Спосіб використання багатоцільового імунорегулятора росту рослин (мир) при вирощуванні кавуна столового

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб використання багатоцільового імунорегулятора росту рослин (МИР) при вирощуванні кавуна столового, який включає строк та кількість обробок, який відрізняється тим, що обробляють насіння та дворазово рослини кавуна столового імунорегулятором росту рослин (МИР) у фазу 5-6 листків та бутонізацію.

Текст

Реферат: Спосіб використання багатоцільового імунорегулятора росту рослин (МИР) при вирощуванні кавуна столового включає строк та кількість обробок. Обробляють насіння та дворазово рослини кавуна столового імунорегулятором росту рослин (МИР) у фазу 5-6 листків та бутонізацію. UA 95958 U (54) СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОЦІЛЬОВОГО ІМУНОРЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН (МИР) ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАВУНА СТОЛОВОГО UA 95958 U UA 95958 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, зокрема до технологій вирощування сільськогосподарських культур. Відомий спосіб застосування стимуляторів росту на сільськогосподарських культурах, який включає спосіб, норму та строк застосування препарату [1]. Недоліком способу є те, що стимулятор застосовують у великих нормах за значних витрат матеріальних та енергетичних ресурсів. Задача корисної моделі - визначення оптимального строку внесення імунорегулятора росту з метою отримання найбільшого врожаю кавуна столового. Поставлена задача вирішується тим, що впровадження імунорегулятора росту рослин (МИР) забезпечує оптимальне сполучення умов вирощування кавуна столового: обробляють насіння та дворазово рослини кавуна столового імунорегулятором росту рослин (МИР) у фазу 5-6 листків та бутонізацію. Дослідження з вивчення строку застосування багатоцільового імунорегулятора росту (МИР) на посівах кавуна столового сорту Продюсер проводили в незрошуваних умовах СТОВ "Нива" Скадовського району Херсонської області. Територія землекористування СТОВ "Нива" розташована у під зоні сухого Степу. Ґрунтовий покрив представлений темно-каштановими слабкосолонцюватими ґрунтами. Ґрунтоутворююча порода - лес. Ґрунтовий профіль темно-каштанових ґрунтів має чітко виражену диференціацію на генетичні горизонти. Загальна потужність гумусного профілю ґрунтів складає 93 см, скипання від НСl спостерігається з 109 см. Видимі карбонати у формі "білозірки" залягають на глибині 123-162 см. Вміст гумусу у орному шарі невисокий і складає 1,14 %, а в підорному зменшується до 0,85 %. В ілювіальному горизонті кількість його зменшується до 0,70 %. Забезпеченість ґрунту дослідної ділянки азотом - низька, рухомим фосфором та обмінним калієм - середня. Гумусовий профіль вилужений від карбонатів кальцію на 0,74-0,90 %. Максимальна кількість їх відзначається у горизонті скупчення "білозірки" - 9,53 %. Реакція ґрунтового розчину профілю лужна з рН 8,1-8,3. Ґрунти не засолені легкорозчинними солями. Сухий залишок водяної витяжки складає 0,045 %. Ґрунти характеризуються невеликою вологоємністю і гарною водовіддачею. Найменша вологоємність метрового шару ґрунту 19,1 %. У півметровому шарі ґрунтів міститься 78,0 мм продуктивної вологи, у метровому шарі - 153 мм. Ґрунти середньо водопроникні. Проведені дослідження були проведені згідно методик дослідної справи та ДСТУ. Повторність досліду чотириразова, розміщення ділянок рендомізоване. Площа облікової 2 ділянки становила 200 м . В схему досліду були включені наступні варіанти: 1. Без обробки (контроль); 2. Сівба обробленим насінням багатоцільовим імунорегулятором росту "МИР"; 3. Сівба обробленим насінням + обробіток посівів у фазу 5-6 листків багатоцільовим імунорегулятором росту "МИР"; 4. Сівба обробленим насінням + обробіток посівів у фазу 5-6 листків + обробіток посівів у фазу бутонізації багатоцільовим імунорегулятором росту "МИР". Агротехніка в дослідах була загальновизнаною для незрошуваних умов півдня України, крім досліджуваних варіантів. Після збирання попередника - озимої пшениці виконували дворазове дискування на глибину 6-8 та 10-12 см з наступним обробітком культиватором глибокорозпушувачем. При настанні фізичної стиглості ґрунту проводили ранньовесняне боронування. До сівби кавуна столового проводили дві суцільні культивації з одночасним боронуванням. Друга культивація проводилася на глибину заробки насіння. Для отримання більш дружних сходів кавуна столового поле до і після сівби прикочували. За першої передпосівної культивації вносили мінеральні добрива в дозі N60P60K45. Глибина посіву насіння кавуна столового 5-7 см з міжряддям 210 см та нормою висіву 2,5 кг/га. На посівах кавуна столового проводили до появи сходів боронування легкими боронами. Першу культивацію проводили на глибину 12-14 см при повних сходах культури, другу - у фазу 5-6 листків (фаза "шатро") на глибину 10-12 см, наступні за необхідності на глибину 6-8 см. Ручні прополки проводили з метою знищення бур'янів і поліпшення умов аерації ґрунту, формування необхідної густоти стояння рослин. Збирання проводили вручну, із застосуванням валкоутворювачів вибірково - по мірі достигання. 1 UA 95958 U 5 У наших дослідах з використання різних строків та способів обробки регулятором росту кавуна столового було доведено, що навіть при одноразовій обробці (інкрустація насіння регулятором росту "Мир") у середньому за два роки була отримана суттєва прибавка до контролю - 2,2 т/га (НІР05=1,56 т/га) за врожайності на контрольних варіантах - 21,5 т/га (табл. 1). Таблиця 1 Урожайність кавуна столового сорту залежно від строку обробітку багатоцільовим імунорегулятором росту "МИР" (середнє за 2012-2013 pp.) Варіанти досліду Без обробки (контроль) Сівба обробленим насінням багатоцільовим імунорегулятором росту "МИР" Сівба обробленим насінням + обробіток посівів у фазу 5-6 листків багатоцільовим імунорегулятором росту "МИР" Сівба обробленим насінням + обробіток посівів у фазу 5-6 листків + обробіток посівів у фазу бутонізації багатоцільовим імунорегулятором росту "МИР" НІР05 10 15 20 25 30 Урожайність т/га ±Δ 21,5 23,7 2,2 24,8 3,3 26,4 4,9 1,5 Заслуговує на увагу результати варіанта досліду з використанням інкрустованого насіння кавуна столового з одноразовим обробітком рослин у фазу 5-6 листків культури багатоцільовим імунорегулятором росту "МИР". Внаслідок цієї обробки було отримано суттєву прибавку порівняно з контролем 3,3 т/га, однак, порівнюючи результати з першим варіантом - сівба інкрустованим насінням, видно, що збільшення знаходиться в межах найменшої істотної різниці. На рівні суттєвості порівняно з урожайністю на варіантах з подвійною обробкою регулятором росту кавуна столового та із значним перевищенням над контрольними варіантами були отримані результати на четвертому варіанті (табл. 1). За сівби кавуна столового інкрустованим насінням та подвійного позакореневого обробітку багатоцільовим імунорегулятором росту "МИР" у фазу 5-6 листків та бутонізації рослин була отримана найбільша врожайність кавуна столового 26,4 т/га, який перевищував контрольні варіанти на 4,9 т/га (НІР 05=1,5 т/га). Збільшення над варіантами з використанням інкрустованого насіння кавуна столового і одноразового позакореневого обробітку рослин у фазу 5-6 листків багатоцільовим імунорегулятором росту "МИР" становило 1,6 т/га, що є суттєвим (табл. 1). На основі отриманих даних можна зробити висновок, що найбільша врожайність кавуна столового за два роки досліджень 26,4 т/га (проти 21,5 т/га на контролі, НІР05=1,5 т/га) отримано на варіантах з сівбою кавуна інкрустованим насінням та двома позакореневими обробітками у фазу 5-6 листків та бутонізації. Відомо, що аналіз економічної ефективності дає чітку характеристику факторам, що застосовують у технології вирощування будь-якої культури. Саме цей показник враховує всі вартісні показники і дозволяє стверджувати про доцільність або недоцільність застосування того чи іншого фактору, який включають у технологічний процес вирощування культури. З метою об'єктивного обґрунтування найбільш раціонального комплексу досліджуваних прийомів при вирощуванні кавуна столового нами були проведені розрахунки економічної ефективності (табл. 2). 2 UA 95958 U Таблиця 2 Економічна ефективність вирощування кавуна столового при застосуванні імуномодулятора росту рослин "МИР" Варіанти Показники Виробничі витрати, грн/га Собівартість, грн/т Чистий прибуток, грн/га Рівень рентабельності, % 5 10 15 20 25 30 35 40 Сівба Сівба обробленим обробленим насінням + Без насінням обробіток посівів обробки багатоцільовим у фазу "шатро" (контроль) імунорегулятором багатоцільовим росту "МИР" імунорегулятором росту "МИР" 9848 458 15952 162 9977 421 18469 185 10070 406 19678 195 Сівба обробленим насінням + обробіток посівів у фазу "шатро" + обробіток посівів у фазу бутонізації багатоцільовим імунорегулятором росту "МИР" 10181 385 21541 212 Виробничі витрати збільшувалися за варіантами досліджень залежно від збільшення кількості обробок та величини врожаю. Найбільші витрати були за комплексного обробітку насіння кавуна столового та дворазового позакореневого обробітку рослин - 10181 грн/га, що порівняно з контролем було більшим на 3,4 %. Собівартість продукції суттєво різнилася за варіантами досліджень. Так, комплексне застосування регулятора росту (обробіток насіння та дворазове рослин) забезпечило отримання продукції за найменшої собівартості - 385 грн/т, що порівняно з контролем було меншим на 19,0 %. Розрахунки чистого прибутку від вирощування кавуна столового показали, що найбільшим його показник було отримано при сівбі інкрустованим насінням та дворазовим позакореневим обробітком багатоцільовим імунорегулятором росту "МИР" - 21541 грн/га. Найменший показник 15952 грн/га було отримано на варіантах досліду, де регулятор росту рослин не застосовували. Використання лише інкрустованого насіння багатоцільовим імунорегулятором росту "МИР" збільшило чистий прибуток на 2517 грн/га і склало 18469 грн/га. Збільшення рівня рентабельності та зменшення собівартості пояснюється більшою врожайністю, отриманою при вирощуванні кавуна столового за різних строків застосування багатоцільового імунорегулятора росту "МИР". Найменший рівень рентабельності було отримано на контрольних варіантах, де обробку насіння і рослин не виконували - 162 %. Обробіток регулятором росту рослин насіння збільшило показник до 185 %, а ще застосування позакореневого обробітку у фазу 5-6 листків культури - до 195 %. Максимальних значень рівень рентабельності було отримано за обробітку насіння і дворазового позакореневого обробітку рослин - 212 %. Таким чином, зроблені нами розрахунки економічної ефективності вирощування кавуна столового на зрошуваних темно-каштанових ґрунтах півдня України свідчать, що найменша собівартість одної тонни 385 грн, а також максимальний чистий прибуток 21541 гривень з одного гектара та рівень рентабельності 212 % отримано за сівби кавуна столового інкрустованим насінням та позакореневого обробітку рослин культури багатоцільовим імунорегулятором росту "МИР" у фазу 5-6 листків та бутонізацію рослин. Використані джерела: 1. Ляшенко Є.В. Деклараційний патент № 4270 "Біоактивна речовина для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур. - Бюл. № 1, 2005 р. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб використання багатоцільового імунорегулятора росту рослин (МИР) при вирощуванні кавуна столового, який включає строк та кількість обробок, який відрізняється тим, що обробляють насіння та дворазово рослини кавуна столового імунорегулятором росту рослин (МИР) у фазу 5-6 листків та бутонізацію. 3 UA 95958 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Lavrenko Serhii Olehovych, Ambrosov Serhii Stanislavovych, Lavrenko Nataliia Mykolaiivna

Автори російською

Лавренко Сергей Олегович, Амбросов Сергей Станиславович, Лавренко Наталья Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A01B 79/00

Мітки: рослин, кавуна, імунорегулятора, столового, багатоцільового, використання, росту, вирощуванні, мір, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-95958-sposib-vikoristannya-bagatocilovogo-imunoregulyatora-rostu-roslin-mir-pri-viroshhuvanni-kavuna-stolovogo.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб використання багатоцільового імунорегулятора росту рослин (мир) при вирощуванні кавуна столового</a>

Подібні патенти