Спосіб лікування перинатальної енцефалопатії

Номер патенту: 33607

Опубліковано: 25.06.2008

Автор: Бєрсєнєв Володимир Андрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб лікування перинатальної енцефалопатії, що передбачає інфузію церебролізину, який відрізняється тим, що введення церебролізину здійснюють до метамерних градієнтних нейротрукулярних рефлексогенних зон шляхом введення до них церебролізину з використанням доз 0,1-0,2 мл через добу протягом 5 днів.

2. Спосіб лікування перинатальної енцефалопатії за п. 1, який відрізняється тим, що медикаментозне лікування повторюють через 3-4 місяці.

3. Спосіб лікування перинатальної енцефалопатії за пп. 1 та 2, який відрізняється тим, що медикаментозне лікування повторюють протягом 2-3 років.

Текст

1. Спосіб лікування перинатальної енцефалопатії, що передбачає інфузію церебролізину, який відрізняє ться тим, що введення церебролізину здійснюють до метамерних градієнтних нейротрукулярних рефлексогенних зон шляхом введення 3 33607 4 внутрішньошлуночкових геморрагій. До недоліків дуальним підбором пропису впливу залежно від способу слід віднести і обмежений період його вираженості симптоматики у дитини у межах від 8 застосування зокрема застосування тільки в рандо 16 точок акупунктури при щільності потоку поньому неонатальному періоді. тужності випромінювання 10мВт/см 2 і часу дії 10Відомий спосіб лікування гіпертензійно15 секунд на одну точку. [В.Ф. Рассохин "Лазерная гидроцефального синдрому у дітей в період суб- і терапия в неврологии". - Киев, 2001, стор.18]. декомпенсації методом електрофореза із спазмоПроте даний спосіб має недоліки, зокрема літиками. Метод полягає в тому, що прокладку, технічну складність виконання процедур, оскільки змочену 1% розчином папаверину, розташовують необхідний фахівець з рефлексотерапії із спеціаправоруч від грудини, а прокладку з 1% розчином лізацією по лазеротерапії, та відсутність терапевеуфілліна розташовують на шийний відділ хребта. тичного ефекту у дітей старше за 2 роки. Процедуру проводять протягом 10 хвилин при Найбільш близьким до запропонованого є спощільності гальванічного струму 0,03-0,05мА/см 2 сіб лікування дитячої перітанальної енцефалопатії залежно від віку. Процедури проводять щодня до шляхом введення церебролізину в мочку вушної 10 на курс. [Обросов А.Н., Карачевцева Т.В. "Рураковини дитини [див. SU 1286206, МПК ководство по физиотерапии и физиопрофилактике А61К35/30, А61К31/4415, А61К31/525, А61К31/714, детских заболеваний". - М., "Медицина", 1987, А61Р25/28, дата публікації 1987.01.30]. стор.286]. Проте цей спосіб лікувального впливу має неДаний метод надає місцевий, спазмолітичний значний лікувальний ефект внаслідок застосуванефект на периферичний крово- і лімфообіг, змення області введення лікарського засобу що має шує тонус судин спинного і головного мозку і норвидалений анатомічний зв'язок зони інфузії з промалізує ліквородинаміку. цесом кроволімфообігу в системі хребетних артеПроте даний метод протипоказаний при судорій і циркуляції спинно-мозкової рідини на протязі рожному синдромі, особливо у дітей раннього віку, від черепно-мозкової коробки до вертебральної при високій чутливості до гальванічного струму, системи, порушення яких мають місце при перинапри атопічному дерматиті. Окрім цього, в ранньому тальній поразці. віці часто неможливо провести процедуру із-за Завданням розробки є створення способу лінегативних реакцій у дитини на фізичний чинник, а кування перинатальної енцефалопатії в якому за терапевтичний ефект зберігається 3-5 місяців. рахунок застосування нової області введення ліВідомий спосіб лікування хворих дитячим цекарського засобу що має безпосередній (більш ребральним паралічем [К.А. Семенова, Т.В. Караблизький) анатомічний зв'язок зони інфузії з прочевцева, А.Д. Бурыгина, Л.М. Бабина. Физиотерацесом кроволімфообігу в системі хребетних артепия и санаторно-курортное лечение больных рій і циркуляції спинно-мозкової рідини, а також за детским церебральным параличом // Медицинские рахунок застосування певних доз і режиму вверекомендации. - М., 1987. -10с.]. Цей метод педення лікарського засобу забезпечується підвиредбачає призначення грязьових процедур на щення ефективності лікувальної дії та скорочення шийно-комірну зону і локально на паретичні кінцівтермінів лікування. Для вирішення цього завдання спосіб лікуванки. Температура грязі 38-40°С, тривалість проценя перинатальної енцефалопатії передбачає інфудури 10-15хвил, на курс лікування 8-10 процедур. зію церебролізину. Даний спосіб лікування здійснює певний вплив Новим у способі є те, що уведення цереброліна регіонарний кровообіг, нервово-м'язову перезину здійснюють до метамерних градієнтних нейдачу, знижує м'язовий тонус, сприяючи тим самим позитивній динаміці клінічної симптоматики, але ротрукулярних рефлексогенних зон шляхом уведення до них церебролізину з використанням доз для забезпечення суттєвого впливу потребує до0,1-0,2мл. через добу на протязі 5 днів. даткового медикаментозного втручання. Внаслідок застосування нової області введенДітям раннього віку, тобто від 1 року до 3 роня лікарського засобу яка має анатомічний зв'язок ків, з перинатальною патологією грязелікування не призначається, оскільки відповідно до рекомендазони інфузії з процесом кроволімфообігу в системі хребетних артерій і циркуляції спинно-мозкової цій для спрямування на бальнеогрязеві курорти рідини на протязі від черепно-мозкової коробки до можуть бути направлені діти тільки з 4-річного віку. вертебральної системи, забезпечується корекція В той же час багаторічні спостереження покамоторного гомеостазу дітей з перинатальною пазали, що дітей з нейромоторними порушеннями унаслідок перинатальної енцефалопатії необхідно тологією нервової системи. Спосіб нормалізує ліквородинаміку, нормалізує гемодинаміку вертебролікувати якомога раніше, щоб не допустити ранбазилярного кровообігу, що знижує нього формування фіксованих контрактур, а в легвнутрішньочерепні гипертензійні прояви, суттєво ких випадках сприяти і повному відновленню познижується патологічна неврологічна симптоматирушених функцій. Крім того лікування дітей раннього віку у такий спосіб часто буває занадто ка. В конкретних варіантах застосування спосіб великим навантаженням: діти швидко стомлюютьлікування перинатальної енцефалопатії передбася, у них погіршується загальний стан; бажаного чає повторення медикаментозного лікування через позитивного ефекту не отримують, а іноді дово3-4 місяці. диться відміняти грязелікування. Відомий спосіб лікування перинатальної енПовторення медикаментозного лікування додатково суттєво знижує патологічну неврологічну цефалопатії у дітей різних вікових груп когерентсимптоматику та нормалізує психічні реакції на ним низкоінтенсивним гелій-неоновим лазерним подразник. випромінюванням по точках акупунктури з індиві 5 33607 6 В конкретних варіантах застосування спосіб tibialis місця уведення в прикладах лікарського лікування перинатальної енцефалопатії передбазасобу. На Фіг.10 показана область 15 -N. plantaris чає повторення медикаментозного лікування проfibularis, та область 16 - N. plantaris tibialis місця тягом 2-3 років. уведення в прикладах лікарського засобу. Повторення медикаментозного лікування за [Вищенаведені медичні терміни на латинський зазначеним режимом забезпечує оптимальне мові є загальноприйнятими в медицині та широкоспіввідношення купірування патологічних невроловживаними в патентній документації див. напригічних симптомів та негативних реакцій у дитини клад RU 2228778, RU 2144311, RU 2275944, RU на медикаментозне лікування. 2314717, CN101036601, JP2007119983, UA 22672, Запропонований спосіб ілюструється приклаUA 51473, UA 65148, US6302915.]. дами його застосування. На Фіг.1-10 показані місПри здійсненні лікування за наведеними у ця введення в прикладах лікарського засобу (у Таблиці 1 прикладами здійснювалися вплив на метамерні градієнтні нейротрукулярні рефлексометамерні градієнтні нейротракулярні рефлексогенні зони), а у Таблиці 1 наведені дані про хворих, генні зони шляхом введення в них церебролізину, режим їх лікування, стан на початку лікування та причому церебролізин застосовували в дозі від 0,1 після лікувальної дії. Зокрема наведена дата надо 0,2мл через добу, протягом 5 діб. родження пацієнта, вік на початок лікування, кільВведення церебролізину, послідовно здійснюкість курсів лікування, стан дитини на момент повалося в область 1 -Nervus (N) mentalis та в обчатку лікування, при чому висновок оформлений ласть 2 - N. infaorbitalis (Фіг.1), в область 3 - N. письмово батьками дитини при заповненні анкет, medianus, в область 4 - N. ulnaris (Фіг.2), в область стан дитини після лікувальної дії, при чому висно5 - N. medianus, в область 6 - N. ulnaris (Фіг.3), в вок також оформлений письмово батьками дитини область 7 - N. femoralis (Фіг.4), в область 8 - N. при заповненні анкет. fibularis communis (Фіг.5), в область 9 - N. cervicalis На Фіг.1 показана область 1 - Nervus (N) II, 10 - N. cervicalis III, 11 - N. cervicalis IV (Фіг.6) в mentalis та область 2 - N. infaorbitalis місця увеобласть 12 - N. radialis (Фіг.7), в область 13 - N. дення в прикладах лікарського засобу. На Фіг.2 ischiadicus (Фіг.8), в область 14 - N. tibialis (Фіг.9), в показана область 3 - N. medianus, та область 4 - N. область 15 - N. plantaris fibularis та 16 - N plantaris ulnaris місця уведення в прикладах лікарського tibialis (Фіг.10) засобу. На Фіг.3 показана область 5 - N. medianus, Процедури с введенням до зон 1-8 здійснювата область 6 - N. ulnaris місця уведення в приклалися в положенні на спині, після цього дитину педах лікарського засобу. На Фіг.4 показана область ревертали на живіт і в цьому положенні здійсню7 - N. femoralis місця уведення в прикладах лікарвався вплив на зони 9-16. ського засобу. На Фіг.5 показана область 8 - N. Шкіру в зонах за діяння знезаражували (наfibularis communis місця уведення в прикладах приклад, етиловим спиртом). Потім за допомогою лікарського засобу. На Фіг.6 показана область 9 шприців (інсулінових) вводили у кожну градієнтну N. cervicalis II, та область 10 - N. cervicalis III, та рефлексогенну зону лікарський засіб за способом. область 11 - N. cervicalis IV місця уведення в приПісля завершення процедур шкіру знову знезаракладах лікарського засобу. На Фіг.7 показана обжували і хворого залишали у цьому положенні ласть 12 - N radialis місця уведення в прикладах лежати 5-10 хвилин. Процедури виконували через лікарського засобу. На Фіг.8 показана область 13 добу, протягом 5 діб, з повторенням кожні 3 місяці, N. ischiadicus місця уведення в прикладах лікарськількість повторень наведена у прикладах Табликого засобу. На Фіг.9 показана область 14 - N. ця 1. Таблиця 1 № п/п Пацієнт Д ата народження 1. Б. Віталій 09.08.2003 2. Б. Ганна 02.05.1998 3. Б.Владислав 07.08.2003 Стан дитини на моК-ть ку рсів мент початку лікув анлікув ання Стан дитини після лікув альної дії (в иснов ок офоВік на початок ня (в иснов ок офор м(ку рс ліку рмлен ий письмов о батьками ди тини при запов лікув ання лений письмов о в ання 5 ненні анкет) батьками дитини при сеансів ) запов ненні анкет) Став менше хв оріти на просту дні захв орюв ання. Відстає в розв итку: Кра ще фіксу є погляд. Добре пов зає, Тримається не жу є, не пов зає, не за лі жко і в стає, намагається залі зти на нього. сидить, не гов орить Хо дить, тр имаючись за одну ру ку , сам боїться. 1 рік, 1 місяць 8 нав іть склади. Не Рів ніше стоїть на но гах. Став більш е моцій ним, прояв ляє емоцій. сміється, нервує. Просить їсти, пити, спати. Став сам жув ати. Почав гов орити. Розши рив ся слов арний запас, стала біль ше Самостійно не хо- розу міти. Краще сиди ть, намагається сама їсти, дить, не сидить, не пити з ча шки, в зув атися. Сама встає з див ана, 7 років 8 гов орить. Затримка але ще не стоїть. Покращала зоров а пам'ять. розу мов ого розв итку . Кра ще стала триматися ру ками. Цікав иться ігра шка ми і му льтиками. Не сидить, не ходи ть, Упев нено пов зає, Сидить на стільчику , їсть в ине їсть, не пов зає. делкою, Покр ащала мов а. Став ходити за доп о1 рік, 5 місяців 5 Ігра шки бере тільки могою батьків . Бере ігра шки дв ома ру ками – в лів ою ру кою. прав ій ру чці змен шив ся тону с. 7 33607 8 Продов ження таблиці 1 № п/п Пацієнт Д ата народження 4. Г. Марія 06.07.2003 5. Г. Дмитрик 08.07.2005 6. Г. Вадим 13.03.2005 7. Г. Антоніна 23.01.2005 8. Г.Дар'я 10.04.2005 9. Г. Алина 26.03.2002 10. Г. Богдан 05.01.2005 11. В. Алев тина 01.10.2003 12. М. Романа 16.04.1999 13. И. Елена 31.10.2001 14. М. Андрій 13.20.2004 15. М. Ігор 30.10.2004 16. М. Дар'я 01.04.2005 17. М. Назар 18.10.2004 Стан дитини на моК-ть ку рсів мент початку лікув анлікув ання Стан дитини після лікув альної дії (в иснов ок офоВік на початок ня (в иснов ок офор м(ку рс ліку рмлен ий письмов о батьками ди тини при запов лікув ання лений письмов о в ання 5 ненні анкет) батьками дитини при сеансів ) запов ненні анкет) Не ходить, не сиди ть, не тримає добре го- М'язи стали тв ерді шими, поча ла гов орити, про2 роки 1 місяць 3 лову , не гов орить, не бу є в став ати, краще тримає го лов у, краще їсть, жу є, сильне слинов и- стала спокійні шою. діленн я Не ходить самостій- Кра ще і в пев неніше став жув ати тв ерду їжу , но, не гов орить, не шв идше зап ам'ятов у є пов чання, події, оточення, 1 рік 7 місяців 3 їсть сам, не робить в пев неніше тримає ложку , намагається са м їсти «ладо ньки» пити з ча шки. Не ходить, м'язи ніг напру жені, тільки Самостійно ходить до 35 кроків . Покраща ла 2 року 3 місяці 5 починає гов орити, пам'ять. Мов а стала в иразні ша. косоокість. З'яв ився апетит, самостійно їсть, сама п'є із Не ходить, не ру хастакана, самостійно си дить. Почала ходити, ється, майже не го1 рік 9 місяців 4 тримаючись за опо ру . Більше розу міє і гов орить. в орить. Стала актив ні шою. Підв ищений тону с у Почала ходи ти біля опори, стала актив ні шою, 1 рік 10 місяців 4 ногах. стала кра ще розмов ляти Не ходить, не сиди ть, Виходить підніма ти ру ки в гору, спить спокійніше, ру чки стислі в ку лач2 роки 5 місядолоньк и розкр иті. Зме н ши лося слинов иділен3 ки. Сильне сли нов иців ня. Розмов ляє пропозиція ми. Почала пов зати, діленн я. Дитина несидіти по-ту рецьки, спов зає з див ана. спокійна. Сам не ходить. Не Став актив ніше. З'яв илося бажання ходи ти. Хо1 рік 8 місяців 4 гов орить, Не актив - дить, три маючись за одну ру ку. Почав гов орити, ний. пов торює за батьками. Кра ще тримає спинку. Сама не стоїть, хоСамостійно сиди ть, може в став ати у опори, дедить, тримаючись за кілька секу нд постояти самостійно бе з опори. 2 роки 4 місяці 5 ру ки, затримка розу Змен шив ся ку т косоокості. Ду же просу ну лася мов ого розв итку , мов а. Покращав загальний стан дити ни. косоокість. Погано гов орить, Стала ходити сама, пі шла до шко ли, в ив чає ходить ті льки за ру ку. в ірші, вв ажає, покраща ла па м'ять. Нав чилася 7 років 6 Затримка мов ного їздити на трико лісному в елосипеді. Грає з м'ярозв итку. чем, перев ертається через голов у. Погано ходить: не Дитина біль ше не боїться, у пев нено стала ходив иходить при ходьбі ти самостійно н а трив алі ші в ідстані. Рів ні ше опу ститися на стопи, тримає спинку . Стала актив ні шою, біль ше ру харозслабитися і хо диється, сама їсть, одягається, ходить в ту алет. 6 років 3 ти дов го і в ільно, Покращав апетит. Пі шла в садок. Любить гра ти і гов орить тільки склагу ляти з ін шими дітка ми. Стала кра ще в олоді ти ди і окр емі слов а. прав ою ру кою. Погано гов орить із-за сильно го Сильне зни ження зниження слу ху . слуху . Не ходить, не гов о- Став гов орити, знає багато пісень і в ір шів . Став рить, не пов зає, сам ру хомим. Пов зає рачки, у пев нено стоїть бі ля 1 рік 8 місяців 6 не їсть, не може стінки, стоїть на в исоких колін ах, дістає з ко лін в став ати і стояти речі на жу рнальному столі, залізає на див ан, самостійно. актив но штов хає ходу нок. Став гов орити склади. Кр аще тримає го лов у і Погано тримає го лоу прав ляє ру ками, біль ше р озкрив аються долову, не сидить, н е хоньки. Добре перев ертається з жив ота на спину і 1 рік 8 місяців 3 дить, не перев ертанав паки. Став більш тов ариським, грайлив им, ється, не гов орить, добре розу міє мов у, прохання. Стоїть за п ідтрисамостійно не їсть. мки. Змен шив ся тонус. Декілька хв илин тримає голову ., стала біль ше Не сидить, не стоїть, перев ертатися. Кр аще пі днімає го лов у, лежачи не ходить, не тримає на жив оті. Гов орить біль ше слів , почала в ідпов і1 рік 7 місяців 5 голов у, не бере ігра- дати на пита ння «Так і ні». Коли носять на ру ках, шки в ру ки. Погано тримається ру чками. Біль ше розкрив ає долоні. в олодіє ру ками. З'яв ився інтерес до ігра шок, нама гається дотя гну тися до них. Став актив ним, залізає на див ан і спов зає з ньоСамостійно не хого. Пов зає рачки. Сам ходить, у пев нено йде по дить, не пов зає, не 1рік5 місяців 5 сходинках в гору. Став балаку чим. Сам їсть і п'є. гов орить, не їсть. Ув і сні розслабляє ру ку . Збирається в дитяч ий Ру ки затисну ті. сад. 9 33607 10 Продов ження таблиці 1 Пацієнт Д ата народження 18. М. Дмитрик 06.11.1999 19. Б. Дар'я 10.03.2004 20. Б. Олександра 21.10.1999 21. В. Алев тина 01.10.2003 22. Я. Валерія 22.02.2003 23. Т. Дар'я 05.11.2005 24. П. Броніслав а 10.12.2002 25. П. Дар'я 07.04.1999 26. П. Катерина 09.11.2002 27. К. Марія 09.02.2002 № п/п Стан дитини на моК-ть ку рсів мент початку лікув анлікув ання Стан дитини після лікув альної дії (в иснов ок офоВік на початок ня (в иснов ок офор м(ку рс ліку рмлен ий письмов о батьками ди тини при запов лікув ання лений письмов о в ання 5 ненні анкет) батьками дитини при сеансів ) запов ненні анкет) Емоцій на нестабільність. Відстав ання психо-речов ого розв итку . Не в имов ляє Покраща ла ходьба. Ру хи упев нені. Самостійно приго лосні. Незначне їсть, користу ється ложкою і в иделкою. Кра ще 6 років 7 пору шення хо дьби став гов орити. Пішов в школу . Читає склади, ( шв идка ходьба, біг). рахує до 10, починає писати бу кв и. Не в иходять дрібні ру хи: застебну ти ґу дзики, за шну рув ати черев ики. Стала гов орити пропо зиція ми, пов торює в ірші, казки. Може стояти за підтри мки за одну ру ку . Не сидить, не ходи ть, Хо дить за підтримк и. Сама в стає, тримаючись не гов орить, Погано 1 рік 5 місяців 6 за що -небу дь. Сама п'є з ча шк и і їсть. Ста ла в олодіє ру ками, кисті краще в олоді ти ру ками, розкрив аються долоні, стислі. малює, ліп ить з пластиліну . Розрізняє основ ні кольори, нама гається рахув ати до 10. Не ходить, не проПокраща ла чу тлив ість в ногах (в ідчув ає масаж і ситься в ту алет, не гімнастику ), в иросла стопа, окріпну ла фі зично, 5 років 3 в ідчув ає сечов ипу сдобре росте і ро зв ив ається. Краще сиди ть. Хокання. Немає чу тлидить за допо могою ходу нів і брусів. в ості в ногах. Не стоїть, не си дить самостійно. Ходи ть, Стала в пев неніше в собі. Самостійно сидить. тримаючись за ру ку. Часто в стає у опори. Дуже просу ну лася мов а! 2 роки 4 місяці 5 Гов орить 10-20 слів . Змен шив ся ку т косоокості. Покращав загальн ий Косоокість. Затримка стан. Може 5 секу нд постояти самостійно.. розу мов ого розв итку . Не пов зає, не сидить, Стала у в ажнішою, ак тив но реагу є на те, що в ід2 роки 7 місяне ходить, не гов о- був ається. Почала пов зати, стала брати мале4 рить, самостійно не нькі пре дмети. Гов орить « Ма ма» і «Б аба». Змеців їсть. Косоокість. н шилася косоокість. Не сидить, не ходи ть. Стала к раще р озмов ляти, п ереки дається. Поча1 рік 2 місяці 4 Гов орить декілька ла ходи ти н ав шпиньк и. Покращала пам'ять, слів . стала кмітлив ішою. Почала сидіти. Хо дить, тримаючись за о дну ру ку. Почала розНе сидить, не ходи ть, мов ляти, розмов а осмислена. Ве лики й запас 1 рік S місяців 6 самостійно не їсть. слів . Ходи ть, три маючись за о дну ру ку. НамагаВідстає в розв итку. ється ходити сама бі ля опо ри. П'є з чашки, намагається сама їсти і одя гатися. Покращав апети т, в иросла, дода ла у в азі. Краще тримає спину і голову . Може сидіти сама, Не ходить, не сиди ть, спираючись на ру ки. Стала допи тлив а. Кра ще не гов орить, само- реагу є на обстав ини, запа м'ятов ує і в иражає 7 років 3 стійно не їсть. св оє в ідношен ня. Дов ше мо же кон центру в ати ув агу на предметах, фі льмі. Практ ично прип инилися су доми. Кра ще тримає рів нов агу , крок став шир ши й, при Хо дить на цир лах, ходьбі ноги пі днімає в ище. Лів а ніжка стає пов ні3 роки 6 місяпогано гов орить. Не 6 ців стю на стопу . Тону с став менший. Покра ща ла тримає рів нов агу . мов а. Не тримає го лов у, Самостійно, тримаючись однією ру кою за пору 7 місяців 11 слабкі ру чки, спинка, чень спу скається і піднімається по сходах, хов ипу скає слину . дить в дитячий садочок. Як показують наведені в приклади висновки оформлені письмово батьками дитини стан дитини після лікувальної внаслідок застосування способу суттєво покращується. 11 33607 12 13 Комп’ютерна в ерстка А. Крижанівський 33607 Підписне 14 Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treatment of perinatal encephalopathy

Автори англійською

Biersieniev Volodymyr Andriovych

Назва патенту російською

Способ лечения перинатальной энцефалопатии

Автори російською

Берсенев Владимир Андреевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/4415, A61K 31/7135, A61K 31/519, A61K 35/30, A61P 25/00

Мітки: лікування, енцефалопатії, перинатальної, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-33607-sposib-likuvannya-perinatalno-encefalopati.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування перинатальної енцефалопатії</a>

Подібні патенти