Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, що включає введення імуноактивних препаратів, зокрема циклоферону, який відрізняється тим, що додатково вводять 10 % спиртовий екстракт підмору бджіл.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 10 % спиртовий екстракт підмору бджіл вводять усередину по 25-30 крапель 2-3 рази на добу за 20-30 хвилин до їди протягом 30-40 діб поспіль.

3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що, при необхідності, введення 10 % спиртового екстракту підмору бджіл повторюють 2-3 рази на рік, у залежності від досягнутого ефекту.

Текст

1. Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, що включає введення імуноактивних препаратів, зокрема циклоферону, який відрізняється тим, що додатково вводять 10 % спиртовий екстракт підмору бджіл. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 10 % спиртовий екстракт підмору бджіл вводять усередину по 25-30 крапель 2-3 рази на добу за 20-30 хвилин до їди протягом 30-40 діб поспіль. 3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що, при необхідності, введення 10 % спиртового екстракту підмору бджіл повторюють 2-3 рази на рік, у залежності від досягнутого ефекту. (19) (21) u201103238 (22) 21.03.2011 (24) 25.11.2011 (46) 25.11.2011, Бюл.№ 22, 2011 р. (72) ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ, ТОРОПЧИН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, ПЕРЕСАДІН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ (73) ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ, ТОРОПЧИН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, ПЕРЕСАДІН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ 3 валої ремісії стеатогепатиту, що в патогенетичному плані пов'язано поперед усього зі збереженням активації процесів ліпопероксидації. Тому був запропонований спосіб медичної реабілітації хворих на НАСГ, який включає введення цим хворим імуноактивного препарату, а саме поліоксидонію (Патент України на корисну модель № 32678. - МПК (2006) А61К 36/00. - Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит. - Опубл. 26.05.2008 р. - Бюл № 10). Але у частини хворих на НАСГ при використанні й даного способу все ж таки зберігаються зсуви з боку окремих імунологічних показників і підвищення концентрації в крові так званих "середніх молекул" (CM), що свідчить про збереження клініко-біохімічного синдрому "метаболічної" інтоксикації. У зв'язку з цим був запропонований спосіб медичної реабілітації хворих на НАСГ, що передбачає застосування як імуноактивного препарату циклоферону (Позитивне рішення на заявку № 201011359 на видачу патенту України на корисну модель "Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит", дата пріоритету 24.09.2010p.). Цей спосіб найбільш ефективний з існуючих у клінічному відношенні й в патогенетичному плані забезпечує в більшості хворих на НАСГ зниження активності процесів ліпопероксидації. Тому саме даний спосіб вибраний нами як прототип. До недоліків прототипу належить те, що при використанні й цього способу медичної реабілітації хворих на НАСГ у деяких пацієнтів, особливо при частих загостреннях патологічного процесу в печінці, все ж таки ще мають місце зсуви з боку імунних показників. Задачею корисної моделі є підвищення ефективності існуючого способу медичної реабілітації хворих на НАСГ, а саме - прискорення досягнення стійкої клінічної ремісії захворювання й нормалізації імунологічних показників, а також запобігання можливих побічних реакцій, у тому числі алергічних. Поставлена задача вирішується шляхом додаткового введення хворим з НАСГ 10 % спиртового екстракту підмору бджіл. Підмор бджіл являє собою тіла (трупики) бджіл. До складу підмору бджіл (у сухому вигляді) входить 50-60 % білків, 10-12 % амінополісахариду хітину, 10-20 % меланіну, 14-16 % фенольних сполук, 15-18 % воску, 2-3 % мінеральних речовин і 810 % води. Бджолина отрута, яка входить до підмору, термостійка й усі її властивості зберігаються, а вживання бджолиного підмору не призводить до побічних ефектів, які можливі при бджоловжаленні, оскільки отрута в тілі бджоли гармонійно поєднується зі своїм природнім антидотом - гепарином. У сировині підмору бджіл знайдено низку біологічно активних сполук, у тому числі гепарин і його похідні, лізоцим, ферменти та інші, що позитивно впливають на функціональний стан організму людини. Наша пропозиція щодо додаткового використання підмору бджіл при проведенні медичної реабілітації хворих на НАСГ базується на вперше 64822 4 встановленій нами в експериментальних умовах і потім підтвердженій в клініці закономірності, що введення підмору бджіл нормалізує загальний стан і самопочуття пацієнтів, виявляє чітко виражений антиоксидантний ефект, сприяє відновленню імунологічного гомеостазу, досягненню стійкої й тривалої ремісії НАСГ, а також суттєвому зменшенню в подальшому частоти загострень захворювання й, таким чином, обумовлює досягнення задачі корисної моделі. Крім того, введення підмору бджіл не має протипоказань, не спричиняє будь-яких небажаних побічних ефектів, у тому числі алергічних реакцій, і тому може при необхідності призначатися повторними курсами, залежно від досягнутого ефекту. Раніше з метою медичної реабілітації хворих на НАСГ підмор бджіл не використовувався. Заявлений спосіб здійснюється таким чином. Хворим з наявністю НАСГ, які потребують проведення медичної реабілітації, вводять циклоферон внутрішньом'язово у вигляді 12,5 % розчину по 2 мл 1 раз на добу протягом 5 діб поспіль і в подальшому здійснюють ще 5-7 ін'єкцій препарату через день, у залежності від досягнутого ефекту, і додатково - 10 % спиртовий екстракт підмору бджіл усередину по 25-30 крапель 2-3 рази на добу за 20-30 хвилин до їди протягом 30-40 діб поспіль; при необхідності введення 10 % спиртового екстракту підмору бджіл повторюють 2-3 рази на рік, у залежності від досягнутого ефекту. Лабораторними критеріями ефективності призначення підмору бджіл є ліквідація Т-лімфопенії, + підвищення до норми кількості Т-хелперів (CD4 ) та імунорегуляторного індексу CD4/CD8, зниження рівня циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) до верхньої межі норми й концентрації CM, що свідчить про відновлення імунологічного й біохімічного гомеостазу. Саме введення підмору бджіл сприяє патогенетично позитивним зсувам вищезгаданих лабораторних показників, а в клінічному плані досягненню стійкої й тривалої ремісії НАСГ, а також суттєвому зменшенню в подальшому частоти загострень захворювання. Вищевказані дози й курси введення підмору бджіл були підібрані нами досвідним шляхом. Саме при такій схемі введення підмору бджіл у більшості хворих забезпечується ліквідація Тлімфопенії, підвищення до норми кількості Т+ хелперів (CD4 ) та імунорегуляторного індексу CD4/CD8, зниження рівня ЦІК до верхньої межі норми й концентрації CM. Отже новими є як пропозиція щодо введення підмору бджіл, який нами вперше використовується в медичній реабілітації хворих на НАСГ, так і схема застосування цього препарату. При розробці заявленого способу було обстежено дві групи хворих з НАСГ, які підлягали проведенню медичної реабілітації: основна (43 особи), яка отримувала курс медичної реабілітації за допомогою заявленого способу, і група зіставлення (38 осіб), яка отримувала медичну реабілітацію відповідно до відомого способу-прототипу. Обидві групи хворих, які знаходилися під наглядом, були рандомізовані за віком, статтю, стадією НАСГ і частотою загострення хронічного патологічного процесу в печінці. Введення підмору бджіл почи 5 64822 налося, як правило, безпосередньо в період чергового загострення НАСГ і проводилося переважно в амбулаторних умовах або в денному гастроентерологічному стаціонарі. До початку проведення курсу медичної реабілітації хворих на НАСГ в обох групах, які були під наглядом, - основній, що потім отримувала лікування відповідно до заявленого способу, і зіставлення, в якій медична реабілітація здійснювалася відповідно до відомого способу-прототипу, була однотипова клінічна симптоматика, що характеризувалася наявністю загальної слабості, нездужання, субіктеричності склер, зниження апетиту й працездатності, тяжкості в правому підребер'ї, обкладеності язика нальотом, гіркоти в роті, гепа 6 томегалії, чутливості печінкового краю при пальпації, підвищеної стомлюваності. Таким чином, до початку проведення медичної реабілітації обидві групи хворих на НАСГ були однотипові в плані їхньої клінічної характеристики. Клінічне обстеження в динаміці проведення медичної реабілітації дозволило встановити, що у хворих основної групи, які лікувалися за допомогою заявленого способу, мало місце прискорення ліквідації патологічної симптоматики й досягнення стійкої клінічної ремісії захворювання в порівнянні з пацієнтами групи зіставлення, яким медична реабілітація проводилася з використанням відомого способу-прототипу (табл. 1). Таблиця 1 Тривалість збереження клінічної симптоматики при застосуванні заявленого й відомого способів медичної реабілітації хворих на НАСГ (М±m) Клінічні показники Групи хворих на НАСГ основна (n=43) зіставлення (n=38) Тривалість збереження (діб): гіркоти в роті тяжкості в правому підребер'ї обкладеності язика нальотом гепатомегалії чутливості печінкового краю субіктеричності склер підвищеної стомленості загальної слабості нездужання зниження працездатності 4,6±0,3 4,3±0,3 8,7±0,4 12,5±0,5 3,0±0,2 3,3±0,2 3,7±0,2 4,1±0,3 3,7±0,2 4,2±0,3 7,6±0,4 7,4±0,4 11,9±0,5 15,8±0,6 5,6±0,3 6,2±0,4 6,8±0,3 7,1±0,4 6,8±0,4 7,1±0,4 Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for medical rehabilitation of patients with non-alcoholic steatohepatitis

Автори англійською

Frolov Valerii Mytrofanovych, Toropchyn Vasyl Ivanovych, Peresadin Mykola Oleksandrovych, Androsov Yevhen Dmytrovych

Назва патенту російською

Способ медицинской реабилитации больных неалкогольным стеатогепатитом

Автори російською

Фролов Валерий Митрофанович, Торопчин Василий Иванович, Пересадин Николай Александрович, Андросов Евгений Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/64

Мітки: реабілітації, спосіб, хворих, стеатогепатит, медичної, неалкогольний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-64822-sposib-medichno-reabilitaci-khvorikh-na-nealkogolnijj-steatogepatit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит</a>

Подібні патенти