Спосіб діагностики та прогнозування ускладнень інфаркту міокарда

Завантажити PDF файл.

Текст

6 МЛК Q 01 W 33/48 (ПОСІВ ДІАІНОСІИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ УОСВДНЕНЬ ІЩАРКМ МІОКЙРДА В ина кід ві д нос ит ьс я до ме д ици ни, з о кр е ма д о кар д і ол о гі ї, а са ме д о пр о гноз у ва ння у с кла д не нь і нфа р кт у мі о кар д а . Ві до мий с посі б д іа гност ики і про гнозу ва ння у с кла д не нь і нфа р кт а мі о ка р да [ 3 ~] , що б а з у єт ьс я на виз на ч е нні вм і с т у в с иро ва т ці кр о ві а кт ивних пр о д у кт і в пе ре кис но го о кис л е ння л іпі д і в - г ид р о л е р е кис і в л і пі д і в. Б ви па д ку у с кл а д не но го пе р е б і гу і нфар кт а мі о ка рд а - ре цид иву , фо р му ва ння го ст р ої а не вр из ми л і во го шл у но ч ка , пе р и ка р д ит у - р і ве н ь гі др о пе р е к ис і в л і пі ді в в пе р ші Ю £ і б з а х вор юва н ня б у в ви щим в 1 ,5- 2 ра з и в по р і вня нні з неуе кла д не ним і нс Ьа р кт о м міо кар да /р із ниця мі ж с ере д ні ми пока з ника ми гі др о пе р е кисі в л і пі ді в в гр у пах : бу л а до с то ві р но ю / . Од на к да но му с по со б у ді а гно ст ики і пр огно зу ва ння у с кл ад не нь і нфа р кт у мі о ка рд а пр ита ма ні нас ту пні не д ол і ки: по - пе р ше, з мі ни р і в ня гі д р о пе р е к ис і в л і пі д і в в с ир о ва т ці кр о ві х вор их виника ют ь пра кт ич но од но час но з р оз вит ко м клі ніч них пр о яві в ус кл а д не нь і нфа р кт и міо ка р да , а не пе ре д у ют ь ї м , що не до з во ля 6 про гноз у ва т и пе ре бі г з ах вор юва ння ; по - д р у ге , на яв ні с т ь у х во р их на і н фа р кт мі о ка р д а з не у с кл а д - не ним пе ре біго м та ко го су пут ньо го з ах во р юва ння як цу кро вий д іа б е т з мі н ю є по ка з н и к и р і вня гі д р о пе р е кис і в л і пі д і в в с ир о ват ці кро ві - во ни наб л ижа ють ся до по каз никі в пр и у с кл ад не но му пер е бі гу і нфа р кт и міо ка р д а , що з ат р уд ня е д іа гно с т ику і пр о гно зува ння; - 2по-грете, даний спосіб не дозволяв діагностувати чи прогнозувати розвиток у хворих на інфаркт міокарді легеневих ускладненьпневмонії, набряку легень. Відомий спосіб діагностики і прогнозування ускладнень інфаркти, міокарда [б] , що базується на визначенні рівня малонового діальдєгіду - кінцевого продукту переписного окислення ліпідів в сироватці крові хвори х на інфаркт міокарда. В випадку ускладненого перебігу захворювання /кардіогений шок, набряк легень / в перші 3 дзоби в сироватці крові спостерігається достовірне зростання вмісту малонового диальдегіду в порівнянні з неускладненим перебігом їнфаркта міокарда /р < 0^01/. Однак даному способу притамані наступні недопіки: по-перше, підвищення вмісту малонового діальдегіду в сироватці крові при інфаркті міокарда виникають практично одночасно з розвитком клінічної картини ускладнень, а не передуй' їм, що не дозволяє робити хоча б короткостроковий прогноз перебігу інфаркті * міокарда; по-друге, даний спосіб не дозволя е діагностувати і прогнозува-ти рощвиток у хворих на інфаркт міокарда таких ускладнень, як рецидив, пневмонія, а також летальний наслідок; по-третє, даний спосіб не да е можливості складати прогноз перебігу інфаркта міокарда в період пізніше 4 доби від початк у захворювання. Найбільш близьким по технічному рішенню способу, що заявляться, в спосіб діагностики і прогнозування ускладнень інфаркту міокарда[2 ] » Що базується на визначенні рівня малонового діальдегіду в еритроцитах венозної крові в нікотинаденілдинуклеотидфосфат-залежній системі перекисного окислення ліпідів /Н/ЦЙ.Нзалежна система ПОЛ/. Встановлено, що в перші 2 тижні заХворю - 3вання рівень малонового диальдегіду зростае на 380 % в порівнянні з контролем, причому інтенсивність процесів переписного окислення ліпідів знаходиться в прямій залежності від т яжкості перебігу інфаркт^ міокарда, що ма^ прогностичне значення. Однак даному способу притамані наступні недоліки: по-перше, підвищення рівня малонового діальдегіду в НАДАЛІ -залежній системі ПОЛ виникає практично одночасно з розвитком клінічних проявів захворювання і ступінь зростання вмісту мало-нового діальдегіду знаходиться в прямій залежності від тяжкості перебігу інфаркти міокарда, що робить неможливим навіть короткочасне прогнозування розвитку ускладнень; по-друге, згідно даним літератури [3] розвиток таких ускладнень інфаркти міокарда як каряіогенний шок і набряк легень в період І3 доби від початку захворювання супроводжується зниженням інтенсивності процесів переписного окислення ліпідів /відповідно зменшенням вмісту маяонового диальдегіду/ в крові» що затрудню^ діагностику і прогнозування розвитку цих ускладнень; по-третє, в даном у спосо бі не вказані чіткі межі величин вміс ту малонового диальдегіду в кро ві, які були б характерні для розвитку ускладнень інфаркту міокарда, так як неускладнений перебіг захворювання також супроводжується зростанням рівня малонового діальдегіду в НДДф.Н - залежній системі ПОЛ. Спосіб, що заявляться, вщзішув використання для прогнозування ускладнень інфаркт^ міокарда більш узагальнюючого параметра, що акумулюй в собі наслідки порушень процесів перекисного окисленн я ліпідів як в арт еріальній так і у венозній крові. Технічний результат від вирішення поставленого завдання буде полягати в підвищенні точності прогнозування. - 4Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі діагностики і прогнозування ускладнень інфаркт^ міокарда, який включає визначення рівня малонового діальдегіду в ЇЙД&.Н . залежній системі ПОЛ еритроцитів венозної крові, згідно винаходу додатково досліджують еритроцити артеріальної крові. Рівень малонового діальдегіду визначають окремо в не ініційованому і в НАДф.Н - залежному процесах ПОЛ як в венозній, так і артеріальній ярові. Потім визначають коефіцієнт ob співвідношення суми показників в артеріальній іфовї до суми аналогічний показників в венозній крові по формулі: де ВДА п_ „ І - вміст малонового діальдєгіду в еритроцитах артеріальної крові при неініційованому процесі перекисного окислення ліпідів; ВДА„П.„ ггдпж тт - вміст малонового діальдєгіду в еритроцитах артеріа^іьної крові в HAffijJI - залежному процесі перекисного окислення ліпідів; ВДА„Л „„ u f - вміст малонового діальдєгіду в еритроцитах венозвена—ні ної крові в не ініційованому процесі перекисного окислені£я ліп і ді в; ^вена-ШШ .Н " вм ст ^ малонового діальдєгіду в еритроцита х венознвї крові в НАДАЛІ - залежному процесі перекисного окислення ліпіді в? і по величині кое фіцієнта JL при його значенні ^ 0,95 і мен ше діагностують наявність ускладнень інфаркту міокарда /рецидив, пневмонія, набряк легень/, або ж при відсутності на момент дослідження у хворих клінічних проявів ускладнень прогнозують їх розвиток, а також можливість летального наслідку в найближчі Ю днів. -5 Відмінними ознаками способу діагностики і прогнозування ускладнень інфаркт^ міокарда є те, що вперше по вмісту малонового диальдегіду в еритроцитах крові кворих на інфаркт міокарда прогнозується можливість розвитку ускладнень захворювання на найближчі Ю діб. Спосіб може слугувати також як додатковий метод діагностики ускладнень інфаркта міокарда оскільки значення коефіцієнта Л менше 0,95 відмічається при наявності в момент дослідження маніфест™* ускладнень інфаркт^ міокарда /набряк легень, рецидив» пневмонія/. СЬосіб ЗДІЙСНЮЮТЬ таким чином: в гострий період перебігу інфаркту міокарда /1-Ю доба/ забирають венозну кров з периферичної » центральної вени чи правого передсердя і артеріальну кров з стегно вої, чи б удь якої ін шої артерії в об'єме по 5 адл. Виділяють еритроцити і визначають в ник вміст малонового джальдегіду при неінїційованому і в НАДФ.Н - залежному процесах ПОЛ по методикам[ 1, Ч ] . Отримують значення вмісту малонового діальдегіду в еритроцитах артеріальної крові в неінїційованому і НАДФ.Н - залешіому процесак ПОЛ і аналогічно вміст малонового діальдегіду в еритроцитах венозної крові в неініційованому і НАДЗ.Н - залежному процесах ПОЛ. Потім визначають величину коефіцієнта U по формулі; • і ^ яст ні) + ( їД А 0,05 ®~ Різниця між середніми показниками в І і П групах достовірна: р < 0,001 Діапазон вмісту малонового лиальдегіду в групі з нэускладнен'им перебїго?я інфаркт^ міокарда був 1,02 - 1,58. Діапазон вмісту малонового двальдегіду в групі з ускладненим перебігом був 0,65 0,95. ' ЛІТЕРАТУРА 1. Владимиров Ю.А., Арчаков А.И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах.-Москва: "Наука", І972.-252с. 2. Данилова Л.Л. Динамика переписного окисления липидов в мембранах эритроцитов при остром инфаркте миокарда //Журнал экспериментальной и клинической медициньиЛ9ВЗ.-Т.23.-Г :5.С.484-487. 3. Кіна х Ю., Чиж З.Д., Полт орак Л.А. Діагностичне і прогнос тичне значення дослідження перекисного окислення ліпідів /ПОЛ/ у хворих ін

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for diagnostics and prediction of complications of cardiac infarction

Автори англійською

Hychka Serhii Hryhorovych, Yurzhenko Natalia Mykolaivna, Blahodarov Volodymyr Mykolaiovych, Hubskyi Yurii Ivanovych

Назва патенту російською

Способ диагностики и прогнозирования осложнений инфаркта миокарда

Автори російською

Гычка Сергей Григориевич, Юрженко Наталья Николаевна, Благодаров Владимир Николаевич, Губский Юрий Иванович

МПК / Мітки

МПК: C07C 47/00, G01N 33/48

Мітки: прогнозування, спосіб, діагностики, міокарда, ускладнень, інфаркту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-31648-sposib-diagnostiki-ta-prognozuvannya-uskladnen-infarktu-miokarda.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики та прогнозування ускладнень інфаркту міокарда</a>

Подібні патенти