Спосіб визначення активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах

Номер патенту: 14624

Опубліковано: 15.05.2006

Автор: Стежка Василь Ананійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб визначення активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах, що включає підготовку досліджуваних проб біологічних субстратів та буферного розчину, змішування субстратів з буферним розчином, реєстрацію рівня фонового значення хемілюмінометра та хемілюмінесценції суміші з подальшим аналізом структури хемілюмінограми, який відрізняється тим, що як біологічні субстрати використовують мікрокількості змішаної цільної артеріально-венозної крові людей та експериментальних тварин та гомогенати тканин внутрішніх органів експериментальних тварин, які перемішують з калійно-фосфатним буферним розчином, причому біологічні субстрати центрифугують та термостатують, проводять реєстрацію спонтанної та Fe2+-індукованої хемілюмінесценції, а ініціацію надслабкого світіння у біологічних субстратах здійснюють за допомогою стандартної дози розчину сульфату заліза у бідистильованій воді, а для оцінки функціонального стану системи вільнорадикального перекисного окислення ліпідів визначають амплітуду швидкого спалаху надслабкого світіння, максимальну амплітуду повільного спалаху надслабкого світіння та його амплітуду на 6 хв. реєстрації хемілюмінесценції, величину кута нахилу зростання повільного спалаху ініційованої хемілюмінесценції, латентний період реакції ініціації хемілюмінесценції, час виходу кривої ініційованої хемілюмінесценції на плато, світлосуму ініційованої хемілюмінесценції за шість хвилин реєстрації, показник резистентності ліпідів біологічного субстрату до переокислення, а також підвищену та знижену активність системи вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах.

2. Спосіб визначення активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах за п. 1, який відрізняється тим, що мікрокількості змішаної артеріально-венозної крові перемішують з калійно-фосфатним буферним розчином з рН 7,4 у співвідношенні відповідно 1:46, а гомогенати тканин внутрішніх органів експериментальних тварин використовують у концентрації 2,2-5,6 мг/мл.

3. Спосіб визначення активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що як гомогенати тканин внутрішніх органів тварин використовують тканини печінки, серця, мозку, легенів у кількості відповідно 100-200 мг.

4. Спосіб визначення активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що мікрокількості змішаної артеріально-венозної крові використовують у об'ємі 0,1 - 0,2 мл.

5. Спосіб визначення активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що суміш артеріально-венозної крові з калійно-фосфатним буферним розчином центрифугують протягом 15 хвилин при 3000 обертах/хвилину, а гомогенати тканин внутрішніх органів експериментальних тварин фільтрують через прозору гігроскопічну тканину.

6. Спосіб визначення активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що використовують калійно-фосфатний буферний розчин складу KС1 та КН2РO4×РН3О із молярним співвідношенням відповідно 5:1.

7. Спосіб визначення активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах за п. 1, який відрізняється тим, що біологічні субстрати термостатують при температурі +37,0±0,1°С протягом 10 хв.

8. Спосіб визначення активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах за п. 1, який відрізняється тим, що гомогенати тканин внутрішніх органів експериментальних тварин та зразки артеріально-венозної крові зберігають до дослідження на льодовій бані.

9. Спосіб визначення активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах за п. 1, який відрізняється тим, що спонтанне надслабке світіння біологічного субстрату визначають протягом 1 хв.

10. Спосіб визначення активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах за п. 1, який відрізняється тим, що Fe2+-індуковану хемілюмінесценцію визначають протягом шести хвилин.

Текст

1. Спосіб визначення активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах, що включає підготовку досліджуваних проб біологічних субстратів та буферного розчину, змішування субстратів з буферним розчином, реєстрацію рівня фонового значення хемілюмінометра та хемілюмінесценції суміші з подальшим аналізом структури хемілюмінограми, який відрізняється тим, що як біологічні субстрати використовують мікрокількості змішаної цільної артеріально-венозної крові людей та експериментальних тварин та гомогенати тканин внутрішніх органів експериментальних тварин, які перемішують з калійно-фосфатним буферним розчином, причому біологічні субстрати центрифугують та термостатують, проводять реєстрацію спонтанної та Fe2+-індукованої хемілюмінесценції, а ініціацію надслабкого світіння у біологічних субстратах здійснюють за допомогою стандартної дози розчину сульфату заліза у бідистильованій воді, а для оцінки функціонального стану системи вільнорадикального перекисного окислення ліпідів визначають амплітуду швидкого спалаху надслабкого світіння, максимальну амплітуду повільного спалаху надслабкого світіння та його амплітуду на 6 хв. реєстрації хемілюмінесценції, величину кута нахилу зростання повільного спалаху ініційованої хемілюмінесценції, латентний період реакції ініціації хемілюмінесценції, час виходу кривої ініційованої хемілюмінесценції на плато, світлосуму ініційованої хемілюмінесценції за шість хвилин реєстрації, показник резистентності ліпідів біологічного субстрату до переокислення, а також підвищену та знижену активність системи вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах. 2. Спосіб визначення активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах за п. 1, який відрізняється тим, що 2 (19) 1 3 14624 4 субстратах за п. 1, який відрізняється тим, що спонтанне надслабке світіння біологічного субстрату визначають протягом 1 хв. Fe2+-індуковану хемілюмінесценцію визначають 10. Спосіб визначення активності вільнорадикальпротягом шести хвилин. ного перекисного окислення ліпідів у біологічних Корисна модель відноситься до галузі медицини і біології, а саме - до функціональної діагностики і може бути використана для визначення функціонального стану системи неферментативного вільнорадикального перекисного окислення ліпідів (ВРПОЛ) у біологічних субстратах людей при різних захворюваннях (соматичних, онкологічних, ендокринних, інфекційних) та при моделюванні патологічних станів у експериментальних тварин, у тому числі при дослідженні впливу на організм людини або експериментальних тварин різних за природою факторів виробничого та навколишнього середовища. Відомий спосіб визначення активності процесу перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у різних біологічних субстратах [1]. Однак, суттєвим його недоліком є використання, замість системного підходу у визначенні активності неферментативних вільнорадикальних процесів в організмі, штучно відокремлених показників, які характеризують тільки окремі ланки складного багатоланцюгового і багатоетапного процесу, яким є ВРПОЛ. Відомий спосіб визначення активності процесу ПОЛ у сироватці крові з використанням реєстрації її спонтанної хемілюмінесценції (СХЛ) та кінетики надслабкого світіння після його ініціації додаванням до біологічного субстрату катіонів Fe2, Сu2+, Н2О2 ініційованої хемілюмінесценції (ІХЛ) [2]. Недоліком наведеного способу є те, що для його реалізації потрібні значні кількості сироватки крові (не менше 1мл), певні вимоги до її якості (відсутність спонтанного гемолізу) та при цьому використовують обмежену кількість показників (швидкий спалах ІХЛ, кут нахилу кривої хемілюмінесценції), які не повністю характеризують функціональний стан системи ВРПОЛ. Відомий також спосіб, за яким визначають вміст у біологічному субстраті гідроперекисів ліпідів (первинні продукти процесу ПОЛ), дієнових та трієнових коньюгатів (проміжні продукти процесу ПОЛ), низькомолекулярних кінцевих продуктів ПОЛ - шиффових основ та сполук, які реагують з тіобарбітуровою кислотою (ТБКАС) [3]. Зазначений спосіб трудоміський, його виконання потребує значного часу та значної кількості біологічного субстрату, дорогих спеціальних реактивів і лабораторного обладнання та спеціалізованого приміщення. Найбільш близьким способом, який застосовують за тим же призначенням, що і заявлений, є спосіб визначення перекисного окислення ліпідів крові, який включає підготовку досліджуваних проб крові пацієнтів та реактивів: розчин сульфату заліза, перекис водню, фосфатного буфера цього розчину рН 7.5, змішування проб крові з реактивами, реєстрацію шумового сигналу хемілюмінометра, а також хемілюмінесценції одержаної суміші з ви значенням величини світлосуми [4]. В якості досліджуваної фракції крові використовують цитратну безтромбоцитарну плазму крові пацієнта, а підготовку розчину сульфату заліза здійснюють у кип'ячій воді. Центрифугують розчин в герметично закритому посуді з наступним перенесенням супернатанту до іншого посуду і поміщення його під шар хімічно інертного масла. Для оцінки інтенсивності процесу перекисного окислення ліпідів у крові визначають величину амплітуди піка її хемілюмінесценції. Крім того здійснюють наступну послідовність введення компонентів суміші: спочатку в буферний розчин вводять досліджувану плазму, а потім розчин сульфату заліза, після включення реєстрації сигналу світіння вводять розчин перекису водню в умовах темряви. До причин, що перешкоджають досягненню очікуваного технічного результату при використанні відомого способу, є використання складних технологічних підготовчих процедур та відсутність системного підходу до визначення активності процесу ПОЛ (використання одного показника - пік). Поставлена задача вирішується тим, що у якості біологічних субстратів використовують мікрокількості змішаної цільної артеріальне - венозної крові людей та експериментальних тварин та гомогенати тканин внутрішніх органів експериментальних тварин, які змішують з калійно - фосфатним буферним розчином, причому, біологічні субстрати центрифугують та термостатують, проводять реєстрацію спонтанної та Fe2+ - індукованої хемілюмінесценції, а ініціацію надслабкого світіння у біологічних субстратах здійснюють за допомогою стандартної дози розчину сульфату заліза у бідистильованій воді, а для оцінки функціонального стану системи вільнорадикального перекисного окислення ліпідів визначають: амплітуду швидкого спалаху надслабкого світіння, максимальну амплітуду повільного спалаху надслабкого світіння та його амплітуду на шостій хвилині реєстрації хемілюмінесценції, величину кута нахилу зростання повільного спалаху ініційованої хемілюмінесценції, латентний період реакції ініціації хемілюмінесценції, час виходу кривої ініційованої хемілюмінесценції на плато, світлосуму ініційованої хемілюмінесценції за шість хвилин реєстрації, показник резистентності ліпідів біологічного субстрату до переокислення, а також підвищену та знижену активність системи вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах, а мікрокількості змішаної артеріальне - венозної крові перемішують з калійно - фосфатним буферним розчином з рН 7,4 у співвідношенні, відповідно 1:46, а гомогенати тканин внутрішніх органів експериментальних тварин використовують у концентрації 2,2-5,6мг/мл., в якості гомогенатів тканин внутрішніх органів тварин використовують тканини 5 14624 6 - печінки, серця, мозку, легенів у кількості, відповізаннями хемілюмінометра визначають рівень СХЛ дно 100-200мг. мікрокількості змішаної артеріальбіологічного субстрату на протязі однієї хвилини не - венозної крові використовують у об'ємі 0,1(імп/хв). Після додавання до біологічного субстра0,2мл., суміш артеріально-венозної крові з калійноту стандартної дози FеSO4 7Н2О (1,0мл, 1,7мг/мл) фосфатним буферним розчином центрифугують на хемілюмінограмі визначають наступні показники на протязі 15 хвилин при 3000 обертах/хвилину, а ІХЛ: - амплітуду швидкого спалаху світіння (h, гомогенати тканин внутрішніх органів експерименімп/с), яка відображує вміст у ньому гідроперекисів тальних тварин фільтрують через прозору гігросліпідів; - максимальну амплітуду повільного спалакопічну тканину, а калійно - фосфатний буферний ху надслабкого світіння (H, імп/с) та його амплітуду розчин використовують у складі КСl та на шостій хвилині реєстрації ІХЛ (І6, імп/с), які хаКH2РO4 7Н2O із молярним співвідношенням, відпорактеризують інтенсивність перебігу процесу відно 5:1, при цьому гомогенати тканин внутрішніх ВРПОЛ; - величину нахилу зростання повільорганів експериментальних тварин та зразки зміного спалаху ІХЛ, який відображує швидкість окисшаної артеріально-венозної крові зберігають на лення ліпідів; - латентний період реакції ініціації льодовій бані, перед дослідженням біологічні субХЛ – час від моменту внесення до біологічного страти термостатують при температурі субстрату стандартної дози сірчанокислого заліза +37,0 0,1 С на протязі 10 хвилин, спонтанне наддо початку розвитку повільного спалаху ІХЛ (t1, с) слабке світіння біологічного субстрату реєструють та час виходу кривої ІХЛ на плато (t2, с), які харакна протязі однієї хвилини, a Fe2+-індуковану хемітеризують співвідношення у біологічному субстраті люмінесценцію визначають на протязі шести хвипрооксидантів та антиоксидантів; - за показаннями лин. хемілюмінометра - світлосуму ІХЛ за 6 хвилин реСпосіб, що заявляється забезпечує удосконаєстрації без величини фонового значення хемілюлення існуючих способів визначення активності мінометра за 6 хвилин реєстрації ІХЛ (S1, імп/6 системи ВРПОЛ у біологічних субстратах. При хвилин), яка відображує вміст перекисних продукйого реалізації використовують метод реєстрації тів вільнорадикальних реакцій у біосубстраті, що спонтанного та ініційованого іонами двовалентнонакопичилися у ньому за 6 хвилин внаслідок ініціго заліза (Fe2+) надслабкого світіння (Fе2+ювання ВРПОЛ іонами Fe2+; - розрахунковий покаіндукованої хемілюмінесценції) мікрокількості плазник резистентності ліпідів біологічного субстрату зми крові (0,1-0,2мл) людини і експериментальних до переокислення (S2, імп/6 хвилин), який являє тварин та гомогенатів тканин внутрішніх органів собою різницю між S1 та величиною рівня СХЛ за 6 тварин - печінки, серця, мозку, легенів (100-200мг). хвилин реєстрації ІХЛ. Спосіб дозволяє кількісно та якісно охарактеризуЗ Таб. 1 видно, що активація системи ВРПОЛ вати функціональний стан системи ВРПОЛ у різу плазмі крові як у групі обстежених людей, так і у них біологічних субстратах організму, наявність і групі щурів супроводжується підвищенням рівня особливості екзогенного впливу різної природи на СХЛ, а в умовах ініціації цієї системи іонами Fe2+ стан вільнорадикального окислювального гомеоснаростанням інтенсивності перебігу процесу ПОЛ тазу, у тому числі пошкоджуючого, за показниками, (збільшення амплітуд Н та І 6хв, швидкості окисщо характеризують активність ВРПОЛ та ПОЛ і лення ліпідів (збільшення величини ), накописпіввідношення прооксидантів і антиоксидантів у ченням в ній перекисних продуктів вільнорадикаодній пробі мікрокількості біологічного субстрату. льних реакцій (збільшення S1), зниженням Для реалізації способу використовують хемірезистентності ліпідів до переокислення (збільлюмінометр типу ХЛМ1Ц-01 при цьому проводять шення S2) у порівнянні з відповідними контрольвідбір проби цільної крові (0,2мл) у пробірку на ними групами. калійно-фосфатний буферний розчин (9,0мл) з рН У той же час, у людей та експериментальних 7,4 для попередження її згортання (розведення у тварин за деяких умов у плазмі крові спостерігаспіввідношенні 1:46). Пробірки центрифугують 15 ється зниження рівня СХЛ, а при додаванні до хвилин при 3000 обертах/хвилину для відділення цього біологічного субстрату іонів Fe2+ - зниження форменних елементів крові від плазми. Склад бувмісту у ньому первинних продуктів ВРПОЛ - гідферного розчину: 100мМ КСl, 20мМ KH2PO4 7H2O. роперекисів ліпідів (зменшення амплітуди h), інтеВеличину рН буферного розчину доводять 0,1 N нсивності перебігу процесу ПОЛ (зменшення ампрозчином КОН або НСl. Підготовлені таким чином літуд Н та І 6хв, швидкості окислення ліпідів зразки крові зберігають на льодовій бані. (зменшення величини ), вмісту перекисних проЗразки тканин (100-200мг) забирають у пласдуктів вільнорадикальних реакцій (зменшення S1) тиковий або склянний посуд та поміщають на льота підвищення резистентності його ліпідів до передову баню. Проводять гомогенізацію наважок ткаокислення (зменшення S2) у порівнянні з відповіднин у склянному гомогенізаторі, переносять ними контролями. Цей функціональний стан сисгомогенати у той же калійно-фосфатний буферний теми ВРПОЛ оцінюється, як пригнічення, яке розчин (2,2-5,6мг/мл гомогенізованої тканини) та пов'язане з порушенням ліпідного складу плазми зберігають до дослідження на льодовій бані. крові внаслідок переокислення і дефіциту фракцій У плазмі крові та гомогенатах тканин проволіпідів, які здатні до більш легкого окислення. дять реєстрацію СХЛ та ІХЛ. Дослідження (хеміУ гомогенатах тканин органів щурів (печінка, люмінограм) включає запис на самописці фоновомозок, міокард, легені) за наявності певних екзого значення хемілюмінометра за одну хвилину, генних впливів також спостерігалися два різних спонтанного надслабкого світіння біологічного функціональних стани системи ВРПОЛ - активація, субстрату, що досліджується, за одну хвилину та як ознака активно протікаючої ліпопероксидації, та Fe2+-індукованої ХЛ на протязі 6 хвилин. За покапригнічення (Таб. 1). У останньому випадку функ 7 14624 8 ціональний стан системи ВРПОЛ оцінюється, як 6 хвилин реєстрації без 6-кратної величини фонопригнічення, яке пов'язане зі структурнового значення хемілюмінометра (S1, імп/6 хв); функціональним ушкодженням мембран клітин у розрахунковий показник резистентності ліпідів відповідних біологічних субстратах, за рахунок біологічного субстрату до переокислення (S2, імп/6 переокислення ненасичених жирних кислот у фохв), який являє собою різницю між S1 та 6-кратною сфоліпідах ліпідного бішару мембран, які більш величиною рівня СХЛ. Амплітудні показники хемілегко окислюються. За це свідчило також і накопилюмінограми отримували перемножуючи їхню вечення індикаторних ферментів (цитоплазматичних, личину у мм на ціну 1мм, яка рівнялася 4,0імп/с мітохондріальних) у сироватці крові щурів. при чутливості шкали самописця 1 103 імпульсів. Результати наведених досліджень функціонаЧасові показники хемілюмінограми отримували льного стану системи ВРПОЛ співставлені з велиперемножуючи їхню величину у мм на ціну 1мм, чинами накопичення у біологічних субстратах нияка рівнялася 5,0с при швидкості руху паперової зькомолекулярних сполук, що реагують з ТБКАС, стрічки у самописці 720мм/год. Результати досліта активністю антиоксидантних ферментів - супедження функціонального стану системи ВРПОЛ у роксиддисмутази і каталази в еритроцитах, церуобстежених представлені у Таб. 2. лоплазміну у сироватці крові, а також індикаторних З даних зазначеної таблиці видно, що до кінця ферментів (цитоплазматичних, мітохондріальних) першого робочого дня тижня (1-2) у обстежених у сироватці крові, які визначалися традиційними виявляється чітка активація системи ВРПОЛ у загальноприйнятими біохімічними методами. плазмі крові, яка проявлялася при індукції ІХЛ іоЕфективність застосування способу може бути нами Fe2+ накопиченням у ній гідроперекисів ліпіпродемонстрована наступними прикладами. дів, прискоренням перебігу процесу ПОЛ і швидкоВ динаміці робочого тижня обстежено 16 жісті окислення ліпідів, накопиченням перекисних нок-касирів комерційного банку. Мікрокількості продуктів вільнорадикальних реакцій та знижензмішаної артеріально-венозної крові (0,2мл) для ням резистентності ліпідів до переокислення. У дослідження у стерильних умовах забиралася з п'ятницю до початку робочої зміни (3) виявлено пальця кисті чотири рази (1-4): відповідно у поневірогідне збільшення (у 2,4 разів) рівня СХЛ плазділок (1) та п'ятницю (3) до початку (8.30ми крові у порівнянні з аналогічним терміном об9.00година) та після закінчення (2, 4) робочої зміни стеження у понеділок (1). При цьому за показни(17.00-17.30година). Кров переносили у склянні ками ІХЛ вміст гідроперекисів ліпідів, швидкість пробірки, які містили 9,0мл калійно-фосфатного перебігу процесу ПОЛ та окислення ліпідів у плазбуферного розчину для ХЛ з рН 7,4. Суміш ретемі крові не відрізнялися від аналогічних у понедільно перемішували для попередження згортання лок вранці. Однак суттєво підвищеними були вміст крові. Пробірки центрифугували 15хвилин при у плазмі крові перекисних продуктів вільнорадика3000 обертів/хв. Надосадову рідину (плазму крові) льних реакцій та знижена резистентність її ліпідів у повному об'ємі переносили у пластикову кювету до переокислення на фоні суттєвого збільшення хемілюмінометра та поміщали у вимірювальний латентного періоду розвитку повільного спалаху блок (Біостат) приладу, де автоматично підтримуІХЛ та часу виходу хемілюмінограми на плато (відвалася температура +37,0 0,1 С. Термостатували повідно t1, t2). До кінця робочого дня у п'ятницю біологічний зразок на протязі 10 хвилин. У функцірівень СХЛ плазми крові у обстежених суттєво ональному режимі хемілюмінометра "фон" при перевищував (у 2,9 разів) аналогічний показник у понеділок та не відрізнявся від нього у п'ятницю до чутливасті шкали самописця 1 103 імпульсів на початку робочої зміни. Підвищення активності сиспротязі однієї хвилини реєстрували фонові знатеми ВПОЛ у цей термін обстеження у порівнянні з чення приладу, після чого у режимі "фон+сигнал" ранком цього дня (3-4) проявлялося тільки прискотакож на протязі однієї хвилини надслабке світіння ренням перебігу процесу ПОЛ та швидкості окисбіологічного зразка. Проводили ініціаціацію лення ліпідів. При цьому не спостерігалося збільВРПОЛ у біологічному зразку введенням до нього шення вмісту у плазмі крові гідроперекисів ліпідів, 1,0мл розчину FeSO4 7H2O (1,7мг/мл) у бідистиперекисних продуктів вільнорадикальних реакцій і льованій воді і реєстрували ІХЛ на протязі 6 хвизниження резистентності ліпідів до переокислення. лин. Для оцінки функціонального стану системи Навпаки, до кінця робочого дня у п'ятницю у обВРПОЛ у плазмі крові касирів банку використовустежених у порівнянні з його початком значно зровали наступні показники: за показаннями хемілюстала резистентність ліпідів плазми крові до перемінометра визначали рівень СХЛ біологічного субокислення. Останнє, особливо у поєднанні зі страту на протязі однієї хвилини (імп/хв), як збільшенням латентного періоду ініціації ІХЛ, свідрізницю між рівнями зареєстрованої ХЛ біологічночить про наявність порушень ліпідного складу плаго зразка у режимі "фон+сигнал" та "фон"; амплізми крові за рахунок переокислення найбільш легтуду швидкого спалаху світіння (h, імп/с); - максико окислюваних їхніх фракцій. Отже, динамічним мальну амплітуду повільного спалаху надслабкого дослідженням активності системи ВРПОЛ у жіноксвітіння (H, імп/с) та його амплітуду на шостій хвикасирів банку доведено наявність її порушень під лині реєстрації ІХЛ (І6, імп/с); -величину нахилу впливом комплексу факторів виробничого процезростання повільного спалаху ІХЛ, яка вимірювасу, особливо наприкінці робочого тижня, коли вони лася транспортиром; - латентний період реакції реалізувалися у порушення ліпідного складу плазініціації ХЛ - час від моменту внесення до біологічми крові. Враховуючи патогенетичну значимість ного субстрату стандартної дози сірчанокислого виявлених порушень та ризик формування вільнозаліза до початку розвитку повільного спалаху ІХЛ радикального патологічного стану, який являє со(t1, с) та час виходу кривої ІХЛ на плато (t2, с); - за бою небезпеку для здоров'я, доцільно індивідуапоказаннями хемілюмінометра - світлосуму ІХЛ за 9 14624 10 льно застосовувати у обстежених з профілактичлено у Таб. 3. Зміна активності системи ВРПОЛ на ною ціллю спеціальних засобів нормалізації функзазначені впливи факторів однієї (фізичної) приціонального стану системи ВРПОЛ. роди як суттєво розрізнялася, так і мала спільні Група щурів лінії Вістар зазнавала впливу виякісні динамічні порушення у окремих біологічних субстратах. Вони певним чином були пов'язані з сокої температури (+41,5 С), інша - тонального формуванням компенсаторно-пристосувальних шуму (116дБ частотою 4000Гц) протягом однієї реакцій, реакцій пошкодження та відновлення у години. У терміни через 0,5, 24 та 48 годин після організмі щурів. Зокрема, обидва фактори виклизакінчення зазначених впливів щурів дослідних та кали значне пошкодження тканини легень через 24 контрольної груп декапітували під легким ефірним та 48 годин після ранньої (0,5 години після закіннаркозом. Для дослідження функціонального стану чення впливів) активації системи ВРПОЛ. Для дії системи ВРПОЛ у кожного щура забирали: - по високої температури властивим було раннє стійке 0,2мл змішаної артеріально-венозної крові, яку пошкодження тканини печінки, а для шуму - тканиретельно перемішували з 9,0мл калійного фосфани міокарду. Вони являлися тією основою, на якій тного буферного розчину для ХЛ у склянних пророзвивалися функціональні порушення, які були бірках, центрифугували 15 хвилин при 3000 обервиявлені у цих дослідженнях за допомогою фізіотів/хвилину для відділення форменних елементів логічних і електрофізіологічних методів у функціокрові, надосадову рідину (плазму крові) у повному нуванні кори головного мозку, слухового аналізаоб'ємі переносили у пластикові кювети хемілюмітора, серцевого м'яза, системи терморегуляції. нометра; - тканину печінки у чашки Петрі, які триОтже, дослідження функціонального стану системали на танучому льоду, наважки по 200мг гомоми ВРПОЛ розкрили деякі важливі сторони молегенізували у 3,0мл калійного фосфатного кулярного механізму патогенезу формування реабуферного розчину для ХЛ з рН 7,4, гомогенати кцій пошкодження, компенсаторнофільтрували через чотири шари марлі, 0,5мл відпристосувальних та відновних реакцій у внутрішніх фільтрованого гомогенату переносили у пластикоорганах щурів при впливах, що вивчалися, і послуві кювети хемілюмінометра до 8,5мл калійного гували основою для розробки цілеспрямованих фосфатного буферного розчину для ХЛ з рН 7,4 засобів захисту організму від них. (кінцева концентрація гомогенату 3,7мг/мл) і до Таким чином, перевагами способу, який продослідження тримали на танучому льоду; - тканипонується, перед існуючими, є слідуючі: ну міокарда у чашки Петрі, які тримали на танучо- використання системного підходу до оцінки му льоду, наважки по 200мг гомогенізували у функціонального стану системи ВРПОЛ у одній 2,0мл калійного фосфатного буферного розчину біологічній пробі за показниками, що характеризудля ХЛ з рН 7,4, гомогенати фільтрували через ють активність процесу ПОЛ (Н, І6хв) та інтегральчотири шари марлі, 0,5мл відфільтрованого гомоне співвідношення прооксидантів та антиоксидангенату переносили у пластикові кювети хемілюмітів у біологічному субстраті (t1, t2); нометра до 8,5мл калійного фосфатного буферно- можливість використання показників, які віго розчину для ХЛ з рН 7,4 (кінцева концентрація дображують вміст первинних (h), проміжних та гомогенату 5,6мг/мл) і до дослідження тримали на вторинних продуктів ВРПОЛ (S1), швидкість окистанучому льоду; - тканину мозку у чашки Петрі, які тримали на танучому льоду, наважки по 100мг лення ліпідів ( ), здатність (резистентність) ліпігомогенізували у 5,0мл калійного фосфатного будів до переокислення (S2), інтегральну антиоксиферного розчину для ХЛ з рН 7,4, гомогенати фідантну забезпеченість біологічного субстрату (t1, льтрували через чотири шари марлі, 1,0мл відфіt2); льтрованого гомогенату переносили у пластикові - використання невеликих кількостей проб цікювети хемілюмінометра до 8,0мл калійного фосльної крові (0,1-0,2мл) та зразків тканин (100фатного буферного розчину для ХЛ з рН 7,4 (кін200мг); цева концентрація гомогенату 2,2мг/мл) і до дослі- отримання кінцевого результату за короткий дження тримали на танучому льоду; - тканину проміжок часу (30 хвилин) від забору біологічних легень у чашки Петрі, які тримали на танучому зразків, що дає можливість раннього прийняття льоду, наважки по 200мг гомогенізували у 2,0мл рішень з лікарської тактики; калійного фосфатного буферного розчину для ХЛ - можливість визначення двох якісно різних з рН 7,4, гомогенати фільтрували через чотири функціональних станів системи ВРПОЛ (пригнішари марлі, 0,5мл відфільтрованого гомогенату чення активності та активація), які, відповідно, віпереносили у пластикові кювети хемілюмінометра дображують: наявність порушень ліпідного складу до 8,5мл калійного фосфатного буферного розчиплазми крові та структурно-функціонального стану ну для ХЛ з рН 7,4 (кінцева концентрація гомогемембран клітин в гомогенатах тканин внаслідок нату 5,6мг/мл) і до дослідження тримали на танупереокислення і дефіциту ліпідів, що легко окисчому льоду. Всі біологічні субстрати (плазма крові, люються; активацію процесу ВРПОЛ внаслідок гомогенати тканини печінки, міокарду, мозку, леінтегральної антиоксидантної недостатності. гень) термостатували на протязі 10 хвилин у приСпосіб забезпечує підвищення якості визнастрої "Біостат" хемілюмінометра, після чого прочення функціонального стану системи ВРПОЛ у водили реєстрацію хемілюмінограм та біологічних субстратах для виявлення та оцінки вираховували показники функціонального стану ступеню порушення прооксидантно - антиоксидансистеми ВРПОЛ за описаним вище способом. тного статусу за наявності патологічних процесів Узагальнені результати проведених досліта станів, несприятливого впливу на організм різджень з оцінки функціонального стану системи номанітних за природою факторів виробничого ВРПОЛ у біологічних субстратах щурів представта/або навколишнього середовища та аргументо 11 14624 12 ваного застосування фармакологічних засобів цілоденков М. Н. Хемилюминесценция сыворотки леспрямованої дії для корекції гомеостазу з визнакрови в присутствии солей двухвалентного желеченням їхньої ефективності. за/УВопр. Мед. химии. 1976. -№2. - С.216-223. Джерела інформації: 3. Колесова О. Е., Маркин А .А., Федорова Т. 1. Барабой В. А., Орел В. Э. Спонтанная хеН. Перекисное окисление липидов и методы опремилюминесценция сыворотки крови в норме и при деления продуктов липопероксидациив биологивоздействии ионизирующей радиации ческих средах //Лаб. дело. -1984. - №9. - С.540//Биохемилюминесценция. - М.: Наука, 1983. 546. С.222-240. 4. Патент РФ № 2157532, кл. G01N33/52, 2000. 2. Владимиров Ю. А., Фархутдинов P. P., МоТаблиця 1 Функціональний стан ситеми ВРПОЛ у деяких біологічних субстратах людини та білих щурів (М m) Біологічний субстрат СХЛ, імп/хв Кров групи 513 57 людей Кров групи 864 161* людей Кров групи 326 95 * людей Кров групи 446 29 щурів Кров групи 615 33 щурів Кров групи 285 42* щурів Гомогенат тканини 937 31 печінки групи щурів Гомогенат тканини 549 81* печінки групи щурів Гомогенат тканини 616 30* печінки групи щурів Гомогенат тканини З61 52 мозку групи щурів Гомогенат тканини 216 24* мозку групи щурів Гомогенат тканини 988 92* мозку групи щурів Гомогенат тканини 235 19 міокарду групи щурів Гомогенат тканини 305 25* міокарду групи щурів Гомогенат тканини 199 11 міокарду групи щурів Гомогенат тканини 657 5,5 легень групи щурів Гомогенат тканини 882 106* легень групи щурів Показники Fe h, імп/с 145,2 16,4 146,0 11,4 104,0 13,3* 92,0 5,2 102,4 4,3 45,8 6,0* H, імп/с І6. імп/с 2+ - індукованої хемілюмінесценції ,0 Оцінка функціонального стану S1, імп/6 хв S2, імп/6хв системи ВРПОЛ t 1, с t 2, c 37,5 4,3 36,2 5,7 87,3 13,6* 9,0 1,1 25,0 2,1* 38,2 2,6* 306,0 13,5 285,0 25,7 338,6 12,8* 73,5 4,3 143,0 4,3* 92,5 8,6* 42210 3847 58115 4885* 16905 4044* 28771 1128 30769 170* 20316 983 * 39132 3639 52930 6576* 14945 3480* 23538 713 27082 112* 15748 536* Норма, контроль 138,4 11,7 133,6±11,7 21,1 2,3 193,0 17,1* 177,0+19,4* 40,5 4,0* 64,0 10,3* 64,0+10,3* 10,6 2,1* 122,4 2,6 53,6±3,4 57,2 0,4 147,0 2,6* 111,2+4,3* 60,6 0,4* 80,0 5,2* 43,1±3,6* 58,3 0,3 91,3 4,2 90,4 2,1 19,2+2,1 64,8 0,7 21,7 2,0 130,8 3,5 17575 394 11675 648 Норма, контроль 40,0 5,2* 128,8 19,4* 40,0±4,3* 59,6 1,1* 22,0 2,1 126,0 4,3 22127 539* 17683 1286* Активація 36,0 1,7* 76,0 1,7* 44,0±5,4* 55,8 1,5* 28,8 2,1* 166,2 8,6* 16190 300* 12496 482* Ушкодження мембран 88,0 4,3 54,4 2,6 54,4±2,6 8,0 0,6 17,0 1,1 352,0 8,6 13803 433 11636 189 Норма, контроль 147,2 13,7* 67,2 1,7* 63,2±1,7* 8,0 0,8 24,0 2,1* 300,0 5,4* 16483 503* 15385 549* Активація 44,0 3,4* 24,8 1,7* 21,6±1,7* 11,6 0,8* 38,0 3,2* 307,0 7,5 9620 208* 3693 343* Ушкодження мембран 34,4 1,4 116,8 9,4 31,2±0,8 60,8 1,1 35,0 2,1 171,0 4,3 12834 199 11426 224 Норма, контроль 80,8 6,0* 234,0 7,7* 43,2±2,6* 81,0 1,5* 9,0 2,1* 76,0 6,4* 24322 430* 22489 320* Активація 21,3 1,7* 93,3 4,3* 64,0±0,8* 43,7 0,8* 38,3 1,1 303,8 6,4* 8088 279* 6960 490* Ушкодження мембран 78,6 6,0 21,3 2,2 21,3±2,2 4,0 0,3 66,6 4,0 360,0 0,0 10461 229 6517 71 Норма, контроль 107,3 8,9* 20,6 3,2 20,3±3,2 3,5 0,5 114,1 15,0* 350,0 10,0 12023 105* 6733 83* Активація Активація Порушення ліпідного складу Норма, контроль Активація Порушення ліпідного складу 13 14624 14 Продовження таблиці 1 Біологічний СХЛ, імп/хв субстрат h, імп/с Гомогенат тканини легень групи щурів 566 33 61,3 2,9* Показники Fe2+ - індукованої хемілюмінесценції H, імп/с І6. імп/с 7,3 1,9* 7,3±1,9* t 1, с t 2, c 170,8 40,0* 360,0 0,0 ,0 1,7 0,6* S1, імп/6 хв S2, імп/6хв 6290 379* 2892 293* Оцінка функціонального стану системи ВРПОЛ Ушкодження мембран Примітка: * - позначена статистичне достовірна різниця показника (р 0,05) у порівнянні з контрольною групою. Таблиця 2 Функціональний стан системи ВРПОЛ у жінок-касирів комерційного банку в динаміці робочого тижня (М m) Терміни обстеження 1 2 3 4 СХЛ, Імп/хв 160 16 123 19 380 45* 358 42* h, імп/с 27,3 1,1 30,5 1,1* 26,5 2,0 30,0 1,1 H, Імп/с 16,0 0,7 24,0 1,1* 13,8 3,1 27,3 2,4* Показники Fe2+ - індукованої хемілюмінесценції І6. Імп/с t 1, с t 2, c ,0 14,7 0,7 4,3 0,3 75,0 4,6 339,6 7,4 24,0 1,1* 6,0 0,5* 101,9 3,7* 355,0 3,7 12,9 3,1 4,2 0,7 146,0 6,0* 348,8 9,0 24,7 2,4* 7,4 0,7* 100,8 11,1* 338,8 8,3 S1, Імп/6 хв 2764 240 3702 210* 4826 366* 4093 336* S2,Імп/6хв 1810 146 2963 143* 3452 466* 1940 180 Примітка: *- позначено статистичне вірогідні відмінності (р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determining the activity of free radical lipid peroxidation in biological substrates

Назва патенту російською

Способ определения активности свободнорадикального перекисного окисления липидов в биологических субстратах

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/52, G01N 21/76

Мітки: вільнорадикального, визначення, субстратах, біологічних, активності, ліпідів, перекисного, спосіб, окислення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-14624-sposib-viznachennya-aktivnosti-vilnoradikalnogo-perekisnogo-okislennya-lipidiv-u-biologichnikh-substratakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення активності вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у біологічних субстратах</a>

Подібні патенти