Застосування трипсидану для комплексного лікування післяінфекційного астенічного синдрому та високої тривожності у дітей шкільного віку в умовах організованих колективів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Застосування рослинного препарату Трипсидан як лікарського засобу для комплексного лікування післяінфекційного астенічного синдрому та високої тривожності у дітей шкільного віку в умовах організованих колективів.

Текст

Реферат: Застосування рослинного препарату Трипсидан як лікарського засобу для комплексного лікування післяінфекційного астенічного синдрому та високої тривожності у дітей шкільного віку в умовах організованих колективів. UA 70205 U (12) UA 70205 U UA 70205 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, зокрема педіатрії, і стосується лікування проявів астенічного синдрому та високої тривожності у дітей шкільного віку, реконвалесцентів гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), зокрема в умовах організованих колективів. Симптоми астенічного характеру часто виступають одними з перших неспецифічних проявів широкого кола соматичних розладів, серед яких найбільший інтерес для лікаря педіатра представляють соматогенні астенічні стани у дітей-реконвалесцентів ГРЗ, що обумовлено домінуванням гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) у дитячій популяції (близько 70% всієї інфекційної патології). Після перенесеної інфекційної хвороби нерідко досить тривалий час зберігається післяінфекційний астенічний синдром (ПІАС), який суттєво обмежує працездатність хворих та потребує проведення тривалого лікування. Астенія - найбільш частий клінічний прояв періоду реконвалесценції перенесеного соматичного захворювання, що обумовлює необхідність удосконалення існуючих підходів щодо корекції астенічного синдрому у дітей-реконвалесцентів ГРЗ (Михайлова Е.В., Ильичева Т. Астеновегетативный синдром у детей после перенесенных инфекционных заболеваний // Лечащий врач. - 2009. - №8. - С. 45-49.). Поширеність астенії у загальній популяції, за даними різних дослідників, коливається від 10 % до +5 % (Марценковский И.А. Астенический синдром. Континуум состояний: от психического и физического истощения до хронической слабости и астенической несостоятельности // Здоровье Украины. - № 2 (5), март 2007 года.). Актуальність дослідження проблеми астенічного синдрому обумовлена тим, що серед найпоширеніших скарг, з якими лікар загальної практики або лікар-педіатр зустрічається досить часто, є скарги на стомлюваність чи втому, - а вони є основними симптомами астенічних розладів. У більше, ніж у половини вихованців дитячих будинків реєструється несприятливий перебіг адаптації (дезадаптаційний синдром), клініко-функціональна характеристика якої свідчить про низькі функціональні резерви організму в цілому, що обумовлює стійкість та виразність дезадаптаційних змін їх здоров'я і розвитку (Нагорнюк Н. Сирітство як соціально-психологічна проблема. - Автореф Дисс. - 2002. - 17с). Комплексність вивчуваної проблеми дезадаптації вихованців дитячих будинків, реконвалесцентів гострих респіраторних захворювань, обумовлює необхідність оцінки як психологічного, так і фізіологічного рівнів пристосування. Дезадаптаційний синдром може проявлятися на різних рівнях, в тому числі проявами астенічного синдрому та високою тривожністю. Найбільш близький спосіб імунореабілітацїї хворих на післяінфекційний астенічний синдром (UA 30031; МПК(2006) А61К36/06, опубл. 10.10.2008, Бюл.№ 19, 2008 ρ), що включає введення імуноактивних препаратів. Як імуноактивний препарат вводять нуклеїнат усередину по 0,5 г 3-4 рази на добу протягом 15-20 діб поспіль в залежності від досягнутого ефекту. Недоліком відомого способу є те, що результативність способу оцінюється за імунологічними показниками, рівень яких має фазний характер змін в залежності від періоду обстеження після перенесеного респіраторного захворювання, кратності перенесених ГРВІ, наявності та/або відсутності ускладнень перебігу ГРВІ та віку обстежених дітей. Також для оцінки імунологічного статусу зазвичай проводиться забирання периферійної крові, що пов'язано з больовими симптомами та порушенням цілісності шкіряних покровів. Пропонований спосіб зовсім не оцінює клінічний симптомокомплекс проявів астенічного синдрому, що досягається опитуванням пацієнтів та їх батьків, не враховує психофізіологічні показники цих дітей і зовсім не дозволяє оцінити вегетативні розлади у дітей з ПІАС, виразність яких зазвичай пов'язана з характеристиками тривожності. В основу корисної моделі поставлена задача створення способу комплексного лікування післяінфекційного астенічного синдрому та високої тривожності у дітей шкільного віку шляхом підвищення рівня адаптації у дітей за рахунок застосування комплексного рослинного препарату. Поставлена задача вирішується тим, що застосовують рослинний препарат Трипсидан вперше як лікарській засіб для комплексного лікування післяінфекційного астенічного синдрому та високої тривожності у дітей шкільного віку в умовах організованих колективів. На сьогодення фітотерапія є найбільш безпечною в педіатрії, в тому числі й у відношенні до ускладнень та небажаних ефектів дії препаратів. Комплексний рослинний Препарат Трипсидан за фармакотерапевтичною групою належить до комбінації снодійних та седативних засобів, за рахунок впливу комбінації рослинних складових препарату виявляє системний вплив на організм дитини, має виражений седативний та анксіолітичний ефекти, зміцнює нервову систему, нормалізує сон, проявляє антистресовий ефект; діє як кардіопротектор, розслаблює гладку мускулатуру. Ефективний при неврозах, що супроводжуються підвищеною 1 UA 70205 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 дратівливістю, тривогою, астенією (підвищеною стомлюваністю), незначними депресивними розладами. Застосовується також при нервовій перенапрузі, виснаженні, стресових ситуаціях, несприятливих емоційних станах (конфлікти в сім'ї, на роботі, тощо). Особливо ефективний Трипсидан при всіх формах порушення сну (розлад засипання, порушення глибини і тривалості сну, розлад пробудження, денна сонливість). Складові препарату поліпшують циркуляцію крові, сприяють засвоєнню вітамінів і мікроелементів, а також проявляють протианемічну дію і нормалізують метаболізм, і, як наслідок, обумовлюють нівелювання проявів астенічного синдрому та високої тривожності в комплексі. Трипсидан - рослинний, неімуноактивний препарат і не діє на імунні показники. Трипсидан поліпшує обмін речовин і діє опосередковано через нормалізацію та регуляцію нейрогуморальних механізмів і тим самим поліпшує психологічні й вегетативні показники, що дозволяє використовувати Трипсидан для комплексного лікування після інфекційного астенічного синдрому та високої тривожності у дітей шкільного віку. Було проведено клінічне дослідження як відкрите, порівняльне, рандомізоване випробування з паралельним груповим контролем. В дослідженні брали участь 60 дітей з дитячих будинків віком від 10 до 17 років з проявами астенічного синдрому. Психофізіологічні особливості проявів астенічного синдрому в групі обстежених дітей реєструвались на фоні зниження резистентності у дітей, що проявлялось високою респіраторною захворюваністю та наявністю хронічних вогнищ інфекції верхніх дихальних шляхів. Значущість соматогенної складової в розвитку астенічного синдрому підтверджена наявністю високоінформативних кореляційних зв'язків між показниками в групах обстежених дітей. Для дітей основної групи (40 дітей віком від 10 до 18 років) рослинний препарат Трипсидан використовували у дозі 2,5 мл х 3 рази на день протягом шести тижнів. До групи порівняння, в якій не використовувався препарат Трипсидан, увійшли 30 дітей, співставленні за віком, результатами психологічного тестування та проявами астенічного синдрому. За результатами психофізіологічного дослідження у дітей шкільного віку з астенічним синдромом практично у всіх обстежених дітей (66,7 % у дітей основної групи та у 76,6 % спостережень у дітей з групи контролю) реєструвалися емоційні розлади за рахунок високого рівня особистісної тривожності, що корелювало з наявністю невротичних розладів (у 76,7 % випадків за рахунок синдромокомплексів порушень сну, поведінки, тривожності), результатами тесту Шмішека (різні види тенденцій та акцентуацій виявлено більше, ніж у третини дітей), тесту Айзенка (високий рівень нейротизму зареєстровано у переважній більшості (80 %) спостережень), результатами САН (низький рівень активності у 83,3 % спостережень) та характеристиками вегетативного забезпечення (симпатикотонія у поєднанні з порушеннями кардіореспіраторного індексу). Призначення комплексного рослинного препарату Трипсидан протягом 6 тижнів у дозі 2,5 мл х 3 рази на день привело до зменшення частоти проявів та виразності суб'єктивних проявів астенії (нормалізація сну, відновлення звичного рівня працездатності, підвищення активності та ін.) відразу після терапії та нівелюванні практично всіх скарг через місяць після терапії, що свідчить про наявність пролонгованої дії комплексного рослинного препарату як на показники астенічного синдрому у дітей шкільного віку, так і відновлення середніх рівнів тривожності (які є базисною характеристикою здорової особистості) практично у всіх дітей основної групи через місяць після терапії. На фоні терапії препаратом Трипсидан у дітей основної групи відразу після лікування частота реєстрації симптомокомплексів прикордонних нервово-психічних розладів (ДОН) зменшувалась майже вдвічі (за виключенням шкали тривожності, де вивчуваний показник не зазнавав змін), що супроводжувалось і зменшенням частки дітей, які за результатами ДОН були включені в групу ризику розвинення невротичного розладу. Але вже через місяць після закінчення терапії препаратом Трипсидан у дітей основної групи не було зареєстровано ні єдиного випадку реєстрації невротичних розладів за показником шкали тривожності та шкали порушень поведінки, що поєднувалось зі значним зменшенням (в дев'ять разів) кількості дітей з порушеннями сну (р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Use of herbal composition tripsidan for complex treatment of postinfection asthenic syndrome and high anxiety in schoolchildren in the setting of organized groups

Автори англійською

Vysochyna Iryna Leonidivna, Abaturov Oleksandr Yevheniiovych

Назва патенту російською

Применение растительного препарата трипсидан в качестве лекарственного средства для комплексного лечения постинфекционного астенического синдрома и высокой тревожности у детей школьного возраста в условиях организованных коллективов

Автори російською

Высочина Ирина Леонидовна, Абатуров Александр Евгеньевич

МПК / Мітки

МПК: A61P 25/00, A61K 36/00

Мітки: організованих, синдрому, віку, комплексного, колективів, післяінфекційного, астенічного, дітей, тривожності, високої, застосування, шкільного, умовах, трипсидану, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-70205-zastosuvannya-tripsidanu-dlya-kompleksnogo-likuvannya-pislyainfekcijjnogo-astenichnogo-sindromu-ta-visoko-trivozhnosti-u-ditejj-shkilnogo-viku-v-umovakh-organizovanikh-kolektiviv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застосування трипсидану для комплексного лікування післяінфекційного астенічного синдрому та високої тривожності у дітей шкільного віку в умовах організованих колективів</a>

Подібні патенти