Застосування морфолінію 2-(5-(4-піридил)-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетату або піперидинію 2-(5-(фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетату як нейротропних агентів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Застосування морфолінію 2-(5-(4-піридил)-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетату формули:

або піперидинію 2-(5-(фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетату формули:

як нейротропних агентів.

Текст

Реферат: Застосування морфолінію 2-(5-(4-піридил)-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетату або піперидинію 2-(5-(фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетату як нейротропних агентів. UA 76334 U (12) UA 76334 U UA 76334 U 5 10 15 Корисна модель належить до фармацевтичної хімії і медицини та може бути використана у створенні нових біологічно активних сполук, а також оригінальних лікарських засобів у ряді похідних 3-тіо-1,2,4-триазолу, і застосованою для лікування ішемічних порушень функції головного мозку. В умовах ішемії головного мозку активні форми кисню (АФК), за допомогою активації редокси-чутливих каскадів синтезу чинників ядерної транскрипції білка, підсилюють експресію прозапальних цитокінів, беруть участь у формуванні локального запального осередку в головному мозку, тим самим, підсилюючи явища набряку, головного мозку, ініціюють явища апоптозу і некрозу. Найбільш близькими структурними аналогами речовин, що заявляються, є 4-метил-1,2,4триазол-3-тіон, 4-феніл-1,2,4-триазол-3-тіон, 4-(2-толіл)-1,2,4-триазол-3-тіон, 4-(2метоксифеніл)-1,2,4-триазол-3-тіон, 5-(4-нітрофеніл)-4-феніл-1,2,4-триазол-3-тіон, 5-(4нітрофеніл)-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-триазол-3-тіон, 5-(фуран-2-іл)-4-(2-толіл)-1,2,4-триазол-3тіон, 5-(фуран-2-іл)-4-(3-толіл)-1,2,4-триазол-3-тіон, 5-(фуран-2-іл)-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4триазол-3-тіон, що мають антиоксидантну активність (Патент України № 43771; Заявл. 27.04.2009; Опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.). Найближчим аналогом для речовини, що заявляється, є токоферолу ацетат (вітамін Е), що виявляє нейропротективну дію (нейропротектор антиоксидантного типу) (Машковский М.Д. Лекарственные средства. - X.: Торсинг, 1998. - Т. 2.-592 с. (С. 95-96)) і має формулу: 20 CH3 O H3C O H2 C O CH3 25 30 35 H2 C CH3 H2 C C H H2 C CH3 (H2C)2 CH3 C H CH3 Токоферолу ацетат хоча і має нейропротективну дію, однак не є основним засобом, що застосовується при ішемічних ушкодженнях мозку. Крім того, даний препарат обмежено застосовують для лікування осіб, хворих на тяжкий кардіосклероз чи інфаркт міокарду. Суттєві ознаки аналогу і корисної моделі, що збігаються, є такими: - наявність в структурі циклічних органічних фрагментів ароматичного і гетероциклічного характеру; - молекули даних речовин містять атоми вуглецю, що мають ступінь окиснення -3,-2 і -1. В основу корисної моделі поставлено задачу створення нових біологічно активних сполук, що можуть знайти своє застосування як оригінальні лікарські засоби в ряду похідних 3-тіо-1,2,4триазолу і проявляють нейропротекторну активність у порівнянні з контролем. Поставлена задача вирішується тим, що морфолінію 2-(5-(4-піридил)-4-(2-метоксифеніл)1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетат містить при N4-атомі ядра 1,2,4-триазолу 2-метоксифенільний замісник, в положенні 5 ядра 1,2,4-триазолу 4-піридиновий радикал, а також має в своєму складі двовалентний атом сірки, карбоксильну групу, з'єднану іонним зв'язком з молекулою морфоліну і має формулу: N N N N S H2 C O C O + H2N O OCH3 40 45 (сполука 1) піперидинію 2-(5-(фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетат містить при N4-aтомi ядра 1,2,4-триазолу фенільний замісник, в положенні 5 ядра 1,2,4-триазолу фуран-2-ільний радикал, а також має в своєму складі двовалентний атом сірки, карбоксильну групу, з'єднану іонним зв'язком з молекулою піперидину, і має формулу: 1 UA 76334 U N N O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 N S H2 C O C O + H2N (сполука 2) Така структура сполук забезпечує виражений нейротропний ефект: здатність підвищувати виживаність тварин в умовах гострого порушення мозкового кровообігу; здатність впливати на вміст аденілових нуклеотидів, а саме підвищувати рівень АДФ, АТФ, АМФ та знижувати рівень ВВ-КФК; впливати на показники вуглеводного обміну в головному мозку, а саме підвищувати рівень пірувату та знижувати рівень лактату і малату; впливати на показники окислювальної модифікації білку в головному мозку на фоні ГПМК, а саме знижувати рівень продуктів окислювальної модифікації білку АФГ та КФГ; впливати на активність антиоксидантних ферментів, а саме підвищувати активність СОД, каталази, ГПР, та вміст альфа-токоферолу. Нейропротективну активність вивчали на білих щурах лінії Вістар обох статей, масою 150200 г. Всі тварини утримувалися на стандартному раціоні харчування віварію, при природній зміні дня і ночі. Щури отримані з інституту фармакології і токсикології АМН України. Всі експериментальні процедури і оперативні втручання здійснювали відповідно до "Положення про використання тварин в біомедичних дослідженнях" [Стефанов О.В. Доклінічні дослідження лікарських засобів (методичні рекомендації) // Київ: "Авіацена", 2002.-527 с.]. Двобічну перев'язку загальних сонних артерій виконували під етамінал-натрієвим наркозом (40 мг/кг), з використанням хірургічного доступу шляхом виділення сонних артерій і одномоментного накладення на них шовкової лігатури [Стефанов О.В. Доклінічні дослідження лікарських засобів (методичні рекомендації) // Київ: "Авіацена", 2002.-527 с.]. Двобічна перев'язка загальних сонних артерій спричиняла тяжкі неврологічні зміни у тварин: паралічі, парези, птоз, з максимальним проявом через 4 доби. Так, в ці терміни спостереження в групі нелікованих тварин середній бал за шкалою C.P.mcGrow складав 17,66 балу, що відповідає тяжкому ступеню неврологічної симптоматики (таблиця 1). Для вивчення дії препаратів окремим групам тварин вводили внутрішньочеревно сполуки 1 та 2, що заявляються, в дозі 50 мг/кг, одну групу залишали для контролю. З метою вивчення результатів фармакокорекції, у експериментальних тварин через 4 доби після операції забирався головний мозок. Для біохімічних досліджень використовувалися лобові долі кори. Для біохімічних досліджень тканини мозку гомогенізувалися на холоді, в сольовому ізотонічному середовищі (0,15 М KСl) при температурі +4 °C, за допомогою скляного гомогенізатора, в співвідношенні тканина-сольовий розчин 1:40. Після чого методом диференціального центрифугування виділялася цитозольна фракція (15000 g). Екстракцію ліпідів проводили по методу Кейтса [Прохорова М.И. Современные методы биохимических исследований (липидный и энергетический обмен) - Л.: Изд-во Ленинградского университета.1982.-272 с.]. Безбілковий екстракт отримували додаванням точної навіски гомогенату тканини мозку в хлорну кислоту (0,6 М) із подальшою нейтралізацією 5,0 М розчином калію карбонату. Стан антиоксидантної системи оцінювали по активності СОД, каталази, ГПР, рівню αтокоферолу, показниках окислювальної модифікації білка в тканинах головного мозку [Прохорова М.И. Современные методы биохимических исследований (липидный и энергетический обмен) - Л.: Изд-во Ленинградского университета.-1982.-272 с; Чевари Сюб Чаба И., Секей И. Роль супероксиддисмутазы в окислительных процессах в клетки и метод определения ее в биологических материалах // Лаб. дело.-1988. - № 11. - С. 678-681.; Захарова Н.Б., Рубин В.И. Тонкослойная хромотография нуклеотидов эритроцитов на пластинках "Силуфол" // Лаб. дело.-1980. - № 12. - С. 735-738.]. Результати наведені в табл. 5. Стан вуглеводно-енергетичного обміну визначали по рівню найбільш важливих интермедіантів - АТФ, АДФ, АМФ. Про ішемічне пошкодження тканин головного мозку судили по гіперферментомії креатинфосфокінази (ВВ-КФК) [Захарова Н.Б., Рубин В.И. Тонкослойная хромотография нуклеотидов эритроцитов на пластинках "Силуфол" // Лаб. дело.-1980. - № 12. С. 735-738]. Результати наведені в табл. 2. Важливими показниками вуглеводного обміну є рівень пірувату, лактату і малату (табл. 2). 2 UA 76334 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Визначення активності СОД проводили по методиці, описаній Чеварі із співавторами. СОД конкурує з нітросинім тетразолієм (НСТ) за супероксидрадикали, що утворюються в внаслідок аеробної взаємодії НАДН і феназинметасульфату (ФМС). Внаслідок цієї реакції НСТ відновлюється до гідразинтетразолію. У присутності СОД відсоток відновлення НСТ змінюється. Активність СОД виражали в у. о./мг білка/хв. Результати наведені в табл. 5. Активність каталази визначали спектрофотометрично. Каталаза, що знаходиться в пробі, розкладає гідроген пероксиду, залишок пероксиду визначали по реакції з амонію молібдатом. Активність ферменту оцінювали за мірою розкладання водню пероксиду. Активність каталази виражали в мкат/мг білка/хв. Результати наведені в табл. 5. Активність глутатіонпероксидази (ГПР) визначали по методиці. ГПР відновлює за допомогою глутатіону відновленого (ГSH) гідроперекис терт-бутилу. Залишок відновленого терт-бутилу визначали по інтенсивності забарвлення з натрію нітропрусидом, що має максимум поглинання при довжині хвилі 540 нм. Активність ГПР оцінювали по спаду ГSH. Активність ГПР виражали в мкмоль ГSH/мг білка/хв. Результати наведені в табл. 5. 3+ 2+ Вміст α-токоферолу визначали спектрофотометрично, -токоферол відновлює Fe до Fe в 2+ еквівалентному співвідношенні. Fe , що утворився, утворює забарвлений комплекс ,'дипіридилом, з максимумом поглинання при довжині хвилі 540 нм. Вміст α-токоферолу виражали в мкм/г тканини. Результати наведені в табл. 5. Показники окислювальної модифікації білка в тканинах головного мозку визначали по методу В. Halliwell [Halliwell В. Molecular Biology of free Radicals in Human Diseases. - London: St. Lucia: OICA, 1999.-410 p.]. При взаємодії окислених амінокислотних залишків з 2,4динітрофенілгідразином (2,4-ДНФГ) утворюються 2,4-динітрофенілгідразони - альдегідні і карбоксильні угрупування амінокислотних залишків. Для альдегідфенілгідразонів спектр поглинання зареєстрований при довжині хвилі 274 нм, а для карбоксилфенілгідразону - при 363 нм. При спектрі хвиль 254, 272 і 280 нм визначали відповідно крупні, середні та дрібні фрагменти - ступінь дефрагментації білка. Активність ВВ-КФК визначали після поділу, на сефадексі ДЕАЕ-А-50 по оптичному тесту Варбурга. Принцип методу: креатинфосфокіназа КФК каталізує наступну реакцію: креатинфосфат + АДФ→ креатин + АТФ. Креатин, що утворюється в процесі реакції, може бути визначений по реакції з -нафтолом. Активність ферменту прямо пропорційна креатину, що утворився. Активність ВВ - КФК виражали в мкм/л/год. Результати наведені в табл. 4. Неврологічний дефіцит у тварин визначали за шкалою stroke-index С. P. McGrow. Важкість стану визначали по сумі відповідних балів: до 3 балів - легкий ступінь, з 3 до 7 балів - середній ступінь і з 7 балів і вище - тяжкий ступінь. Відзначали парези, паралічі кінцівок, тремор, манежні рухи, птоз, положення на боці, рухливість як прояв неврологічного дефіциту, розглядали утримування щурів на стрижні, що обертався, діаметром 15 см (швидкість 3 об/хв). Тварин тестували щодня, виставляючи суму балів [McGrow С. Р. Experimental Cerebral Infarction Effects of Pentobarbital in Mongolian Gerbils // Arch. Neurol.-1977. - Vol. 34, № 6. - P. 334-336]. Статистичну обробку даних проводили за параметричним критерієм t-Ст’юдента за допомогою програми "Biostat" і MS Excell. Таблиця 1 Вплив сполук, що заявляються, на виживаність і розвиток неврологічного дефіциту тварин в різні терміни після ГПМК Група тварин Контроль (ГПМК) Сполука 1 Сполука 2 Середній бал за шкалою С.Р. McGrow Через 24 Через 72 Через 48 годин 4-а доба години години К-ть тварин, що вижили, на 4-у добу % 16,5±1,32 17,0±1,59 19,12±0,52 16,66±1,02 32 11,67±0,84 12,73±1,24 9,1±0,71* 10,15±0,75 6,33±0,43* 8,52±0,68 5,52±0,51* 6,63±0,42 88 68 Примітка: * - р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Use of morpholinium 2-(5-(4-pyridyl)-4-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetate or piperidinium 2-(5-(furan-2-yl)-4-phenyl-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetate as neurotropic agents

Автори англійською

Kaplaushenko Andrii Hryhorovych, Parchenko Volodymyr Volodymyrovych, Scherbyna Roman Oleksandrovych, Panasenko Oleksandr Ivanovych, Knysh Yevhenii Hryhorovych, Belienichev Ihor Fedorovych, Pavlov Serhii Vasyliovych

Назва патенту російською

Применение морфолиния 2-(5-(4-пиридил)-4-(2-метоксифенил)-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетата или пиперидиния 2-(5-(фуран-2-ил)-4-фенил-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетата как нейротропных агентов

Автори російською

Каплаушенко Андрей Григорьевич, Парченко Владимир Владимирович, Щербина Роман Александрович, Панасенко Александр Иванович, Книш Евгений Григорьевич, Беленичев Игор Федорович, Павлов Сергей Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00, C07D 249/00, A61K 36/00, A61K 38/00, C07D 249/08, A61K 35/00

Мітки: піперидинію, агентів, нейротропних, застосування, морфолінію, 2-(5-(фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетату, 2-(5-(4-піридил)-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетату

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-76334-zastosuvannya-morfoliniyu-2-5-4-piridil-4-2-metoksifenil-124-triazol-3-iltioacetatu-abo-piperidiniyu-2-5-furan-2-il-4-fenil-124-triazol-3-iltioacetatu-yak-nejjrotropnikh-agentiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застосування морфолінію 2-(5-(4-піридил)-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетату або піперидинію 2-(5-(фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетату як нейротропних агентів</a>

Подібні патенти