Спосіб лікування хронічного первинного гастродуоденіту та виразкової хвороби

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(57) Способ лечения хронического первичного гастродуоденита и язвенной болезни путем введения лекарственных средств, отличающийся тем, что проводят орошение желудка 0,5 г ампиокса в 20 мл 25% раствора димексида 2 раза в день на протяжении 10 дней, распыляя его кислородом, который подают со скоростью 180 мл в минуту в течение 5 минут.

Текст

Способ лечения хронического первичного гастродуоденита и язвенной болезни путем введения лекарственных средств, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что проводят орошение желудка 0,5 г ампиокса в 20 мл 25% раствора димексида 2 раза в день на протяжении 10 дней, распыляя его кислородом, который подают со скоростью 180 мл в минуту в течение 5 минут. подібний варінт, фаза загостре ння зі зниженою секреторною І моторною функціями шлунка. При фіброгастроендоскопічному дослідженні (ФЕГДС) виявлено дифузну гіперемію І набряк складок СОШ з явищами вогнещевої атрофії тіла шлунка. Уреазна активність СОШ через 2 год, помірно позитивна. В мазку-відпечатку СОШ, фарбованого по методу Пмза, діагностовано наявність HP з помірним ступенем обсіювання слизовТ оболонки по Л.І. Аруїну І співавт. (Архів патології. - 1988. - Мг 2. - С. 13-18. В лікувальний комплекс включено: д і є т а № 1, місцеве зрошення СОШ 2 рази на день на протязі 14 днів 0,5 r ампіоксу в 20 мл 2 5 % р-ну димексиду з) швидкістю 180 мл/хв протягом 5 хв. Больовий синдром у хворого зник на 5-й день, а диспептичний - на 4"-й день лікування. На 15-й день перебування хворого в стаціонарі при ФЕГДС встановлено, що гіперемія І набряк складок СОШ відсутні, а вогнища атрофІТ не змінились. > I— О 6764 мікроскопічному дослідженні HP виявляУреазний тест від'ємний, а при цитоються Із обсіюванням СОШ середнього стулогічному дослідженні мазки-відпечатки пеня до Л.І. АруТну. Хворому призначено: СОШ, фарбованих за методом Пмзе, HP не дієта № 1, зрошення СОШ 2 рази на день на спостерігались. Через 4 тижні після курсу лікування запропонованим способом HP ні 5 протязі 14 днів 0,5 г ампіоксу в 20 мл 25% р-ну димексиду з одночасною подачею через уреазним тостом, ні цитологічним розпилюючий пристрій кисню зі швидкістю дослідженням не виявлялись. 180 мл/хв на протязі 5 хв. больовий синдром П р и к л а д 2. Хворий С, з виразковою зник на 6-й день, диспептичний - на 7-й хворобою в фаз! загострення, активна виразка цибулини ДПК (передня стійка 10 день. При контрольній ендоскопії через 14 днів після початку лікування виразка змен0,8x0,5), активний гастродуоденіт НІ ст. шилась до 0,3x0,4 см. Уреазна активність Уроозна активність біоптату через 2 год. біоптату від'ємна. При мікроскопічному різко позитивна. При цитологічному дослідженні HP не діагностувалось.ТІри подослГдженнІ мазків-відпечатків СОШ виявляється сильне обсіювання СОШ по Л.і. 15 вторному дослідженні через 4 тижні HP ні уреазним тестом, ні цитологічним АруТну. Призначено: діста № 1, місцеве дослідженням не пиявлялось. зрошення 2 рази нд день на протязі 14 дніп Оцінка результатів лікування СОШ 0,5 г ампіоксу в 20 мл 25% р-ну димекпроводились на основі динаміки клінічних, сиду з одночасною подачею через розпилюючий пристрій кисню з! швидкістю 20 функціональних І морфологічних проявів І визначення HP в СОШ І ДПК за допомогою 130 мл/хв протягом 5 хв. Диспептичний уреазного тесту І цитологічним синдром зникав на 5-й день перебування в дослідженням мазків-підпечатків СОШ, стаціонарі, больовий - на 6-й день, а пальпафарбованих за методом Пмза, на 15-й день торна болючість в епігастріТ - на 8-й день. При ФЕГДС на 15-й день після лікування 25 перебування хворого в стаціонарі. Отримані результати вказують на те, що виразковий дефект зменшився до розмірів запропонований спосіб лікування 0,3x0,4 см в діаметрі, явища активного хронічного первинного гастродуоденіту І гастродуоденігу зникли. Уреазна активність виразкової хвороби характеризується швидбіоптату відсутня. При мікроскопічному дослідженні HP не діаі ностувались. Через 4 30 ким зникненням основних клінічних проявів захворювання, високим процентом санації тижні при повторному дослідженії HP til CO' ' І ДПК під HP при відсутності побічних уреазнум тостом, пі фарбуезпиям за метореакцій, зв'язаних Із застосуванням дом Пмза не пиявлялись. ампіоксу в димексиді. П р и к л а д 3 Хворий Я., виразкова хаороба о фазі загострення, активна виразка 35 Запропонований спосіб дозволяє скоротити строки лікуваня, зменшити число шлунка помалій криаизи{(0,7x0,6 см), активрецидивів, підвищити процент санації СОШ ний гастродуоденіт !І ст. Урсаанз активність І ДПК від HP, що видно Із таблиць. біоптату помірно позитивна. При Табли ця 1 Ефективність лікування хронічного первинного гастродуоденіту Мелико-статистичні показники Хронічний первинний гастродуоденіт Прототип ампіокс, 1 табл. 4 р/демь 14 днів Б В А Б В п-20 ЕНДОСКОПІЯ на 15 донь(зникнення запалення о СОШ) А п=10 п=10 п-10 п=10 п-10 п«10 15 6 60% 7 6 6 9 7 70% 60% 60% 90% 70% 75% 10 днів 14 днів 6764 Пр здовження таОл, І Хронічний первинний гастродуоденіт Медико-стати Прототип стичні показники 10 днів ампіокс, 1 табл. 4 р/день 14 диіп 14 днів А Б В А В п=20 * п=Ю п=10 п=10 гМО п-10 11 55% 9 45% 7 70% 3 30% 7 70% 3 30% 50% 5 7 70% 5 50% 30% 9 90% І 10% 7 60% 4 40% 12 60% 8 40% 6 60% 4 40% 7 70% 3 30% 5 50% 5 50% 7 70% 3 30% 8 80% 2 20% 6 60% А 40% G Урезаний тест: від'ємний позитивний 3 Цитологічне дослідження HP В НР(+) " Зняття больового 8 (ДНІ) 8 5 7 7 4 (І 7 синдрому (дні) Зняття диспептичного синдрому 6 6 7 5 4 6 П р и м і т к а : А- 0,5 г ампіоксу в мінімальній дозі димексиду (10 мл 25% р-ну); Б 0,5 г ампіоксу в оптимальній дозі димексиду (20 мл 25% р-ну); В - 0,5 г ампіоксу в максимальній дозі димексиду (40 мл 25% р-ну); HP Helicobacter pylori Таблиця 2 Ефективність лікування виразкової хвороби Виразкова хиороба Медико-статистичні показники А п=20 Ендоскопія на 15 день (зменшення в розмірах виразкового дефекта, загоєння виразки) Прототип ампіокс, 1 табл. 4 р/день 14 днів п=10 14 7 70% 70% 14 днів 10 днів п-10 В А В п-10 п»10 п=10 п-10 6 70% 60% 60% /- > /о 6764 8 Продовження табл. 2 Виразкова хвороба Медико-статистичні показники Прото 10 днів тип 14 днів ампіокс, 1 табл. 4 р/день 14 днів А Б & А Б В п-20 п-10 п-10 п-10 п-10 п-10 п-10 5 8 7 70% Уреазний тест: від'ємний позитивний Цитологічне. дослідження біоптату СОШ НР(-) НР(+) Зникнення больового синдрому, дні Зникнення диспепсичного синдрому, дні 60% Є 12 40% 50% 5 50% 7 70% 3 30% 6 60% 4 40% 6 60% 4 40% 80% 2 20% 12 60% 6 40% 6 60% 4 40% 70% 3 30% 7 6 60% 8 4 40% 6 60% 4 40% 80% 2 20% 7 70% 3 30% 7 8 6 7 6 4 7 6 6 7 6 5 7 8 3 30% П р и м І т к а: А - 0,5 г ампїоксу в мінімальній дозі димексиду (10 мл 25% розчину); Б - 0,5 г ампіоксу в оптимальній дозі димексиду (20 мл 25% розчину); В - 0,5 г ампіоксу в максимальній дозі димексиду (40 мл 25% розчину). Таблиця З Віддалені результати М едико-статистичнї показники (через 4 тижні після курсу лікування) Хронічний первинний гастродуоденіт • прототип ампіокс ампіокс в димексиді Виразкова хвороба п-20 Ендоскопія (рецидив захворювання) Уреазний тест: від'ємний ПОЗИТИВНИЙ ампіокс в димексиді прототип ампіокс п-30 п-20 3/15% 12 60% 8 40% 26 86,6% 4 13,4% 1/5% 10 50% 10 50% " п-30 25 83,3% 5 16,7% . 6764 9 10 Продовженню тзбл. З Медико-статистичнІ показники (через 4 тижні після курсу лікування) Цитологічне" дослідження НР(-) НР(+) Упорядник Є.Стародуб Замовлення 643 Хронічний первинний гастродуоденіт прототи ампіокс в димексиді п ампіокс п-20 п«30 13 65% 7 35% 27 90% З 10% Техред М.Моргентал Виразкова хвороба прототи ампїокс D п димексиді ампіокс п=20 гКїО 12 60% 8 40% №3% Коректор М. Кєрецмагї Тираж Підписне Державне патентне відомство України, 254655, ГСП, Київ-53, Львівська пл., 0 Виробничо-видавничий комбінат "Патент", м. Ужгород, вул.ГагарІна, 101

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating chronic primary gastroduodenitis and ulcer

Автори англійською

Starodub Yevhen Mykhailovych, Honskyi Yaroslav Ivanovych, Havryliuk Mykhailo Yevhenovych, Matsak Vitalii Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ лечения хронического первичного гастродуоденита и язвенной болезни

Автори російською

Стародуб Евгений Михайлович, Гонский Ярослав Иванович, Гаврилюк Михаил Евгеньевич, Мацак Виталий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00

Мітки: виразкової, гастродуоденіту, первинного, хронічного, хвороби, спосіб, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-6764-sposib-likuvannya-khronichnogo-pervinnogo-gastroduodenitu-ta-virazkovo-khvorobi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хронічного первинного гастродуоденіту та виразкової хвороби</a>

Подібні патенти