Спосіб лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу, що включає введення есенціальних фосфоліпідів та антигомотоксичних препаратів, який відрізняється тим, що додатково вводять кремнеземні ентеросорбенти, зокрема Аеросил ("Біле вугілля").

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що Аеросил ("Біле вугілля") вводять усередину по 2-3 таблетки (420-630 мг оксиду кремнію) 3-4 рази на день між вживанням їжі протягом 2-3 тижнів поспіль, у залежності від досягнутого ефекту.

Текст

Реферат: Спосіб лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу включає введення есенціальних фосфоліпідів та антигомотоксичних препаратів. Додатково вводять кремнеземні ентеросорбенти, зокрема Аеросил ("Біле вугілля"). Аеросил вводять усередину по 2-3 таблетки (420-630 мг оксиду кремнію) 3-4 рази на день між вживанням їжі протягом 2-3 тижнів поспіль, у залежності від досягнутого ефекту. UA 120412 U (12) UA 120412 U UA 120412 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до внутрішніх хвороб, і може бути використана для лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу. Актуальність предмету корисної моделі пов'язана з поширеною захворюваністю на хронічну патологію гепатобіліарної системи (ГБС), поряд з якою в теперішній час спостерігається також збільшення частоти виникнення так званих "метаболічних" захворювань, пов'язаних з порушенням обміну речовин і метаболічного гомеостазу в цілому, зокрема цукрового діабету (ЦЦ) і, насамперед, інсуліннезалежного ЦД або ЦД 2-го типу, що в 85-90 % випадків обумовлює порушення обміну глюкози. Клінічний досвід показує, що ЦД 2-го типу досить часто сполучається з хронічною патологією ГБС, зокрема з неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ), причому наявність ЦД 2-го типу в клінічному плані несприятливо позначається на перебігу НАСГ і навпаки, при частих загостреннях НАСГ вище вірогідність подальшого прогресування й декомпенсації ЦД з розвитком ускладнень. При цьому важливу роль у розвитку як НАСГ, так і ЦД відводять процесам перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), продукти якого посилюють тяжкість протікання кожного з вищезгаданих захворювань та особливо при їх поєднанні. Одним із критеріїв деструктивної дії продуктів ПОЛ є показник так званого перекисного гемолізу еритроцитів (ПГЕ). Це дозволяє вважати важливим розробку способів лікування хворих на НАСГ на тлі ЦД 2-го типу з використанням препаратів патогенетичної дії, спрямованих на нормалізацію зсувів показників саме ПОЛ і ПГЕ, що мають місце при даній коморбідній патології. Відомий спосіб лікування хворих на НАСГ на тлі ЦД 2-го типу, що передбачає призначення препарату есенціальних фосфоліпідів, зокрема Есенціале форте Η, який має гепатопротекторні властивості [Звягинцева Т.Д. Перспективы лечения и профилактики неалкогольного стеатогепатита /Т.Д. Звягинцева //Рациональная фармакотерапія. - 2007. - № 2. - С. 24-28]. Однак, при використанні даного способу у хворих на НАСГ на тлі ЦД 2-го типу ще зберігаються зсуви біохімічних показників, які характеризують метаболічний гомеостаз таких пацієнтів, а в клінічному плані - загострення хронічного патологічного процесу в ГБС. Існує також спосіб лікування хворих на НАСГ на тлі ЦД 2-го типу, який включає додаткове введення пацієнтам комбінації антигомотоксичних препаратів (АГТП) - Гепар композитум і Лімфоміозот, які мають метаболічні, гепатопротекторні й дезінтоксикаційні властивості [Пат. № 58755, Україна, МПК А61Р 37/02. /Гришко Л.Ю., Фролов В.М., Андросов Є.Д. - 3. № u201011372, Заявл. 24.09.2010, Опубл. 26.04.2011, бюл. № 8. Спосіб лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з цукровим діабетом 2-го типу]. Даний спосіб є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю й результатом, який може бути досягнутий, тому його вибрано за прототип. До недоліків прототипу належить те, що в окремих хворих на НАСГ на тлі ЦД 2-го типу ще зберігається симптоматика, яка є наслідком помірного загострення або неповної ремісії хронічного патологічного процесу в печінці й подальшого прогресування й декомпенсації ЦД. Задачею корисної моделі є підвищення ефективності відомого способу лікування хворих на НАСГ на тлі ЦД 2-го типу, а саме прискорення досягнення стійкої клінічної ремісії цієї коморбідної хвороби й в лабораторному плані - нормалізації показників ПОЛ і ПГЕ в крові пацієнтів. Вказана задача вирішується шляхом додаткового призначення хворим на НАСГ на тлі ЦЦ 2го типу кремнеземних ентеросорбентів, зокрема Аеросилу ("Білого вугілля"). Аеросил містить у своєму складі високодисперсний оксид кремнію й належить до ентеросорбентів IV генерації з площиною активної поверхні 400 м. Основними перевагами цього препарату є висока сорбційна ємність щодо токсинів протеїнового й ліпопротеїнового ґенезу, селективність дії, мінімізація втрат мікронутрієнтів при використанні, відсутність впливу на біодоступність, фармакодинаміку й фармакокінетику інших медикаментозних препаратів, нейтральні органолептичні властивості, зручна форма випуску. Аеросил не має токсичних та алергічних ускладнень при використанні, не всмоктується в кишковому тракті й не ушкоджує слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Даний ентеросорбент сприяє усуненню дисбалансу біологічно активних речовин в організмі, послабленню токсикоз-алергічних реакцій, зниженню метаболічного навантаження на органи детоксикації (у першу чергу - печінку й нирки). Технічний ефект використання Аеросилу базується на вперше встановленій в експериментальних умовах і потім підтвердженій в клініці закономірності, що додаткове введення цього ентеросорбенту хворим на НАСГ на тлі ЦД 2-го типу забезпечує відновлення метаболічного гомеостазу, зокрема не тільки позитивно впливає на вміст продуктів ПОЛ і величину показника ПГЕ в крові, але й сприяє зменшенню рівня глюкози й поліпшенню стану пацієнтів, а в клінічному плані - досягненню стійкої й тривалої ремісії НАСГ, суттєвому 1 UA 120412 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 зменшенню в подальшому частоти його загострень, а також вираженості й частоти ускладнень ЦЦ і, таким чином, обумовлює досягнення задачі корисної моделі. Крім цього, введення даного препарату не має протипоказань, не спричиняє будь-яких небажаних побічних ефектів, у тому числі алергічних реакцій. Раніше з метою корекції рівня продуктів ПОЛ і показника ПГЕ в крові хворих на НАСГ на тлі ЦД 2-го Аеросил не використовувався, що робить пропозицію авторів корисної моделі новою й перспективною. Заявлений спосіб здійснюють таким чином. Хворим на НАСГ на тлі ЦД 2-го типу, які потребують корекції концентрації продуктів ПОЛ і величини показника ПГЕ в крові, поряд з лікуванням згідно зі стандартизованими протоколами діагностики й лікування хвороб органів травлення [Наказ МОЗ України № 271 від 2005 р. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Гастроентерологія"] призначають Есенціале форте Н, АГТП Гепар композитум і Лімфоміозот у середньотерапевтичних дозах, а також додатково кремнеземний ентеросорбент Аеросил по 2-3 таблетки (420-630 мг оксиду кремнію) 3-4 рази на день між вживанням їжі протягом 2-3 тижнів поспіль. Лабораторними критеріями ефективності додаткового призначення Аеросилу є зменшення вмісту в крові продуктів ПОЛ - малонового діальдегіду (ΜДА) і проміжних - дієнових кон'югат (ДК), а також величини показника ПГЕ, що свідчить про відновлення метаболічного гомеостазу. Саме додаткове введення Аеросилу сприяє в патогенетичному плані позитивним зсувам вищезгаданих біохімічних показників, а в клінічному відношенні - досягненню стійкої й тривалої ремісії НАСГ, суттєвому зменшенню в подальшому частоти його загострень, а також вираженості й частоти ускладнень ЦД. Вищевказані дози й курси введення Аеросилу хворим на НАСГ на тлі ЦД 2-го типу були підібрані дослідним шляхом. Саме при такій кратності введення Аеросилу забезпечується максимальне зниження рівня продуктів ПОЛ, а також значення ПГЕ в сироватці крові обстежених. Отже, новими є як кремнеземний ентеросорбент (Аеросил), який нами вперше використовується в корекції вмісту МДА й ДК, а також величини показника ПГЕ в крові хворих на НАСГ на тлі ЦЦ 2-го типу, так і схема застосування цього препарату при даній коморбідній патології. При розробці заявленого способу було обстежено дві групи хворих на НАСГ на тлі ЦЦ 2-го типу, які підлягали проведенню лікування в зв'язку з наявністю порушень з боку метаболічного гомеостазу: основна (51 особа), якій проводили лікування за допомогою заявленого способу, і група зіставлення (46 осіб), якій проводили лікування відповідно до способу прототипу. Обидві групи хворих, які знаходилися під наглядом, були рандомізовані за віком, статтю, стадією НАСГ і частотою загострення хронічного патологічного процесу в печінці, вираженістю й частотою розвитку ускладнень ЦД. Діагноз встановлювався експертним шляхом з урахуванням даних анамнезу, результатів клінічного й лабораторного (біохімічного) обстеження, яке характеризувало стан ПОЛ і ступінь вираженості ЦД, а також даних ультразвукового (сонографічного) дослідження (УЗД) органів черевної порожнини. Введення Аеросилу починалося, як правило, безпосередньо в період чергового епізоду загострення або нестійкої ремісії НАСГ і проводилося переважно в амбулаторних умовах або в гастроентерологічному стаціонарі. Лікування ЦД 2-го типу включало дієту, призначення цукрознижувальних препаратів, у більш тяжких випадках - інсулінотерапію. Як клінічні, так і лабораторні показники порівнювали в обох групах хворих на НАСГ на тлі ЦД 2-го типу. З метою оцінки впливу Аеросилу на метаболічний гомеостаз хворих на НАСГ на тлі ЦД 2-го типу в періоді диспансерного спостереження, зважаючи на суттєву негативну роль у прогресуванні патологічного процесу в печінці оксидативного стресу, проводили біохімічне дослідження, яке включало вивчення концентрації продуктів ПОЛ у крові - МДА й ДК, а також рівня ПГЕ. До початку проведення лікування хворих на НАСГ на тлі ЦД 2-го типу в обох групах була однотипна клінічна симптоматика хвороби, що характеризувалася наявністю загальної слабкості, нездужання, підвищеної стомленості й дратівливості, зниженої працездатності й емоційного тонусу, порушеного сну й апетиту, гіркоти в роті, тяжкості в правому підребер'ї. Зі скарг, що мали безпосереднє відношення до патології ГБС, треба відмітити тяжкість і біль у правому підребер'ї, гіркоту, іноді металевий присмак у роті. При об'єктивному обстеженні відмічалася астенізація, що тривало зберігається, щільно обкладений білим або брудним жовтуватим нальотом язик, позитивний симптом Ортнера, помірна гепатомегалія: печінка виступала на 2-4 см з-під реберного краю, ущільнена; край печінки був частіше тупий, заокруглений, чутливий при пальпації, субіктеричність склер. При додатковому біохімічному дослідженні метаболічного гомеостазу до початку лікування в переважної більшості хворих на НАСГ на тлі ЦД 2-го типу встановлено суттєве підвищення вмісту в сироватці крові продуктів ліпопероксидації - МДА й ДК (табл. 1). 2 UA 120412 U Таблиця 1 Показники ПОЛ у хворих на НАСГ на тлі ЦД 2-го типу до початку проведення лікування (М±m) Показники МДА, мкмоль/л ДК, мкмоль/л ПГЕ, % Норма 3,2±0,15 9,6±0,25 2,8±0,05 Групи обстежених хворих основна (n=51) зіставлення (n=46) 5,74±0,18*** 6,26±0,19*** 15,73±0,27** 16,37±0,32** 9,56±0,2*** 9,84±0,21*** Ρ >0,05 >0,05 >0,1 Примітка: у табл. 1 і 2 вірогідність різниці стосовно норми: * - при Р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/695

Мітки: стеатогепатит, 2-го, спосіб, хворих, тлі, неалкогольний, цукрового, типу, діабету, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-120412-sposib-likuvannya-khvorikh-na-nealkogolnijj-steatogepatit-na-tli-cukrovogo-diabetu-2-go-tipu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу</a>

Подібні патенти