Спосіб діагностики неалкогольного стеатогепатиту

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики неалкогольного стеатогепатиту, що включає ультразвукове дослідження печінки та оцінку її функціонального стану за активністю аланіламінотрансферази, аспартатамінотрансферази, який відрізняється тим, що додатково визначають рівень L-карнітину, гомоцистеїну, фактору некрозу пухлин a (ФНП-a), інтерлейкіну 6 (ІЛ-6), оксиду азоту в сироватці крові та ТБК-активних метаболітів в плазмі крові хворих, НАСГ діагностують при рівнях L-карнітину в сироватці крові нижче 31,734±2,681 мкмоль/л у порівнянні з контролем, гомоцистеїну сироватки крові вище 11,398±0,879 мкмоль/л, ФНП-a вище 1,845±0,245 пг/мл, ІЛ-6 вище 1,813±0,59 пг/мл та при підвищенні рівнів оксиду азоту у сироватці крові порівнянні до контролю 47,46±7,183 мкмоль/л та ТБК-активних метаболітів в плазмі крові вище 2,817±0,368 мкмоль/л порівняно з контролем.

Текст

Реферат: UA 94489 U UA 94489 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до гастроентерології і може бути використана для діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП). Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є однією з провідних медико-соціальних проблем, що пов'язано не тільки з прогресуючим збільшенням кількості хворих, але і високим ризиком розвитку ускладнень, що призводять до втрати працездатності і летального результату (Бабак О.Я. Достижения и перспективы гастроэнтерологии / О.Я. Бабак // Сучасна гастроентерологія. - 2009. - №6(50). - С. 6-25). Неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) може прогресувати в цироз печінки, призводити до печінково-клітинної недостатності та гепатоцелюлярної карциноми. Деякі популяційні дослідження доводять, що близько 80 % криптогенних цирозів печінки є наслідками НАСГ (Ивашкин В.Т. Лечение осложнений цирроза печени. Методические рекомендации для врачей / В.Т. Ивашкин // РЖГГК. - 2009. - № 3. - С. 82-92). В дослідженнях останніх років доведена роль L-карнітинової недостатності у розвитку гепатоцелюлярного пошкодження і паренхіматозного запалення при НАСГ (L-Carnitine supplementation to diet: a new tool in treatment of nonalcoholic steatohepatitis-a randomized and controlled clinical trial // M. Malaguamera, M.P. Gargante, С Russo [et. al.]. // Am. J. Gastroenterology. - 2010. - Vol. 105. - N. 6. - P. 1338-1345). В останні роки були отримані данні, що свідчать про участь гомоцистеїну в розвитку НАСГ шляхом посилення перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та індукції ліпотоксичного стресу (Friedman S. L. Mechanisms of hepatic fibrogenesis / S.L. Friedman // Gastroenterology. - 2008. - Vol. 134. - P. 1655-1669). Гіпергомоцистеїнемія значно підвищує продукцію митохондріями активних форм кисню, які потенціюють ПОЛ, посилення вироблення прозапальних цитокінів, що призводить до апоптозу і некрозу гепатоцитів (Brustolin S. Genetics of homocysteine metabolism and associated disorders / S. Brustolin, R. Giugliani, T. M. Felix//Braz. J. Med. Biol. Res. - 2010. - № 43. - P. 1-7). Діагностика НАСГ включає оцінку змін ферментної, пігментної функцій печінки, пов'язаних з прогресуючими порушеннями структурно-функціонального стану печінки (Фадеенко Г.Д., Кравченко Н.А. Стеатогепатит. Биохимические маркеры и проблемы диагностики // Сучасна гастроентерологія. - 2006. - № 1 (27). - С. 8-14). Проводять ультразвукове дослідження печінки та оцінку її функціонального стану за активністю аланіламінотрансферази, аспартатамінотрансферази. Даний спосіб діагностики НАСГ є найближчим аналогом. Основним недоліком способу є його недостатня точність, так як він не враховує важливі чинники розвитку та прогресування НАСГ. В основу корисної моделі покладено задачу удосконалення способу діагностики неалкогольного стеатогепатиту, в якому за рахунок додаткових дослідження, досягається визначення окремих патогенетичних механізмів розвитку НАСГ, що підвищує точність діагностики. Поставлена задача вирішується тим, що спосібі діагностики неалкогольного стеатогепатиту включає ультразвукове дослідження печінки та оцінку її функціонального стану за активністю аланіламінотрансферази, аспартатамінотрансферази, згідно з корисною моделлю, додатково визначають рівень L-карнітину, гомоцистеїну, фактору некрозу пухлин α (ФНП-α), інтерлейкіну 6 (ІЛ-6), оксиду азоту в сироватці крові та ТБК-активних метаболітів в плазмі крові хворих, НАСГ діагностують при рівнях L-карнітину в сироватці крові нижче 31,734±2,681 мкмоль/л у порівнянні з контролем, гомоцистеїну сироватки крові вище 11,398±0,879 мкмоль/л, ФНП-α вище 1,845±0,245 пг/мл, ІЛ-6 вище 1,813±0,59 пг/мл та при підвищенні рівнів оксиду азоту у сироватці крові порівнянні до контролю 47,46±7,183 мкмоль/л та ТБК-активних метаболітів в плазмі крові вище 2,817±0,368 мкмоль/л порівняно з контролем. Кількісні значення L-карнітину, гомоцистеїну, ФНП-α, ІЛ-6, оксиду азоту та ТБК-активних метаболітів визначені експериментально. Технічний резулбтат корисної моделі, а саме оптимізація способу діагностики НАСГ, обумовлений тим, що одночасно оцінюють основні маркери формування НАСГ. Спосіб виконують наступним чином: в сироватці крові пацієнта визначають рівні L-карнітину, гомоцистеїну, ФНП-α, ІЛ-6, також визначають плазмову концентрацію оксиду азоту та ТБКактивних метаболітів. Для верифікації діагнозу НАСГ застосовують біохімічні та інструментальні методи дослідження, які дають можливість оцінити функціональний стан печінки за допомогою стандартних загальноприйнятих методик. Для визначення загального рівня білка в сироватці крові використовують колориметричний біуретовий метод та дослідження білкових фракцій у сироватці крові із застосовуванням методу фракціонування з використанням електрофорезного поділу білків. Для дослідження стану пігментного обміну використовують метод Йендрашика, 1 UA 94489 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Клеггорна і Гроффа, що дає можливість фракційного визначення вмісту білірубіну. Амінотрансферази (ACT аспартатамінотрансфераза, АЛТ - аланінамінотрансфераза) сироватки крові визначають колориметричним методом Райтмана і Френкеля. Лужну фосфатазу (ЛФ) в сироватці крові визначають колориметричним методом ферментативного гідролізу nнітрофенілфосфату за Боданські. Тимолова проба по Хуєрго і Попперу визначалась для характеристики стійкості колоїдної системи крові і специфічної оцінки функціонального стану печінки. Усім обстеженим хворим проводять ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної порожнини. Для виключення вірусного ураження печінки усім хворим проводилося визначення маркерів вірусних гепатитів методом ПЛР. Критеріями виключення служили вживання алкоголю або гепатотропних отрут в анамнезі. Відповідно до мети даного наукового дослідження проводилося визначення в сироватці крові L-карнітину методом ІФА за допомогою набору Human L-Carnitin ELISA Kit (Biotech, США), рівень гомоцистеїну сироватки крові досліджували методом ІФА з використанням набору Axis Homocysteine ЕІА (Axis-Shield, Великобританія). Визначення концентрацій ФНП-α та ІЛ-6 сироватки крові здійснювалося за допомогою наборів для ІФА (ЗАТ "Вектор-Бест", Росія). Рівень оксиду азоту у сироватці крові визначали уніфікованою методикою за допомогою реактиву Грісса. Плазмові концентрації ТБК-активних метаболітів вимірювали за допомогою набора ТБК АГАТ (ВАТ Агат-Мед, Росія) методом реакції з тіобарбітуровою кислотою. НАСГ діагностують при рівнях L-карнітину в сироватці крові нижче 31,734±2,681 мкмоль/л у порівнянні з контролем, гомоцистеїну сироватки крові вище 11,398±0,879 мкмоль/л, ФНП-α вище 1,845±0,245 пг/мл, ІЛ-6 вище 1,813±0,59 пг/мл та при підвищенні рівнів оксиду азоту у сироватці крові порівнянні до контролю 47,46±7,183 мкмоль/л та ТБК-активних метаболітів в плазмі крові вище 2,817±0,368 мкмоль/л порівняно з контролем. Ефективність способу ілюструють наступні приклади. Приклад 1. Хворий P., 45 років, знаходився на лікуванні в гастроентерологічному відділенні. При надходженні висував скарги важкість та дискомфорт в правому підребер'ї, нудоту, відрижку, порушення апетиту, загальну слабкість, зниження працездатності. Анамнез хвороби: вважає себе хворим на потязі 6 місяців, коли з'явилися перераховані вище скарги. Надійшов в гастроентерологічне відділення для проходження планового обстеження та лікування. Анамнез життя: ріс та розвивався нормально, соціально-побутові умови добрі. Спадковість не обтяжена. Харчування збалансоване. Операцій і травм не було. Алергію на харчові і лікарські речовини заперечує. На туберкульоз, хворобу Боткіна, венеричні, психічні захворювання не хворів. Із перенесених хронічних захворювань: виразкова хвороба 12-палої кишки. Не палить, алкоголем не зловживає. Об'єктивно: загальний стан відносно задовільний, нормостенік, положення активне, свідомість ясна. Зріст 185 см, вага 86 кг. ІМТ = 25. Кожні покрови чисті, звичайного кольору та вологості. У легенях: перкуторно-легеневий звук; аускультативно-везикулярне дихання. Частота дихальних рухів - 17 за 1 хвилину. Серце: межі відносної серцевої тупості не розширені. Тони серця звучні, діяльність ритмічна. ЧСС - 72 уд. за 1 хвилину. AT=120/70 мм рт. ст. Язик покритий білим нальотом. Живіт незмінених розмірів, бере участь у акті дихання. При пальпації м'який, безболісний. Печінка ущільнена, її край закруглений, виступає за край реберної дуги на 2 см, безболісна при пальпації. Селезінка не пальпірується. Симптом Пастернацького негативний з обох сторін. Дані додаткових обстежень: клінічний аналіз крові: гемоглобін - 138 г/л, еритроцити 12 9 4,3×10 /л, кольоровий показник - 0,94, лейкоцити -8,1×10 /л, лейкоцитарна формула не порушена, ШОЕ-10 мм/год. Біохімічні показники: загальний білірубін - 12,6 мкмоль/л, кон'югований - 4,4 мкмоль/л, некон'югований - 8,2 мкмоль/л, тимолова проба - 3,4 од., АЛТ - 100 од., ACT-80 од., ЛФ - 1840 нмоль/с•л, загальний холестерин - 5,9 ммоль/л, тригліцериди - 1,74 ммоль/л, β-ЛП - 60 од., ХС ЛПВЩ - 0,71 ммоль/л, ХС ЛПНЩ -4,4 ммоль/л, ХС ЛПДНЩ - 0,38 ммоль/л, КА - 7,3; загальний білок - 62 г/л, альбуміни - 53,7 %, α1-глобуліни - 4,9 %, α2-глобуліни - 12,0 %, β-глобуліни 13,4 %, γ-глобуліни - 16,0 %; ПТІ 93 %, фібриноген 3,2 г/л, толерантніст плазми до гепарину - 10 хв., L-карнітин -17,23 мкмоль/л, ГЦ - 29,85 мкмоль/л, ІЛ-6-21,12 пг/мл, ФНП-α - 8,77 пг/мл, ТБК 9,54 мкмоль/л, оксид азоту - 142,98 мкмоль/л. ЕКГ: синусовий ритм, ЧСС - 76 уд./хв., патології не виявлено. 2 UA 94489 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 УЗД: печінка збільшена: права доля - 15 см., ліва доля - 9 см., структура однорідна, ехогенність підвищена, портальна вена - 11 мм., загальна жовчна протока - 6 мм. Селезінка не збільшена. ФГДС: ознак портальної гіпертензії не виявлено. Клінічний діагноз: Неалкогольний стеатогепатит. Приклад 2. Хвора X., 60 років, знаходилась на лікуванні в гастроентерологічному відділенні. При надходженні висувала скарги важкість в правому підребер'ї, здуття живота, нудоту, відрижку, порушення апетиту, загальну слабкість, зниження працездатності, дратівливість, порушення сну. Анамнез хвороби: страждає на неалкогольну жирову хворобу печінки протягом останніх 6 років. Загострення хронічного процесу в печінці відмічаються 2-3 рази на рік, неодноразово отримувала лікування в стаціонарних і амбулаторних умовах. Надійшла в гастроентерологічне відділення для проходження планового обстеження та лікування. Анамнез життя: Росла та розвивалась нормально, соціально-побутові умови добрі. Спадковість не обтяжена. Харчування збалансоване. Операцій і травм не було. Гінекологічний анамнез не обтяжений. Алергію на харчові і лікарські речовини заперечує. На туберкульоз, хворобу Боткіна, венеричні, психічні захворювання не хворіла. Із перенесених хронічних захворювань: варикоз вен нижніх кінцівок. Не палить, алкоголем не зловживає. Об'єктивно: загальний стан відносно задовільний, гіперстенік, положення активне, свідомість ясна. Зріст 165 см, вага 80 кг. ІМТ = 29. Кожні покрови чисті, звичайного кольору та вологості. У легенях: перкуторно-легеневий звук; аускультативно-везикулярне дихання. Частота дихальних рухів - 16 за 1 хвилину. Серце: межі відносної серцевої тупості не розширені. Тони серця звучні, діяльність ритмічна. ЧСС - 74 уд. за 1 хвилину. AT=130/75 мм рт. ст. Язик покритий білим нальотом. Живіт незмінених розмірів, бере участь у акті дихання. При пальпації м'який, безболісний. Печінка ущільнена, її край закруглений, виступає за край реберної дуги на 3 см, безболісна при пальпації. Селезінка не пальпірується. Симптом Пастернацького негативний з обох сторін. 12 Дані обстежень: клінічний аналіз крові: гемоглобін - 126 г/л, еритроцити - 4,2×10 /л, 9 кольоровий показник - 0,9, лейкоцити - 7,4×10 /л, лейкоцитарна формула не порушена, ШОЕ-8 мм/год. Біохімічні показники: загальний білірубін - 14 мкмоль/л, кон'югований - 4 мкмоль/л, некон'югований - 10 мкмоль/л, тимолова проба - 4 од., АЛТ - 108 од., ACT-89 од., ЛФ - 1200 нмоль/с•л, загальний холестерин - 5,8 ммоль/л, тригліцериди - 1,72 ммоль/л, Р-ЛП - 61 од., ХС ЛПВЩ - 0,69 ммоль/л, ХС ЛПНЩ -4,0 ммоль/л, ХС ЛПДНЩ - 0,39 ммоль/л, КА - 7,4; загальний білок - 65 г/л, альбуміни - 54,1 %, α1-глобуліни - 5,0 %, α2-глобуліни - 10,4 %, β-глобуліни 13,0 %, γ-глобуліни - 17,5 %; ПТІ 89 %, фібриноген 1,8 г/л, толерантність плазми до гепарину 13 хв., L-карнітин -15,64 мкмоль/л, ГЦ - 31,28 мкмоль/л, ІЛ-6-16,8 пг/мл, ФНП-α - 9,98 пг/мл, ТБК - 7,97 мкмоль/л, оксид азоту - 129,82 мкмоль/л. ЕКГ: синусовий ритм, ЧСС - 75 уд./хв., патології не виявлено. УЗД: печінка збільшена: права доля - 16,5 см., ліва доля - 10,5 см., структура однорідна, ехогенність підвищена, портальна вена - 10,5 мм., загальна жовчна протока - 6,4 мм. Селезінка не збільшена. ФГДС: ознак портальної гіпертензії не виявлено. Клінічний діагноз: Неалкогольний стеатогепатит. В умовах гастроентерологічного відділення було обстежено 45 хворих, які страждали на НАСГ. Розподіл хворих за віком проводився відповідно до Міжнародної класифікації вікових періодів. Серед обстежених пацієнтів були 22 (48,9 %) чоловіка та 23 (51,1 %) жінок у віці від 23 до 67 років. Верифікація патологічних станів та соматичної патології здійснювалась згідно з класифікацією МКХ-10. Хворі на хронічний гепатит вірусної та алкогольної етіології не включалися. Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб аналогічної вікової категорії. Обстеження були виконані згідно міжнародних стандартів етичної складової досліджень та взяття біоматеріалу. Статистичну обробку результатів досліджень здійснювали за допомогою дисперсійного аналізу з використанням пакетів ліцензійних програм Microsoft Office 2008, Microsoft Excel і Statistica, з використанням критерію Стьюдента та критерію Манна-Уітні для незалежних змінних. Окремі показники були виражені із застосуванням методу персентилів. За рівень достовірності статистичних показників прийнято р

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Zviahintseva Tetiana Dmytrivna

Автори російською

Звягинцева Татьяна Дмитриевна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48

Мітки: діагностики, спосіб, неалкогольного, стеатогепатиту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-94489-sposib-diagnostiki-nealkogolnogo-steatogepatitu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики неалкогольного стеатогепатиту</a>

Подібні патенти