Портативна система реактансної аудіометрії

Номер патенту: 19764

Опубліковано: 15.12.2006

Автор: Лисенко Олександр Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Портативна система реактансної аудіометрії, що містить корпус із об'єднаних головної та рукояткової частин, а також вмонтований в нього вушний розширювач із вушною втулкою, розміщені в розширювачі мініатюрні мікрофон та перший телефон, давач відносного тиску повітря, блок формування та перетворення, що складається із послідовно зв'язаних між собою генератора вимірювального тону, перших одноканального регульованого масштабного перетворювача, випрямляча та фільтра нижніх частот (ФНЧ), послідовно зв'язаних першого масштабного перетворювача, смугового фільтра, других випрямляча та ФНЧ, вихід якого підключено до другого входу першого одноканального регульованого масштабного перетворювача блока, а також третього ФНЧ, послідовно зв'язані аналого-цифровий перетворювач (АЦП), мікрокомп'ютер, відеоконтролер та малогабаритний рідкокристалічний дисплей, послідовно зв'язані перший цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП), мікродвигун та компресор, а також пристрій клавіатури, другий ЦАП та послідовно зв'язані генератор стимулюючого сигналу, другий одноканальний регульований масштабний перетворювач, електронний ключ, другий масштабний перетворювач та розміщений в розширювачі другий мініатюрний телефон, при цьому вихід мініатюрного мікрофона зв'язаний із входом першого масштабного перетворювача, вихід давача відносного тиску повітря зв'язаний через третій ФНЧ із другим входом АЦП, перший вхід якого підключений до виходу першого ФНЧ, вхід першого телефону зв'язаний із виходом першого одноканального регульованого масштабного перетворювача, пристрій клавіатури підключений до другого входу мікрокомп'ютера, другий вихід якого зв'язаний із входом першого ЦАП, вхід генератора стимулюючого сигналу підключений до третього виходу мікрокомп'ютера, четвертий вихід якого зв'язаний через другий ЦАП із другим входом другого одноканального регульованого масштабного перетворювача, а п'ятий вихід мікрокомп'ютера - із другим входом електронного ключа, яка відрізняється тим, що генератор вимірювального тону виконано у вигляді кодокерованого синтезатора частоти, зв'язаного по входу з шостим виходом мікрокомп'ютера, сьомий вихід якого підключено до другого входу смугового фільтра.

Текст

Портативна система реактансної аудіометрії, що містить корпус із об'єднаних головної та рукояткової частин, а також вмонтований в нього вушний розширювач із вушною втулкою, розміщені в розширювачі мініатюрні мікрофон та перший телефон, давач відносного тиску повітря, блок формування та перетворення, що складається із послідовно зв'язаних між собою генератора вимірювального тону, перших одноканального регульованого масштабного перетворювача, випрямляча та фільтра нижніх частот (ФНЧ), послідовно зв'язаних першого масштабного перетворювача, смугового фільтра, других випрямляча та ФНЧ, вихід якого підключено до другого входу першого одноканального регульованого масштабного перетворювача блока, а також третього ФНЧ, послідовно зв'язані аналого-цифровий перетворювач (АЦП), мікрокомп'ютер, відеоконтролер та малогабаритний рідкокристалічний дисплей, послідовно зв'язані перший цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП), мікродвигун та компресор, а U 2 (19) 1 3 19764 4 забезпечення герметичності між розширювачем та мування та перетворення, що складається із посзовнішнім слуховим проходом обстежуваного, ролідовно зв'язаних між собою генератора вимірюзміщений у розширювачі мініатюрний телефон для вального тону, перших одноканального регульоформування у вушну порожнину обстежуваного ваного масштабного перетворювача, випрямляча акустичного вимірювального сигналу, розміщений та ФНЧ, послідовно зв'язаних першого масштабноу розширювачі мініатюрний мікрофон для прийому го перетворювача, смугового фільтра, других виакустичного вимірювального сигналу, відбитого від прямляча та ФНЧ, вихід якого підключено до друбарабанної перетинки та стінок зовнішнього слугого входу першого одноканального регульованого хового проходу, давач відносного тиску повітря у масштабного перетворювача блоку, а також тревушній порожнині, блок формування та перетвотього ФНЧ, послідовно зв'язані АЦП, мікрокомп'юрення на основі виготовленої на замовлення інтегтер, відеоконтролер та малогабаритний рідкокрисральної схеми сигнального процесора, що складаталічний дисплей, послідовно зв'язані перший ється із послідовно зв'язаних між собою ЦАП, мікродвигун та компресор, а також пристрій генератора вимірювального тону частотою 226Гц, клавіатури, другий ЦАП та послідовно зв'язані геодноканального регульованого масштабного перенератор стимулюючого сигналу, другий одноканатворювача (ОРМП) у вигляді підсилювача із змінльний регульований масштабний перетворювач, ним коефіцієнтом перетворення, перших випрямелектронний ключ, другий масштабний перетволяча та фільтра низьких частот (ФНЧ), послідовно рювач та розміщений в розширювачі другий мініазв'язаних масштабного перетворювача (МП) на тюрний телефон, при цьому вихід мініатюрного основі підсилювача змінного струму, смугового мікрофона зв'язаний із входом першого масштабфільтра, других випрямляча та ФНЧ, вихід якого ного перетворювача, вихід давача відносного тиспідключено до другого входу ОРМП блоку, а також ку повітря зв'язаний через третій ФНЧ із другим третього ФНЧ, послідовно зв'язані аналоговходом АЦП, перший вхід якого підключений до цифровий перетворювач (АЦП), мікрокомп'ютер, виходу першого ФНЧ, вхід першого телефону зв'явідеоконтролер та малогабаритний рідкокристалізаний із виходом першого одноканального регучний дисплей для відображення результатів обльованого масштабного перетворювача, пристрій стеження у вигляді тимпанограм, послідовно зв'яклавіатури підключений до другого входу мікрокозані цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП), мп'ютера, другий вихід якого зв'язаний із входом мікродвигун та компресор (насос), а також припершого ЦАП, вхід генератора стимулюючого сигстрій клавіатури, при цьому вихід мініатюрного налу підключений до третього виходу мікрокомп'юмікрофона зв'язаний із входом МП, вихід давача тера, четвертий вихід якого зв'язаний через другий відносного тиску повітря зв'язаний через третій ЦАП із другим входом другого одноканального ФНЧ із другим входом АЦП, перший вхід якого регульованого масштабного перетворювача, а підключений до виходу першого ФНЧ, вхід мініап'ятий вихід мікрокомп'ютера - із другим входом тюрного телефону зв'язаний із виходом ОРМП, електронного ключа. пристрій клавіатури підключений до другого входу Недоліком прототипу є обмежені функціонамікрокомп'ютера, другий вихід якого зв'язаний із льні можливості, що обумовлено реалізацією ним входом ЦАП. процедури автоматичної тимпанометрії лише на [Патент США 4688582, А61В15/00, 1987; Ородній частоті зондуючого тону 226Гц. Це звужує натский П.П. Вступ до методології науки про вимідіагностичні можливості засобу, оскільки відсутрювання. - К.: ІСДО -1994. -160с.]. ність даних щодо акустичного іммітансу системи Недоліком даного приладу є обмежені функцісереднього вуха обстежуваного в розширеному до ональні можливості, що обумовлено реалізацією конвенціонального діапазону частот не дає змоги ним лише процедури автоматичної тимпанометрії отримати частотну характеристику коефіцієнта на одній частоті зондування 226Гц. Це значно звупередачі звуку через зазначену вище систему і, як жує його діагностичні можливості, оскільки відсутнаслідок, не дозволяє обслуговуючому персоналу ність результатів щодо порогів АРВМ обстежував повному обсязі проаналізувати стан середнього ного і даних його тональної порогової скринінгвуха пацієнта та встановити достовірний діагноз. аудіометрії, а також щодо акустичного іммітансу [Деклараційний патент України 52523, його системи середнього вуха в конвенціональноА61В5/12, 2002; Тугоухость /Н.А. Преображенский, му діапазоні частот (125-8000Гц) не дозволяє в Б.М. Сагалович и др. /Под ред. Н.А. Преображенсповному обсязі проаналізувати стан середнього кого. -М.: Медицина, 1978. -440с.]. вуха обстежуваного та встановити достовірний В основу корисної моделі поставлено задачу діагноз. удосконалити портативний ручний імпедансний [Тугоухость /Н.А.Преображенский, аудіометр шляхом реалізації генератора вимірюБ.М.Сагалович и др. /Под ред. вального тону засобу у вигляді кодокерованого Н.А.Преображенского. - М.: Медицина, 1978. синтезатора частоти, зв'язаного по входу з шостим 440с.]. виходом мікрокомп'ютера, сьомий вихід якого підНайбільш близьким за технічною суттю до коключено до другого входу смугового фільтра, що рисної моделі, що заявляється, є обраний за прозабезпечить формування у зовнішній слуховий тотип портативний ручний імпедансний аудіометр, прохід обстежуваного акустичного зондуючого що містить корпус із об'єднаних головної та рукоятону різної частоти та дозволить визначати акусткової частин, а також вмонтований в нього вуштичний іммітанс барабанної перетинки разом із ний розширювач із вушною втулкою, розміщені в ланцюгом слухових кісточок пацієнта методом розширювачі мініатюрні мікрофон та перший тебагато частотної тимпанометрії в конвенціальному лефон, давач відносного тиску повітря, блок фордіапазоні частот, розширивши тим самим функціо 5 19764 6 нальні та діагностичні можливості приладу. вигляді кодокерованого з боку мікрокомп'ютера Поставлена задача виконується тим, що в посинтезатора частоти. Це свідчить про наявність ртативному ручному імпедансному аудіометрі, нових істотних ознак, тобто про відповідність заяякий містить корпус із об'єднаних головної та рувленої корисної моделі критерію “новизна”. кояткової частин, а також вмонтований в нього Промислова придатність підтверджена виговушний розширювач із вушною втулкою, розміщені товленням зразків системи із застосуванням зав розширювачі мініатюрні мікрофон та перший значеної нижче електронної елементної бази та телефон, давач відносного тиску повітря, блок отриманими позитивними результатами їх випроформування та перетворення, що складається із бувань. послідовно зв'язаних між собою генератора виміСуть запропонованої корисної моделі пояснюрювального тону, перших одноканального регується кресленнями, де льованого масштабного перетворювача, випрямна Фіг.1 та Фіг.2 наведено приклад зовнішньоляча та ФНЧ, послідовно зв'язаних першого го вигляду конструкції корпуса портативної системасштабного перетворювача, смугового фільтра, ми, других випрямляча та ФНЧ, вихід якого підключена Фіг.3 - її структурна схема, а но до другого входу першого одноканального рена Фіг.4 - Фіг.6 - приклади відображення на екгульованого масштабного перетворювача блоку, а рані дисплею системи результатів обстеження також третього ФНЧ, послідовно зв'язані АЦП, міквідповідно в режимах автоматичної тимпанометрії, рокомп'ютер, відеоконтролер та малогабаритний реєстрації АРВМ та тональної порогової скринінгрідкокристалічний дисплей, послідовно зв'язані аудіометрії. перший ЦАП, мікродвигун та компресор, а також Портативна система реактансної аудіометрії пристрій клавіатури, другий ЦАП та послідовно складається із подовженого корпуса з рукоятковою зв'язані генератор стимулюючого сигналу, другий частиною 1 та головною частиною 2, із якої назовні одноканальний регульований масштабний перетвиступає вушний розширювач 3. Дальній кінець ворювач, електронний ключ, другий масштабний розширювача 3 пристосований для вводу в зовніперетворювач та розміщений в розширювачі друшній слуховий прохід обстежуваного, при цьому на гий мініатюрний телефон, при цьому вихід мініанього надівається змінна еластична вушна втулка тюрного мікрофона зв'язаний із входом першого 4 з метою забезпечення герметичності між розшимасштабного перетворювача, вихід давача віднорювачем 3 та слуховим проходом при проведенні сного тиску повітря зв'язаний через третій ФНЧ із дослідження слуху. Типорозмір вушної втулки 4 другим входом АЦП, перший вхід якого підключевизначається розміром зовнішнього слухового ний до виходу першого ФНЧ, вхід першого телепроходу пацієнта і по закінченні обстеження втулфону зв'язаний із виходом першого одноканальнока 4 знімається та замінюється на нову, стерильну го регульованого масштабного перетворювача, і чисту. Електронна частина корисної моделі склапристрій клавіатури підключений до другого входу дається із розміщених в розширювачі 3 мініатюрмікрокомп'ютера, другий вихід якого зв'язаний із них телефону 5 вимірювального тону, мікрофону 6 входом першого ЦАП, вхід генератора стимулююта телефону 31 стимулюючого сигналу, генераточого сигналу підключений до третього виходу мікра 8 вимірювального тону, виконаного у вигляді рокомп'ютера, четвертий вихід якого зв'язаний інтегрального кодокерованого синтезатора часточерез другий ЦАП із другим входом другого одноти, наприклад, типу AD9832 (або AD9835) фірми канального регульованого масштабного перетвоAnalog Devices для генерації синусоїдного сигналу рювача, а п'ятий вихід мікрокомп'ютера - із другим на вибраних обслуговуючим персоналом частотах входом електронного ключа, згідно з корисною із діапазону від 125 до 8000Гц, ОРМП 9, виконаномоделлю, що заявляється, реалізовано генератор го на основі інтегрального операційного підсилювимірювального тону у вигляді кодокерованого вача (ОП) із змінним коефіцієнтом перетворення, синтезатора частоти, зв'язаного по входу з шостим наприклад, типу SSM2018T вищевказаної фірми виходом мікрокомп'ютера, сьомий вихід якого підAnalog Devices, випрямляча 10, ФНЧ 11, МП 12, ключено до другого входу смугового фільтра. смугового фільтра 13, виконаного, наприклад, на Запропоноване рішення забезпечує вимірюоснові інтегральної схеми кодокерованого фільтра вання акустичного іммітансу барабанної перетинки типу LMF100 фірми NSC, центральна частота якоразом із ланцюгом слухових кісточок обстежуваного відповідає частоті вимірювального тону генераго методом автоматичної багаточастотної тимпатора 8, а також випрямляча 14, ФНЧ 15, 16, які нометрії в конвенціальному діапазоні частот, що разом утворюють блок 17 формування та перетдозволяє проаналізувати частотну характеристику ворення, що може бути також виконаний аналогічкоефіцієнта передачі звуку у внутрішнє вухо пацієно прототипу у вигляді спеціальної інтегральної нта, розширивши тим самим функціональні та діасхеми, яка виготовляється на замовлення. гностичні можливості засобу. [П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники: При проведенні автором патентних досліПер. с англ.- 5-е изд., перераб. - М.; Мир, 1998. джень в доступних джерелах інформації з даної 704с.; галузі техніки не виявлено технічних рішень, що AD9832. CMOS Complete DDS. Data Sheet. характеризуються сукупністю ознак заявленої коAnalog Devices, Inc.; рисної моделі. Порівняльний аналіз запропоноваAD9835. CMOS Complete DDS. Data Sheet. ного технічного рішення з прототипом дозволяє Analog Devices, Inc. www.analog.com; зробити висновок, що портативна система, яка LMF100. High Performance Dual Switched заявляється, відрізняється від відомого рішення Capacitor Filter. Data Sheet. NSC; реалізацією генератора вимірювального тону у www.national.com]. 7 19764 8 Іншими складовими структурної схеми систе- методу тональної порогової скринінгми є давач 7 відносного тиску повітря, наприклад, аудіометрії для визначення порогів чутності обтензометричного типу на основі інтегральних серій стежуваного на вибраних частотах чистих тонів. МРХ фірми Motorola або 24РС фірми Honeywell, Розглянемо детально роботу корисної моделі АЦП 18, мікрокомп'ютер 19, виконаний на основі при реалізації нею вищезгаданих процедур. мікропотужного інтегрального однокристального Відомо, що акустичний імпеданс ZВ системи мікроконтролера, наприклад, серії MSP430 фірми середнього вуха визначається як відношення звуTexas Instruments, ЦАП 20, мікродвигун 21 постійкового тиску Р, що діє на систему, до об'ємної ного струму реверсивного типу, наприклад, моделі швидкості V, з якою буде коливатися ця система у ДП-03 вітчизняного виробництва, що забезпечує відповідь на дію Р, тобто: через редуктор поступальний рух поршня компреP ZB (1) сора 22 діафрагмового типу для створення у вушV ній порожнині обстежуваного надлишкового або [Лисовский В.А., Елисеев В.А. Слуховые прирозрідженого відносного тиску повітря при реаліборы и аппараты. -М.: Радио и связь, 1991.- 192с.]. зації системою процедури автоматичної тимпаноВ режимі автоматичної тимпанометрії, який метрії. Відеоконтролер 23, що реалізований на встановлюється шляхом послідовного натиску на основі інтегральної схеми, наприклад, типу SED одну із клавіш пристрою 25 клавіатури, кодокеро1335 фірми Seiko, забезпечує виведення отримаваний генератор 8 формує синусоїдний вимірюваних з боку мікрокомп'ютера 19 результатів обстельний тон фіксованої амплітуди вибраної обслугоження на екран малогабаритного рідкокристалічвуючим персоналом (шляхом послідовного ного дисплея 24, розміщеного в головній частині 2 натиску на іншу клавішу блоку 25) частоти із діапакорпуса портативної системи разом із пристроєм зону 125-8000Гц, який поступає через ОРМП 9 на 25 клавіатури, що призначений для керування ророзміщений в розширювачі 3 вихідний вимірюваботою корисної моделі. льний перетворювач електричного сигналу в акусГенератор 27 стимулюючого тону виконано, тичний - мініатюрний телефон 5, що генерує у донаприклад, також на основі інтегрального кодокесліджуване вухо вимірювальний тон із об'ємною рованого синтезатора частоти типу AD9832 фірми швидкістю V. Analog Devices і забезпечує генерацію тональних Інтенсивність звукових коливань всередині зостимулів на вибраних частотах аудіометричного внішнього слухового проходу обстежуваного, герряду, наприклад, 500, 1000, 2000, 3000 та 4000Гц. метизованого вушною втулкою 4, залежить насамВузли ОРМП 28, МП 30 та ЦАП 32 аналогічні заперед від жорсткості ланцюга слухових кісточок і стосованим в системі відповідно елементам струкздатності барабанної перетинки поглинати або тури ОРМП 9, МП 12 та ЦАП 20. Електронний ключ відбивати акустичну енергію вимірювального тону. 29 системи може бути виконано, наприклад, на Коли фронт його падаючої хвилі досягає барабаноснові резисторної оптопари (світлодіод + резисної перетинки, частина акустичної енергії витрачатор), на вхід світлодіода якої поступає імпульсний ється на вібрацію перетинки, частина поглинаєтьсигнал з виходу мікрокомп'ютера 19, що призвося поверхнею мембрани і передається кісточкам дить на час тривалості імпульсу цього сигналу до середнього вуха, а частина, що залишилася, порізкого зменшення опору резистора оптопари та, вертається назад у слуховий прохід. В залежності як наслідок, різкого збільшення коефіцієнта перетвід інтенсивності поверненого від барабанної певорення підсилювача змінного струму МП 30 на ретинки сигналу на вході розширювача 3 змінюОП і формування тонального стимулу. Інерційність ється звуковий тиск Р вимірювального тону, який оптопари дозволяє сформувати передній та задній через мікрофон 6 портативної системи поступає фронти стимулюючого сигналу. на підсилювач МП 12, а потім на кодокерований з Живлення системи здійснюється за допомобоку мікрокомп'ютера 19 смуговий фільтр 13. Наягою акумуляторної батареї 26, яка є змінною та вність в тракті вимірювального перетворення звуможе періодично перезаряджатися. кового тиску Р кодокерованого смугового фільтра Принцип роботи запропонованого рішення по13 обумовлена необхідністю приглушення сигналів лягає у реалізації: різноманітних перешкод і завад (обумовлених ди- методу автоматичної багаточастотної тимпаханням, пульсом, рухом голови обстежуваного нометрії, який забезпечує вимірювання на різних тощо) та виділення із вказаної суміші вимірювальчастотах акустичного іммітансу (його реактансної ного тону встановленої частоти. Центральна часскладової) системи середнього вуха обстежуванотота фільтра 13 встановлюється шляхом керуванго або похідної цієї величини (наприклад, еквіваня його роботою за допомогою широтнолентного об'єму) та його приростів, обумовлених імпульсного модульованого сигналу з боку таймепримусовою зміною відносного тиску повітря в ра мікрокомп'ютера 19 одночасно з вибором обгерметично замкненому зовнішньому слуховому слуговуючим персоналом частоти генератора 8. проході пацієнта; Після вузькосмугової фільтрації вимірюваль- методу реєстрації АРВМ, який забезпечує ний сигнал випрямляється вузлом 14, фільтруєтьвимірювання на частоті 226Гц акустичного іммітася ФНЧ 15 та поступає у вигляді напруги постійнонсу (його реактансної складової) системи середго струму на вхід керуванняпідсиленням ОРМП 9. нього вуха обстежуваного або похідної цієї велиТим самим створюється петля зворотного зв'язку чини (наприклад, еквівалентного об'єму) та його для автоматичного керування амплітудою напруги приростів, що виникають при надходженні акустивимірювального тону на виході ОРМП 9 і, як наслічних стимулів різної інтенсивності та частоти на док, об'ємною швидкістю V його коливань у зовніобстежуване вухо; шньому слуховому проході пацієнта. Це має за 9 19764 10 мету підтримати незмінною інтенсивність створюго вуха, які реєструються мікрокомп'ютером 19. ваного там же звукового тиску Р акустичного виміПри цьому створений компресором 22 відносний рювального сигналу, наприклад, на рівні в тиск Рвідн.м повітря у зовнішньому слуховому проР0=85дБ. Тоді згідно виразу (1) зміни акустичного ході спочатку перетворюється давачем 7 тиску із імпедансу ZВ зовнішнього слухового проходу при чутливістю SP у напругу постійного струму, яка постійному Р0 будуть обернено пропорційні змінам після фільтрації ФНЧ 16 поступає потім на другий об'ємної швидкості V коливань вимірювального вхід АЦП 18 для вимірювання. Рівняння вимірюватону, а з врахуванням лінійності чутливості S тельного перетворення в каналі вимірювання віднолефону 5 - відповідно змінам амплітуди вихідної сного тиску повітря: напруги UT перетворювача ОРМП 9. При налагоPвідн. Sp KФНЧ Up, дженні системи, а також при виконанні з нею повіде Up - напруга постійного струму на другому рочних робіт (при необхідності) за допомогою повході АЦП 18. тенціометра вузла ФНЧ 15 встановлюється така Оскільки діагностичну цінність мають сапостійна напруга керування підсиленням ОРМП 9, ме прирости акустичного імпедансу при деформаяка формує на його виході змінну напругу UT0 виції барабанної перетинки описаним методом, вони мірювального тону і, як наслідок, таку об'ємну визначаються мікрокомп'ютером 19 згідно наступшвидкість V0 коливань, що створює рівень звуконого виразу: вого тиску Р0=(85±3)дБ в калібрувальній камері з 3 Vекв. Vекв. Vекв.0, фіксованим об'ємом 2см . Така акустична калібрувальна камера застосовується в якості імітатора де Vекв. - поточний еквівалентний об'єм систевушної порожнини людини з відомим акустичним ми середнього вуха в діапазоні зміни відносного імпедансом ZK, що визначається згідно наведеного тиску, наприклад, від +200даПа до мінус 300даПа; нижче виразу: Vекв.0 - еквівалентний об'єм системи середнього вуха при відносному тиску +200даПа, що є об'єc2 (2) ZK , мом зовнішнього слухового проходу. 2 f VK Отримана тимпанограма Vекв. f (Pвідн. ) виде - густина повітря при даних тиску і темводиться (Фіг.4) мікрокомп'ютером 19 на рідкокрипературі; с - швидкість звуку в повітрі; f - частота сталічний дисплей 24 через відеоконтролер 23, що вимірювального тону; VK - об'єм калібрувальної забезпечує також регенерацію зображення на еккамери. рані дисплею 24. [Лисовский В.А., Елисеев В.А. Слуховые приВ режимі реєстрації АРВМ, який встановлюборы и аппараты. -М.: Радио и связь, 1991.- 192с.]. ється аналогічно розглянутому вище методу автоПрирівнюючи вирази (1) та (2) знаходять похіматичної тимпанометрії шляхом натиску на клавідну величину акустичного іммітансу системи серешу вибору режиму пристрою 25 клавіатури, робота днього вуха, що зветься еквівалентним об'ємом каналу вимірювання еквівалентного об'єму портаVекв, яка на практиці вимірюється більшістю сучастивної системи аналогічна описаному вище в рених засобів аудіометрії, в тому числі системами жимі тимпанометрії. При цьому частота вимірювареактансної аудіометрії: льного тону є фіксованою - 226Гц, тракти формування та вимірювання відносного тиску пос2 V c 2 S UT (3) Vекв. , вітря корисної моделі відключаються, а деформа2 f P0 2 f P0 ції барабанної перетинки досягають шляхом акусде S - чутливість телефону 5 на частоті вимітичної іпсілатеральної стимуляції вуха рювального тону; UT - вихідна напруга ОРМП 9; обстежуваного тональними сигналами фіксованої P0=85дБ. інтенсивності на вибраних частотах із аудіометриПри Vекв.=2см3 UT=UT0. чного ряду, зокрема, 500, 1000, 2000 та 4000Гц. За допомогою випрямляча 10 та ФНЧ 11 змінАкустичні стимули викликають скорочення внутріна напруга UT вимірювального тону перетворюєтьшньовушних м'язів, які утримують барабанну песя в напругу UV постійного струму: ретинку, що призводить до її деформації і, як наUV KB KФНЧ UT , слідок, до зміни акустичного іммітансу системи середнього вуха. Інтенсивність стимулів встановяка поступає на перший вхід АЦП 18 для авлюють фіксованою на рівні, що перевищує поріг томатичного вимірювання та у вигляді кодового АРВМ людини, наприклад, 90 або 95дБ. сигналу для подальших обчислень згідно виразу Принцип роботи каналу акустичної стимуляції (3) в мікрокомп'ютер 19. зводиться до наступного. Генератор 27 стимулу по При реалізації методу автоматичної тимпанокодовим сигналам керування частотою з боку мікметрії описана вище процедура вимірювання еквірокомп'ютера 19 формує синусоїдний сигнал фіквалентного об'єму системи середнього вуха сусованої амплітуди, який поступає на вхід регуляпроводжується одночасно плавною зміною тора інтенсивності ОРМП 28. Коефіцієнт його відносного тиску повітря в ній у завчасно визначеперетворення керується вихідною напругою посному діапазоні, наприклад, від + 200даПа до мінус тійного струму ЦАП 32, яка в свою чергу визнача300даПа за допомогою компресора 22, який приється кодом з виходу мікрокомп'ютера 19. Одерводиться в дію мікродвигуном 21 по кодовим сигжаний на виході ОРМП 28 тональний сигнал налам керування мікрокомп'ютера 19 через ЦАП заданої частоти поступає на електронний ключ 29, 20. Тим самим штучно забезпечується деформація що керується з боку мікрокомп'ютера 19 імпульсбарабанної перетинки обстежуваного, що виклиним сигналом, тривалість якого визначає тривакає зміни акустичного іммітансу системи середньо 11 19764 12 лість тонального стимулу на виході ключа 29, нанаприклад, помахом руки), то після паузи в 1,5с приклад, 1с. Після підсилення вузлом МП 30 тонамікрокомп'ютер 19 через ЦАП 32 формує наступльний стимул перетворюється із електричного ний сигнал керування перетворенням ОРМП 28, сигналу в акустичний за допомогою мініатюрного який збільшує інтенсивність сигналу на 5дБ. Таким телефону 31, розміщеного в розширювачі 3. Сфочином, на виході каналу інтенсивність стимулу рмований таким чином акустичний стимул постускладає вже 15дБ і т.д. до 50дБ або до того рівня, пає у вушну порожнину обстежуваного. По закінколи обстежуваний почує стимул (про що він поченні стимулу під час паузи тривалістю, дає сигнал, наприклад, помахом руки). У цьому наприклад, також 1с мікрокомп'ютер 19 встановвипадку особа, що проводить дослідження стану лює новий код керування частотою сигналу генеслуху, натискує іншу клавішу пристрою 25 клавіаратора 27, тим самим змінюючи його частоту на тури про фіксацію даного рівня інтенсивності стинаступну із зазначених вище. Після цього описана мулу на обстежуваній частоті (у даному випадку процедура формування стимулу повторюється. це 1000Гц) в якості порога чутності обстежуваного. Результати вимірювання акустичного іммітанПри цьому мікрокомп'ютер 19 виводить отримане су відображаються відеоконтролером 23 на екрані значення порогу через відеоконтролер 23 на екран дисплею 24 (Фіг.5) аналогічно режиму автоматичдисплею 24 для його відображення та встановлює ної тимпанометрії у вигляді залежності приростів новий код керування частотою генератора 27 для формування тонового сигналу частотою 2000Гц. еквівалентного об'єму Vекв. , які отримують при Після цього описана вище процедура повторюєтьакустичній стимуляції, від частоти стимулів, тобто ся до визначення порогів чутності обстежуваного Vекв. f (fстим ) . на кожній із аудіометричних частот. В результаті Режим тональної порогової скринінгна екран дисплею 24 винаходу виводиться аудіогаудіометрії відрізняється від розглянутих вище рама, тобто залежність порогів чутності (в дБ) від тим, що в ньому задіяним є лише канал акустичної частоти тонального стимулу fстим. (Фіг.6). стимуляції. При цьому формування стимулюючих Після проведення дослідження, наприклад, літональних сигналів проводиться послідовно на вого вуха аналогічним чином проводиться обстечастотах аудіометричного ряду, тобто 1000Гц, ження правого, для чого необхідно спочатку підібпотім 2000, 3000, 4000 та 500Гц. Інтенсивність рати типорозмір вушної втулки 4 відповідно до стимулів може змінюватися, наприклад, від 10дБ його розміру. до 50дБ із ступенем в 5дБ, їх тривалість може Таким чином, проведені удосконалення корисскладати, наприклад, 2с, а тривалість паузи - 1,5с. ної моделі розширюють її функціональні та діагноПри встановленні цього режиму обстеження шлястичні можливості за рахунок реалізації процедури хом натиску клавіші вибору режиму пристрою 25 автоматичної багаточастотної тимпанометрії на клавіатури мікрокомп'ютер 19 передає на вхід герізних частотах вимірювального тону, що дозволяє нератора 27 кодовий сигнал вибору частоти стидодатково отримати окрім тимпанограм частотну мулу (1000Гц), після чого канал акустичної стимухарактеристику коефіцієнта передачі звуку через ляції формує на виході тональний стимул даної барабанну перетинку та ланцюг слухових кісточок частоти тривалістю 2с та інтенсивністю в 10дБ. у внутрішнє вухо обстежуваного. Якщо обстежуваний сформований акустичний стимул не чує (про що він не подає про це сигнал, 13 Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 19764 Підписне 14 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Portable system for reactance audiometry

Автори англійською

Lysenko Oleksandr Mykolaiovych

Назва патенту російською

Портативная система реактансной аудиометрии

Автори російською

Лысенко Александр Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/12

Мітки: реактансної, система, аудіометрії, портативна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-19764-portativna-sistema-reaktansno-audiometri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Портативна система реактансної аудіометрії</a>

Подібні патенти