та дистанційними нерухомими кільцями 4 барабану 1 перпендикуляшайбами 10 вода витікає у збірник фільтрату 21, з рно осі шнека 2, розташованих вздовж осі шнека 2 якого отриманий фільтрат направляють до очиста з'єднаних між собою. них споруд, а осад у вигляді кеку скидають у конЗа першим варіантом пластини 12 змонтовані тейнер (на кресленні не показаний). При цьому між кільцями 4 на поздовжній фігурній платформі осад, що накопичується у зазорах між нерухомими 13, закріпленій у канавках 14, виконаних на кожкільцями 4, прочистками 12 або 18 видавлюється у ному з гребенів 15 шнека 2. Форма платформи 13 середину фільтруючого барабану 1 або зовні, тобвідповідає формі канавок 14 гребенів 15 шнеку 2, а то у зазор між фільтруючим барабаном 1 та шнеформа кромки кожної пластини 12, що контактує з ком 2, звідки тиском він виштовхується на вихід і платформою 13, відповідає її формі, яка утримує далі у контейнер. Таким чином, обробку осаду пластини 12 у трьох напрямах: праворуч, ліворуч здійснюють у зазорі між фільтруючим барабаном 1 та знизу, Пластини 12 з'єднані між собою за допота шнеком 2, що запобігає засмічення фільтраціймогою поздовжнього фіксуючого елемента 16, що ного барабану. проходить крізь пластини 12 та закріплений на За допомогою притискної пластини 11 регукрайньому гребені 17 шнеку 2 (Фіг.2, 3, 4, 5, 6). люють тиск у фільтруючому барабані 1, чим регуПлатформа 13 закріплена на шнеку 2 за дополюють вологість вихідного кеку. могою гвинтів (на кресленні не показані) або зваВ зоні згущення 8 вода витікає через щілини у рюванням. фільтруючому барабані 1 під силою земного тяЗа другим варіантом пластини 18 з'єднані між жіння, а в зоні зневоднення 9 - за рахунок тиску, собою двома поздовжніми осями 19, закріпленими який створюється притискною пластиною 11 та на гребенях 15 шнека 2, які проходять крізь паз 20, зменшеним кроком шнеку 1. виконаний у кожній пластині 18 (Фіг.7, 8, 9, 10, 11). Виконання засобу для запобігання у вигляді Пристрій має вихід у збірник фільтрату21. пластин 12 або 18 із запропонованими варіантами Пристрій для зневоднення осаду є частиною їх кріплення на шнеку 2 забезпечує їх жорсткий схеми зневоднювання, на якій наведені бак з флозв'язок зі шнеком 2 і відповідно їх обертання разом кулянтом 22, насос 23, аеробний стабілізатор осазі шнеком, що виключає їх ударний безпосередній ду 24, відділення для обробки осаду 25, та приконтакт у процесі роботи. При обертанні шнеку 2 стрій для зневоднення осаду 26, що заявляється разом з пластинами 12 або 18 усувається періоди(Фіг.12). чний контакт між металом, а відбувається їх конСтабілізований осад із аеробного стабілізатотакт тільки з осадом, що не призводить до знора 24 за допомогою насоса подають у відділення шення металевих деталей. Це зберігає означені 25 для обробки осаду флокулянтом, який поступає деталі від зношення, чим продовжується строк дії з баку 22. З відділення 25 оброблений осад подапристрою без необхідності їх регулярної заміни, ють у пристрій для зневоднення осаду 26. Осад чим відповідно підвищується ефективність припопадає у фільтруючий барабан 1 на шнек 2. При строю в цілому. 7 85931 8 9 85931 10 11 85931 12 13 Комп’ютерна в ерстка О. Гапоненко 85931 Підписне 14 Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for sludge dehydration

Автори англійською

Luchkov Viktor Volodymyrovych

Назва патенту російською

Устройство для обезвоживания осадка

Автори російською

Лучков Виктор Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B30B 9/02, B01D 29/00, B30B 9/12, C02F 11/12, B01D 35/28

Мітки: пристрій, зневоднення, осаду

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-85931-pristrijj-dlya-znevodnennya-osadu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для зневоднення осаду</a>

Подібні патенти