Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення особливо цінних ґрунтів, який включає відбір зразків ґрунту, визначення в них рівноважної щільності будови, умісту агрономічно корисних агрегатів та фізичної глини, який відрізняється тим, що додатково (залежно від зонального розташування) визначають глибину шару, доступного для коренів, водостійкість макроагрегатів, загальну пористість, уміст загального гумусу, рухомого фосфору, рухомого калію, рН, резерв нейтралізації забруднювачів (за коефіцієнтом стійкості), які сприяють отриманню об'єктивних даних про належність будь-яких типівґрунтів до категорії особливо цінних, виокремити території із найбільш сприятливими для вирощування сільськогосподарських культур властивостями.

Текст

Реферат: Спосіб визначення особливо цінних ґрунтів включає відбір зразків ґрунту, визначення в них рівноважної щільності будови, умісту агрономічно корисних агрегатів та фізичної глини. Додатково (залежно від зонального розташування) визначають глибину шару, доступного для коренів, водостійкість макроагрегатів, загальну пористість, уміст загального гумусу, рухомого фосфору, рухомого калію, рН, резерв нейтралізації забруднювачів (за коефіцієнтом стійкості), які сприяють отриманню об'єктивних даних про належність будь-яких типів ґрунтів до категорії особливо цінних, виокремити території із найбільш сприятливими для вирощування сільськогосподарських культур властивостями. UA 97977 U (54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВО ЦІННИХ ҐРУНТІВ UA 97977 U UA 97977 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі сільського господарства і може бути використана у ґрунтознавстві, землекористуванні, екології, економіці для визначення особливо цінних ґрунтів. Спосіб може бути використано для оцінювання якості ґрунтового покриву з метою виокремлення територій із найбільш сприятливими для вирощування сільськогосподарських культур властивостями, для визначення особливо цінних земель сільськогосподарського призначення. Надаючи великого значення порядку користування родючими сільськогосподарськими землями, в Земельному кодексі України визначено, що "вилучення особливо цінних земель для несільськогосподарських потреб не допускається". Однак протягом останніх років, у період переходу до ринкових відносин, відбувається зменшення площ особливо цінних ґрунтів за рахунок їх відведення для потреб народного господарства. Наявність в Україні родючих ґрунтів з особливою гостротою ставить питання про їхнє інтенсивне використання за призначенням, заборону необґрунтованого переведення значних площ орних земель у сферу несільськогосподарського виробництва. Тому існуюча система охорони та раціонального використання земель потребує подальшого вдосконалення, в тому числі, у чіткому визначенні особливо цінних ґрунтів. На даний час, згідно з Наказу Держкомзему від 06.10.2003 № 245 до особливо цінних земель сільськогосподарського призначення віднесено земельні ділянки із ґрунтами, які включено до групи особливо цінних за кращими агрономічними властивостями з урахуванням їхнього зонального розташування, а також ґрунти особливого призначення. Однак серед названих ґрунтів, що давно розорюються, до того ж в умовах незбалансованого і неякісного землеробства, зустрічаються чимало деградованих, знеструктурених, переущільнених та забруднених ґрунтів, через що вважати їх надалі цінними було б помилковим. Крім того, орієнтуючись лише на назву ґрунту, неможливо правильно виділити особливо цінні ґрунти. Тому необхідним є уточнення самого переліку особливо цінних ґрунтів, і, перш за все, набору параметрів властивостей ґрунтів, за якими їх можна класифікувати як особливо цінні і які дозволять обґрунтованіше будувати систему управління їхньою родючістю. Відомим є спосіб визначення еколого-економічної оцінки особливо цінних орних земель у складі земельних ресурсів (Євсюков Т.О. Еколого-економічна оцінка особливо цінних орних земель у складі земельних ресурсів // Землеустрій і кадастр. - 2010. - № 2. - С. 42-46), який проводиться у межах відповідних територіальних комплексів конкретної адміністративної області - природно-сільськогосподарських районах. За основні показники запропоновано використовувати: індекс співвідношення бала бонітету орних особливо цінних земель і бала бонітету орних земель природно-сільськогосподарського району та індекс співвідношення покажчика балогектарів (тис. балогектарів) особливо цінних земель до балогектарів (тис. балогектарів) усіх орних земель в межах природно-сільськогосподарського району. Ці показники вважаються головними індикаторами, що відображають власне оцінку цих земель, частку балогектарної оцінки, яка припадає на орні особливо цінні ґрунти (землі) у межах територіальних комплексів відповідної адміністративної області. До недоліків даного способу можна віднести те, що оцінювання особливо цінних ґрунтів (земель) здійснюється за чинними балами бонітету, розрахованими лише за обмеженою кількістю ґрунтових параметрів, а саме, умістом гумусу, потужністю гумусових горизонтів, показником рН та глибиною залягання глейового горизонту. Ці показники лише частково відображають власне оцінку цих ґрунтів, частку балогектарної оцінки, яка припадає на орні особливо цінні ґрунти у межах територіальних комплексів відповідної адміністративної області. Найближчим аналогом до запропонованого за суттю є спосіб визначення ґрунтів із сприятливими фізичними та фізико-механічними властивостями [Медведев В.В. Почвеннотехнологическое районирование пахотных земель Украины / В.В. Медведев, Т.Н. Лактионова. X.: 13 типография, 2007. - 395 с.], який включає набір показників, що характеризують потенційну здатність ґрунту до утворення макроструктури: гранулометричний склад, фактор дисперсності, уміст агрономічно корисної макроструктури, рівноважна щільність будови ґрунту, вологість під час обробітку ґрунту та період перебування ґрунту у стані фізичної спілості. Згідно зі способом найкращими визнано ґрунти середньосуглинкового гранулометричного складу (із вмістом фізичної глини 30-45 %), фактор дисперсності яких нижче за 3 %, уміст агрономічно корисної макроструктури вище за 70 %, рівноважна щільність будови в оброблюваному шарі не 3 перевищує 1,25 г/см , із вологістю, що відповідає оптимальному кришенню під час обробітку та з найбільшим періодом перебування в стані фізичної спілості - 20 днів. Спосіб призначений для виявлення ґрунтів із сприятливими для обробітку ґрунту агрофізичними властивостями, тобто, ґрунтів, які дозволяють сформувати орний (посівний) шар певної будови з потрібними для вирощування рослин фізичними параметрами. 1 UA 97977 U 5 10 15 20 25 30 Недоліком способу є те, що віднесення ґрунтів до категорії особливо цінних здійснюється виключно за параметрами фізичних властивостей, не враховуючи при цьому інші (морфологічні, хімічні, фізико-хімічні) властивості, що не дає можливості отримати об'єктивні дані про цінність ґрунтів. Окрім того, спосіб має обмеження щодо використання його на безструктурних піщаних та супіщаних ґрунтах Полісся. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу визначення особливо цінних ґрунтів шляхом розширення набору показників та з урахуванням їх зонального розташування, що надає можливість отримати об'єктивну інформацію про якість ґрунтів та приймати обґрунтовані рішення щодо їхнього цільового використання. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі визначення особливо цінних ґрунтів, який включає відбір зразків ґрунту, визначення в них рівноважної щільності будови, умісту агрономічно корисних агрегатів та фізичної глини, згідно з корисною моделлю, додатково (залежно від зонального розташування) визначають глибину шару, доступного для коренів, водостійкість макроагрегатів, загальну пористість, уміст загального гумусу, рухомого фосфору, рухомого калію, рН, резерв нейтралізації забруднювачів (за коефіцієнтом стійкості), які сприяють отриманню об'єктивних даних про належність будь-яких типів ґрунтів до категорії особливо цінних, виокремити території із найбільш сприятливими для вирощування сільськогосподарських культур властивостями. За запропонованим способом особливо цінними слід вважати ґрунти з оптимальними або наближеними до них параметрами морфологічних, фізичних, хімічних, фізико-хімічних ознак, що дозволяють реалізувати потенціал клімату, рослин і технологій. В ході численних досліджень були встановлені оптимальні параметри та їхня диференціація відповідно зони розташування, за якими слід визначати особливо цінні ґрунти, які забезпечують найкращі умови для розвитку сільськогосподарських культур і отримання високих врожаїв. Так, наприклад, до особливо цінних ґрунтів Лісостепової та Степової зони слід віднести ґрунти суглинкового гранулометричного складу з параметрами, наведеними у таблиці 1. Для слабогумусованих супіщаних і піщаних ґрунтів Полісся, які мають надвисокі параметри щільності будови і майже не мають макроструктури, оцінювати цінність ґрунтів слід за показниками, які наведено у таблиці 2. Численні дослідження показали, що до категорії особливо цінних у Поліссі можуть бути віднесені темно- і ясно-сірі, дерново-підзолисті, дерновокарбонатні суглинкові, супіщані і глинисто-піщані неоглеєні і глеюваті ґрунти. Таблиця 1 Показники Глибина шару, доступна для коренів Рівноважна щільність будови Уміст агрономічно корисних агрегатів розміром 10-0,25 мм Водостійкість макроагрегатів >0,25 мм Загальна пористість Співвідношення між- і внутрішньо агрегатних пор Уміст загального гумусу Уміст рухомого фосфору Уміст рухомого калію Показник рН Резерв нейтралізації забруднювачів (за коефіцієнтом стійкості) Одиниці виміру см 3 г/см % % % % мг/100 г ґрунту так само Параметри >65 1,10-1,35 60-80 55-70 50-60 0,8-1,2 >3,5 8 8 6,0-6,8 >1,0 Таблиця 2 Показники Глибина шару, доступна для коренів Уміст рухомого фосфору Уміст рухомого калію Показник рН Темно- і ясно-сірі, дерново-підзолисті, дерново-карбонатні суглинкові, супіщані і глинисто-піщані неоглеєні і глеюваті 35 2 Одиниці виміру см мг/100 г ґрунту так само Параметри >30 5-8 5-8 5,5-6,5 UA 97977 U 5 Приклад здійснення способу Для реалізації запропонованого способу було відібрано зразки ґрунту чорноземів типових суглинкових з різним умістом фізичної глини, розташованих у Лісостеповій зоні. В польових умовах було визначено глибину шару, доступного для коренів. У відібраних зразках проводили лабораторні визначення вмісту фізичної глини, рівноважної щільності будови та інші показники. За допомогою проведених польових та лабораторних визначень отримано параметри властивостей чорноземів типових різного гранулометричного складу, які узагальнено у таблиці 3, а за параметрами наведеними у таблиці 1 встановлено приналежність досліджуваних ґрунтів до категорії особливо цінних. 10 Таблиця 3 № Спосіб 1 Спосіб 2 15 Параметри ґрунтів чорноземи типові Оптимальні параметри суглинкові легко середньо важко Показники Фізичні властивості Уміст фізичної глини, % 3 Рівноважна щільність будови, г/см Уміст агрономіно корисних агрегатів розміром 100,25 мм, % Фактор дисперсності, % Вологість ґрунту під час обробітку, % Перебування ґрунту у стані фізичної спілості, дні Морфологічні властивості Глибина шару, доступна для коренів, см Фізичні властивості Уміст фізичної глини, % 3 Рівноважна щільність будови, г/см Уміст агрономічно корисних агрегатів розміром 100,25 мм, % Водостійкість макроагрегатів >0,25 мм, % Загальна пористість, % Співвідношення між- і внутрішньо агрегатних пор Хімічні властивості Уміст загального гумусу, % Уміст рухомого фосфору, мг/100 г ґрунту Уміст рухомого калію, мг/100 г ґрунту Фізико-хімічні властивості рН Резерв нейтралізації забруднювачів (за коефіцієнтом стійкості) 25 1,24 35 1,23 50 1,18 30-45 70 1,5 18,2 30 1,5 19,3 30 1,5 20,3 30 20 75 86 93 >65 25 1,24 35 1,23 50 1,18 20-60 1,10-1,35 60 66 71 60-80 38 52 0,8 53 53 0,9 63 56 1,0 55-70 50-60 0,8-1,2 3,8 14 7,3 4,3 10 9,5 4,8 10 9,7 >3,5 >8 >8 6,3 6,3 6,3 6,0-6,8 0,9 1,1 1,2 >1,0 Як свідчать одержані дані, за способом 1 до категорії особливо цінних можуть бути віднесені чорноземи типові тільки середньосуглинкового гранулометричного складу. В свою чергу за способом 2 під цю категорію підпадають не тільки середньосуглинкові, а й важкосуглинкові чорноземні ґрунти, що доводять середньобагаторічні дані урожайності різних сільськогосподарських культур (таблиця 4). Таблиця 4 Назва ґрунту Чорноземи типові Урожайність середня багаторічна, ц/га Зернові Цукрові буряки Соняшник 27,9 271 11,7 28,7 273 14,7 28,6 288 15,3 Гранулометричний склад ґрунту Легкосуглинкові Середньосуглинкові Важкосуглинкові 3 UA 97977 U Таким чином, застосування запропонованого способу дозволяє уточнити за рахунок розширення параметрів визначення особливо цінних ґрунтів, завдяки чому до числа особливо цінних ґрунтів можна віднести додатково, наприклад у Поліссі, ще 4,7 млн. га. 5 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб визначення особливо цінних ґрунтів, який включає відбір зразків ґрунту, визначення в них рівноважної щільності будови, умісту агрономічно корисних агрегатів та фізичної глини, який відрізняється тим, що додатково (залежно від зонального розташування) визначають глибину шару, доступного для коренів, водостійкість макроагрегатів, загальну пористість, уміст загального гумусу, рухомого фосфору, рухомого калію, рН, резерв нейтралізації забруднювачів (за коефіцієнтом стійкості), які сприяють отриманню об'єктивних даних про належність будь-яких типів ґрунтів до категорії особливо цінних, виокремити території із найбільш сприятливими для вирощування сільськогосподарських культур властивостями. 15 Комп’ютерна верстка М. Шамоніна Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Medvediev Vitalii Volodymyrovych, Plisko Iryna Vladlenivna

Автори російською

Медведев Виталий Владимирович, Плиско Ирина Владленовна

МПК / Мітки

МПК: A01G 7/00, G01N 33/24

Мітки: визначення, ґрунтів, цінних, спосіб, особливої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-97977-sposib-viznachennya-osoblivo-cinnikh-runtiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення особливо цінних ґрунтів</a>

Подібні патенти