Міжрамна в’язь гірського кріплення із спецпрофілю

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Міжрамна в'язь гірського кріплення із спецпрофілю, яка містить стяжку, виконану у вигляді металевого стрижня з прямою середньою частиною і з дзеркально розташованими в одній площині по її краях хомутами для обхвату спецпрофілів суміжних рам кріплення і хвостовиками на кінцях, а також стопорні елементи для утворення клинових з'єднань із стяжками суміжних міжрамних в'язів, яка відрізняється тим, що стяжка виконана у вигляді порожнистого стрижня з хомутами однакової форми, а хвостовики розташовані перехресно прямій середній частині, при цьому хомути і зв'язані з ними ділянки прямої середньої частини виконані сплюснутими в площині, розташованій перпендикулярно площині розташування хомутів, а хвостовики виконані сплюснутими в площині, розташованій в площині розташування хомутів, причому в сплюснутих ділянках порожнистого стрижня виконані подовжні прорізи для проходу хвостовиків стяжок суміжної міжрамної в'язі, а в сплюснутих хвостовиках виконані фігурні подовжні пази для установки стопорних елементів, виконаних у вигляді фігурних клинів, і утворення клинових з'єднань поперечного заклинювання із стяжками суміжних міжрамних в'язів.

2. Міжрамна в'язь за п. 1, яка відрізняється тим, що відстань від внутрішньої поверхні хомута до осі прямої середньої частини порожнистого стрижня, з якого виконана стяжка, складає не менше половини висоти спецпрофілю рами кріплення.

3. Міжрамна в'язь за п. 1, яка відрізняється тим, що подовжні прорізи виконані на ділянках сполучень сплюснутих ділянок прямої середньої частини порожнистого стрижня, з якого виконана стяжка, і сплюснутих хомутів.

4. Міжрамна в'язь за п. 1, яка відрізняється тим, що в сплюснутих хвостовиках стяжки фігурні подовжні пази мають овальну форму.

5. Міжрамна в'язь за пп. 1 або 4, яка відрізняється тим, що фігурні клини виконані у вигляді сплюснутого по довжині порожнистого стрижня і мають овальну форму поперечного перерізу.

6. Міжрамна в'язь за п. 1, яка відрізняється тим, що в сплюснутих хвостовиках стяжки фігурні подовжні пази мають ступінчасту форму.

7. Міжрамна в'язь за пп. 1 або 6, яка відрізняється тим, що фігурні клини виконані у вигляді частково сплюснутого по довжині порожнистого стрижня і мають ступінчасту форму поперечного перерізу.

Текст

1. Міжрамна в'язь гірського кріплення із спецпрофілю, яка містить стяжку, виконану у вигляді металевого стрижня з прямою середньою частиною і з дзеркально розташованими в одній площині по її краях хомутами для обхвату спецпрофілів суміжних рам кріплення і хвостовиками на кінцях, а також стопорні елементи для утворення клинових з'єднань із стяжками суміжних міжрамних в'язів, яка відрізняється тим, що стяжка виконана у вигляді порожнистого стрижня з хомутами однакової форми, а хвостовики розташовані перехресно прямій середній частині, при цьому хомути і зв'язані з ними ділянки прямої середньої частини виконані сплюснутими в площині, розташованій перпендикулярно площині розташування хомутів, а хвостовики виконані сплюснутими в площині, розташованій в площині розташування хомутів, причому в сплюснутих ділянках порожнистого стрижня виконані подовжні прорізи для проходу хвостовиків C2 2 75291 1 3 75291 4 цієнт приведеної довжини стрижня; L - довжина де d - діаметр круглого стрижня. стрижня. Тому критична стискаюча сила (Ркр) міжрамСтискаюча сила викликає додатково згинаючі ної в'язі також має низьку величину, що значно моменти стяжки міжрамної в'язі, а лінійна залежзнижує її надійність. ність між навантаженнями і деформаціями поруКрім того, хомут і крюк мають різну форму, що шується. знижує технологічність конструкції, оскільки збільПри цьому спостерігається сильне наростання шує номенклатуру вживаного технологічного устапрогинань стягування міжрамної в'язі при малому ткування, а також утворюють з суміжними стяжказбільшенні стискаючої сили. ми міжрамних в'язів ненадійні захвати, через Таке явище супроводжується подовжнім вигиасиметричний обхват спецпрофілів рам кріплення. ном стяжки міжрамної в'язі. Індивідуальна форма-хомута стяжки обмежує А перехід міжрамної в'язі в критичний стан, як її застосування тільки для одного конкретного типравило, супроводжується втратою стійкості стяжпорозміру використовуваного спецпрофілю рами ки, яке виявляється головним чином в зоні максикріплення. мального прогинання, тобто в її середній частині. А стопорні елементи, виконані у вигляді ПКритична стискаюча сила (Ркр) стяжки для одобразної скоби, посаджені на різьбовий кінець хоного і того ж матеріалу при незмінній площі попемута, охопленого крюком суміжної стяжки, і зафікречного перетину і довжині, як видно з формули совані гайкою, не створюють подовжній натяг між(1), прямо пропорційно залежить від величини рамної в'язі, що знижує надійність останньої. якнайменшого з головних центральних моментів З рівня техніки також відома міжрамна в'язь інерції перетину (Imin). гірського кріплення, що містить стяжку, виконану у Тому створення конструкції міжрамної в'язі, що вигляді металевого стрижня з прямою середньою має підвищену величину якнайменшого з головних частиною і розташованими по її краях хомутом для центральних моментів інерції перетину (Imin), тобобхвату спецпрофілів суміжних рам і прорізом, а то підвищену величину критичної стискаючої сили також стопорний елемент у вигляді клину, для (Ркр), при забезпеченні мінімальної площі попереустановки в згаданий проріз [«Межрамная связь», чного перетину (F), масі і металоємності є важлиSU №1800046 Α1, 5ΜΠΚ E21D11/15, заявл. вою технічною задачею, оскільки забезпечує їй 11.03.91, опубл. 07.03.93, бюл. №9, заявитель високу надійність. ДГГПИ «Днепрогипрошахт», авторы: Крім того, висока надійність конструкція міжВ.К.Кононенко и др., аналог]. рамної в'язі повинна бути досягнута при забезпеСтяжка виконана у вигляді металевого стрижченні технологічності і універсальності, тобто приня, виготовленого з прямокутної смуги. датності її для декількох типорозмірів Середня частина стяжки виконана у вигляді спецпрофілів рам кріплення, і забезпеченні надійскручування на 90°. ності з'єднань стопорних елементів з суміжними Виконання в кінцевих частинах стяжки міжраміжрамними в'язями. мної в'язі пазів для установки стопорних елеменЗ рівня техніки відома міжрамна в'язь гірського тів, виконаних у вигляді клинів, і утворення клинокріплення, що містить стяжку, виконану у вигляді вих з'єднань поперечного заклинювання із металевого стрижня з прямою середньою частистяжками суміжних міжрамних в'язів забезпечує ною і розташованими по її краях хомутами для утворення надійних клинових з'єднань. обхвату спецпрофілів суміжних рам і розгорненим Основним недоліком цієї міжрамної в'язі є нидо нього навколо подовжньої осі під кутом 90° зька стійкість виготовленого з прямокутної смуги крюком, що охоплює хомут стяжки суміжної міжстяжки при дії подовжніх стискаючих зусиль. рамної в'язі, а також стопорні елементи для утвоВикликано це тим, що прямокутна смуга має рення з'єднань із стяжками суміжних міжрамних низьку величину якнайменшого з головних в'язів [«Межрамная связь шахтной крепи», SU центральних моментів інерції перетину (Іmin), який №1138509 А, 4МПК E21D11/15, заявл. 08.09.82, визначають по формулі: опубл. 07.02.85, бюл. №5, заявители-авторы: Imin=hb3/12 (3) А.В.Штепа и др., аналог]. де h - ширина смуги; b - товщина смуги. У відомій міжрамній в'язі стяжка виконана у виПри цьому критична стискаюча сила (Ркр) міжгляді металевого стрижня, виготовленого з круглої рамної в'язі також має низьку величину, що суттєсталі. во знижує її надійність. Вільний кінець хомута виконаний різьбовим. Крім того, виконання хомута з одночасним Крюк заломлений на 180°, а потім ще на 90°. скручуванням середньої частини суттєво знижує Стопорні елементи виконані у вигляді Птехнологічність конструкції, оскільки збільшує нообразної скоби, посаджені на різьбовий кінець хоменклатуру вживаного технологічного устаткуванмута, охопленого крюком суміжної стяжки, і зафікня, а також утворюють з суміжними стяжками міжсовані гайкою. рамних в'язів ненадійні захвати, через Основним недоліком цієї міжрамної в'язі є ниасиметричний обхват спецпрофілів рам кріплення. зька стійкість виготовленого з круглої сталі стяжки Індивідуальна форма хомута стяжки обмежує при дії подовжніх стискаючих зусиль. її застосування тільки для одного конкретного тиВикликано це тим, що круглий стрижень має порозміру використовуваного спецпрофілю рами незначну величину якнайменшого з головних кріплення. центральних моментів інерції перетину (Іmin), який З рівня техніки також відома найближча по ківизначають по формулі: лькості загальних ознак і результату, що досягаImin=0,05d4 (2) ється, міжрамна в'язь гірського кріплення із спецп 5 75291 6 рофілю, що містить стяжку, виконану у вигляді номенклатуру вживаного технологічного устаткуметалевого стрижня з прямою середньою частивання, а також утворюють з хомутами суміжних ною і з дзеркально розташованими в одній площистяжок міжрамних в'язів ненадійні захвати, через ні по її краях хомутами для обхвату спецпрофілів асиметричний обхват спецпрофілів рам кріплення. суміжних рам і хвостовиками на кінцях, а також Індивідуальна форма хомутів стяжок обмежує стопорні елементи для утворення клинових з'єдЇЇ застосування тільки для одного конкретного тинань із стяжками суміжних міжрамних в'язів [«Мепорозміру використовуваного спецпрофілю рами жрамная связь горной крепи из спецпрофиля», SU кріплення. №1571261 Α1, МПК E21D11/15, заявл. 06.04.88, А стопорні елементи, виконані у вигляді муфт, опубл. 15.06.90, бюл. №22, заявители-автори утворюють клинові з'єднання подовжнього заклиВ.М.Исаченко и др., найближчий аналог – протонювання із стяжками суміжних міжрамних в'язів, які тип]. не відрізняються високою надійністю. У відомій міжрамній в'язі один хомут зігнутий Технічною задачею, на рішення якої направза формою днища і стінок спецпрофілю рами кріплений винахід, є створення такої конструкції міжлення. рамної в'язі гірського кріплення із спецпрофілю, Інший хомут має стінки і днище, рознесені на яка за рахунок удосконалення профілю стрижня, ширину, що відповідає ширині спецпрофілю по форми хомутів, хвостовиків стяжки і стопорних фланцях. елементів, дозволила розширити область її застоСтяжка виконана у вигляді металевого стрижсування для декількох типорозмірів спецпрофілів ня, виготовленого із смуги шириною, що відповідає рам кріплення і утворити міцні клинові з'єднання із ширині спецпрофілю кріплення по його днищу. стяжками суміжних міжрамних в'язів. Стопорні елементи виконані у вигляді двох не Технічним результатом від використовування знімних муфт, що переміщаються по середній часвинаходу є підвищення надійності і технологічності тині стяжки. міжрамної в'язі. Кожна муфта має прямокутний поперечний Поставлена технічна задача вирішується, а перетин із стінками постійної товщини. технічний результат досягається тим, що в міжраОдна із стінок муфти виконана похилою з тормній в'язі гірського кріплення із спецпрофілю, що цевою фаскою з боку внутрішньої поверхні. містить стяжку, виконану у вигляді металевого Зовнішні стінки хомутів стяжки виконані висострижня з прямою середньою частиною і з дзеркатою, меншою висоти внутрішніх стінок для підпрульно розташованими в одній площині по її краях жиненого з'єднання хвостовиків стяжок з не знімхомутами для обхвату спецпрофілів суміжних рам ними муфтами, похилі стінки яких мають кут і хвостовиками на кінцях, а також стопорні елемесамогальмування для фіксації муфт на вказаних нти для утворення клинових з'єднань із стяжками хвостовиках. суміжних міжрамних в'язів, згідно винаходу, стяжка За рахунок цього утворюються клинові з'єдвиконана у вигляді порожнистого стрижня з хомунання подовжнього заклинювання із стяжками сутами однакової форми, а хвостовики розташовані міжних міжрамних в'язів. перехресно прямій середній частині, при цьому Для утримання муфт на хвостовиках стяжок, в хомути і зв'язані з ними ділянки прямої середньої стінках муфт виконані поперечні отвори для устачастини виконані сплюснутими в площині, розтановки штифтів. шованій перпендикулярно площині розташування Міжрамна в'язь може бути укріплена встановхомутів, а хвостовики виконані сплюснутими в леними між стопорними елементами підсилюючим площині, розташованій в площині розташування елементом П-образного поперечного перетину, хомутів, причому в сплюснутих ділянках порожниполиця якого має по довжині ширину, що збільшустого стрижня виконані подовжні прорізи для проється до її середини і не перевищує висоту спецпходу хвостовиків стяжок суміжної міжрамної в'язі, а рофілю рами кріплення. в сплюснутих хвостовиках виконані фігурні поДо основного недоліку цієї міжрамної в'язі модовжні пази для установки стопорних елементів, жна віднести низьку стійкість виготовленої з прявиконаних у вигляді фігурних клинів, і утворення мокутної смуги стяжки при дії подовжніх стискаюклинових з'єднань поперечного заклинювання із чих зусиль. стяжками суміжних міжрамних в'язів. Викликано це тим, що прямокутна смуга має Приведені ознаки, що характеризують винахід, низьку величину якнайменшого з головних є суттєвими, оскільки в сукупності достатні для центральних моментів інерції перетину (Іmin), який вирішення технічної задачі і досягнення технічного визначають по згаданій формулі (3). результату, а кожен окремо необхідний для іденЗа рахунок цього критична стискаюча сила тифікації і відмінності міжрамної в'язі, що заявля(Ркр) міжрамної в'язі також має низьку величину, ється, від відомих в техніці аналогічних технічних що суттєво знижує її надійність. рішень. Для підвищення стійкості стяжки при дії поЦя сукупність загальних і відмітних суттєвих довжніх стискаючих зусиль, на її пряму середню ознак, якими характеризується міжрамна в'язь, що частину між стопорними елементами здійснюють заявляється, не відома з рівня техніки, є новою і установку металоємного підсилюючого елементу достатньою у всіх випадках, на які розповсюджуП-образного поперечного перетину, що значно ється об'єм правового захисту. підвищує металоємність міжрамної в'язі і робить її Причинно-наслідковий зв'язок відмітних ознак застосування економічно не доцільним. при їх взаємодії з відомими ознаками в забезпеКрім того, хомути мають різну форму, що зниченні технічного результату, що досягається, обужує технологічність конструкції, оскільки збільшує мовленого поставленою технічною задачею, поля 7 75291 8 гає в наступному. Крім того, досягається також розширення обУ зв'язку з тим, що в міжрамній в'язі стяжка виласті застосування такого міжрамної в'язі для деконана у вигляді порожнистого стрижня забезпекількох типорозмірів використовуваних спецпрофічується підвищення подовжньої стійкості. лів рам кріплення за рахунок того, що Пояснюється це тим, що порожнистий стризбільшується кількість варіантів положення фігуржень стяжки при одній і тій же площі перетину і ного клину у фігурному пазу хвостовика. масі має кільцевий поперечний перетин, який в Крім того, міжрамна в'язь гірського кріплення із порівнянні з круглим або прямокутним поперечним спецпрофілю характеризується і іншими відмітниперетином аналогічних стягувань має більшу веми ознаками, які розвивають, доповнюють і харакличину якнайменшого з головних центральних теризують винахід в окремих варіантах його викомоментів інерції перетину (Іmin), який вибирають нання і використовуються залежно від конкретних по формулі: умов виготовлення і експлуатації для посилення технічного результату, що досягається. (4) Imin=0,05D4(1- 4) Так, в міжрамній в'язі гірського кріплення із де D - зовнішній діаметр кільцевого поперечспецпрофілю, згідно винаходу, відстань від внутного перетину, рішньої поверхні хомута до осі прямої середньої =d/D, частини порожнистого стрижня, з якого виконана d - внутрішній діаметр кільцевого поперечного стяжка, складає не менше половини висоти спецперетину. профілю рами кріплення. За рахунок цього критична стискаюча сила Таке виконання забезпечує утворення надій(Ркр) такої міжрамної в'язі також має вищу велиних захватів, симетрично охоплюючих спецпрофілі чину, що суттєво підвищує надійність останньої. рам кріплення по висоті. Виконання стяжки міжрамної в'язі у вигляді У міжрамній в'язі гірського кріплення із спецппорожнистих стрижнів з хомутами однакової форрофілю, згідно винаходу, подовжні прорізи виконами спрощує технологію їх виготовлення, зменшує ні на ділянках сполучень сплюснутих ділянок пряноменклатуру вживаного технологічного устаткумої середньої частини порожнистого стрижня, з вання і дозволяє утворити з хомутами стяжок суякого виконане стягування, і сплюснутих хомутів. міжних міжрамних в'язів надійні захвати, симетриТаке розташування подовжніх прорізів є найчно і охоплюючі спецпрофілі рам кріплення. компактнішим варіантом їх виконання. Розташування в міжрамній в'язі хвостовиків У міжрамній в'язі гірського кріплення із спецпперехресно прямій середній частині стяжки дозворофілю, згідно винаходу, в сплюснутих хвостовиляє спільно з хомутами утворити з хвостовиками ках стяжки фігурні подовжні пази мають овальну стяжок суміжних міжрамних в'язів захвати, симетформу. рично і надійно охоплюючі спецпрофілі рам кріпУ міжрамній в'язі гірського кріплення із спецплення. рофілю, згідно винаходу, фігурні клини виконані у У зв'язку з тим, що в міжрамній в'язі хомути і вигляді сплюснутого по довжині порожнистого зв'язані з ними ділянки прямої середньої частини стрижня і мають овальну форму поперечного певиконані сплюснутими в площині, розташованій ретину. перпендикулярно площині розташування хомутів, Виконання фігурних подовжніх пазів в сплюса хвостовики виконані сплюснутими в площині, нутих хвостовиках і фігурних клинів овальної форрозташованій в площині розташування хомутів, ми забезпечує просте і найтехнологічніше їх викозабезпечується утворення деформованих (малконання і утворення надійних клинових з'єднань ваних) ділянок у взаємно перпендикулярних плопоперечного заклинювання із стяжками суміжних щинах для можливості їх подальшого надійного міжрамних в'язів. клинового з'єднання. У міжрамній в'язі гірського кріплення із спецпПри цьому сплюснуті хомути і зв'язані з ними рофілю, згідно винаходу, в сплюснутих хвостовиділянки прямої середньої частини своїми дефорках фігурні подовжні пази мають ступінчасту формованими і володіючими якнайменшим опором му. вигину ділянками, огинають спецпрофілі рам кріпУ міжрамній в'язі гірського кріплення із лення що спрощує технологію їх формоутворення. спвцпрофілю, згідно винаходу, фігурні клини викоА сплюснуті хвостовики (у площині, розташонані у вигляді частково сплюснутого по довжині ваній в площині розташування хомутів) дозволяпорожнистого стрижня, що має ступінчасту форму ють утворити кінцеві частини придатні для зчленопоперечного перетину. вування із стяжками суміжних міжрамних в'язів. Виконання фігурних подовжніх пазів в сплюсВиконання в сплюснутих ділянках порожнистонутих хвостовиках і фігурних клинів ступінчастої го стрижня стяжки міжрамної в'язі подовжніх проріформи забезпечує розширення області застосузів для проходу хвостовиків стяжки суміжної міжвання такого міжрамної в'язі для декількох типорамної в'язі забезпечує утворення надійних розмірів використовуваних спецпрофілів рам кріпзахватів, симетрично охоплюючих спецпрофілі лення за рахунок того, що збільшується кількість рам кріплення. варіантів положення фігурного клину у фігурному Виконання в сплюснутих хвостовиках стяжок пазу хвостовика і утворення надійних клинових міжрамної в'язі фігурних подовжніх пазів для устаз'єднань поперечного заклинювання із стяжками новки стопорних елементів, виконаних у вигляді суміжних міжрамних в'язів. фігурних клинів, забезпечує утворення клинових При цьому за рахунок зміни положення фігурз'єднань поперечного заклинювання із стяжками них клинів надається можливість здійснення хомусуміжних міжрамних в'язів, які володіють високою тами суміжних міжрамних в'язів захватів різного надійністю. 9 75291 10 розміру, як по висоті, так і по ширині спецпрофілів. менше половини висоти Η спецпрофілю 4 рами Приведені ознаки, що характеризують винахід, кріплення. не є обов'язковими, але, на думку заявника, є Подовжні прорізи 9 виконані на ділянках спокращими і не виключають можливості іншого еквілучень сплюснутих ділянок прямої середньої часвалентного виконання міжрамної в'язі в межах тини 2 порожнистого стрижня, з якого виконана вказаної суті винаходу. стяжка 1, і сплюснутих хомутів 3. З рівня техніки заявнику не відомі технічні ріУ сплюснутих хвостовиках 5 фігурні подовжні шення, співпадаючі з відмітними ознаками міжрапази 10 можуть мати овальну форму (Фіг.2). мної в'язі, що заявляється, що свідчить про те, що В цьому випадку фігурні клини 11 можуть бути пропоноване технічне рішення володіє винахіднивиконані у вигляді сплюснутого порожнистого цьким рівнем. стрижня (Фіг.5, 6). Надалі винахід пояснюється докладним опиУ сплюснутих хвостовиках 5 фігурні подовжні сом конструкції кращого варіанту виконання винапази 10 можуть мати ступінчасту форму (Фіг.3, 4). ходу з посиланнями на прикладені креслення. В цьому випадку фігурні клини 11 можуть бути На Фіг.1 зображений міжрамна в'язь гірського виконані у вигляді частково сплюснутого порожникріплення із спецпрофілю, вигляд в площині попестого стрижня, що має ступінчасту форму попереречного перетину спецпрофілю рами кріплення. чного перетину (Фіг.7, 8), і можуть бути встановлеНа Фіг.2 зображений виносний елемент А на ні у фігурних подовжніх пазах 10 ступінчастої Фіг.1, клинове з'єднання поперечного заклинюванформи сплюснутих хвостовиків 5 в двох варіантах ня із стяжками суміжної міжрамної в'язі (варіант 1). (Фіг.3, 4). На Фіг.3 зображений виносний елемент А на Монтаж міжрамної в'язі гірського кріплення із Фіг.1, клинове з'єднання поперечного заклинюванспецпрофілю виконують таким чином. ня із стяжками суміжної міжрамної в'язі (варіант 2). У хомут 3 стяжки 1 (Фіг.1) раніше встановленої На Фіг.4 зображений виносний елемент А на попередньої міжрамної в'язі заводять спецпрофіль Фіг.1, клинове з'єднання поперечного заклинюван4 рами гірського кріплення. ня із стяжками суміжної міжрамної в'язі (варіант 3). У подовжні прорізи 9 сплюснутої ділянки 8 На Фіг.5 зображений клин (варіант 1), загальстяжки 1 попередньої міжрамної в'язі вводять ний вид. сплюснуті хвостовики 5 стяжки 1 монтуємої міжраНа Фіг.6 зображений розріз Б-Б на Фіг.5. мної в'язі. На Фіг.7 зображений клин (варіант 2), загальОдночасно в подовжні прорізи 9 сплюснутої ний вид. ділянки 8 стяжки 1 монтуємої міжрамної в'язі ввоНа Фіг.8 зображений розріз В-В на Фіг.7. дять сплюснуті хвостовики 5 стяжки 1 попередньої На Фіг.9 зображена міжрамна в'язь гірського міжрамної в'язі. кріплення із спецпрофілю, аксонометрія. При цьому сплюснуті хомути 3 стяжок 1 попеМіжрамна в'язь гірського кріплення із спецпредньої і монтуємої міжрамних в'язів охоплюють рофілю (Фіг.1-9) містить стяжку 1 (Фіг.1), виконану спецпрофіль 4 з двох сторін. у вигляді металевого стрижня з прямою середПотім у фігурних подовжніх пазах 10 стяжок 1 ньою частиною 2 і з дзеркально розташованими в із зовнішніх сторін сплюснутих хомутів 3 попередодній площині по її краях хомутами 3 для обхвату ньої і монтуємої міжрамних в'язів встановлюють спецпрофілів 4 суміжних рам і хвостовиками 5 на стопорні елементи 6, виконані у вигляді фігурних кінцях; а також стопорні елементи 6 для утворення клинів 11 (фіг 5-8), створюючі надійні клинові з'єдклинових з'єднань 7 із стяжками 1 суміжних міжранання 7 поперечного заклинювання, у вигляді замних в'язів. хватів, які симетрично охоплюють спецпрофілі 4 Стяжка 1 виконана у вигляді порожнистого рам кріплення (Фіг.2-4). стрижня з хомутами 3 однакової форми. Змінюючи положення фігурного клину 11 у фіХвостовики 5 розташовані перехресно прямій гурних подовжніх пазах 10 хвостовиків 5 стяжок 1 середній частині 2. суміжних міжрамних в'язів досягається можливість Хомути 3 і зв'язані з ними ділянки 8 прямої сезміни охоплюваної висоти Η спецпрофілю 4 рами, редньої частини 2 виконані сплюснутими в площиза рахунок чого розширяється область застосуні, розташованій перпендикулярно площині розтавання такої міжрамної в'язі для декількох типрозшування хомутів 3. мірів спецпрофілів 4 рам кріплення. Хвостовики 5 виконані сплюснутими в площиПотім аналогічним чином виконують монтаж ні, розташованій в площині розташування хонаступного міжрамної в'язі гірського кріплення із мутів 3. спецпрофілю (Фіг.9). У сплюснутих ділянках 8 порожнистого стрижА у міру поглиблення виробки, операції звеня виконані подовжні прорізи 9 для проходу хвосдення рам гірського кріплення і монтажу подальтовиків 5 стяжок 1 суміжної міжрамної в'язі. ших міжрамних в'язів повторюють. У сплюснутих хвостовиках 5 виконані фігурні Працює міжрамна в'язь гірського кріплення із подовжні пази 10 для установки стопорних елемеспецпрофілю наступним чином. нтів 6, виконаних у вигляді фігурних клинів 11 В процесі утвореннянавколо контуру виробки (Фіг.5-8), і утворення клинових з'єднань 7 поперечзони непружних деформацій відбувається всебічного заклинювання із стяжками 1 суміжних міжране зовнішнє обжимання рам гірського кріплення мних в'язів (Фіг.2-4). порушеними породами гірського масиву, внаслідок Відстань h від внутрішньої поверхні хомута 3 чого стяжки 1 міжрамних в'язів піддаються подо осі прямої середньої частини 2 порожнистого довжньому стисненню. стрижня, з якого виконане стяжка 1, складає не У зв'язку з тим, що в міжрамній в'язі стяжка 1 11 75291 12 виконана у вигляді порожнистого стрижня забезТаким чином за рахунок удосконалення пропечується підвищення її подовжньої стійкості в філю стрижня, форми хомутів, хвостовиків стяжок і порівнянні з прототипом. стопорних елементів розширюється область заПояснюється це тим, що порожнистий стристосування пропонованої міжрамної в'язі для декіжень стяжки 1 при одній і тій же площі перетину і лькох типорозмірів спецпрофілів рам кріплення і масі володіє кільцевим поперечним перетином, утворення міцних клинових з'єднань із стяжками який в порівнянні з круглим або прямокутним посуміжних міжрамних в'язів, що і є технічною задаперечним перетином аналогічних стяжок має бічею, на рішення якої направлений винахід. льшу величину якнайменшого з головних центраПри цьому суттєво підвищується надійність і льних моментів інерції перетину (Іmin), який технологічність вдосконаленої міжрамної в'язі при вибирають по відомій формулі: її використовуванні в гірській промисловості, що свідчить про досягнення нового технічного резуль(4) Imin=0,05D4(1- 4) тату цим винаходом. де D - зовнішній діаметр кільцевого поперечВинахід не обмежується описаними і зображеного перетину, ними на кресленнях варіантами реалізації, але =d/D, може бути змінений, модифікований або доповнеd - внутрішній діаметр кільцевого поперечного ний еквівалентними варіантами виконання в рамперетину. ках об'єму, обмеженого формулою винаходу. За рахунок цього критична стискаюча сила Пропонована міжрамна в'язь гірського кріп(Ркр) стяжки такої міжрамної в'язі також має вищу лення із спецпрофілю може бути виготовлена в величину, що суттєво підвищує надійність останумовах промислового виробництва з використанньої. ням трубчастого прокату (у тому числі і некондиВиконання стяжки 1 міжрамної в'язі у вигляді ційного), стандартного устаткування, інструментів і порожнистих стрижнів з хомутами 3 однакової фотехнології на будь-якому підприємстві гірського рми а також розташування в міжрамній в'язі хвосмашинобудування. товиків 5 перехресно прямій середній частині стяВинахід може знайти широке промислове зажки 1 спрощує технологію їх виготовлення, стосування на вугільних шахтах, наприклад, Захізменшує номенклатуру вживаного технологічного дного Донбасу для підвищення надійності роботи устаткування і дозволяє утворити з хомутами 3 гірських кріплень і безпеки ведення гірських робіт. стяжок 1 суміжних міжрамних в'язях надійні захваПерелік позначень ти, симетрично охоплюючі спецпрофілі 4 рам кріп1. Стяжка лення. 2. Пряма середня частина У зв'язку з тим, що в стяжці 1 міжрамної в'язі 3. Хомут хомути 3 і зв'язані з ними сплюснуті ділянки 8 пря4. Спецпрофіль мої середньої частини 2 розташовані в площині, 5. Хвостовик розташованій перпендикулярно площині розташу6. Стопорний елемент вання хомутів 3, а хвостовики виконані сплюсну7. Клинове з'єднання тими в площині, розташованій в площині розташу8. Сплюснута ділянка прямої середньої часвання хомутів 3, забезпечується утворення тини деформованих (малкованих) ділянок у взаємно 9. Подовжній проріз сплюснутої ділянки перпендикулярних площинах і надійні клинові 10. Фігурний подовжній паз хвостовика з'єднання 7. 11. Фігурний клин При цьому сплюснуті хомути 3 і зв'язані з ними h - відстань від внутрішньої поверхні хомута 3 ділянки прямої середньої частини своїми дефордо осі прямої середньої частини 2 порожнистого мованими і володіючими якнайменшим опором стрижня, з якого виконана стяжка 1 вигину ділянками, огинають спецпрофілі рам кріпΗ - висота спецпрофілю 4 лення, що спрощує технологію їх формоутворення. 13 Комп’ютерна верстка Т. Чепелева 75291 Підписне 14 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Inter-frame link of mountain timbering made of special profile

Автори англійською

Kyrychenko Volodymyr Yakovych, Sugarenko Georgii Georgiiovych

Назва патенту російською

Межрамная связь горного крепления из спецпрофиля

Автори російською

Кириченко Владимир Яковлевич, Сугаренко Георгий Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: E21D 11/15

Мітки: гірського, міжрамна, в'язь, кріплення, спецпрофілю

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-75291-mizhramna-vyaz-girskogo-kriplennya-iz-specprofilyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Міжрамна в’язь гірського кріплення із спецпрофілю</a>

Подібні патенти