Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Робоче колесо відцентрового компресора, що містить основний диск з лопатками; закріплений на торцевих поверхнях лопаток покривний диск, внутрішня поверхня якого виконана конічною з прямолінійною твірною конуса, і сформований внутрішніми поверхнями основного та покривного дисків, міжлопатковий канал, яке відрізняється тим, що внутрішня конічна поверхня покривного диска виконана з кутом конуса біля вершини, рівним 180°-, внутрішня поверхня основного диска також виконана конічною з прямолінійною твірною з кутом конуса біля вершини, рівним 180°-, чим досягається симетричність меридіальної площі міжлопаткового канала відносно осі дії відцентрових сил та осі лопаткового дифузора, збільшення зовнішнього діаметра робочого колеса від D2 до D3, і створення на робочому колесі рухомого безлопаткового дифузора.

Текст

Реферат: Робоче колесо відцентрового компресора містить основний диск з лопатками; закріплений на торцевих поверхнях лопаток покривний диск, внутрішня поверхня якого виконана конічною з прямолінійною твірною конуса; і сформований внутрішніми поверхнями основного та покривного дисків, міжлопатковий канал. Внутрішня конічна поверхня покривного диска виконана з кутом конуса біля вершини. Внутрішня поверхня основного диска також виконана конічною з прямолінійною твірною з кутом конуса біля вершини. UA 70531 U (12) UA 70531 U UA 70531 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Запропонована корисна модель належить до компресорного машинобудування, зокрема до конструкції робочих коліс, і може бути використана при виготовленні самих робочих коліс або відцентрових компресорів, які здійснюють термогазодинамічні процеси, засновані на стисненні і переміщенні газів. Принципова схема відомого відцентрового компресора (ВК) включає: проточну частину, ступінь, секцію, ротор та статор турбокомпресора. Проточна частина ВК призначена для зміни величини та напрямку швидкості газа і включає всмоктувальний, проміжний та кінцевий ступінь. Всмоктувальний ступінь включає в себе всмоктувальну камеру (ВК), робоче колесо (РК), лопатковий або безлопатковий дифузор (ЛД або БЛД), поворотне коліно (ПК), обернено-направляючий апарат (ОКА). Проміжний ступінь включає: РК, ЛД або БЛД, ПК, ОНА. Кінцевий ступінь замість ПК та ОНА має вихідний пристрій (ВУ). В разі одноступінчатого нагнітання всмоктувальний ступінь одночасно є кінцевим. Робочі колеса відцентрового компресора складаються з диска з лопатками, і можуть бути покриті ще одним диском. Газовий потік, виходячи з ВК в осьовому напрямку і здійснюючи поворот від осьового до радіального напрямку у безлопатковій частині РК, попадає на лопатки РК, які й передають механічну енергію газу при обертанні ротора. На виході з РК газ має кінетичну енергію. Перетворення кінетичної енергії в потенційну здійснює дифузор, в якому проходить гальмування потоку за рахунок збільшення площі каналу і, як наслідок, збільшення тиску газу. Дифузор може бути лопатковим або безлопатковим. Але навіть в разі ЛД перед ним є коротка безлопаткова частина, яку іноді називають БЛД, для вирівнювання потоку перед входом на лопатки ЛД. Для того, щоб підвести газовий потік до всмоктувального отвору РК наступного ступеня, необхідно розвернути потік на 180°, який рухається при виході із дифузора від центра до периферії, а потім придати йому осьовий напрямок. Для цього призначене поворотне коліно, яким, як правило, є безлопатковий канал (БК) й обернено-направляючий апарат (ОНА) лопатковий апарат. Вимогою до цих елементів є збереження по можливості постійної швидкості газу з найменшими втратами енергії. Кінцевий ступінь закінчується вихідним пристроєм (ВП), як такий можуть бути використані завитки (зі змінним по куту розвороту поперечним перерізом) або збірні камери, в яких постійний переріз по куту розвороту ВУ збирає потік, що виходить з ЛД (БЛД) в радіальному напрямі і спрямовує його в нагнітальний патрубок. Крім того, в ВУ (як правило в завитках) потік газу може додатково гальмуватися. (Ваняшов А.Д., Теория, расчѐт и конструирование компрессорных машин динамического действия. Конспект лекций. Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет". Омск, 2007. - С. 8-12, рис. 1.5). Як видно з наведеного в даному джерелі інформації, рисунка 1.5. внутрішня поверхня основного диска виконана у вигляді радіальної площини, а внутрішня поверхня покривного диска виконана конічною з прямолінійною твірною конуса з кутом у вершини. Зовнішній діаметр робочого колеса дорівнює зовнішньому діаметру лопаток. Меридіальна площа міжлопаткового каналу ((МЛК), сформованого такими внутрішніми поверхнями дисків, асиметрична відносно осі дії відцентрових сил та осі безлопаткового і лопаткового дифузорів. Найбільш близьким технічним рішенням по призначенню та результату, що досягається, до запропонованої корисної моделі є робоче колесо відцентрового компресора, конструкція якого включає: основний диск з лопатками; закріплений на торцевих поверхнях лопаток покривний диск, внутрішня поверхня якого виконана конічною з прямолінійною твірною конуса; і сформований внутрішніми поверхнями основного та покривного дисків міжлопатковий канал. При цьому внутрішня поверхня основного диска виконана у вигляді радіальної площини, внутрішня поверхня конічного покривного диска з прямолінійною твірною конуса виконана з кутом у вершини, рівним 180°-2  , меридіальна площа МЛК асиметрична відносно осі дії відцентрових сил та осі лопаткового диффузора, а зовнішній діаметр РК дорівнює зовнішньому діаметру лопаток D2 (Рішення про видачу патента України на корисну модель по заявці № u201110982 від 13.09.2011 г.). Відоме робоче колесо, як і попереднє, має недостатньо високі енергетичні характеристики: витрати, напір та ККД ступеня. Також при роботі з ним мають місце пульсація та завихрення на виході потоку газу. Це обумовлено тим, що в процесі роботи подібних РК, потік газу, протікаючий у меридіальній площі каналу робочого колеса, має асиметричний характер відносно осі дії відцентрових сил і осі лопаткового дифузора. Ця обставина приводить до того, що частина газу, що рухається вдовж покривного диска, попадає в дифузор під кутом, близьким до  , і створює 1 UA 70531 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 вихор з відривом потоку через зниження дотичних напруг до нуля (див. Фіг. 1, на якій наведені: основний диск 1, покривний диск 2, МЛК 3, дифузор 4). Подібна структура потоку на виході з РК спричинює суттєвий негативний вплив на характер потоку газу та енергетичні характеристики. На Фіг. 1 наведена несиметрична картина виникнення вихрової зони і відрив потоку, які перешкоджають дифузним процесам та знижують напірні і витратні характеристики ступеня. Крім того, безпосередня близькість лопаток РК до ЛД створює дискретність в процесі подання газу з РК і, як наслідок, пульсацію потоку. В свою чергу пульсуючий потік створює високочастотні коливання ступеня (рівні числу оборотів ротора, помноженому на число лопаток РК), які при певних умовах виходять за рамки допустимих. Наведені нижче математичні дослідження заявників показали необхідність використання конічного покривного диска в подібних РК з кутом конуса у вершини, рівним 180°-2  . Дослідження заявників базуються на тому, що необхідність використання конічного покривного диска обумовлюється лінійно-перемінною висотою лопаток від параметра b1 до параметра b2. Прийняті скорочення та позначення: ВК - відцентровий компресор: РК - робоче колесо; БЛД - безлопатковий дифузор; ЛД - лопатковий дифузор; ПЧ - проточна частина ВК; МЛК - міжлопатковий канал; D0 - діаметр всмоктувальної кромки покривного диска; D1 - внутрішній діаметр лопаток; D2 - зовнішній діаметр лопаток; D3 - зовнішній діаметр РК; Dd - діаметр дифузора; Dвт - діаметр посадки РК на вал; Переріз 0-0 - площа перерізу каналу на вході в РК; Переріз 1-1 - площа перерізу каналу на вході в МЛК; Переріз 2-2 - площа перерізу каналу на виході з МЛК; b1 - висота лопатки з боку входу газу; b2 - висота лопатки з боку виходу газу; φ2 - коефіцієнт витрат; Фр - умовний коефіцієнт витрат; ε2 - густина газу на виході з РК; α2 - кут потоку при абсолютному руханні; β2 - кут потоку при відносному руханні; ψт - коефіцієнт напору; с2 - абсолютна швидкість потоку на виході з РК; w2 - відносна швидкість потоку на виході з РК; w1 - відносна швидкість потоку на вході в РК; KF - відношення площ каналу в перерізах 0 i 1; KD - відношення діаметрів D1/D0; n - число оборотів ротора; z - число лопаток РК. Початкова висота лопаток b1 визначається з умови аеродинамічно оптимального входу газу у РК і складає величину 2 D1 2  DBT 2 KD b1  4D1K F . 50 Вибір висоти лопаток на виході з РК b2, при заданому значенні коефіцієнта теоретичного напору приводить до наступної трансформації трикутника швидкостей (Див. схему): 2 UA 70531 U 5 Вихідні трикутники швидкостей варіанта РК з меншим (суцільні лінії) і з більшим значенням параметра b2 (штрихові лінії). Звідси виходить: - коефіцієнт витрат тим більше, чим менше b2 ФР 42b 2 2  - кути виходу потоку при абсолютному і відносному руханні тим більше, чим менше b2  2  arctg 2 2  2  arctg T 1 T - швидкість потоку та відповідна їм кінетична енергія на виході з РК тим більше, чим менше 10 b2 c 2  2  2 w  2  1   T 2 2 2 T - сповільнення потоку при відносному руханні тим слабше, чим менше b2 w 15 30 35  ФР  42 w1w 2  1   T 2 . У всякому випадку висота лопаток РК на виході не повинна перевищувати висоту лопаток на вході: b1>b2. Така нерівність створює кут зниження висоти лопаток від входу газу до виходу:   arctg 25 w1 . Наведені обставини різною мірою визначають вибір b2, але всі вони повинні прийматися до уваги. З вищенаведених співвідношень виходить наступна формула для визначення b2 в залежності від заданого сповільнення: b2  20  2  1   T 2 2 w2  w1 b1  b 2 L , де L - довжина лопатки. В зв'язку з вищенаведеним відомий покривний диск РК виготовляється з кутом конуса γ=180°-2α. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення конструкції робочого колеса відцентрового компресора, в якому шляхом зміни геометричної форми та параметрів кутів внутрішньої поверхні основного та покривного дисків, що, в свою чергу, спричинює симетрію меридіальної площі каналу робочого колеса відносно площі дії відцентрових сил і осі лопаточного дифузора, збільшення зовнішнього діаметра робочого колеса від D2 до D3 і створення на робочому колесі безлопаткового рухомого дифузора, та забезпечує можливість збільшення енергетичних характеристик робочого колеса: витрат, напору, ККД і зменшення пульсації та завихрення газового потоку на виході з робочого колеса. Поставлена задача вирішується тим, що у відомій конструкції робочого колеса відцентрового компресора, що містить основний диск з лопатками; закріплений на торцевих поверхнях лопаток покривний диск, внутрішня поверхня якого виконана конічною з прямолінійною твірною конуса, і, сформований внутрішніми поверхнями основного та покривного дисків, міжлопатковий канал, згідно з корисною моделлю, внутрішня конічна 3 UA 70531 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 поверхня покривного диска виконана з кутом конуса біля вершини, рівним 180°-  , внутрішня поверхня основного диска також виконана конічною з прямолінійною твірною з кутом конуса у вершини, рівним 180°-  , чим досягається симетричність меридіальної площі міжлопаткового каналу відносно осі дії відцентрових сил та осі лопаткового дифузора, збільшення зовнішнього діаметра робочого колеса від D2 до D3, і створення на робочому колесі рухомого безлопаткового дифузора. Запропоноване робоче колесо ВК являє собою конструкцію, яка складається з: - основного диска з лопатками, внутрішня поверхня якого виконана конічною з прямолінійною твірною з кутом у вершини 180°-  ; - закріпленого на торцевих поверхнях лопаток покривного диска, внутрішня поверхня якого виконана конічною з прямолінійною твірною з кутом у вершини 180°-  ; - міжлопаткового каналу, сформованого внутрішніми конічними поверхнями дисків; - і створеного на робочому колесі рухомого безлопаткового дифузора. Зберігаючи параметри висоти лопаток з боку входу та виходу газу від параметра b1 до параметра b2 і відношення площ каналу KF в перерізах 0 і 1 (на вході в РК і на вході МЛК), заявники досягають симетрії в меридіальній площі каналу РК відносно дії відцентрових сил та осі БЛД і ЛД. Зовнішній діаметр лопаток залишається D2, а зовнішній діаметр РК збільшується на величину (0,1-0,15) D2. Таким чином, зовнішній діаметр РК D3=(1,1-1,15) D2. Між D2 і D3 створюється безлопатковий рухомий дифузор з кутом розкриття в межах 1-1,5°, в якому, крім сповільнення потоку, проходить згладжування пульсацій газу через відсутність лопаток. Запропонована конструкція РК дозволяє досягнути наступних корисних результатів: - газ симетрично надходить в лопатковий дифузор без утворення вихрових зон; - кут розкриття безлопаткового рухомого дифузора в межах 1-1,5° створює додаткову дотичну напругу на стінках лопаткового дифузора, що виключає відрив потоку газу та інтенсифікує його гальмування, що в свою чергу сприяє більш активному перетворенню кінетичної енергії газу в потенційну; - збільшуються витрати, напір газу, ККД ступеня; - знижуються пульсація газу та завихрення газового потоку на виході з робочого колеса без зміни інших параметрів ступеня. Технічний результат запропонованої конструкції робочого колеса полягає в збільшенні енергетичних характеристик робочого колеса: витрат, напору, ККД, зменшенні пульсації та завихрення газового потоку на виході з робочого колеса з одночасним збереженням параметрів висоти лопаток і відношення площ міжлопаточного каналу в перерізах 0 і 1. Запропонована конструкція РК пояснюється кресленням - Фіг. 2. На кресленні Фіг. 2 показані: основний диск 1 з вифрезированими як одне ціле з ним лопатками; покривний диск 2, закріплений на торцевих поверхнях лопаток; міжлопатковий канал 3, безлопатковий рухомий дифузор 4 і лопатковий дифузор 5. Внутрішня поверхня основного диска виконана конічною з прямолінійною твірною і кутом у вершини 180°-  . Внутрішня поверхня покривного диска також виконана конічною з прямолінійною твірною і кутом біля вершини 180°-  . Меридіальна площа міжлопаткового каналу 3 симетрична відносно площі дії відцентрових сил і осі безлопаткого 4 і лопаткового 5 дифузорів. На кресленні Фіг. 2 також показані: D0 - діаметр всмоктувальної кромки покривного диска; D1 - внутрішній діаметр лопаток; D2 - зовнішній діаметр лопаток; D3 - зовнішній діаметр РК; Dd - діаметр дифузора; Dвт - діаметр посадки РК на вал; Переріз 0-0 - площа перерізу каналу на вході в РК; Переріз 1-1 - площа перерізу каналу на вході в MЛK; Переріз 2-2 - площа перерізу каналу на виході з МЛК; b1 - висота лопатки з боку входу газу; b2 - висота лопатки з боку виходу газу; Робоче колесо відцентрового компресора працює наступним чином. При обертанні робочого колеса лопатки діють на газ, що перекачується, в результаті чого здійснюється приріст кінетичної енергії з наступним переходом у безлопатковий рухомий 4 і лопатковий нерухомий 4 UA 70531 U дифузор 5, в яких кінетична енергія перетворюється у потенційну, тобто здійснюється приростання тиску. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 Робоче колесо відцентрового компресора, що містить основний диск з лопатками; закріплений на торцевих поверхнях лопаток покривний диск, внутрішня поверхня якого виконана конічною з прямолінійною твірною конуса, і сформований внутрішніми поверхнями основного та покривного дисків, міжлопатковий канал, яке відрізняється тим, що внутрішня конічна поверхня покривного диска виконана з кутом конуса біля вершини, рівним 180°-  , внутрішня поверхня основного диска також виконана конічною з прямолінійною твірною з кутом конуса біля вершини, рівним 180°-  , чим досягається симетричність меридіальної площі міжлопаткового канала відносно осі дії відцентрових сил та осі лопаткового дифузора, збільшення зовнішнього діаметра робочого колеса від D2 до D3, і створення на робочому колесі рухомого безлопаткового дифузора. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Impeller of centrifugal compressor

Автори англійською

Artilakva Levan Shalvovych, Panasovskyi Leonid Volodymyrovych, Kiseliov Roman Vasyliovych

Назва патенту російською

Рабочее колесо центробежного компрессора

Автори російською

Артилаква Леван Шалвович, Панасовский Леонид Владимирович, Кисельов Роман Васильевич

МПК / Мітки

МПК: F04D 29/28, F04D 17/08

Мітки: відцентрового, колесо, компресора, робоче

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-70531-roboche-koleso-vidcentrovogo-kompresora.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Робоче колесо відцентрового компресора</a>

Подібні патенти