Спосіб формування продуктивного стеблостою сафлору красильного в умовах півдня україни

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб формування продуктивного стеблистою сафлору красильного в умовах півдня України, що включає основний обробіток ґрунту, спосіб посіву та норму висіву насіння, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що сівбу сафлору красильного необхідно проводять з міжряддям 12,5 см при нормі висіву встановлену із розрахунку 210 тис. рослин/га.

Текст

Реферат: Спосіб формування продуктивного стеблистою сафлору красильного в умовах півдня України включає основний обробіток ґрунту, спосіб посіву та норму висіву насіння. Потім здійснюють догляд за посівами та збирають врожай. Сівбу проводять з міжряддям 12,5 см. UA 73056 U (54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО СТЕБЛИСТОГО САФЛОРУ КРАСИЛЬНОГО В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ UA 73056 U UA 73056 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, зокрема до технологій вирощування сільськогосподарських культур. Відомий спосіб вирощування сафлору красильного, який включає основний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю [1]. Недоліком способу є те, що, через нераціональне розміщення рослин, отримають низький врожай насіння сафлору за великих затрат матеріальних та енергетичних ресурсів. Задача корисної моделі - визначення оптимального поєднання агротехнічних прийомів з метою отримання найбільшого врожаю насіння сафлору красильного. Поставлена задача досягається тим, що впровадження агротехнічних прийомів, забезпечує оптимальне розміщення рослин культури у агроценозі: сівбу сафлору красильного необхідно проводити з шириною міжряддя 12,5 см та нормою висіву із розрахунку 210 тис. рослин/ га. Дослідження з вивчення впливу міжряддя та норми висіву насіння на продуктивність рослин сафлору красильного проводилися протягом 2010-2011 pp. на не зрошуваних землях Асканійської ДСДС НААН України Каховського району Херсонської області. У польових дослідах вивчалися такі фактори та їх варіанти: Фактор А - ширина міжряддя: 12,5; 45; 70 см. Фактор В - норма висіву із розрахунку: 90; 120; 150; 180; 210; 240; 270 тис. рослин/га. Зміни в рості, розвитку та формуванні продуктивності рослин, обумовлені різними схемами розміщення особин культури на поверхні поля. Це забезпечує різну форму площі живлення рослини та впливає на рівень внутрішньовидової та міжвидової конкуренції рослин за фактори життя. На зміну структури агрофітоценозу рослини сафлору реагували зміною елементів, що визначають структуру урожаю. Так збільшення ширини міжряддя із 12,5 до 45 см супроводжується зменшенням кількості корзинок, що формує одна рослина у середньому на 25,4 %, а порівнюючи із міжряддям 70 см на 34,7 % (табл. 1). Незалежно від ширини міжряддя збільшення норми висіву зменшувало кількість кошиків, що утворювала одна рослина. У середньому при зростанні норми висіву на 30 тис. рослин/га кількість корзинок зменшувалася на 0,8 шт. Таким чином найбільшу кількість корзинок рослини формували при посіві з міжряддям 12,5 см нормою висіву із розрахунку 90 тис. рослин/га, а найменшу при міжрядді 70 см і нормі висіву 270 тис. рослин/га. Кількість насіння, яке утворилося в одній корзинці рослинами при посіві з міжряддями 45 та 70 см збільшувалася до 27 % порівнюючи із особинами з міжрядь 12,5 см. Загущення стеблостою супроводжувало зменшенням цього показника із 20,4-21,5 шт. при нормі висіву 90 тис. рослин/га до 11,9 13,3 шт. при висіві 270 тис рослин/га. У середньому таке зменшення складало 1,3 шт. при зростання норми висіву на кожні 30 тис. рослин/га. Таблиця 1 Елементи продуктивності сафлору красильного Норма висіву, тис. рослин/га 90 120 150 180 210 240 270 90 120 150 180 210 240 270 Ширина міжряддя, см 12,5 45 Кількість кошиків з однієї рослини, шт. 17,7 14,2 16,6 11,8 14,8 10,5 14,1 10,5 13,5 10,3 13,3 9,9 12,6 9,4 Кількість насіння в кошику, шт. 20,5 21,2 17,6 21,1 16,8 20,7 15,7 18,7 14,3 17,1 12,6 14,6 11,9 13,2 1 70 12,5 10,7 9,8 9,3 8,7 8,4 7,8 20,4 21,4 20,6 19,4 18,2 15,6 13,3 UA 73056 U Продовження таблиці 1 90 120 150 180 210 240 270 5 10 15 Маса 1000 насінин, г 42,4 41,8 42,1 41,6 41,9 41,1 41,6 40,5 41,1 40,1 40,9 39,9 40,5 39,6 41,3 41,0 40,6 40,0 39,8 39,6 39,3 Загущення рослин сафлору красильного за рахунок збільшення міжряддя та норми висіву супроводжується зменшенням маси насіння. На посівах з міжряддям 45 см, залежно від норми висіву, маса 1000 насінин зменшувалася на 1,3-2,8 %, а на посівах із міжряддям 70 см - на 2,73,2 %. В цілому по досліду від збільшення норми висіву маса 1000 насінин зменшувалася від 0,6 до 5,4 %. В середньому по досліду найвищу урожайність 15,2 ц/га посіви сафлору красильного формують при міжрядді 12,5 см. Широкорядний посів із міжряддям 45 см зумовлює отримання в середньому 12,3 ц/га, а посів з міжряддям 70 см - 11 ц/га. За рахунок зменшення ширини міжряддя до 12,5 см урожайність культури зростає на 19,1-27,6 %. Переваги суцільного рядового посіву з міжряддям 12,5 см є математично достовірним в усіх варіантах досліду на фоні метеорологічних умов років досліджень. У середньому по досліду урожайність сафлору зростає при загущенні від 90 до 180-240 тис. рослин/га із 11,0 до 13,4-13,9 ц/га. Подальше загущення супроводжується зменшенням урожайності культури до12,5 ц/га (табл. 2). Таблиця 2 Урожайність сафлору красильного в залежності від способу посіву та норми висіву Ширина міжряддя, см (фактор А) 12,5 45 70 НІР05 Норма висіву, тис. рослин/га (фактор В) 90 120 150 180 210 240 270 90 120 150 180 210 240 270 90 120 150 180 210 240 270 А В АВ 2010 12,1 13,0 13,5 14,0 14,3 14,4 14,1 9,7 10,9 11,3 11,9 12,3 11,7 11,1 9,0 9,9 10,9 11,5 11,8 11,2 9,2 0,31 0,47 0,81 Урожайність, ц/га 2011 середнє 14,6 13,4 15,7 14,4 16,7 15,1 17,7 15,9 17,6 16,0 17,4 15,9 16,8 15,5 11,4 10,6 12,4 11,7 13,5 12,4 14,2 13,1 14,7 13,5 13,9 12,8 12,8 12,0 8,9 9,0 11,0 10,5 12,1 11,5 12,9 12,2 12,8 12,3 11,9 11,6 10,9 10,1 0,27 0,41 0,7 При висіві культури із міжряддям 12,5 см найвищих значень урожайність досягає при нормі висіву 210 тис. рослин/га. Різниця між варіантами із нормами висіву у межах 180-240 тис. 2 UA 73056 U 5 10 15 рослин/га відрізняються несуттєво. При посіву із міжряддям 45 см найвищу урожайність 13,5 ц/га забезпечує норма висіву 210 тис. рослин/га. Відхилення загущення від зазначеного рівня істотно зменшує урожайність культури. При посіві на 70 см найвищий врожай забезпечує норма висіву 210 тис. рослин/га. Зміна загущення в межах 180-210 тис. рослин/га зумовлює неістотне коливання урожайності сафлору красильного 12,2-12,3 ц/га. Розрахунки динаміки коливань урожайності сафлору красильного свідчить, що на посівах з міжряддям 12,5 см більш суттєво знижується урожай від зменшення норми висіву ніж за її перевищення від оптимального значення. На посівах з міжряддям 45 см відхилення норми висіву від оптимального значення супроводжується рівнозначним зменшенням урожайності культури на 0,7-0,8 ц/га. При вирощуванні сафлору красильного з міжряддям 70 см зростання норми висіву до 270 тис. рослин/га більш суттєво зменшує врожай культури порівнюючи із її аналогічним зменшенням. Для формування вищої насіннєвої продуктивності з міжряддям 12,5 см більш небезпечним є зрідження посівів сафлору красильного порівнюючи із їх загущенням, тоді як при міжрядді 70 см істотніше зменшення урожайності спостерігається при загущенні посівів вище оптимальної норми висіву. Таблиця 3 Економічна ефективність вирощування сафлору красильного в залежності від способу посіву та норми висіву Норма висіву, тис. рослин/га 90 120 150 180 210 240 270 90 120 150 180 210 240 270 90 120 150 180 210 240 270 20 25 Ширина міжряддя, см 12,5 45 Витрати на виробництво, грн./га 2674 2719 2700 2746 2724 2769 2748 2803 2767 2825 2780 2838 2804 2844 Чистий прибуток, грн./га 2016 991 2340 1349 2561 1571 2817 1782 2833 1900 2785 1642 2621 1356 Виробнича рентабельність, % 75 36 87 49 94 57 103 64 102 67 100 58 93 48 70 2693 2716 2749 2783 2802 2806 2813 457 959 1276 1487 1503 1254 722 17 35 46 53 54 45 26 Вирощування сафлору красильного з міжряддям 45 та 70 см з урахуванням суміжних агротехнічних заходів супроводжується зростанням витрат в середньому на 47,1 та 21,1 грн./га. Збільшення норми висіву на кожні 30 тис. рослин/га потребує додатково близько 18,5 грн./га. Тому витрати по варіантах досліду суттєво не змінюються. Збільшення ширини міжряддя супроводжується зменшенням рентабельності та величини прибутку. При посіві на 12,5 см норма висіву встановлена із розрахунку 180-240 тис. рослин/га забезпечує близькі за значеннями рентабельність 100-103 % та величину прибутку 2785-2833 грн./га. 3 UA 73056 U 5 При посіві із міжряддям 45 см та 70 см кращі результати отримані при нормі висіву із розрахунку 210 тис. рослин/га. В цих варіантах рентабельність складає відповідно 67 та 54 %, а прибуток становив 1900 та 1503 грн./га. Вирощування сафлору красильного з міжряддям 12,5 см при встановленні норми висіву із розрахунку 210 тис. рослин/га забезпечує найвищу урожайність 16,0 ц/га та отримання прибутку 2833 грн./га при рівні рентабельності 102 %. Джерело інформації: 1. Зінченко О. І. Рослинництво: навч. посібник / Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко М. А. - К.: Аграрна освіта, 2001.-591 с. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Спосіб формування продуктивного стеблистого сафлору красильного в умовах півдня України, що включає основний обробіток ґрунту, спосіб посіву та норму висіву насіння, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що сівбу сафлору красильного необхідно проводити з міжряддям 12,5 см при нормі висіву, встановленій із розрахунку 210 тис. рослин/га. Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method to form a productive stem stand of safflower in conditions of the south of ukraine

Автори англійською

Lazer Petro Nartsysovych, Rudik Oleksandr Leonidovych, Nyzheholenko Viktor Mykhailovych, Proshyna Iryna Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ формирования продуктивного стеблестоя сафлора красильного в условиях юга украины

Автори російською

Лазер Петр Нарцисович, Рудик Александр Леонидович, Нижеголенко Виктор Михайлович, Прошина Ирина Александровна

МПК / Мітки

МПК: A01B 79/00

Мітки: сафлору, формування, продуктивного, красильного, спосіб, умовах, стеблостою, півдня, україни

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-73056-sposib-formuvannya-produktivnogo-steblostoyu-safloru-krasilnogo-v-umovakh-pivdnya-ukrani.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб формування продуктивного стеблостою сафлору красильного в умовах півдня україни</a>

Подібні патенти