Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Медгерм - біологічно активна гепатопротекторна речовина - купрум-оксіетилідендифосфонатогерманат

,

який має низьку токсичність і виражену гепатопротекторну дію при експериментальному токсичному гепатиті.

Текст

Медгерм - біологічно активна гепатопротекторна речовина купрумоксіетилідендифосфонатогерманат (21) u201113639 (22) 21.11.2011 (24) 26.12.2011 (46) 26.12.2011, Бюл.№ 24, 2011 р. (72) ТИМЧИШИН ОЛЕГ ЛЬВОВИЧ, ГОДОВАН ВЛАДЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, КРЕСЮН ВАЛЕН OH C -O P O Ge O O Cu4 O Ge O P -O P OH P O O Ge Ge O O P -O OH C O O O P O OH P C CH3 O (11) C OH O P OH CH3 OH O O Ge Ge O CH3 O OH OH C U CH3 P O 66392 OH O P O CH3 (13) O C P CH3 , . Корисна модель належить до медицини, а саме до фармакології, і може бути застосована для впровадження в клінічну практику нових вітчизняних гепатопротекторних лікарських засобів. Бурний розвиток побутової та промислової хімії, зростаючий синтез лікарських засобів хімічної природи збільшують вірогідність зростання токси чних уражень печінки людини. Як гострий, так і хронічний вплив гепатотоксинів здійснює порушення функціонування ферментних систем печінки, обмінних процесів, морфофункціонального стану гепатоцитів, що може стати причиною токсичного гепатиту [1]. Незважаючи на досить великий арсенал гепатопротекторів, вони не завжди випра (19) який має низьку токсичність і виражену гепатопротекторну дію при експериментальному токсичному гепатиті UA P 3 66392 4 вдовують свого призначення [2], тому розробка нових високоефективних і безпечних препаратів гепатозахисної дії залишається актуальною проблемою гепатофармакології. Останнім часом увагу фармакологів привертає клас нових біологічно активних речовин (БАР) германійорганічних сполук. Германій розглядається як біологічно активний мікроелемент, особливо у складі різних органічних та комплексних сполук. Особливий інтерес германій представляє у комплексних сполуках з різними біолігандами [4]. Серед речовин з високими комплексоутворюючими властивостями одне з провідних місць займає оксіетилідендифосфонова кислота (ОЕДФ). Тому, цілеспрямованим синтезом був створений новий клас біологічно активних речовин (БАР) - оксіетилідендифосфонатогерманатів. Найбільш близьким за складом та активністю до запропонованого технічного рішення є гепатопротектор ессенціалє, який у цей час широко застосовується в клінічній практиці завдяки виразному метаболічному ефекту [4]. Фосфоліпіди, що міс тяться в ессенціалє, за своєю хімічною структурою подібні до ендогенних фосфоліпідів. Ці високоенергетичні молекули вбудовуються переважно в структури клітинних мембран та полегшують відновлення ушкоджених тканин печінки. Фосфоліпіди впливають на порушений ліпідний метаболізм шляхом регуляції метаболізму ліпопротеїнів, у результаті чого нейтральні жири та холестерин перетворюються на форми, придатні для транспортування. Однак, ессенціалє має ряд небажаних ефектів, як-то: гастроінтестинальні прояви, може виникати висипання, свербіж тощо. В основу корисної моделі поставлено задачу розробки нової сполуки, яка має гепатопротекторну активність і усуває недоліки існуючих речовин, призначених для тієї ж мети. Поставлена задача вирішується тим, що, згідно з корисною моделлю, розроблена нова біологічно активна речовина, а саме медгерм Cu4[Ge6(μ-OH)4(μ-O)2(μ-Oedph)6]·40H2O (молярна маса - 1362 г/моль) який має низьку токсичність та виражену гепатопротекторну дію. Корисна модель виконується наступним чином. Медгерм - блакитний кристалічний порошок, без специфічного запаху, негігроскопічний, добре розчинний у воді, помірно - в етанолі, практично нерозчинний в ефірі та інших органічних розчинниках. Термостабільний (Т розкладання=260 °C), стійкий при зберіганні у субстанції, водному розчині та при стерилізації (кип'ятінні). Медгерм є продуктом реакції оксіетилідендифосфонатогерманату з ацетатом купруму (Сu(СН3СОО)2. Суміш, що складається з 3,36 г (0,015 моль) 1 , оксіетилідендифосфонової кислоти С2Н8О7Р2·Н2О "ч.» (умовне позначення H4Oedph) і 1,569 г (0,015 моль) GeO2 "ос.ч.», розчиняли у 200 мл води і упарювали на водяній бані в 10 разів. У розчин, що остигнув до 20-25 °C, додавали при постійному перемішуванні і до повного розчинення 2 г (0,01 моль) ацетату купруму (II) Сu(СН3СОО)2·Н2О. Через добу до одержаного розчину додавали порціями 50 мл етилового спирту. Осад, що утворювався через 2-3 год. відокремлювали на фільтрі Шотта, осад промивали етиловим спиртом і сушили до кімнатної температури. Проведений хімічний аналіз сполуки дозволив встановити наступний склад медгерму. Знайдено, % Для С6H14O24P6Ge3Cu2·20H2O вирахувано, % Сu 9,60 9,40 Ge 16,00 16,00 Р 13,60 13,66 Н2О 26,15 26,44 5 Одержаний комплекс є кристалічним, його штрих-рентгенограма характеризується індивідуальним набором міжплощинних відстаней і інтенсивностей. На термогравіграмі комплексу спостерігається один ендоефект вінтервалі температур 60-220 °C, який супроводжується одночасним видаленням 20 молекул води, як гідратних, так і координованих, залучених у систему міцних водневих зв'язків. Характерною особливістю термічного розкладу комплексу є екзотермічний процес [5] в інтервалі температур 260-350 °C, в результаті якого відбувається видалення ще однієї молекул води, що узгоджується з убутком маси. Процес вигоряння органічної частини комплексу супроводжується такими екзоефектами: утворенням фосфатів та їх поліморфним перетворенням. Відповідно до інформаційних даних, частоти v(P-O), v(P=O) в спектрах фосфоровмісних комплексонів є досить характеристичними. Смуги поглинання фосфонової групи знаходяться в області -1 -1 900-1250 см : 1000-1020 і 900-950 см -vas(P(OH)2) -1 і vs(P(OH)2); 1180-1200 і 1050-1080 см -vas(PO2) і -1 vs(PO2); 1080-1180 і 950-1050 см -vas(PO3) і vs(PO3). Вказаним смугам була приділена особлива увага, тому що саме фосфонові групи відповідальні за координацію ліганду. В інфрачервоному спектрі (ІЧ-спектрі) БАР присутня інтенсивна смуга -1 в області 970-1000 см , яку можна віднести до симетричних валентних коливань депротонованих 2фосфонових груп РO3 . Присутність молекул координованої води була підтверджена даними IЧ-спектроскопії за наявності смуг поглинання, що характеризували валентні -1 (v(OH)=3400 см ) і деформаційні (δ(HOH)=1640 -1 см ) коливання. У ІЧ-спектрі були зафіксовані смуги, відповідальні за коливання зв'язків германію з гідрокси- і фосфоновими групами: δ(GeOH)=820 -1 -1 см і v(Ge-Oфосф)=610 см . Для визначення будови комплексу було проведене співставлення його ІЧ-спектрі в зі спектром структурно охарактеризованого різнометального оксіетилідендифосфонатогерманату цинку [6]. Встановлено, що значення частот v(H2O), v(GeOфосф), δ(HOH), а також частот в області коливань фосфонових груп vas(PO3) в ІЧ-спектрі дослідженого комплексу та різнометального комплексу з цинком близькі між собою, що свідчить про збереження будови координаційного поліедру германію в германійвмісному аніоні. Таким чином, отримана нова гетерометалічна сполука купруму та германію (IV), яка являє собою гексамер, в якому атоми германію з'єднані за допомогою місткових молекул ліганду та гідроксилгруп, купрум входить до складу комплексу у катіонній формі. З метою скринінгу гепатозахисної дії медгерму БАР було проведено серію експериментів з вивченням впливу медгерму дозами 0,79, 0,40 та 0,20 мг/кг, що відповідало 1/80, 1/160 та 1/320 ЛД50, на виживаність щурів при галактозаміновому гепатиті. Виявлено, що введення медгерму збільшувало виживаність тварин залежно від умов введення сполук і дозового режиму. Найбільш ефективним було введення БАР дозою 0,4 мг/кг за сім 66392 6 діб до застосування токсиканту із наступним семиденним введенням, тобто профілактичнолікувальним способом. Досліди проводилися, згідно з біоетичними вимогами, на 30 щурах-самцях лінії Вістар масою 180-200 г розведення віварію Одеського національного медичного університету (ОНМедУ). Тварини утримувалися в звичайних умовах на стандартному харчовому раціоні. На щурах була відтворена лабораторна модель гострого токсичного гепатиту шляхом внутрішньоочеревинного (в/о) введення D-галактозаміну солянокислого у вигляді 20 % водного розчину із розрахунку 400 мг на 1 кг маси тіла. Щури були розподілені на 2 групи (n=18 у кожній групі). Тваринам і групи (довільна течія гострого гепатиту) в/о протягом семи діб до та після введення гепатотоксину вводився 0,9 % розчин хлориду натрію. Тваринам II групи (гепатит на тлі в/о введення медгерму) протягом семи діб до та після введення гепатотоксину в/о вводилась нова координаційна біологічно активна речовина на основі оксіетилідендифосфонової кислоти, мікроелементів германію і купруму - купрум-оксіетилідендифосфонатогерманат (медгерм) дозою 0,4 мг/кг. Усі БАР вводилися вранці о 9-10 годині. Як контроль використовували інтактних тварин (n=6), які не отримували ніяких біологічно активних речовин. За тваринами протягом семи діб після введення гепатотоксину проводилося спостереження за їх клінічним станом. На І, III та VII добу після введення гепатотоксину спостереження із кожної групи з допомогою легкого тіопенталового наркозу шляхом декапітації виводилося з опиту по 6 тварин з кожної групи. Дослідженню піддавалися сироватка крові (СК) та тканина печінки (ТП). Сироватку крові отримували загальноприйнятим способом. Частину печінки зважували, гомогенезували та отриманий гомогенат центрифугували. У СК та надосадовій рідині гомогенату тканини печінки (ТП) досліджували біохімічні показники, які характеризують функціональний стан печінки. Крім того, відбиралися шматочки печінки, які досліджували гістологічними та гістохімічними методами. У СК та гомогенаті тканини печінки досліджували активність ферментів цитолізу (аланілтрансферази (АлАТ) та аспартаттрансферази (AcAT) та холестазу (γ-глютамілтранферази (ГГТ) та лужної фосфатази (ЛФ). В СК та ТП визначали вміст загального білка, сечовини, загального білірубіну, загального холестерину, глюкози, купруму та церулоплазміну. Результати біохімічних досліджень відображено у таблицях: - таблиця 1 - значення показників, що вивчаються в СК та ТП у тварин контрольної групи; - таблиця 2 - зміни активності ферментів цитолізу в СК та ТП у щурів на І, III та VII добу гострого гепатиту при його довільному перебігу та на тлі введення медгерму дозою 0,4 мг/кг; - таблиця 3 - зміни активності ферментів холестазу в СК та ТП у щурів на І, III та VII добу гострого гепатиту при його довільному перебігу та на тлі введення медгерму дозою 0,4 мг/кг; 7 - таблиця 4 - зміни вмісту показників білкового та пігментного обміну в СК та ТП у щурів на І, III та VII добу гострого гепатиту при його довільному перебігу та на тлі введення медгерму дозою 0,4 мг/кг; - таблиця 5 - зміни вмісту показників ліпідного та вуглеводного обміну в СК та ТП у щурів на І, III та VII добу гострого гепатиту при його довільному перебігу та на тлі введення медгерму дозою 0,4 мг/кг; - таблиця 6 - зміни вмісту купруму та церулоплазміну в СК та ТП у щурів на І, III та VII добу гострого гепатиту при його довільному перебігу та на тлі введення медгерму дозою 0,4 мг/кг. Вивчення впливу синтезованої сполуки на процеси цитолізу і холестазу при галактозаміновому гепатиті, які є основними детермінуючими чинниками хронізації процесу та фіброзоутворення, виявило, що медгерм ефективно зменшував зміни активності маркерних ферментів печінки (табл. 1, 2, 3). Під його впливом активність ферментів цитолізу - аланінамінотрансферази (АлАТ) і аспартатамінотрансферази (АсАТ) на І добу у сироватці крові (СК) підвищувалась у меншій мірі, ніж у нелікованих тварин (табл. 1, 2). У тканині печінки (ТП) щурів, які отримували медгерм, активність АсАТ і АлАТ на І добу гострого галактозамінового гепатиту зменшувалась, однак меншою мірою, ніж у нелікованих тварин (табл. 1, 2). Відновлення активності цих ферментів в СК і ТП у щурів, що отримували медгерм, наступало на V добу, а у нелікованих тварин і на VII добу гепатиту зберігалися вірогідні відносно контролю зміни їх активності в СК і в ТП (табл. 1, 2). На тлі введення медгерму підвищення активності γ-глутамілтрансферази у СК та ТП було значно меншим, ніж у нелікованих тварин (табл. 1, 3), а її відновлення спостерігалося у СК вже на II, а у ТП на VII добу розвитку гепатиту. Введення медгерму також запобігало значним змінам активності лужної фосфатази у СК та ТП навіть на І добу розвитку гематиту. Активність лужної фосфатази у СК та ТП хоча й було підвищеним, однак не настільки значно, як у нелікованих тварин. Відновлення активності лужної фосфатази в СК та ТП у щурів, які одержували медгерм, наступило вже на V добу, а у нелікованих тварин її активність і на VII добу вірогідно відрізнялася від контролю (табл. 1, 3). Свідоцтвом виражених гепатопротекторних властивості медгерму служать результати вивчення динаміки вмісту декількох біохімічних показників в СК і ТП щурів з експериментальним гепатитом. Аналіз змін вмісту загального білку, сечовини, загального білірубіну, холестерину, глюкози, купруму та ерулоплазміну в СК і ТП щурів дозволяє інтегрально оцінювати функціональний стан печінки. При застосуванні медгерму зміни вмісту інтегральних біохімічних показників функціонального стану печінки як у СК, так і ТП щурів були меншими, ніж у щурів при довільному перебігу гепатиту (табл. 1, 4, 5, 6). Якщо у тварин з довільним перебігом гепатиту вміст загального білку у СК щурів на I добу гепатиту вірогідно відносно контролю зменшувався на 63,0 %, то у щурів, які одержували медгерм, зменшення цього показника було 66392 8 менш виразним (34,8 %). В той же час, у ТП нелікованих щурів вміст загального білка підвищувався більш ніж на 160,0 %, а у щурів, які отримували медгерм, - тільки на 69,2 % (р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Medherm, biologically active hepatoprotective substance

Автори англійською

Tymchyshyn Oleh Lvovych, Hodovan Vladlena Volodymyrivna, Kresiun Valentyn Yosypovych, Seifullina Inna Yosypivna, Martsynko Olena Eduardivna

Назва патенту російською

Медгерм - биологически активное гепатопротекторное вещество

Автори російською

Тымчишин Олег Львович, Годован Владлена Владимировна, Кресюн Валентин Иосифович, Сейфуллина Инна Иосифовна, Марцинко Елена Эдуардовна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/30, A61P 1/16, G09B 23/28, A61K 9/14

Мітки: гепатопротекторна, медгерм, активна, біологічно, речовина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-66392-medgerm-biologichno-aktivna-gepatoprotektorna-rechovina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Медгерм – біологічно активна гепатопротекторна речовина</a>

Подібні патенти