Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення продуктивності ремонтних теличок, який включає використання у кормових раціонах комбікорму, що містить зерно пшениці, ячменю, вівса, жита, кукурудзи, пшеничні висівки, жом буряковий сухий, кухонну сіль, монокальційфосфат, глауберову сіль, премікс, що містить вітамін D та мікроелементи купрум, цинк, кобальт, йод у формі неорганічних солей, який відрізняється тим, що у комбікорм ремонтних теличок у зимово-стійловий період вводять суху післяспиртову барду у кількості 15 % та додатково вводять мікроелемент селен.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення продуктивності ремонтних теличок включає використання у кормових раціонах комбікорму, що містить зерно пшениці, ячменю, вівса, жита, кукурудзи, пшеничні висівки, жом буряковий сухий, кухонну сіль, монокальційфосфат, глауберову сіль, премікс, що містить вітамін D та мікроелементи купрум, цинк, кобальт, йод у формі неорганічних солей. У комбікорм ремонтних теличок у зимово-стійловий період вводять суху післяспиртову барду у кількості 15 % та додатково вводять мікроелемент селен. UA 115146 U (12) UA 115146 U UA 115146 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі тваринництва, зокрема до кормовиробництва та годівлі ВРХ, а саме до способів підвищення приростів ремонтних теличок, і може бути використана на комбікормових заводах, кормоцехах господарств різних організаційно-правових форм. Основою рентабельного ведення галузі скотарства в сучасних умовах сільськогосподарського виробництва є збалансована, економічно обґрунтована годівля худоби, яка забезпечує підвищення продуктивності та покращення якісних показників продукції. Питання раціональної структури кормової бази і організація на її основі повноцінного живлення тварин за максимального насичення раціонів високобілковими компонентами місцевого виробництва і дефіцитними у зоні БАР (біологічно активними речовинами) має важливе значення. У практиці тваринництва використовують багато способів підвищення продуктивності, які стимулюють ріст і розвиток організму та знижують затрати корму на одержання одиниці продукції. Як правило, вони вміщують речовини хімічного походження, багато з яких нагромаджується в органах і тканинах, знижуючи тим самим біологічну цінність і екологічну безпеку продуктів харчування. Тому особливого значення набуває раціональне використання так званих нетрадиційних кормових засобів рослинного походження і, зокрема побічних продуктів переробної промисловості. Великі об'єми цих потенційно цінних у кормовому відношенні відходів щорічно втрачаються через недосконалість способів їх трансформації у економічно вигідні корми для тварин або через складність застосування вже відомих технологій, внаслідок чого їх утилізують, що завдає збитків підприємствам та шкоди навколишньому середовищу. Серед відомих способів підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин, велика кількість включає використання нетрадиційних кормових добавок, що містять відходи харчових та інших виробництв, зокрема суміш гідролізину і гідролізату казеїну [АС СРСР - № 1664247; А23K 1/14], відходи полірування кісткового шроту та борошна з відходів виробництва рибних напівфабрикатів [АС СРСР - № 1692512; А23K 1/10], гній свиней [АС СРСР - № 1839621; А23K 1/00], активний мул з додаванням цукрового дефекату та кормового лігніну [АС СРСР - № 1704612; А23K 1/00]. Відомий спосіб підвищення продуктивності та якості продукції сільськогосподарських тварин шляхом застосування відходів виробництва плодово-ягідних соків [АС СРСР - № 1568293]. Спосіб включає використання подрібненого фільтр-картону фільтрів, використаних для фільтрування соків. Спосіб надає можливість замінювати 10 % об'ємистих кормів. Мета відомих способів - одержання корму або кормових добавок з відходів промисловості. Також відомі способи підвищення приростів молодняку великої рогатої худоби [ПУ № 48356 А23K 1/00]; вирощування молодняку великої рогатої худоби [ПУ № 1050 А23K 1/165], які включають згодовування телятам сірковмісних амінокислот метіоніну та цистину та введення в раціон ферментних препаратів. Недоліком описаних способів є неврахування вмісту у них біологічно активних речовин (БАР), а також недостатня їх ефективність у зв'язку із неврахуванням специфіки кормового клину західного регіону, типу раціонів і біогеохімічного статусу зони. Найбільш близьким аналогом є спосіб підвищення продуктивності ремонтних телиць шляхом використання комбікорму для ремонтних телиць з преміксом П 63, 64-1-89 [Комбикорма, кормовые добавки, ЗЦМ для животных: справочник / В.А. Крохина [и др.] под ред. В.А. Крохиной - М.: Агропромиздат, 1990], який містить ячмінь, пшеницю, овес, соняшникову макуху, висівки пшеничні, трав'яне борошно, кормовий фосфат, сіль кухонну і премікс. Премікс (в структурі комбікорму) містить купрум, цинк, кобальт, йод (перераховані мікроелементи у формі неорганічних солей) і жиророзчинні вітаміни A, D, Е. Наповнювачем для преміксу слугують висівки пшеничні. Використання відомого способу призначено для забезпечення раціонів ремонтного молодняку молочних порід легкоперетравним протеїном та біологічно активними речовинами. Заявлений спосіб і найближчий аналог мають суттєві спільні ознаки. Обидва вони містять зернову групу, пшеничні висівки, кухонну сіль, вітаміни А і D та мікроелементи купрум, цинк, кобальт, йод у формі неорганічних солей у складі преміксу. Недоліком відомого способу підвищення продуктивності шляхом використання комбікорму є те, що в його структурі не враховано регіонального біогеохімічного статусу окремих зон, а звідси й структури кормової бази та типів раціонів. Застосовувані на сьогодні стандартні рецепти преміксів у більшості випадків не забезпечують потребу жуйних у протеїні, низці БАР, що негативно позначається на обмінних процесах в організмі тварин, їх продуктивності і рентабельності галузі. Тому спосіб, що заявляється, усуває недоліки найближчого аналога, оптимізує раціони ремонтного молодняку за протеїном, критичними елементами мінерального та вітамінного 1 UA 115146 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 живлення згідно з деталізованими нормами (Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие, 3 издание переработанное и дополненное / А.П. Калашников [и др.]. - М.: Джангар, 2003. - 456 с), чим сприяє нормалізації процесів обміну речовин і підвищенню їх продуктивності, а саме: забезпечує підвищення середньодобових приростів живої маси ремонтних теличок на 13,5 %. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити ефективний, екологічно безпечний, дешевий та придатний для використання у годівлі ремонтних теличок спосіб для підвищення їх продуктивності (приростів живої маси) шляхом балансування раціонів (згідно з нормами) зимово-стійлового періоду за протеїном, мінеральними елементами та жиророзчинними вітамінами у складі комбікорму. Поставлена задача вирішується тим, що використовують комбікорм для ремонтних теличок, у зимово-стійловий період вводять суху післяспиртову барду у кількості 15 % та додатково вводять селен. При цьому ремонтним теличкам у зимово-стійловий період комбікорм вводять у раціони щоденно, ретельно перемішуючи 1 % преміксу з комбікормом і згодовують його згідно раціону годівлі протягом зимово-стійлового періоду утримання. Технічний результат обумовлений тим, що у комбікорм ремонтних теличок у зимовостійловий період вводять суху післяспиртову барду у кількості 15 % та додатково вводять селен. Комбікорм ремонтних теличок являє собою суміш зернових компонентів, мінеральних солей макро- і мікроелементів (Cu, Zn, Co, J, Se) та наповнювач - висівки пшеничні, які характеризуються певним механізмом дії на метаболізм в організмі ремонтних теличок, нормалізуючи процеси обміну речовин та запобігаючи розвитку функціональних змін в умовах дисбалансу перерахованих параметрів живлення в раціонах. При цьому співвідношення компонентів комбікорму випливає із фізіологічних потреб молодняку ВРХ за протеїном, макро- і мікроелементами, жиророзчинними вітамінами, нормами годівлі та технологічними властивостями компонентів комбікорму. Заміна зернової частини стандартного комбікорму (пшениці, ячменю, вівса, жита) сухою післяспиртовою бардою дає можливість ефективно використати крохмаль і протеїн останніх жуйними. Коригування у структурі експериментального преміксу вмісту мікроелементів купруму, цинку, кобальту, йоду та додаткове введення Селену у формі неорганічних солей у складі комбікорму ("Новий спосіб") у порівнянні із аналогом зумовлює зміни в певних ланках обміну речовин в організмі ремонтних теличок. Нестача БАР у формі макро- і мікроелементів, яка спостерігається у багатьох регіонах України, в тому числі і західному, є наслідком дефіциту останніх у кормах. Вона негативно позначається на здоров'ї тварин, інтенсивності обмінних процесів в організмі, послабленні коефіцієнту корисної дії поживних речовин корму, а як наслідок цього на зниженні продуктивності. Це завдає великих економічних збитків галузі тваринництва в господарствах різних організаційно-правових форм. Отже, вищенаведені інформаційні дані розкривають механізм дії заявленого способу на процеси обміну речовин таким чином, що у комбікорм ремонтних теличок у зимово-стійловий період вводять суху післяспиртову барду у кількості 15 % та додатково вводять Селен. При цьому ремонтним теличкам у зимово-стійловий період комбікорм вводять у раціони щоденно, ретельно перемішуючи 1 % преміксу з комбікормом і згодовують його згідно з раціоном годівлі протягом зимово-стійлового періоду утримання, що оптимізує різні ланки обміну в організмі ремонтних теличок, покращує перетравність поживних речовин раціону, чим сприяє підвищенню приростів їх живої маси. Заявлений спосіб здійснюють наступним чином. У господарствах, де вирощують молодняк, розташованих у біогеохімічних зонах і провінціях, дефіцитних за перерахованими мікроелементами, а також в раціонах, що не збалансовані за протеїном та жиророзчинними вітамінами використовують заявлений спосіб підвищення продуктивності за рахунок вигодовування комбікормом. Для цього комбікорм виготовляють на комбікормових заводах чи кормоцехах заздалегідь, або готують безпосередньо в господарствах. У комбікорм ремонтних теличок у зимово-стійловий період вводять суху післяспиртову барду у кількості 15 % та додатково вводять селен. При цьому ремонтним теличкам у зимово-стійловий період комбікорм вводять у раціони щоденно, ретельно перемішуючи 1 % преміксу з комбікормом і згодовують його згідно з раціоном годівлі протягом зимово-стійлового періоду утримання. Ефективність заявленого способу підтверджена прикладом конкретного використання корисної моделі. Дослідження проведено в ДПДГ "Оброшино" Пустомитівського району Львівської області на 2 групах ремонтних теличок української чорно-рябої молочної породи, аналогів за віком та 2 UA 115146 U 5 10 живою масою, по 10 голів у кожній. І група - контрольна (прототип), II - дослідна ("Новий спосіб"). До складу основного раціону (ОР) контрольної групи входили: сіно злаково-бобове (2,0 кг), солома пшенична (1,0 кг), силос із сумішки однорічних кормових культур (15,0 кг), меляса (0,5 кг) та комбікорм (2 кг), виготовлений із зернових компонентів, характерних для структури кормової бази західного регіону (пшениці, ячменю, вівса, жита, кукурудзи, жому бурякового сухого) у комплексі з преміксом П 63-2-89. Міжгрупова різниця полягала в тому, що у заявленому комбікормі для ремонтних теличок ("Новий спосіб") виключено 15 % зернової групи (пшениці - 4, ячменю - 6, вівса - 3, жита - 2 %) і введено аналогічну кількість (за масою) сухої післяспиртової барди, а у преміксі відкориговано вміст мікроелементів купруму, цинку, кобальту, йоду та додатково введено селен. Таблиця 1 Рецепт комбікорму для ремонтних теличок, % Компоненти Висівки пшеничні Суха післяспиртова барда Пшениця Ячмінь Овес Жито Кукурудза Жом буряковий сухий Кухонна сіль Монокальційфосфат Глауберова сіль Премікс П 63-2-89 Премікс експериментальний Всього Групи тварин контрольна (аналог) дослідна ("Новий спосіб") 13,5 13,5 15 16 12 24 18 12 9 16 14 7 7 8 8 1 1 0,8 0,8 0,7 0,7 1 1 100 100 Таблиця 2 Рецептура преміксу для молодняку ВРХ старше 6 міс., на 1 т, 1 % Складові Вітамін D, млн. MО Йод, г Кобальт, г Купрум, г Цинк, г Селен, г Висівки пшеничні, кг 15 20 П 63-2-89 100 85 100 750 280 До 1000 Дослідний ("Новий спосіб") 91 98 220 2237 8707 110 До 1000 Використання дослідного комбікорму вплинуло як на інтенсивність метаболічних процесів у рубці та крові теличок (табл. 3, 4), так і на їх продуктивність (табл. 5). Концентрація іонів водню (рН) в рубці зумовлює кількісний та видовий склад мікрофлори, її активність, утворення та ступінь утилізації аміаку, органічних кислот та інших важливих метаболітів будучи інтегральним показником інтенсивності та спрямованості процесів ферментації в рубці. У наших дослідженнях рівень рН рідини рубця ремонтних теличок, яким згодовували комбікорм із сухою бардою був нижчим (Р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23K 10/30, A01K 67/00, A23K 10/38

Мітки: ремонтних, продуктивності, теличок, підвищення, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-115146-sposib-pidvishhennya-produktivnosti-remontnikh-telichok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення продуктивності ремонтних теличок</a>

Подібні патенти