Спосіб лікування переломів дистального відділу плечової кістки та пластина для здійснення способу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пластина для остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки, яка містить несучу та реконструктивну частини з отворами для кріпильних елементів, причому реконструктивна частина виконана у вигляді V-подібного розгалуження, на вільних краях якого отвори виконані різьбовими, яка відрізняється тим, що в несучій частині отвори виконані здвоєними, у кожному здвоєному отворі один отвір виконаний різьбовим і перпендикулярним до площини пластини, а другий отвір виконаний без різьби, і вхід до нього виконаний зі скосом під кутом до площини пластини.

2. Пластина для остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки за п. 1, яка відрізняться тим, що скоси з боку V-подібного розгалуження виконані опозитно до скосів з боку торця пластини.

3. Пластина для остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки за п. 1, яка відрізняться тим, що реконструктивна частина має моделюючі вирізи, розміщені на бокових поверхнях його V-подібного розгалуження.

4. Пластина для остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки за п. 1, яка відрізняться тим, що несуча частина має реконструктивні моделюючі виїмки, розміщені на поверхні її нижньої сторони.

5. Спосіб остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки із застосуванням пластини для остеосинтезу з V-подібним розгалуженням по кістковій анатомії і фіксування її гвинтами, який включає оголення кістки заднім доступом, репозицію кісткових фрагментів, моделювання реконструктивної частини пластини з V-подібним розгалуженням по кістковій анатомії і фіксування її гвинтами, який відрізняється тим, що застосовують пластину із здвоєними отворами за п. 1, дистальні кінці реконструктивної частини фіксують за допомогою блокуючих гвинтів через різьбові отвори, проксимальний кінець несучої частини пластини фіксують за допомогою кортикального гвинта, який вводять через отвір зі скосами для компресії відламків, потім фіксують за допомогою блокуючих гвинтів через різьбові отвори проксимальний кінець реконструктивної частини пластини та проксимальний та дистальний кінці несучої частини пластини.

6. Спосіб лікування переломів дистального відділу плечової кістки за п. 5, який відрізняється тим, що блокуючі гвинти вводять через різьбові отвори.

Текст

Реферат: Винахід належить до галузі медицини, а саме травматології та ортопедії, та стосується пластини для остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки, яка містить несучу та реконструктивну частини з отворами для кріпильних елементів, причому реконструктивна частина виконана у вигляді V-подібного розгалуження, на вільних краях якого отвори виконані різьбовими, крім того, згідно з винаходом, в несучій частині отвори виконані здвоєними, у кожному здвоєному отворі один отвір виконаний різьбовим і перпендикулярним до площини пластини, а другий отвір виконаний без різьби, і вхід до нього виконаний зі скосом під кутом до площини пластини. Винахід також стосується способу остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки із застосуванням такої пластини. UA 113528 C2 (12) UA 113528 C2 UA 113528 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід стосується медицини, а саме травматології та ортопедії і може бути використаний для лікування переломів плечової кістки. Оперативне втручання при лікуванні надчерезвиросткових переломів плечової кістки повинно забезпечити анатомічну репозицію фрагментів, а фіксатор - стабільну їх фіксацію, мінімальну травматизацію і ранню функцію сегмента. В сучасній травматології та ортопедії використовуються різноманітні імплантати для остеосинтезу переломів дистальної частини плечової кістки, які мають свої переваги та недоліки. Так, більшість клініцистів, згідно з рекомендаціями АО (міжнародної асоціації остеосинтезу) як фіксатори використовують пряму реконструктивну і 1/3 трубчату пластини (S. H. Stern 2001). Відомі пластина та спосіб для лікування переломів дистального відділу плечової кістки за допомогою пластин і шурупів (М. Мюллер, Р. Альговер, Р. Шнайдер. руководство по внутреннему остеосинтезу. Методика, рекомендованнная группой АО - Sprin-Berlin/-C.448-451). Недоліками відомих пластини та способу є те, що більшість шурупів вводять у відламки кістки у фронтальній та близькій до неї площині. В даній площині здійснюється і основний рух в ліктьовому суглобі. Через це навантаження на відламки при ранніх рухах в суглобі приводить до мікрорухливості шурупів, внаслідок чого розвивається резорбція кістки навколо шурупів, яка приводить до розхитування і зниження жорсткості конструкції в цілому. Тому потрібна додаткова іммобілізація, яка виключає рух в суглобі перелому. В результаті перелом зростається але розвивається стійка контрактура суглоба, яка потребує довготривалої реабілітації, а інколи і повторного складного лікування. Відомі пластина та спосіб для остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки, що включає зігнуту пластину, встановлену по заднєбоковій поверхні плечової кістки, і шурупи, що фіксують пошкоджені виростки плеча і які установлені під кутом не менше 20° до пластини, причому один з них вводять у вентральну частину виростка, а другий в дорзальну (див. патент РФ № 2466693, МПК А61В17/76). Недоліком відомих пластини та способу є те, що операцію проводять з бокових доступів, які проходять через ліктьовий і променевий нерви. Також відомий спосіб не дозволяє одночасно репонувати і фіксувати зовнішній та внутрішній виростки плечової кістки. Практика показала, що найбільш повно цим вимогам відповідає Y-подібна пластина. Стабілізація фрагментів при цьому проходить шляхом притискання пластини до кістки, що відбувається при затягуванні гвинтів. Відома пластина для фіксації кісткових відламків (А.с. № 1673092 СССР; МПК5 А61, опубл. 30.08.91, бюл. № 32), який містить пластину з дугоподібно вигнутими браншами, симетрично розміщеними на одному кінці пластини, що охоплюють головку плечової кістки. Пластина не забезпечує стабільний остеосинтез скалкових переломів проксимального відділу плечової кістки при незначній операційній травмі. Остеосинтез інших переломів даним фіксатором нераціональний. Прогресивним фактором є наявність моделюючих блокуючих пластин для дистального відділу плечової кістки, представлених на ринках різними фірмами, наприклад Narang Medical Limited. Однак їх використання при черезвиросткових переломах передбачає два оперативних доступи в місцях розташування нервів та два остеосинтези. Останнім часом домінуюче положення в способах лікування переломів дистального відділу плечової кістки займає стабільно-функціональний остеосинтез, що дозволяє відмовитися від жорсткої післяопераційної іммобілізації і максимально рано забезпечити відновлення функції ліктьового суглоба. Поряд з цим процент помилок і ускладнень в лікуванні пошкоджень дистального відділу плечової кістки, що викликаний об'єктивними та суб'єктивним причинами, залишається досить високим (до 85 %). Фіксатори, що використовуються в широкій практиці, часто не забезпечують належної стабільності переломів, що обумовлює високий процент незадовільних функціональних результатів. Виходячи з цього, удосконалення хірургічної техніки, способів оперативного лікування пошкоджень дистального відділу плечової кістки, розробка та впровадження нових фіксаторів і пов'язаних з ними методик остеосинтезу цих переломів, є виправданою необхідністю. Відома пластина для остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки (Пат. № 33358 UA; МПК7 А61В 17/58, опубл. 16.02.2004), яка містить несучу та реконструктивну частини з отворами для кріпильних елементів, причому реконструктивна частина виконана у вигляді Vподібного розгалуження, на вільних краях якого отвори виконані різьбовими. Відома пластина є найбільш близькою запропонованій по своїй технічній суті і тому вибрана за прототип. 1 UA 113528 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Однак відома пластина не передбачає можливості блокування гвинтів у несучій частині пластини, що може призводити до рухливості кісткових фрагментів, а для встановлення проксимального півкільця потрібно розширювати оперативний доступ в зоні розташування променевого нерва. Відомий також спосіб остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки за допомогою відомої пластини, що включає оголення кістки заднім доступом, репозицію кісткових фрагментів, моделювання реконструктивної частини пластини з V-подібним розгалуженням по кістковій анатомії і фіксування її гвинтами (див. патент України № 33358, МПК А61В17/56). Згідно з відомим способом заднім доступом оголюють місце перелому, репонують фрагменти, при можливості проводять репозиційний остеосинтез 1-2 гвинтами, прикладають пристрій до пошкодженого сегмента плечової кістки так, щоб півкільце охопило діафізарну частину кістки, V-подібні розгалуження репозиційної частини пластини лягли по обидві сторони ямки ліктьового відростка, а зубці знаходилися на задній поверхні виростків плечової кістки. При стабілізації пристрою на кістці шляхом закручування гвинтів у пластину зубці заглиблюються у виростки плечової кістки, що поглиблює стабільність остеосинтезу. Відомий спосіб є найбільш близьким запропонованому по своїй технічній суті і тому вибраний за прототип. Однак відомий спосіб не передбачає можливості блокування гвинтів у пластині, що може призводити до рухливості кісткових фрагментів, а для встановлення проксимального півкільця потрібно розширювати оперативний доступ в зоні розташування променевого нерва. В основу винаходу поставлено задачу удосконалення способу лікування переломів дистального відділу плечової кістки шляхом зміни послідовності виконання операції та зміни в пластині форми отворів та їх взаємного розташування забезпечити більш надійну компресію з'єднаних фрагментів кістки, стабільність остеосинтезу. Поставлена задача вирішується тим, що в пластині для остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки, яка містить несучу та реконструктивну частини з отворами для кріпильних елементів, причому реконструктивна частина виконана у вигляді V-подібного розгалуження, на вільних краях якого отвори виконані різьбовими, згідно з винаходом, в несучій частині отвори виконані здвоєними, у кожному здвоєному отворі один отвір виконаний різьбовим і перпендикулярним до площини пластини, а другий отвір виконаний без різьби, і вхід до нього виконаний зі скосом під кутом до площини пластини. Скоси з боку V-подібного розгалуження виконані назустріч до скосів з боку торця пластини. Реконструктивна частина має моделюючі вирізи, розміщені на бокових поверхнях його Vподібного розгалуження. Несуча частина має реконструктивні моделюючі виїмки, розміщені на поверхні її нижньої сторони. Спосіб остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки із застосуванням пластини для остеосинтезу з V-подібним розгалуженням по кістковій анатомії і фіксування її гвинтами, який включає оголення кістки заднім доступом, репозицію кісткових фрагментів, моделювання реконструктивної частини пластини з V-подібним розгалуженням по кістковій анатомії і фіксування її гвинтами, згідно з винаходом, застосовують пластину із здвоєними отворами, дистальні кінці реконструктивної частини фіксують за допомогою блокуючих гвинтів через різьбові отвори, проксимальний кінець несучої частини пластини фіксують за допомогою кортикального гвинта, який вводять через отвір зі скосами для компресії відламків, потім фіксують з допомогою блокуючих гвинтів через різьбові отвори проксимальний кінець реконструктивної частини пластини та проксимальний та дистальний кінці несучої частини пластини. Блокуючі гвинти вводять через різьбові отвори. Винахід пояснюється кресленнями, на яких зображено: На Фіг. 1 загальний вигляд пластини зверху. На Фіг. 2 вигляд нижньої сторони пластини. На Фіг. 3 вигляд здвоєного отвору збоку у розрізі по А-А. На Фіг. 4 переріз Фіг. 1 по В-В. Пластина для остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки включає несучу частину 1 та реконструктивну частину 2, які виконані як одне ціле. Реконструктивна частина 2 має V-подібне розгалуження з двома симетричними вільними краями 3 та 4, на яких виконані групи різьбових отворів 5 та 6. Несуча частина 1 має групи здвоєних отворів 7 та 8. В кожному здвоєному отворі один отвір 7 виконаний різьбовим і перпендикулярним до площини пластини, а другий отвір 8 виконаний без різьби, і вхід до нього виконаний під кутом до площини пластини, в результаті чого утворені скоси 9 та 10. Скоси 10 з боку V-подібного розгалуження виконані 2 UA 113528 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 назустріч до скосів 9 з боку торця пластини 1. Реконструктивна частина 2 може мати моделюючі вирізи 11 та 12, розміщені на бокових поверхнях V-подібного розгалуження. Несуча частина 1 може мати моделюючі виїмки 13, розміщені на поверхні її нижньої сторони. Спосіб виконують таким чином. Хворий лежить на здоровому боці з рукою на грудях. Зігнуте під прямим кутом передпліччя підтримує асистент, який під час операції повертає кінцівку згідно з вказівками оператора. Після обробки операційного поля розчином йоду 2 % лінійним розрізом по задній поверхні плечової кістки в проекції перелому пошарово розсікають м'які тканини. Розріз заднє серединний по лінії, яка з'єднує задній кут акроміону з верхівкою олекранону. Це черезм'язовий доступ, при якому проникають через волокна триголового м'яза. М'язові волокна розсікають поздовжньо. А на нижньому кінці і поперечно, з обох сторін до кістки, її звільняють распараторами таким чином, щоб оголити метафіз і обидва виростки. Це потрібно робити дуже уважно, терпляче і методично щоб не пошкодити ліктьовий нерв і добре оголити кістку. Спочатку вправляють дистальні суглобові фрагменти. Після репозиції кісткові фрагменти фіксують за допомогою кісткотримачів при необхідності спиць. Моделюють реконструктивну частину 2 пластини по кістковій анатомії пластину фіксують до кістки за допомогою кісткотримачів (умовно не показано). В дистальних кінцях V-подібного розгалуження реконструктивної частини 2 проводять розсвердлювання кістки після закручування конічної втулки (умовно не показано), після чого зазначені дистальні кінці фіксують за допомогою двох блокуючих гвинтів. Проксимальний кінець несучої частини 1 пластини фіксують за допомогою кортикального гвинта (умовно не показано), який вводять через виконаний зі скосом під кутом до площини пластини отвір 10 для компресії відламків, потім фіксують з допомогою блокуючих гвинтів проксимальний кінець реконструктивної частини 2 пластини та проксимальний та дистальний кінці несучої частини 1 пластини. Блокуючі гвинти вводять через різьбові отвори 9. Після досягнення міцної фіксації рана промивається розчинами антисептиків і ушивається наглухо. Йод. Асептична пов'язка. Перелом не потребує додаткової фіксації гіпсовими або іншими видами фіксуючих пов'язок. Приклад. Хворий К., 48 р. отримав травму в результаті падіння з велосипеда. Доставлений в медичний заклад. Діагноз: Закритий черезвиростковий Т-подібний перелом дистального відділу правої плечової кістки зі зміщенням. В ургентному порядку після обстеження хворого була проведена операція. Виконано оголення кістки заднім доступом та репозицію дистального відділу правої плечової кістки. Виконаний прикістковий малоконтактний остеосинтез блокуючою пластиною з V-подібним розгалуженням. В післяопераційному періоді рана загоїлась протягом 10 діб, після чого розпочато реабілітаційне лікування і хворому дозволили активні рухи в ліктьовому суглобі. Через 10 тижнів після проведення операції визначено зрощення перелому та відновлення рухів в ліктьовому суглобі. Запропонований спосіб лікування переломів дистального відділу плечової кістки та пластина забезпечують стабільну фіксацію кісткових фрагментів, що сприяє процесам регенерації, скороченню строків реабілітації, зменшенню можливості розвитку тугорухливості суглоба. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Пластина для остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки, яка містить несучу та реконструктивну частини з отворами для кріпильних елементів, причому реконструктивна частина виконана у вигляді V-подібного розгалуження, на вільних краях якого отвори виконані різьбовими, яка відрізняється тим, що в несучій частині отвори виконані здвоєними, у кожному здвоєному отворі один отвір виконаний різьбовим і перпендикулярним до площини пластини, а другий отвір виконаний без різьби, і вхід до нього виконаний зі скосом під кутом до площини пластини. 2. Пластина для остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки за п. 1, яка відрізняться тим, що скоси з боку V-подібного розгалуження виконані опозитно до скосів з боку торця пластини. 3. Пластина для остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки за п. 1, яка відрізняться тим, що реконструктивна частина має моделюючі вирізи, розміщені на бокових поверхнях його V-подібного розгалуження. 3 UA 113528 C2 5 10 15 4. Пластина для остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки за п. 1, яка відрізняться тим, що несуча частина має реконструктивні моделюючі виїмки, розміщені на поверхні її нижньої сторони. 5. Спосіб остеосинтезу переломів дистального відділу плечової кістки із застосуванням пластини для остеосинтезу з V-подібним розгалуженням по кістковій анатомії і фіксування її гвинтами, який включає оголення кістки заднім доступом, репозицію кісткових фрагментів, моделювання реконструктивної частини пластини з V-подібним розгалуженням по кістковій анатомії і фіксування її гвинтами, який відрізняється тим, що застосовують пластину із здвоєними отворами за п. 1, дистальні кінці реконструктивної частини фіксують за допомогою блокуючих гвинтів через різьбові отвори, проксимальний кінець несучої частини пластини фіксують за допомогою кортикального гвинта, який вводять через отвір зі скосами для компресії відламків, потім фіксують за допомогою блокуючих гвинтів через різьбові отвори проксимальний кінець реконструктивної частини пластини та проксимальний та дистальний кінці несучої частини пластини. 6. Спосіб лікування переломів дистального відділу плечової кістки за п. 5, який відрізняється тим, що блокуючі гвинти вводять через різьбові отвори. 4 UA 113528 C2 Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/56

Мітки: відділу, здійснення, способу, кістки, пластина, переломів, дистального, лікування, спосіб, плечової

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-113528-sposib-likuvannya-perelomiv-distalnogo-viddilu-plechovo-kistki-ta-plastina-dlya-zdijjsnennya-sposobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування переломів дистального відділу плечової кістки та пластина для здійснення способу</a>

Подібні патенти