Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб корекції метаболічних порушень у міокарді, що включає використання рослинних антиоксидантів, який відрізняється тим, що як рослинні антиоксиданти використовують сухий екстракт з листя абрикоса звичайного.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що сухий екстракт з листя абрикоса звичайного призначається хворим в дозі 70 мг/кг маси тіла інтрагастрально один раз на добу протягом 14 днів, у залежності від досягнутого ефекту.

Текст

Реферат: Спосіб корекції метаболічних порушень у міокарді включає використання рослинних антиоксидантів. Як рослинні антиоксиданти використовують сухий екстракт з листя абрикоса звичайного. UA 76327 U (12) UA 76327 U UA 76327 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до фармацевтичної галузі, а саме до створення лікарських засобів з рослинної сировини та дослідження їх фармакологічних властивостей, і може бути використана у фармацевтичній промисловості та у кардіології. Для лікування серцево-судинних захворювань широко використовують препарати рослинного та синтетичного походження. Серед численних кардіопротекторів найбільш ефективними є ті, які втручаються в процеси метаболічної активації окиснювальних процесів, модулюють ферментні системи, відновлюють проникність мембран кардіоцитів. Саме цим вимогам відповідають природні та синтетичні антиоксиданти. Відомий спосіб корекції пошкоджень міокарда, за якого використовуються рослинні препарати (Ілащук Т.О. Корвітин у лікуванні пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, ускладненим гострою лівошлуночковою недостатністю/Т.О.Ілащук //Бук. мед.вісник.-2007. – Т11, №2. - С. 48-51). За відомим способом метаболічні порушення, що виникають при дії високих доз адреналіну, усувають за допомогою антиоксидантів, таких як корвітин, тіотриазолін, кверцетин, кардіотон, кратал. Недоліком відомого способу одержання препаратів антиоксидантної дії є незначна сировинна база лікарських рослин на Україні, не зовсім сприятливі умови їх культивування, що затрудняв створення відповідних фітозасобів. Відомий "Спосіб корекції ішемічної діастолічної дісфункції міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця" (пат. UA, №20620 А, А61K 31/00, 05.08.1997, бюл. № 0). Спосіб реалізують шляхом введення лікарських засобів, причому хворим додатково вводять метаболічний комплекс у складі глюкозо-інсулінової суміші по 200,0 мл внутрішньовенно краплинно 1 раз на день, "Аспаркаму" по 1 таблетці три рази на день і глутамінової кислоти по 1,0 г на добу перорально щодня протягом 12-14 днів. Недоліком вказаного способу є те, що при його застосуванні не зменшується навантаження на міокард адреналіну, а саме не корегується порушення окиснювальних процесів, таким чином знижується ефективність проведеного лікування. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб корекції метаболічних порушень у міокарді шляхом використання рослинних антиоксидантів, щоб безпосередньо вплинути на стан міокарда та відкорегувати порушення окиснювальних процесів за умов його ураження високими дозами адреналіну. Сухий екстракт з листя абрикоса звичайного відрізняється високим вмістом біологічно активних речовин (фенольні сполуки, органічні кислоти, гідроксикоричні кислоти, вітаміни), він безпосередньо впливає на стан міокарда та корегує порушення окиснювальних процесів за умов його ураження високими дозами адреналіну. Застосування сухого екстракту з листя абрикоса дозволить зменшити вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів, а також активації ендогенної антиоксидатної системи та відновити ступінь проникності мембран кардіоцитів, що дозволить підвищити ефективність способу корекції метаболічних порушень у міокарді. Порушення обміну речовин при пошкодженні міокарда супроводжуються активацією окиснювальних процесів та пригніченням захисно-компенсаторних сил організму, а також зміною проникності мембран кардіоцитів. Лікувальний ефект антиоксидантів проявляється через зниження активності процесів вільнорадикального окиснення та підвищення активності ендогенної антиоксидантної системи, а також зменшення ступеня цитолізу кардіоцитів після використання високих доз адреналіну, що відтворює в ураженому організмі стресовий стан, викликаний катехоламінами. Використання антиоксидантів рослинного походження дозволить зняти симптоми стресу, зменшити навантаження на міокард адреналіну і покращить стан хворого. Поставлена задача вирішується тим, що у способі, що заявляється, використовують рослинні антиоксиданти, а саме сухий екстракт з листя абрикоса звичайного, відповідно до корисної моделі призначають лікарську форму - сухий екстракт з листя абрикоса звичайного в дозі 70 мг/ кг маси тіла інтрагастрально один раз на добу, у залежності від досягнутого ефекту. Про рівень ефективності способу роблять висновки за інтенсивністю вільнорадикальних процесів, станом ендогенної антиоксидантної системи організму та ступенем проникності мембран кардіоцитів. Спосіб здійснюють наступним способом. Лабораторній тварині - білому щуру моделюють ураження міокарда шляхом внутрішньочеревинного введення 0,18 %-го розчину адреналіну гідротартрату з розрахунку 1 мг/кг. За 2 год. до пошкодження міокарда адреналіном вводили сухий екстракт з листя абрикоса звичайного в дозі 70 мг/кг маси тіла протягом 14 днів. Про розвиток окиснювальних процесів в ураженому організмі судять за активністю процесів ліпопероксидації, зокрема вмістом ТБК 1 UA 76327 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 активних продуктів. Антиоксидантний ефект екстракту здійснюється через вплив досліджуваної лікарської форми на показники ферментативної ланки антиоксидантного захисту, зокрема активність каталази, супероксиддисмутази та вміст церулоплазміну. На зміну проникності плазматичних мембран кардіоцитів вказує активність аспартатамінотрансферази. Приклад 1. Білим щурам-самцям масою 200 г пошкодження міокарда ініціювали введенням 0,1 мл розчину адреналіну, який вводили внутрішньоочеревинно. Сухий екстракт з листя абрикоса в дозі 70 мг/кг (1 мл) вводили інтрагастрально за 2 год. до використання адреналіну з метою попередження його токсичної дії. Через 3 год. декапітували одну тварину, через 24 год. - другу. Евтаназію проводили під тіопенталовим наркозом, а матеріал - сироватку крові та тканину міокарда піддавали біохімічним дослідженням. Про ефективність використаної лікарської форми як антиоксидантного та кардіопротекторного засобу робили висновок за характером змін вказаних показників. Приклад 2. За запропонованим способом провели оцінку антиоксидантної дії сухого екстракту з листя абрикоса на 6 тваринах. Результати наведені в таблицях 1-3. З наведених у таблиці 1 результатів видно, що після ураження щурів адреналіном збільшується вміст ТБК-АП у сироватці крові протягом доби. Використаний екстракт з листя абрикоса викликав вірогідне зниження даного показника в сироватці крові уже через 3 год. від початку введення адреналіну і становив 125 % в порівнянні з 157 % в уражених щурів, хоча рівня контролю в цей період він ще не досяг. Через 24 год. з моменту потрапляння адреналіну в організм тварин та введення їм екстракту з листя абрикоса вміст ТБК-АП знизився на 44 %. Протягом 24 год. після ураження у серці тварин збільшувався вміст ТБК-АП. Використання екстракту з листя абрикоса проявило позитивний вплив на даний показник, знижуючи його протягом всього експерименту. Після введення тваринам екстракту спостерігалось достовірне його зниження через 24 год. від початку дослідження. Зниження виявилось вірогідним (р < 0,05). Про досягнення позитивного коригуючого антиоксидантного впливу лікарської форми сухого екстракту з листя абрикоса звичайного свідчать дані, наведені у таблиці 2. В тварин, у яких пошкоджений міокард високими дозами адреналіну, внаслідок інтенсифікації процесів вільнорадикального окиснення відбувається глибоке порушення ферментативної ланки антиоксидантної системи. Екстракт з листя абрикоса проявив позитивний вплив на показники антиоксидантної системи. При його введенні в організм ми спостерігали підвищення знижених після ураження активностей каталази (табл.2) та супероксиддисмутази, зниження підвищеного вмісту церулоплазміну (табл.3) в обидва терміни дослідження. При введенні екстракту в уражений організм ми спостерігали підвищення активності каталази в сироватці крові та серці (на 12 % та 10 % відповідно) через 3 год. від початку експерименту. Через 24 год. з моменту ураження активність каталази після застосування екстракту з абрикоса становила у сироватці крові 93 % відносно контролю, у серці - 87 % Ураження серця адреналіном призвело до значного підвищення в сироватці крові вмісту церулоплазміну. Його вміст підвищився в 1,2 та 1,3 разу через 3 та 24 год. відповідно. Використаний нами екстракт викликав зниження вмісту церулоплазміну. До кінця експерименту він становив 106 %. При дослідженні СОД відмічалось збільшення її активності у сироватці крові тварин, що отримували екстракт (на 4-5 %), у порівнянні з ураженими через 3 год. від початку експерименту. Через 24 год. даний показник підвищився, аде вірогідних змін не відмічено. Ураження серця щурів адреналіном призводить до активації вільнорадикальних процесів, в результаті яких утворюється значна кількість ендогенних токсинів, які чинять токсичний вплив на клітини різних органів, а зокрема змінюється проникність плазматичних мембран кардіоцитів. Це підтверджується підвищенням у сироватці крові активності амінотрансфераз (табл. 4). Використаний нами сухий екстракт з листя абрикоса звичайного зменшив активності амінотрансфераз у сироватці крові після ураження адреналіном протягом всього дослідження (через 3 год. активність Ac AT знизилась на 12 %, через 24 год. - на 35 %, що виявилось достовірним). Таким чином, запропонований сухий екстракт з листя абрикоса звичайного, проявляє виражений кардіопротекторний ефект, механізм якого реалізується через його антиоксидантні властивості. Це доведено на моделі адреналінового пошкодження міокарда. В порівнянні із відомими лікарськими формами-аналогами, екстракт з листя абрикоса має ряд переваг: достатню сировинну базу для його створення, яка не впливає на самовідтворення рослини. 2 UA 76327 U Отже, досліджуваний екстракт може бути використаний для виготовлення у фармацевтичній промисловості з подальшим застосуванням при захворюваннях серцево-судинної системи та інших ураженнях, які супроводжуються розвитком оксидативного стресу, викликаного підвищеним вмістом катехоламінів в організмі. 5 Таблиця 1 Вміст ТБК-АП продуктів у сироватці крові та міокарді щурів, уражених адреналіном, після введення екстракту з листя абрикоса (М±m; n=6) ТБК-АП, мкмоль/л ТБК-АП, мкмоль/кг Терміни дослідження, год. 3 год. 24 год. 3 год. 24 год. 2,60±0,15 0,80±0,03 4,10±0,17* 5,70±0,14* 2,20±0,15* 2,30±0,16* Групи тварин Контрольні Уражені адреналіном Уражені + ліковані екстрактом, 70 мг/кг 3,25±0,16** 4,55±0,13** 1,70±0,13 1,40±0,15** Примітка: тут і в наступних таблицях * вірогідні зміни між контрольними та ураженими тваринами (р< 0,05); ** - вірогідні зміни між ураженими та лікованими тваринами (р< 0,05) Таблиця 2 Активність каталази в сироватці крові та серці щурів, уражених адреналіном, після введення екстракту з листя абрикоса (М±m; n=6) Каталаза, мкат/л Каталаза, мкат/кг Сироватка крові Серце Терміни дослідження, год. 3-я 24-а 3-я 24-а 9,80±0,15 7,500,25 Групи тварин Контрольні Уражені адреналіном Уражені + ліковані екстрактом, 70 мг/кг 5,50±0,20* 5,40±0,18* 7,25±0,13* 7,30±0,23* 6,40±0,12** 7,00±0,30** 8,25±0,17** 8,90±0,32** Таблиця 3 Активність СОД (мкмоль/л) та вміст ЦП (мг/л) в сироватці крові щурів, уражених адреналіном, після введення екстракту з листя абрикоса (М±m; n=6) Групи тварин Контрольні Уражені адреналіном Уражені + ліковані екстрактом, 70 мг/кг СОД Терміни дослідження, год. 3-я 24-та 45,5±1,7 32,8±1,3 * 33,4±1,4 * ЦП Терміни дослідження, год. 3-я 24-та 12,5±0,2 15,5±0,3* 16,2±0,4* 34,5±1,5** 13,8±0,5** 38,4±1,2 3 13,3±0,7** UA 76327 U Таблиця 4 Активність амінотрансфераз в сироватці крові щурів, уражених адреналіном, після введення екстракту з листя абрикоса (М±m; n=6) Групи тварин Контрольні Уражені адреналіном АлАТ, мкмоль/л год. АсАТ, мкмоль/л год. Терміни дослідження, год. 3-я 24-а 3-я 24-а 0,22±0,02 0,34±0,03 0,38±0,03* 0,42±0,02* Уражені + ліковані 0,3 5±0,02 0,30±0,03** екстрактом, 70 мг/кг Уражені + ліковані 0,32±0,02 0,28±0,03** корвітином, 42 мг/кг 0,54±0,03* 0,60±0,04* 0,50±0,02 0,52±0,03 0,48± 0,03** 0,45± 0,03** ЕІІ, % 3-я 24-а 65,50±2,50 75,25± 80,15± 2,75* 2,15* 72,45±3,15 74,20±2,40 72,30±2,15 70,50± 3,00** ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 1. Спосіб корекції метаболічних порушень у міокарді, що включає використання рослинних антиоксидантів, який відрізняється тим, що як рослинні антиоксиданти використовують сухий екстракт з листя абрикоса звичайного. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що сухий екстракт з листя абрикоса звичайного призначається хворим в дозі 70 мг/кг маси тіла інтрагастрально один раз на добу протягом 14 днів, у залежності від досягнутого ефекту. Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correcting metabolic disorders in myocardium

Автори англійською

Shtroblia Anzhela Laslivna, Fira Liudmyla Stepanivna, Lykhatskyi Petro Hryhorovych

Назва патенту російською

Способ коррекции метаболических нарушений в миокарде

Автори російською

Штробля Анжела Ласловна, Фира Людмила Степановна, Лихацкий Петро Григорович

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00

Мітки: міокарді, корекції, спосіб, метаболічних, порушень

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-76327-sposib-korekci-metabolichnikh-porushen-u-miokardi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції метаболічних порушень у міокарді</a>

Подібні патенти