Спосіб профілактики прогресування патологічного процесу в печінці хворих на неалкогольний стеатогепатит

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб профілактики прогресування патологічного процесу в печінці хворих на неалкогольний стеатогепатит, що включає введення антиоксидантів (аскорбінової кислоти та токоферолу ацетату) і глутаргіну, який відрізняється тим, що додатково як гепатозахисний препарат вводять антраль.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що антраль вводять усередину по 0,2 г 3 рази на день протягом 15-20 діб поспіль, у залежності від досягнутого ефекту.

Текст

1. Спосіб профілактики прогресування патологічного процесу в печінці хворих на неалкогольний стеатогепатит, що включає введення антиоксидантів (аскорбінової кислоти та токоферолу ацетату) і глутаргіну, який відрізняється тим, що додатково як гепатозахисний препарат вводять антраль. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що антраль вводять усередину по 0,2 г 3 рази на день протягом 15-20 діб поспіль, у залежності від досягнутого е фекту. (19) (21) u200803138 (22) 12.03.2008 (24) 26.08.2008 (46) 26.08.2008, Бюл.№ 16, 2008 р. (72) ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ, U A, СОЦЬКА ЯНА АНАТОЛІЇВНА, UA, САНЖАРЕВСЬКА ІРИН А ВАСИЛІВНА, U A, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ, UA (73) ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ, U A, СОЦЬКА ЯНА АНАТОЛІЇВНА, UA, САНЖАРЕВСЬКА ІРИН А ВАСИЛІВНА, U A, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ, UA 3 34810 4 запропонований спосіб профілактики прогресупрофілактики прогресування патологічного процевання патологічного процесу в печінці хворих на су в печінці хворих на НАСГ комбінація вказаних НАСГ шляхом введення їм гепатозахисного препрепаратів не використовувалася. парату глутаргіну, який також володіє антиоксидаЗаявлений спосіб здійснюється таким чином. нтним і детоксикуючим ефектами [Позитивне ріХворим з наявністю НАСГ для профілактики прошення про видачу деклараційного патенту України гресування патологічного процесу в печінці ввона корисну модель стосовно заявки № 200714302 дять антиоксиданти (аскорбінову кислоту й токовід 19.12.2007. - МПК (2006) А61К36/00, А61К45/00. феролу ацетат) у середньотерапевтичних дозах, - Спосіб профілактики прогресування патологічноглутаргін внутрішньовенно у вигляді 4% розчину го процесу в печінці хворих на неалкогольний степо 20-30 мл 2 рази на день протягом 5-7 діб поатогепатит]. спіль, а після покращання функціонального стану Цей спосіб найбільш ефективний з відомих і печінки й зниження проявів "метаболічного" токситому обраний в якості прототипу. козу продовжують введення глутаргіну усередину До недоліків прототипу відноситься те, що в по 2 пігулки (0,5 г) 3-4 рази на добу протягом 3-4 низці хворих на НАСГ все ж таки ще відмічається тижнів поспіль, і додатково - гепатозахисний презбереження суттєви х зсувів деяких біохімічних і парат антраль усередину по 0,2 г 3 рази на день імунологічних показників, які вказують на наявність протягом 15-20 діб поспіль, у залежності від досягпорушень функціонального стану печінки й втонутого е фекту. ринного імунодефіциту та можливість подальшого Лабораторними критеріями ефективності припрогресування патологічного процесу у печінці значення антралю є зниження рівня загального й осіб з даною патологією. прямого білірубіну, показника тимолової проби, Задачею корисної моделі було підвищення активності амінотрансфераз (АлАТ й АсАТ), норефективності існуючого способу профілактики промалізація кількості СО3+-клітин (Т-лімфоцитів), гресування патологічного процесу в печінці хворих CD4+- лімфоцитів (Т-хелперів) й імунорегуляторнона НАСГ, а саме прискорення досягнення стійкої го індексу Th/Ts (коефіцієнт CD4/CD8), зниження клінічної ремісії захворювання й нормалізації біорівня циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), зокхімічних та імунологічних показників. рема, найбільш патогенних середньоВказана задача досягається шляхом додаткомолекулярних (11S-19S) фракцій, що свідчить про вого введення хворим з НАСГ в якості гепатозахивідновлення біохімічного й імунологічного гомеосного препарату антралю. стазу. Саме сполучене введення антиоксидантів, Антраль - це оригінальний вітчизняний препаглутаргіну й антралю сприяє патогенетично позират, створений на основі координаційнного сполутивним зсувам вищезгаданих лабораторних покачення алюмінію з амінокарбоновою кислотою, який зників, а в клінічному аспекті проблеми - досягненхарактеризується вираженими гепатопротекторню стійкої й тривалої ремісії НАСГ, а також ними властивостями, що пов'язано з його антиоксуттєвому зменшенню в подальшому частоти засидантними й мембраностабілізуючими ефектами, гострень захворювання й прогресування патологіа також імунокорегуючою, протизапальною й аначного процесу в печінці в цілому. льгезуючою дією [дивись, наприклад, джерело: Вищевказані дози й курси введення антралю Фролов В.М., Григорьева А.С. Антраль - еффекбули підібрані нами досвідним шляхом. Саме при тивный препарат для лечения заболеваний печетакій кратності введення антралю в хворих з НАСГ ни // Український медичний часопис. - 2003. - №. 2 забезпечується максимальне зниження рівня зага(34) - С 65-68]. льного й прямого білірубіну, показника тимолової Пропозиція щодо використанняантралю в проби, активності АлАТ й АсАТ, нормалізація кільякості препарату з гепатозахисною й детоксикуюкості СБ3+-клітин, CD4+-лімфоцитів та імунорегучою активністю, який покращує метаболічні процеляторного індексу Th/Ts, зниження рівня ЦІК, зокси, саме у хворих на НАСГ, базується на вперше рема найбільш патогенних середньомолекулярних встановленій авторами корисної моделі в експеімунних комплексів. Отже новими є як сама комбірименті й потім підтвердженій в клініці закономірніція препаратів (антиоксидантів, глутаргіну й анності, що антраль виявляє чітко виражений позитралю), яка нами вперше використовується для тивний ефект при ураженнях печінки невірусного й профілактики прогресування патологічного проценеалкогольного ґенезу, у тому числі й при наявносу в печінці хворих на НАСГ, так і схема застосусті холестатичного синдрому, який нерідко зустрівання антралю при даній патології. чається в цих пацієнтів, що важливо для клінічної При розробці заявленого способу було обстепрактики. Зокрема, антраль нормалізує загальний жено дві групи хворих з НАСГ: основна (63 особи), стан хворих та їх самопочуття, виявляє чітко виякій проводили профілактику прогресування паторажений антиоксидантний ефект, сприяє відновлогічного процесу в печінці згідно заявленого споленню імунологічного гомеостазу, досягненню собу, і група зіставлення (86 осіб), якій проводили стійкої й тривалої ремісії НАСГ, а також суттєвому профілактику відповідно до відомого способузменшенню в подальшому частоти загострень прототипу. Обидві групи хворих, які знаходилися цього захворювання й, таким чином, обумовлює під наглядом, були рандомізовані за віком, статтю, досягнення задачі корисної моделі. Крім того, ввестадією НАСГ і частотою загострення хронічного дення антралю не має протипоказань, не спричипатологічного процесу в печінці. Введення антраняє будь-яких небажаних побічних ефектів, у тому лю починалося, як правило, безпосередньо в перічислі алергічних реакцій, і тому може при необхідод чергового загострення НАСГ і проводилося ності призначатися повторними курсами, у залежпереважно в амбулаторних умовах або в денному ності від досягнутого ефекту. Раніше з метою гастроентерологічному стаціонарі. 5 34810 6 Обстеження хворих проводили в динаміці, воз заявленим способом, і зіставлення, в якій терапія но включало загальноклінічні й загальнолаборатоздійснювалася стосовно до відомого способурні методи, ультразвукове дослідження органів прототипу, була однотипова клінічна симптоматичеревної порожнини, біохімічні методи, які харакка, що характеризувалася наявністю помірної тяжтеризували функціональні проби печінки (білірубін, кості в правому підребер'ї, болю або тяжкості в активність сироваткових амінотрансфераз - АлАТ епігастрії, гіркоти в роті, відрижки, закрепів, чи їхй АсАТ, показник тимолової проби), а також винього чергування з проносами, метеоризму, загавчення загальної концентрації ЦІК у крові й вмісту льної слабості, нездужання, дратівливості, дифузїх найбільш токсигенної середньомолекулярної ного головного болю, зниження апетиту, порушень фракції (11S-19S). сну, свербежу шкіри, нудоти, чутливості печінки До початку проведення профілактики прогрепри пальпації, гепатомегалії, субіктеричності склер сування патологічного процесу в печінці хворих на і шкіри, значної обкладеності язика білим або жовНАСГ, в обох гр упах, які були під наглядом, - остуватим брудним нальотом, потемнінням сечі, в новній, що потім отримувала профілактику прогреокремих випадках - помірно вираженої жовтяниці сування патологічного процесу в печінці відповідно (таблиця 1). Таблиця 1 Вплив заявленого й відомого способів профілактики прогресування патологічного процесу в печінці хворих із загостренням НАСГ на клінічні показники (М±m) Клінічні ознаки загальної слабкості нездужання дратівливості головного болю зниження апетиту порушень сну тяжкості в правому підребер’ї свербіжу шкіри нудоти чутливості печінки при пальпації гепатомегалії субіктеричності склер і шкіри обкладеності язика нальотом потемніння сечі Основна група Група зіставлення (n=86) (n=63) Тривалість збереження (діб): 4,1±0,2 5,4±0,2 4,5±0,2 7,8±0,4 3,7±0,2 7,0±0,3 3,1±0,1 5,7±0,3 3,6±0,2 6,3±0,3 4,2±0,2 7,9±0,4 5,8±0,3 9,5±0,5 8,3±0,4 11,6±0,6 3,2±0,2 5,9±0,3 7,8±0,4 11,1±0,6 9,4±0,6 13,5±0,8 7,0±0,3 10,3±0,5 8,1±0,4 11,4±0,7 5,3±0,3 8,7±0,4 З таблиці 1 видно, що в основній групі хворих із загостренням НАСГ, яка отримувала профілактику прогресування патологічного процесу в печінці у відповідності до заявленого способу, відмічалося суттєве скорочення тривалості збереження клінічних проявів захворювання - загальної слабості (у середньому на 1,3±0,1 доби), нездужання (на 3,3±0,2 доби), дратівливості (на 3,3±0,2 доби), головного болю (на 2,6±0,1 доби), зниження апетиту (на 2,7±0,1 доби), порушень сну (на 3,8±0,2 доби), тяжкості в правому підребер’ї 3,7±0,2 доби), свербежу шкіри на 3,3±0,2 доби), нудоти (на 2,7±0,1 доби), чутливості печінки при пальпації (на 3,3±0,2 доби), гепатомегалії (на 4,1±0,3 доби), субіктеричності склер і шкіри (на 3,3±0,2 доби), значної обкладеності язика нальотом (на 3,3±0,2 доби), потемніння сечі (на 3,4±0,2 доби). Отже, під впливом заявленого способу прискорювалося досягнення клінічної ремісії НАСГ. У середньому повноцінна клінічна ремісія захворювання досягалася в основній групі на 7,6±0,3 добу від початку введення комбінації антиоксидантів, глутаргіну й антралю. У той же час у пацієнтів групи зіставлення (в якій профілактика проводилася згідно до відомого Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preventing progressing pathology in liver of patients with non-alcoholic steatohepatitis

Автори англійською

Frolov Valerii Mytrofanovych, Sotska Yana Anatoliivna, Sanzharevska Iryna Vasylivna, Androsov Yevhen Dmytrovych

Назва патенту російською

Способ профилактики прогрессирования патологического процесса в печени больных неалкогольным стеатогепатитом

Автори російською

Фролов Валерий Митрофанович, Соцкая Яна Анатольевна, Санжаревская Ирина Васильевна, Андросов Евгений Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 36/00, A61K 45/00

Мітки: печінці, патологічного, неалкогольний, хворих, стеатогепатит, процесу, профілактики, прогресування, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-34810-sposib-profilaktiki-progresuvannya-patologichnogo-procesu-v-pechinci-khvorikh-na-nealkogolnijj-steatogepatit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики прогресування патологічного процесу в печінці хворих на неалкогольний стеатогепатит</a>

Подібні патенти