Установка для виробництва волокнисто-цементних хвилястих листів з плоских заготовок

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Установка для виробництва волокнисто-цементних хвилястих листів з плоских заготовок, що містить розташовані по ходу технологічного процесу і з'єднані передавальними механізмами укладальник плоских заготовок, хвилювальник, укладальник хвилястих листів в пачки, конвеєри твердіння і зволоження, перебирач-стопувальник, хвилювальник виконаний з розташуванням робочих органів під заготовкою і містить повітропроникні коробки, розміщені паралельно на однаковій відстані одна від одної і замкнені в тканинну герметичну оболонку з верхнім повітропроникним і нижнім повітронепроникним полотнами, порожнина якої з'єднана з вакуумною системою, коробки хвилювальника мають однакові в плані перфоровані кришки з поперечним перерізом, зокрема крайні, у формі хвиль однакової ширини і висоти, поверх гребенів яких натягнене верхнє повітропроникне полотно тканинної оболонки з утворенням горизонтальної площини для укладення плоскої заготовки, коробки хвилювальника закріплені на рамі з можливістю зближення з притисненням до кришок верхнього полотна з утворенням двома останніми двошарової поверхні, яка відповідає профілю лицьової поверхні хвилястого листа, що формується, кожний з укладальника хвилястих листів і перебирача-стопувальника містить вакуумну коробку, перфорована робоча поверхня якої має профіль зворотної поверхні хвилястого листа, що формується, робочі поверхні конвеєрів твердіння і зволоження, на які укладаються пачки листів, мають профіль лицьової поверхні хвилястого листа, що формується, яка відрізняється тим, що хвилювальник містить повітропроникні коробки з однаковими плоскими перфорованими кришками, розміщеними поперемінно з коробками, які мають кришки у формі хвилі, ширина плоскої кришки виконана не більшою за ширину кришки у формі хвилі, величина зближення і розсунення сусідніх коробок дорівнює половині різниці між розгорнутою довжиною і кроком хвилі кришки, робоча поверхня вакуумних коробок укладальника хвилястих листів і перебирача-стопувальника виконана плоскою з поздовжніми паралельними западинами у формі хвиль з крайніми включно, які мають форму відповідних кришок у формі хвиль повітропроникних коробок хвилювальника, ширина плоских ділянок між сусідніми западинами дорівнює ширині плоскої кришки повітропроникної коробки хвилювальника, робочі поверхні конвеєрів твердіння і зволоження, на які укладаються пачки хвилястих листів, виконані з хвилями, які мають форму відповідних кришок у формі хвиль повітропроникних коробок хвилювальника, хвилі розділені плоскими прямокутними ділянками, які мають форму плоских кришок відповідних повітропроникних коробок хвилювальника.

2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що хвилювальник містить чотири повітропроникні коробки з однаковими плоскими перфорованими кришками, розміщеними поперемінно з п'ятьма коробками з крайніми включно, які мають перфоровані кришки у формі хвилі, робоча поверхня вакуумних коробок укладальника хвилястих листів і перебирача-стопувальника має п'ять западин у формі хвиль з крайніми включно і поперемінно з ними чотири плоскі ділянки, робочі поверхні конвеєрів твердіння і зволоження, на які укладаються пачки листів, виконані з п'ятьма хвилями і чотирма плоскими ділянками, які їх відповідно розділяють.

Текст

1. Установка для виробництва волокнистоцементних хвилястих листів з плоских заготовок, що містить розташовані по ходу технологічного процесу і з'єднані передавальними механізмами укладальник плоских заготовок, хвилювальник, укладальник хвилястих листів в пачки, конвеєри твердіння і зволоження, перебирач-стопувальник, хвилювальник виконаний з розташуванням робочих органів під заготовкою і містить повітропроникні коробки, розміщені паралельно на однаковій відстані одна від одної і замкнені в тканинну герметичну оболонку з верхнім повітропроникним і нижнім повітронепроникним полотнами, порожнина якої з'єднана з вакуумною системою, коробки хвилювальника мають однакові в плані перфоровані кришки з поперечним перерізом, зокрема крайні, у формі хвиль однакової ширини і висоти, поверх гребенів яких натягнене верхнє повітропроникне полотно тканинної оболонки з утворенням горизонтальної площини для укладення плоскої заготовки, коробки хвилювальника закріплені на рамі з можливістю зближення з притисненням до кришок верхнього полотна з утворенням двома останніми двошарової поверхні, яка відповідає профілю лицьової поверхні хвилястого листа, що формується, кожний з укладальника хвилястих листів і перебирача-стопувальника містить вакуумну коробку, перфорована робоча поверхня якої має профіль зворотної поверхні хвилястого листа, що формується, робочі поверхні конвеєрів твердіння і зволоження, на які укладаються пачки листів, мають профіль лицьової поверхні хвилястого U 2 (19) 1 3 66375 4 заготовок, яка містить розташовані по ходу технолистів з плоских заготовок, що містить розташовалогічного процесу і з'єднані передавальними мені по ходу технологічного процесу і з'єднані переханізмами укладальник плоских заготовок, хвилюдавальними механізмами укладальник плоских вальник, укладальник хвилястих листів в пачки, заготовок, хвилювальник, укладальник хвилястих конвеєри твердіння і зволоження, перебирачлистів в пачки, конвеєри твердіння і зволоження, стопувальник. Хвилювальник виконаний з розтаперебирач-стопувальник, хвилювальник виконашуванням робочих органів під заготовкою і містить ний з розташуванням робочих органів під заготовповітропроникні коробки, розміщені паралельно на кою і містить повітропроникні коробки, розміщені однаковій відстані одна від одної і замкнені в ткапаралельно на однаковій відстані одна від одної і нинну герметичну оболонку з верхнім повітропрозамкнені в тканинну герметичну оболонку з верхникним і нижнім повітронепроникним полотнами, нім повітропроникним і нижнім повітронепроникпорожнина якої з'єднана з вакуумною системою. ним полотнами, порожнина якої з'єднана з вакуумКоробки хвилювальника мають однакові в плані ною системою, коробки хвилювальника мають перфоровані кришки з поперечним перерізом, зокоднакові в плані перфоровані кришки з поперечрема крайні, у формі хвиль однакової ширини і ним перерізом, зокрема крайні, у формі хвиль одвисоти, поверх гребенів яких натягнене верхнє накової ширини і висоти, поверх гребенів яких наповітропроникне полотно тканинної оболонки з тягнене верхнє повітропроникне полотно утворенням горизонтальної площини для укладентканинної оболонки з утворенням горизонтальної ня плоскої заготовки. Коробки хвилювальника заплощини для укладення плоскої заготовки, коробкріплені на рамі з можливістю зближення з притики хвилювальника закріплені на рамі з можливістю сненням до кришок верхнього полотна з зближення з притисненням до кришок верхнього утворенням двома останніми двошарової поверхполотна з утворенням двома останніми двошароні, яка відповідає профілю лицьової поверхні хвивої поверхні, яка відповідає профілю лицьової полястого листа, що формується. Кожний з укладаверхні хвилястого листа, що формується, кожний з льника хвилястих листів і перебирачаукладальника хвилястих листів і перебирачастопувальника містить вакуумну коробку, перфостопувальника містить вакуумну коробку, перфорована робоча поверхня якої має профіль зворотрована робоча поверхня якої має профіль зворотної поверхні хвилястого листа, що формується. ної поверхні хвилястого листа, що формується, Робочі поверхні конвеєрів твердіння і зволоження, робочі поверхні конвеєрів твердіння і зволоження, на які укладаються пачки листів, мають профіль на які укладаються пачки листів, мають профіль лицьової поверхні хвилястого листа, що формулицьової поверхні хвилястого листа, що формується. Всі згадані робочі поверхні мають однакові ється, згідно з корисною моделлю, хвилювальник профілі, оскільки однакові профілі верхньої і нижмістить повітропроникні коробки з однаковими ньої поверхонь хвилястого листа, що формується. плоскими перфорованими кришками, розміщениВеличина зближення і розсунення сусідніх коробок ми поперемінно з коробками, які мають кришки у хвилювальника дорівнює різниці між розгорнутою формі хвилі, ширина плоскої кришки виконана не довжиною і кроком хвилі кришки (Каталог оборубільшою за ширину кришки у формі хвилі, величидования ОАО Могилевский завод "Строммашина". на зближення і розсунення сусідніх коробок дорівКомплекс оборудования для производства асбеснює половині різниці між розгорнутою довжиною і тоцементных волнистых листов типа 40/150-8шагом хвилі кришки, робоча поверхня вакуумних 1750 СМА 365. коробок укладальника хвилястих листів і перебиhttp//strommashina.mogilev.by/pequipment/aproducts рача-стопувальника виконана плоскою з поздовж/8-asbest-sheets). німи паралельними западинами у формі хвиль з Відома установка призначена для отримання крайніми включно, які мають форму відповідних стандартних хвилястих волокнисто-цементних кришок у формі хвиль повітропроникних коробок листів, виконання профілю яких потребує складхвилювальника, ширина плоских ділянок між сусіних конфігурацій формоутворюючих поверхонь, а дніми западинами дорівнює ширині плоскої кришки саме робочих поверхонь укладальника хвилястих повітропроникної коробки хвилювальника, робочі листів, перебирача-стопувальника, конвеєрів твеповерхні конвеєрів твердіння і зволоження, на які рдіння і зволоження, а також хвилястих кришок, які укладаються пачки хвилястих листів, виконані з достатньо складно закріпити без перекосів на похвилями, які мають форму відповідних кришок у вітропроникних коробках хвилювальника, що потформі хвиль повітропроникних коробок хвилюваребує затрат часу і матеріалу на виготовлення льника, хвилі розділені плоскими прямокутними установки. Крім того, установка дозволяє отримуділянками, які мають форму плоских кришок відвати хвилясті листи відомого розповсюдженого повідних повітропроникних коробок хвилювальнипрофілю. ка. В основу корисної моделі поставлено технічну Установка може бути виконана з вакуумним задачу удосконалення установки для виробництва хвилювальником, що містить чотири повітропрониволокнисто-цементних хвилястих листів з плоских кні коробки з однаковими плоскими перфорованизаготовок, в якій шляхом введення нових елеменми кришками, розміщеними поперемінно з п'ятьма тів і їх розміщення із з'єднаним з відомими елемекоробками з крайніми включно, які мають перфонтами було б забезпечено зменшення металомістровані кришки у формі хвилі, робоча поверхня кості і спрощення конструкції з одночасною вакуумних коробок укладальника і перебирачаможливістю отримання листа нового профілю. стопувальника має п'ять западин у формі хвиль з Для вирішення поставленої задачі в установці крайніми включно і поперемінно з ними чотири для виробництва волокнисто-цементних хвилястих плоскі ділянки, робочі поверхні конвеєрів твердін 5 66375 6 ня і зволоження, на які укладаються пачки листів, укладальник 1 плоских заготовок, хвилювальник 2, виконані з п'ятьма хвилями і чотирма плоскими укладальник 3 хвилястих листів в пачки, конвеєри ділянками, які їх відповідно розділяють. 4 і 5 твердіння і зволоження, перебирачЯк вакуумна система хвилювальника може бустопувальник 6 (фіг. 1). Хвилювальник 2 виконати використаний вакуумний вентилятор з розряний з розташуванням робочих органів під заготовдженням Р1=0,2 і тиском Р2=+0,3 продуктивністю кою і містить повітропроникні коробки 7, розміщені 3 по повітрю 12000 м /час. Укладальники можуть паралельно на однаковій відстані одна від одної і бути виконані по типу укладальників із зворотнозамкнені в тканинну герметичну оболонку з верхколивальним рухом. Верхнє полотно тканинної нім повітропроникним і нижнім повітронепроникоболонки може бути виконане з повітропроникної ним полотнами 8 і 9, порожнина 10 якої з'єднана з тканини лавсанової поліефірної ТУ 17-РФ4-7-78 вакуумною системою 11 (фіг. 2). Коробки 7 мають арт. 56239, а нижнє - з тентової еластичної повітоднакові в плані перфоровані кришки. Одні кришки ронепроникної тканини. Тканинна оболонка може 12 виконані з поперечним перерізом, зокрема бути виконана шляхом прошивання і склеювання крайні, у формі хвиль однакової ширини і висоти, між собою по периметру кромок обох згаданих поверх гребенів яких натягнене верхнє повітропполотен, заздалегідь натягнутих з відповідних бороникне полотно 8 тканинної оболонки з утворенків на розсунені повітропроникні коробки хвилюваням горизонтальної площини для укладення плосльника з утворенням герметичної порожнини при кої заготовки (фіг. 2 і 4). Хвилювальник 2 містить укладенні на верхнє полотно вогкої заготовки. також повітропроникні коробки 7 з однаковими Пристрій, що заявляється, може бути використаплоскими перфорованими кришками 13 (фіг. 2 і 5), ний у типових комплексах з виробництва волокнирозміщеними поперемінно з коробками 7, які масто-цементних хвилястих листів, наприклад у ють кришки 12 у формі хвилі. Ширина плоскої 40/150-8-1750 СМА 365 Могильовського заводу кришки 13 виконана не більшою за ширину кришки "Строммашина". 12 у формі хвилі. Коробки 7 хвилювальника 2 заСукупність суттєвих ознак установки для викріплені на рамі 14 з можливістю зближення з приробництва волокнисто-цементних хвилястих листисненням до кришок 12 і 13 верхнього полотна 8 з тів з плоских заготовок, що заявляється, дозволяє утворенням двошарової поверхні, яка відповідає спростити конструкцію і зменшити металоємність профілю лицьової поверхні хвилястого листа, що за рахунок виконання частини кришок повітропроформується (фіг. 2 і 3). Величина зближення і розникних коробок хвилювальника з простою плоскою сунення сусідніх коробок 7 дорівнює половині різконфігурацією у сукупності з виконанням відповідниці між розгорнутою довжиною і шагом хвилі них робочих поверхонь вакуумних коробок уклакришки 12. Кожний з укладальника 3 хвилястих дальника хвилястих листів, перекладачалистів і перебирача-стопувальника 6 містить вакустопувальника, конвеєрів твердіння і зволоження з умну коробку 15 і 16, перфорована робоча поверспрощеним профілем поверхонь з прямокутними хня, відповідно, 17 і 18 якої має профіль зворотної ділянками, які відповідають конфігурації згаданих поверхні хвилястого листа, що формується, а саме плоских кришок. Наряду з цим установка забезпе- виконана плоскою з поздовжніми паралельними чує можливість отримання листа нового профілю, западинами 19 у формі хвиль з крайніми включно, у кращому прикладі 5-хвильового, з плоскими діякі мають форму відповідних кришок 12 у формі лянками, що розділяють хвилі. хвиль повітропроникних коробок 7 хвилювальника Суть корисної моделі пояснюється креслення2. Ширина плоских ділянок 20 між сусідніми запами: динами 19 дорівнює ширині плоскої кришки 13 фіг. 1 - установка для виробництва волокнисповітропроникної коробки 7 хвилювальника 2 (фіг. то-цементних хвилястих листів з плоских заготовок 1 і 6). Робочі поверхні 21 і 22, відповідно, конвеєрів у складі технологічної лінії, загальний вигляд; 4 і 5 твердіння і зволоження, на які укладаються фіг. 2 - хвилювальник на фіг. 1, поперечний пачки листів, мають профіль лицьової поверхні переріз; хвилястого листа, що формується, а саме виконані фіг. 3 - хвилювальник на фіг. 1 з прозорим низ хвилями 23, які мають форму відповідних кришок жнім полотном, вид знизу; 12 у формі хвиль повітропроникних коробок 7 хвифіг. 4 - повітропроникна коробка хвилювальнилювальника 2. Хвилі 23 розділені плоскими прямока на фіг.2 з кришкою у формі хвилі, аксонометрія; кутними ділянками 24, які мають форму плоских фіг. 5 - повітропроникна коробка хвилювальникришок 13 відповідних повітропроникних коробок 7 ка на фіг.2 з плоскою кришкою, аксонометрія; хвилювальника 2 (фіг. 7 і 8). фіг. 6 - робоча поверхня вакуумних коробок У наведеному на кресленнях прикладі хвилюукладальника хвилястих листів або перебирачавальник 2 містить чотири повітропроникні коробки стопувальника, поперечний переріз; 7 з однаковими плоскими перфорованими кришфіг. 7 - робоча поверхня конвеєра твердіння, ками 13, розміщеними поперемінно з п'ятьма кона яку укладаються пачки листів, поперечний перобками 7 з крайніми включно, які мають перфореріз; ровані кришки 12 у формі хвилі (фіг. 2 і 3). Робоча фіг. 8 - робоча поверхня конвеєра зволоження, поверхня 17 і 18 вакуумних коробок 15 і 16 відпона яку укладаються пачки листів, поперечний певідно укладальника 3 хвилястих листів і перебирареріз. ча-стопувальника 6 має п'ять западин 19 у формі Установка для виробництва волокнистохвиль з крайніми включно і поперемінно з ними цементних хвилястих листів з плоских заготовок, чотири плоскі ділянки 20 (фіг. 1 і 6). Робочі поверяка містить розташовані по ходу технологічного хні 21 і 22 конвеєрів 4 і 5 твердіння і зволоження, процесу і з'єднані передавальними механізмами на які укладаються пачки листів, виконані з п'ятьма 7 66375 8 хвилями 23 і чотирма плоскими ділянками 24, які їх має форму нижньої поверхні листа (фіг. 1 і 6). Відвідповідно розділяють(фіг. 7 і 8). ключається від вакуумної системи 11 хвилювальУстановка для виробництва волокнистоник 2, включається укладальник 3 листів і переміцементних хвилястих листів з плоских заготовок щується в бік хвилювальника 2. В момент контакту працює наступним чином. з відформованим листом до вакуумної коробки 15 У вихідному становищі (фіг. 1) повітропроникні укладальника 3 підключається його вакуумна сискоробки 7 хвилювальника 2 розсунені, верхнє і тема (не показана), лист присмоктується до пронижнє полотна 8 і 9 натягнені спеціальним механіфільованої робочої поверхні 17 останнього, фіксузмом (не показаний). Свіжовідформована плоска ється у такому положенні і переміщується до заготовка листа заданого формату, яка надходить, конвеєра 4 твердіння, вакуум відключається і лист наприклад конвеєром 25 від листоформувальної скидається під дією атмосферного тиску, напримашини 26 з механізмом розкрою, перекладається клад у його відповідний візок 30 з робочою поверна верхнє полотно 8 хвилювальника 2 укладальхнею 21, якою є профільоване дно останнього, що ником 1 заготовки з плоскою робочою поверхнею відповідає профілю листа, що формується (фіг. 1 і вакуумної коробки (не показана), який рухається 7). Цикл формування повторюється. В кожний візворотно-коливально. Через заданий період часу, зок 30 укладається пачка, наприклад з 5-7 листів. наприклад 2-3 сек, синхронно вмикається мехаДалі за стандартною технологією листи, що знахонізм зближення коробок 7, які закріплені, напридяться у візках 30 переміщаються всередині тепклад на повзунах 27, що зворотно-поступально лоізольованої камери конвеєра 4 твердіння, де переміщуються по двом напрямним 28 закріплепроходять попередню термообробку у пароповітним на рамі 14, і до порожнини тканинної оболонки ряному середовищі і в кінці шляху набувають міцпідключається, наприклад через два патрубки 29, ність, яка забезпечує можливість перекладання вакуумна система 11 (фіг. 2 і 3). Починається пропачки на конвеєр 5 зволожувача, який має відповіцес формування на заготовці хвиль, що розташодні профілю листа робочі поверхні 22, наприклад вані поперемінно з плоскими ділянками, відповідпрофільовані піддони, і переміщаються безперерно, розташуванню повітропроникних коробок 7 вно у гарячій воді всередині теплоізольованої кахвилювальника 2 з кришками 12 у формі хвиль і мери конвеєра 5 зволожувача (фіг. 1 і 8). Далі пачплоскими кришками 13 (фіг. 2, 4 і 5). Заготовка ки листів надходять до перебирача-стопувальника через повітропроникне верхнє полотно 8 присмок6. Вакуумна коробка 16 перебирача-стопувальника тується до поверхні зімкнених кришок 12 і 13 пові6 здійснює зворотно-коливальні рухи і при кожнотропроникних коробок 7 і набуває форму заданого му ході знімає з пачки по одному листу, який під профілю листа, що формується. Хвилі свіжо віддією вакууму присмоктується до профільованої формованого листа дещо розходяться, тому для робочої поверхні 18 його вакуумної коробки 16, фіксації основних розмірів листа (шаг і висота хвиукладає, наприклад, на транспортер (не показалі) і зняття внутрішнього напруження лист калібруний), яким листи подаються до гідрознижувача 31, ється за допомогою укладальника 3 листів у пачки, де вони укладаються в стопи (фіг. 1 і 6). робоча поверхня 17 вакуумної коробки 15 якого 9 66375 10 11 Комп’ютерна верстка Л. Купенко 66375 Підписне 12 Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Plant for production of fiber-cement corrugated sheets from flat blanks

Автори англійською

Hradoboiev Oleh Volodymyrovych, Shmatko Oleksandr Hryhorovych

Назва патенту російською

Установка для производства волокнисто-цементных волнистых листов из плоских заготовок

Автори російською

Градобоев Олег Владимирович, Шматко Александр Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: B28B 5/00

Мітки: волокнисто-цементних, установка, плоских, листів, заготовок, хвилястих, виробництва

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-66375-ustanovka-dlya-virobnictva-voloknisto-cementnikh-khvilyastikh-listiv-z-ploskikh-zagotovok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка для виробництва волокнисто-цементних хвилястих листів з плоских заготовок</a>

Подібні патенти