Спосіб одержання органофункціоналізованого g-амінопропілкремнеземного мезопористого сорбенту типу мсм-41 з високовпорядкованою просторовою структурою та регульованим вмістом функціональних груп

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання органофункціоналізованого -амінопропілкремнеземного мезопористого сорбенту типу МСМ-41 з високовпорядкованою просторовою структурою та регульованим вмістом функціональних груп, який включає приготування потрібного розчину броміду цетилтриметиламонію (СТМАВr) у воді, додавання до такого розчину тетраетилортосилікату (TEOS) та кремнієорганічної сполуки з наступним інтенсивним перемішуванням при кімнатній температурі, відфільтровування утвореного осаду та промивання його дистильованою водою та етанолом, висушування та видалення ПАР шляхом кип'ятіння в кислому розчині етанолу, відфільтровування утвореного осаду, промивання його етанолом і висушування, який відрізняється тим, що зменшують відносну кількість міцелоутворюючої ПАР у PC, як джерело кремнієорганічної сполуки використовують -амінопропілтриметоксисилан (APTMS), подовжують тривалість перемішування PC до 72 год., проводять гідротермальну обробку водної суспензії зразка протягом 72 год. при 100°С.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що компоненти реакційної суміші змішують у такому мольному співвідношенні: х СТМАВr :0,5 NaOH : у APTMS : (1-у) TEOS : 130 Н2O, де x = 0,12-0,20, у = 0-0,15.

Текст

1 Спосіб одержання органофункцюналізованого у -амінопропілкремнеземного мезопористого сорбенту типу МСМ-41 з високовпорядкованою просторовою структурою та регульованим вмістом функціональних груп, який включає приготування потрібного розчину броміду цетилтриметиламонію (СТМАВг) у воді, додавання до такого розчину тетраетилортосилікату (TEOS) та кремнієорганічної сполуки з наступним інтенсивним перемішуванням амшопропілтриметоксисилан (APTMS), подовжують тривалість перемішування PC до 72 год , проводять гідротермальну обробку водної суспензії зразка протягом 72 год при100°С 2 Спосіб за п 1, який відрізняється тим, що компоненти реакційної суміші змішують у такому мольному співвідношенні х СТМАВг 0,5 NaOH у APTMS (1-y)TEOS 130 Н2О, де х = 0,12-0,20, у = 0-0,15 Винахід відноситься до хімічної технології одержання та виготовлення органофункцюналізованих мезопористих матеріалів, які містять різні за ХІМІЧНОЮ природою функціональні групи Такі матеріали можуть знайти застосування як сорбенти та носи для хроматографії, зокрема для селективного вилучення органічних сполук та концентрування і розділення ІОНІВ рідкісних металів, а також як каталізатори та носи каталізаторів, матриці для одержання композитів різного функціонального призначення Одержання органофункцюналізованих мезопористих молекулярних сит (ММС) здійснюється шляхом ХІМІЧНОГО модифікування поверхні мезопористого оксиду або шляхом "прямого" золь-гель синтезу, коли відбувається одночасне утворення неорганічної матриці та її поверхневого шару із заздалегідь визначеними функціональними групами [1] Перший спосіб має ряд суттєвих недоліків багатостадійність, низький вміст та нерівномірність розподілу прищеплених груп на поверхні носія [1] Найбільш універсальним є метод темплатного синтезу в присутності міцелоутворюючих поверх нево-активних речовин (ПАР), який дозволяє достатньо легко варіювати умови синтезу (природу і співвідношення реагентів, режим обробки реакційної суміші (PC), природу ПАР тощо), регулювати склад, будову, властивості кінцевих продуктів і одержувати органокремнеземні ММС з високою концентрацією (до 3 5-4 0 ммоль/г) та рівномірним розподілом функціональних груп на внутрішній поверхні мезопор [1] ВІДОМІ способи темплатного синтезу органокремнеземних мезопористих сорбентів та ММС включають наступні стадії змішування при інтенсивному перемішуванні розчину ПАР та двох джерел кремнезему - традиційного для синтезу нефункцюналізованих ММС [2-4] тетраалкоксісилану Si(OR)4 та триалкоксіпохідних типу X-Si(OR)3, де X - відповідна функціональна група, тривале повільне перемішування одержаної PC, відфільтровування та ретельне відмивання кінцевого твердого продукту від ПАР На сьогодні одержано органокремнеземні ММС, які вміщують різні функціональні групи, зокрема, алкільні, ВІНІЛЬНІ, алільні, тюльні, фенільні, ЗМІННІ, імідазольні [1, 5, 6] Найбільш впорядковані КІСТЬ міцелоутворюючої ПАР у PC, як джерело кремнієорганічної сполуки використовують у О со го сч (О 62330 органокремнеземні ММС, як і у випадку кремнеземних ММС типу МСМ-41 [2-4, 7, 8], утворюються при використанні як темплату катіонних четвертинних амонієвих солей (ЧАС) Оскільки такі ПАР досить легко видаляються з алкілкремнеземних ММС великим об'ємом етанолу або підкисленого етанолу при КИП'ЯТІННІ ЗІ зворотним холодильником, тому методи синтезу високовпорядкованих алкілкремнеземних ММС типу МСМ-41 достатньо розроблені та широко розглядаються в літературі [9, 10] Згадані методи синтезу ММС мають деякі загальні недоліки, а саме, вони не дозволяють одержувати органокремнеземні ММС з досконалим просторовим впорядкуванням та функціональними групами, які мають донорно-акцепторні властивості Зокрема, одержання високовпорядкованих уаміноалкілкремнеземних ММС типу МСМ-41 є певною проблемою, оскільки катіонні ПАР не вдається видалити більше ніж на 60% навіть за умов обробки киплячим етанолом протягом 10 діб або за допомогою інших розчинників, таких як хлороформ та диметилформамід Труднощі з видаленням катіонних ПАР типу ЧАС обумовлені, по-перше, електростатичною взаємодією катіонів ПАР з депротонованими атомами кисню ( = S i - 0 j кремнеземного каркасу, між якими не утворилися силоксанові зв'язки в процесі синтезу, та, по-друге, досить міцним водневим зв'язком катіону ПАР з функціональними алкіламіногрупами Використання як темплату нейтральних ПАР (наприклад, додециламіну або інших алкіламшів), які легко видаляються киплячим етанолом, не призводить до утворення мезопористих органокремнеземів з досконалою просторовою структурою [11 -13] З літератури невідомі роботи, в яких були б одержані алкіламінні мезопористі органокремнеземи з добре впорядкованою будовою Найкращі зразки у-амінопропіл кремнеземних ММС типу МСМ-41 за даними рентгенофазового аналізу (РФА) характеризуються не більш ніж трьома рефлексами на дифрактограмах, причому перший малокутовий рефлекс є досить широким, що свідчить про низький ступінь впорядкованості просторової будови мезопор та суттєво обмежує можливість їх використання як сорбентів, каталізаторів та носив каталізаторів, матриць для одержання композитів [6, 14, 15] Найбільш близьким по технічній суті та досягнутому результату до винаходу, що заявляється, є у-амінопропілкремнеземні ММС типу МСМ-41, синтезовані в [16] Синтез ПРОТОТИПУ включає такі операції приготування лужного розчину броміду цетилтриметиламонію (СТМАВг), додавання до такого розчину тетраетилортосилікату (TEOS) та уамінопролілтриетоксисилану (APTES) з наступним перемішуванням протягом 2 год при кімнатній температурі, відфільтровування утвореного осаду, промивання його етанолом та висушування Молярний склад PC 0 41 СТМАВг 12 NH2OH 013 APTES 0 87 TEOS 53 78 C2H5OH 204 H2O Видалення ПАР включає суспендування та кип'ятіння зразка (75°С) протягом 24 год в 1 М розчині НС1 в етанолі, відфільтровування осаду, промивання його етанолом та висушування Недоліком цього технічного рішення є те, що воно не забезпечує, як свідчить [16], одержання уамінопропілкремнеземного ММС з досконалою просторовою будовою Введення уамінопропільної групи (АПГ) значно зменшує інтенсивність першого рефлексу (який індексують як (100)) на дифрактограмах та робить його більш широким, порівняно з таким у силікатних ММС типу МСМ-41, а рефлекси (110) та (200) є широкими та мало інтенсивними Все це свідчить про значне погіршення впорядкованості амінопропілкремнеземних ММС типу МСМ-41 порівняно з нефункцюналізованими зразками при такому методі синтезу Крім того, міжплощинна відстань сі-юо, питома поверхня, діаметр та об'єм пор в органофункцюналізованих ММС типу МСМ-41 із зростанням вмісту функціональної групи зменшуються, у той же час, відповідна товщина стінок збільшується [1] Згідно З даними адсорбції азоту ММС, які функцюналізовані АПГ, характеризуються високими значення питомої поверхні (900-1000 м2/г) та значним повним адсорбційним об'ємом (до 0 8 см3/г) Розподілення пор за розмірами є досить вузькими Ефективний діаметр мезопор дорівнює 1 9-2 5 нм [16] Завданням, на вирішення якого спрямовано винахід, є розробка способу одержання органофункціаналізованого у-амінопропіл кремнеземного мезопористого сорбенту типу МСМ-41 з більш досконалою просторовою будовою та різним вмістом органічних груп У запропонованому способі це досягається шляхом оптимізацм складу PC, зменшенням відносної КІЛЬКОСТІ міцелоутворюючої ПАР, використанням іншої кремнійорганічної сполуки (у-амшопропілтриметоксисилану), подовженням тривалості перемішування PC та здійсненням гідротермальної обробки (ГТО) водної суспензії продукту, яку попередньо відмито водою та етанолом і висушено ГТО продукту призводить до збільшення діаметру мезопор, а також до більш повної конденсації силанольних груп в стінках пор, що зменшує поверхневий заряд каркасу та дозволяє практично повністю видалити ПАР кип'ятінням в підкисленому розчині етанолу Застосування розробленого способу дозволило одержати технічний результат, який полягає в удосконаленні просторової будови отриманого сорбенту Запропонований винахід дозволяє одержувати у-амінопропіл кремнеземні ММС типу МСМ-41 з регульованим вмістом функціональних груп, який можна спрямовано змінювати у діапазоні від 0 до 1 2 ммоль/г в кінцевому продукті, причому структура таких ММС характеризується, принаймні, трьома-чотирма рефлексами на дифрактограмах при РФА (таблиця 1) та вузьким розподіленням пор за розмірами Діаметр мезопор, адсорбційний об'єм та питома площа поверхні близькі до таких у силікатних ММС типу МСМ-41 (таблиця 2) Запропонований спосіб одержання органофункціаналізованого у-амінопропіл кремнеземного мезопористого сорбенту типу МСМ-41 з високовпорядкованою просторовою структурою включає наступні операції приготування лужного розчину броміду цетилтриметиламонію (СТМАВг) у воді, додавання до такого розчину TEOS та кремнійор 62330 панічної сполуки з наступним інтенсивним перемішуванням при кімнатній температурі, відфільтровування утвореного осаду, промивання його дистильованою водою та етанолом, висушування та видалення ПАР шляхом кип'ятіння в кислому розчині етанолу, відфільтровування утвореного осаду, промивання його етанолом і висушування Новим є те, що зменшують відносну КІЛЬКІСТЬ міцелоутворюючої ПАР у PC, як джерело кремнійорганічної сполуки використовують уамінопропілтриметоксисилан (APTMS), подовжують тривалість перемішування PC до 72 год, проводять ГТО водної суспензії зразка протягом 72 год при 100°С Молярний склад PC x СТМАВг 0 5 NaOH у APTMS (1-у) TEOS 130 Н2О, де х = 0 12-0 20, у = 0-0 15 Для характеристики одержуваних згідно винаходу у-амшопропілкремнеземних мезопористих сорбентів типу МСМ-41 використані дані РФА, адсорбційних досліджень, ІЧ-спектроскопм, рНпотенцюметричного титрування та елементного аналізу Для оцінки ступеню впорядкованості просторової будови ММС використали такі показники дифрактограм (ДРОН-ЗМ, СиКа) величина міжплощинної відстані першого малокутового рефлексу d-ioo, КІЛЬКІСТЬ рефлексів, а також величина АЛЛ/, де А - інтенсивність в умовних одиницях, W напівширина в градусах першого рефлексу, яка вимірюється на половині висоти Сорбційні характеристики розраховували з ізотерм адсорбції парів метанолу Адсорбцію метанолу проводили при 20°С на стандартній ваговій установці з кварцовими пружинними вагами Мак-Бена-Бакра Розподілення пор за розміром розраховували з десорбційної гілки ізотерми ад(де)сорбцм метанолу за рівнянням Кельвіна (в наближенні циліндричної форми меніску і нульового граничного кута) з урахуванням товщини адсорбованого шару [17] Ефективний діаметр пор D визначали як максимум кривої розподілу пор за розміром Питому площу поверхні SBET одержаних ММС розраховували за методом БЕТ, площа молекули метанолу була прийнята 0 25 нм2 [18] Повний об'єм пор Vs зразка оцінювали з адсорбційної гілки ізотерми при p/ps = 0 95, припускаючи, що пори заповнені конденсованим рідким адсорбтивом Товщину стінок t мезопор оцінювали у припущенні гексагонального пакування канальних мезопор за формулою t = ао D, де ао - відстань між центрами пор (a0=2dioo/31/2) ІЧ-спектри реєстрували за допомогою ІЧС-40 (ЛОМО, Росія) Елементний аналіз виконували при використанні С.Н.ІЧ-аналізатора фірми "Carlo Erba Strumentazione" (Італія) Оскільки ДЛЯ видалення ПАР використовували спиртовий 1 М розчин НСІ, то АПГ мають бути протонованими, надлишковий заряд яких компенсується аніонами хлору Для одержання ММС з непротонованими АПГ зразки з протонованими АПГ спочатку обробляли 0 05 N розчином NH4OH, а потім ретельно промивали водою та висушували в вакуумі при 100-120° С протягом 6 год та титрували розчином НСІ Вміст АПГ в ММС визначали для зразків, оброблених NH40H, методом рНпотенцюметричного титрування з використанням рН-метру (Radelkis ОР-211/1), скляного (ЕЛС-41) і хлор-срібного електродів Для цього до наважки зразка (0 05-0 1 г) додавали 25 мл 0 05 М розчину КСІ, отриману суспензію титрували 0 05 М розчином НСІ при перемішуванні Точку еквівалентності знаходили ЛІНІЙНОЮ екстраполяцією залежності КІЛЬКОСТІ ІОНІВ водню в розчині від КІЛЬКОСТІ доданої кислоти за методом Грана [19] Всі ІЧ-спектри для одержаних нами ММСтипу МСМ-41, функцюналізованих АПГ, майже не відрізняються Для таких органокремнеземів в області 1 1050-1200 см' присутні дві або одна широка інтенсивна смуга поглинання з плечем, що відповідає асиметричним валентним коливанням силоксаноas 1 вого зв'язку ^ , а в області 800 см - одна смуга поглинання середньої інтенсивності, що v-(Si-O) u відноситься до 5 V ' Наявність досить гострої смуги при 960 см 1 свідчить про присутність = SiOH Групп основний вклад для цієї смуги поглинання (майже 80%) належить деформаційним коливанням саме таких груп Аналіз ІЧ-спектрів в області валентних коливань V ^ H ) при 2800-3000 см 1 для одержаних нами зразків також дозволив провести відносний контроль щодо повноти видалення ПАР Оскільки в цій області ІЧ-спектру також мають бути валентні коливання метиленових груп пропіламшів, то такий контроль не може бути однозначним, щодо повноти видалення ПАР Тому висновок про повноту виділення ПАР з органокремнеземно-міцелярних композитів робили на підставі сукупного аналізу даних елементного аналізу та кислотно-основного титрування для визначення вмісту АПГ (таблиця 2) В запропонованому способі одержують органофункцюналізовані сорбенти з більшими, порівняно з прототипом, сорбційнимими характеристиками - адсорбційним об'ємом, питомою поверхнею та діаметром мезопор, а також з більшим ступенем впорядкованості просторової структури та вмістом органічної групи до 1 2 ммоль/г в кінцевому продукті (таблиця 2) Порівняльний аналіз із прототипом дозволяє зробити висновок проте, що основними відрізняючими ознаками способу синтезу, який заявляється, є використання в якості джерела органокремнезему APTMS, зменшення відносної КІЛЬКОСТІ міцелоутворюючої ПАР у PC, збільшення часу перемішування PC, ГТО зразка В результаті процесів, що відбуваються під час ГТО, практично зникає локальна невпорядкованість, що пов'язана з викривленням міцел, і значно покращується дальній порядок побудови мезофази Все це разом сприяє росту структурної впорядкованості, навіть за умови значного зменшення відносної КІЛЬКОСТІ ПАР в PC (до 012 моля СТМАВг на 1 моль кремніймістких реагентів, таблиця 1) Рентгенографічно це проявляється в значному звуженні рефлексу d-ioo, а його напівширина може бути рентгенографічним критерієм ступеню організованості ММС На дифрактограмі зразка, одержаного за прикладом 3 (вміст у-амінопропілкремнеземної групи 11-12 ммоль/г), спостерігаються 3 рефлекси, які в наближенні ідеальної гексагональної упаковки індексуються (таблиця 1) як hkl (100), (110), і (200), причому положення першого рефлексу бли 62330 зьке до такого у нефункцюнальзованого зразка, одержаного з тією ж КІЛЬКІСТЮ ПАР (приклад 2) Особливістю дифрактограм зразків, синтезованих за прикладами 5 та 6, з низькими кількостями ПАР та APTMS, є наявність додаткового рефлексу в області малих кутів (26 = 1 6 5 - 1 6 7 ^ щ 0 м о ж е свідчити про наявність другої фази Збільшення вмісту APTMS в PC призводить до суттєвого погіршення просторового впорядкування (приклад 7) або до руйнування структури зразка після ГТО (приклад 8) При низькому вмісту APTMS в PC (до 0 1 моля APTMS на 1 моль кремніймістких реагентів, таблиця 1), збільшення відносної КІЛЬКОСТІ ПАР в PC дозволяє одержувати зразки ММС типу МСМ-41 з високо впорядкованою структурою (приклад 4) Параметри пористої структури зразків (таблиця 2), що одержані за прикладами 3-6, є характерними для кремнеземних ММС типу МСМ-41 (приклад 2) [2-4, 7, 8] Розрахунки з ізотерм ад(де)сорбцм метанолу (таблиця 2) свідчать, що ММС, які функцюналізовані АПГ, мають високо розвинену питому поверхню, значний об'єм мезопор та однорідні за розміром пори Причому із зменшенням вмісту АПГ в зразках, величини питомої поверхні, об'єму пор та їх діаметру збільшуються Крім того, досліджені зразки, що одержані за прикладами 3-6, мають достатньо велику ширину стінок (близько 2 нм) Очікується, що завдяки цьому синтезовані органофункціаналізовані уамінопропілкремнеземні ММС типу МСМ-41 з регульованим вмістом органічної групи та високовпорядкованою просторовою структурою можуть бути використані як сорбенти, хроматографічні матеріали, молекулярні сита, каталізатори та носи каталізаторів, матриці для одержання композитів різного функціонального призначення Аналіз складу PC аналогів [9-15], прототипу (приклад 1) та прикладів № 3-6, що заявляються і є найбільш близькими до прототипу, показує, що тільки по запропонованому способу досягається більш високий ступень впорядкованості просторової будови органофукнюналізованих ММС типу МСМ-41 Таким чином, технічне рішення, що заявляється, відповідає критерію винаходу "новизна" Аналіз відомих способів синтезу сорбентів показує, що в жодному з них не застосовували подібний склад PC та умови її обробки Оскільки залежність відрізняючих ознак і одержаного результату з літератури невідома, то можна зробити висновок про творчий характер заявленого технічного рішення, тобто про ВІДПОВІДНІСТЬ його критерію "винахідницький рівень" Суть винаходу пояснюється наступними прикладами Приклад 1 (ПРОТОТИП) До 13 мл розчину амоніаку (28% розчин у воді, р = 0 898 г/см3) додають 50 мл Н2О, 39 5 мл С2Н5ОН та 2 4 г СТМАВг Потім при інтенсивному перемішуванні на магнітній мішалці одночасно додають 0 35 мл APTES і 3 11 мл TEOS Молярний склад PC 0 41 СТМАВг 12 NH4OH 013 APTES 0 87 TEOS 53 78 C2H5OH 204 H2O Перемішування PC продовжують при кімнатній температурі протягом 2 год Осад, що утворився, від 8 фільтровують, ретельно промивають водою, а 3 потім етанолом та висушують в вакуумі (110 Па) Подальше видалення СТМАВг проводять наступним чином 1 г зразка продукту кип'ятять при перемішуванні в 300 мл 1 М розчину НСІ в водноетанольній суміші протягом 6-8 год Потім відфільтровують від твердої фази, ретельно промивають водою, а потім етанолом та висушують в вакуумі 3 (1 10 Па) при температурі 100°С Приклад 2 До розчину 2 г NaOH в 235 мл води при перемішуванні додають 4 4 г СТМАВг Одержану суміш перемішують при температурі 35 °С до повного розчинення компонентів та додають 22 3 мл TEOS Молярний склад PC 0 12 СТМАВг 05 NaOH 1 0 TEOS 130 H2O Одержану PC інтенсивно перемішують при кімнатній температурі (=25°С) протягом 72 год Осад, що утворився, відфільтровують, ретельно промивають водою та етанолом, висушують при температурі 100°С Продукт піддають ГТО протягом 72 год при 100°С, знову відфільтровують та ретельно промивають водою при кімнатній температурі, потім гарячою водою і наприкінці етанолом Продукт висушують при100°С Подальше видалення СТМАВг проводять наступним чином 1 г зразка продукту кип'ятять при перемішуванні в 300 мл 1 М розчину НСІ в водноетанольній суміші протягом 6-8 год Потім відфільтровують та промивають етанолом Таку операцію повторюють ще 3 рази Оброблений таким чином зразок спочатку висушують при 100°С на повітрі, а потім витримують в вакуумі (1 103 Па) при температурі 100°С протягом 6 год Приклад З До розчину 2 г NaOH в 235 мл води при перемішуванні додають 4 4 г СТМАВг Після повного розчинення СТМАВг до утвореного прозорого розчину при інтенсивному перемішуванні одночасно додають 20 мл TEOS та 1 8 мл APTMS Молярний склад PC 0 12 СТМАВг 0 5 NaOH 0 1 APTMS 0 9 TEOS 130 Н2О Після додавання кремнійвмісних реагентів PC продовжують перемішувати при кімнатній температурі (=25°С) протягом 72 год Осад, що утворився, відфільтровують, ретельно промивають водою та етанолом, висушують при температурі 100°С Продукт піддають ГТО протягом 72 год при 100°С, знову відфільтровують та ретельно промивають водою при кімнатній температурі, потім гарячою водою і наприкінці етанолом та висушують при 100°С Подальше видалення СТМАВг проводять наступним чином 1 г зразка продукту кип'ятять при перемішуванні в 300 мл 1 М розчину НСІ в водноетанольній суміші протягом 6-8 год Потім відфільтровують та промивають етанолом Таку операцію повторюють ще 3 рази Оброблений таким чином зразок спочатку висушують при 100°С на повітрі, а потім витримують в вакуумі (1 103 Па) при температурі 100°С протягом 6 год Приклад 4 Синтез проводять за прикладом 3, але в PC додають 7 35 г СТМАВг, 21 9 мл TEOS та 0 4 мл APTMS Склад PC 0 20 СТМАВг 0 5 NaOH 0 02 APTMS 0 98 TEOS 130 H2O Приклад 5 62330 Синтез проводять за прикладом 3, але в PC додають 21 2 мл TEOS та 0 9 мл APTMS Склад PC 012 СТМАВг 0 5 NaOH 0 05 APTMS 0 95 TEOS 130Н 2 О Приклад 6 Синтез проводять за прикладом 3, але в PC додають 4 24 мл TEOS та 0 23 мл APTMS Склад PC 012 СТМАВг 0 5 NaOH 0 06 APTMS 0 94 TEOS 130Н 2 О Приклад 7 Синтез проводять за прикладом 3, але в PC додають 19 мл TEOS та 2 6 мл APTMS Склад PC 0 12 СТМАВг 0 5 NaOH 015 APTMS 0 85 TEOS 130 Н2О Приклад 8 Синтез проводять за прикладом 3, але в PC додають 17 9 мл TEOS та 3 5 мл APTMS Склад PC 012 СТМАВг 0 5 NaOH 0 20 APTMS 0 80 TEOS 130Н 2 О Приклад 9 Синтез проводять за прикладом 3, але в PC додають 21 9 мл TEOS та 0 4 мл APTMS Склад PC 0 20 СТМАВг 0 5 NaOH 0 02 APTMS 0 98 TEOS 130Н 2 О Приклад 10 Синтез проводять за прикладом 3, але в PC додають 5 85 г СТМАВг Склад PC 0 20 СТМАВг 0 5 NaOH 010 APTMS 0 90 TEOS 130 Н2О Джерела інформації 1 Stein А , Melde В J , Scroden R С , Adv Mater, 2000, V 12, № 19, P 1403-1419 2 Пат США № 5057296 кл МПК6 С01В35/12 опубл в Бюл №3 за 1991 р 3 Пат США № 5098684 кл МПК6 С01ВЗЗ/34 опубл в Бюл № 3 за 1992 р 10 6 4 Пат США № 5102643 кл МПК С01ВЗЗ/34 опубл в Бюл № 4 за 1992 р 5 Burkett S L , Sims S D , Mann S , Chem Commun, 1996, № 1 1 , P 1367-1368 6 Fowler С E , Burkett S L , Mann S , Chem Commun , 1997, P 1769-1770 7 Huo Q , Margolese D I , Ciesia U , Feng P, Gier T E , Sieger P , Nature, 1994, V 368, № 6469, P 317-321 8 Biz S , Occelh R , Catal Rev - Sci Eng , 1998, V 40, № З, Р 329-407 9 Corma A , Jorda J L, Navarro M T , Rey F , Chem Commun , 1998, P 1899 10 Bhaumik A, Tatsumi T, J Catal , 2000, V 189, P 31 11 Macquarne D J , Jackson D В , Mdoe J E G , Clar J H , NewJ Chem , 1999, V 23, P 539-544 12 Macquarne D J , Jackson D B , Tailland S, Uttmg K A , J Mater Chem, 2001, V 11, P 18431849 13 Macquarne D J , Chem Commun , 1996, P 1961 14 Walcanus A , Lumi N, Blm J-L , Su В-L , Lamberts L Electrochim Acta, 1999, V 44, P 4601 15 Hall S R , Fowler С E , Lebeau В , Mann S , Chem Commun , 1999, P 201 16 Etienne M , Lebeau В , Walcanus A , New J Chem , 2002, V 26, P 384-386 -ПРОТОТИП 17 Грег С, Синг К Адсорбция, удельная поверхность, пористость - М Мир, 1970 - 408 с 18 Кельцев Н В Основы адсорбционной техники -М Изд «Химия», 1976-512 с 19 Физико-химические методы анализа / Под ред Алесковского В Б - Л Химия, 1988 Таблиця 1 Склад реакційних сумішей, умови ГТО та параметри РФА органофункціаналізованих уамінопропілкремнеземних ММС типу МСМ-41 N° прикладу Склад реакційної суміші 0 41 СТМАВг 12NH4OH 1 (Прототип) 0 13APTES 0 87TEOS 53 78 С2Н5ОН 204 Н2О 2 0 12 СТМАВг 0 5 NaOH TEOS 130 Н2О I0 3 0 12 СТМАВг 0 5 NaOH 0 1 APTMS 0 9 TEOS 130 Н2О 4 0 20 СТМАВг 0 5 NaOH 0 02 APTMS 0 98 TEOS 130 H2O 5 0 12 СТМАВг 0 5 NaOH 0 05 APTMS 0 95 TEOS 130 H2O hkl 100 110 200 100 110 200 210 300 100 110 200 100 110 200 210 100 110 200 210 Параметри РФА 26, град do, HM 2 40 3 68 416 212 4 80 1 84 210 4 21 3 65 2 42 4 25 2 08 5 60 1 58 6 35 1 39 2 09 4 23 3 70 2 39 4 25 2 08 1 70 52 00 3 00 2 95 3 40 2 60 4 55 1 94 1 67 5 29 2 00 4 42 3 67 2 41 4 25 2 08 5 50 1 61 АЛЛ/ 11250/0 25= 4510 3 19043/0 15= 127 103 15000/0 25= 6010 3 16700/0 18-93103 9000/0 12= 7510 3 11 62330 12 Продовження таблиці 1 N° прикладу 6 7 8* Склад реакційної суміші 0 12СТМАВГ 0 5NaOH 0 06 APTMS 0 94TEOS 130 Н2О 0 12СТМАВГ 0 5NaOH APTMS 0 85TEOS 130 0 12CTMABr 0 5NaOH APTMS 0 80TEOS 130 Параметри РФА 26, град do, нм 1 65 5 35 2 05 4 31 3 60 2 45 4 20 210 hkl 100 110 200 0 15 Н2О 0 20 Н2О 9 0 16CTMABr 0 5NaOH 0 10 APTMS 0 90 TEOS 130 H2O 6 09 1 55 3 55 1 68 2 01 3 69 4 25 5 52 2 07 3 72 4 27 100 110 200 210 100 110 200 0 12CTMABr 0 5NaOH 0 02 APTMS 0 98TEOS 130 H2O 10 1 45 5 70 2 49 5 26 4 39 2 39 2 08 1 60 4 27 2 37 2 07 АЛЛ/ 11246/0 15= 3 7510 4087/0 5 = 810 = 1600/0 5 3 1 0 3 3 10800/0 12= 3 90 10 16500/0 25= 66 103 Примітка * Наведені дані для зразка, не відмитого від ПАР Таблиця 2 Структурно-сорбційні характеристики одержаних зразків та вміст АПГ № прикладу 1 - Прототип 2 3 4 5 6 7 9 10 dioo, нм 3 4 4 5 4 4 6 4 4 68 20 23 20 42 31 09 39 27 D, нм 25 34 31 41 29 32 28 33 32 Комп'ютерна верстка М Клюкш 3 t, нм Vs, см /г 18 14 20 20 22 18 42 18 17 0 33 1 20 0 58 1 16 0 51 0 55 0 21 0 60 0 62 2 SBET,M /r 520 700 520 690 450 690 300 650 630 Вміст АПГ в зразках За даними елеЗа даними рНментного анали- метричного титрузу, ммоль/г вання, ммоль/г 1 10 1 07 1 20 1 15 0 72 0 74 0 89 0 87 0 92 0 93 1 60 1 57 0 70 0 69 1 22 1 20 Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A method for preparing organo-functionalized 0100090000039d00000002001c00000000000500000009020000000005000000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b0200000000050000000c02600100011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff01000000c0000000610100000b00000026060f000c004d61746854797065000040001c000000fb02e0fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0077400000003b0a0acd4c53f5775553f5770100000000003000040000002d01000008000000320ae00040000100000067790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000040000000000ffffffff0100000000003000040000002d01010004000000f00100000300000000000000-aminopropylsilica mesoporous sorbent of msm-41 type with a highly ordered space pattern and regulated content of functional groups

Автори англійською

Illin Volodymyr Heorhiiovych

Назва патенту російською

Способ получения органофункционализированного g-аминопропилкремнеземного мезопористого сорбента типа мсм-41 с высокоупорядоченной пространственной структурой и регулированным содержанием функциональных групп

Автори російською

Ильин Владимир Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: C01B 33/155, C01B 39/00

Мітки: функціональних, мезопористого, мсм-41, одержання, типу, високовпорядкованою, регульованим, структурою, органофункціоналізованого, сорбенту, просторовою, вмістом, g-амінопропілкремнеземного, груп, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-62330-sposib-oderzhannya-organofunkcionalizovanogo-g-aminopropilkremnezemnogo-mezoporistogo-sorbentu-tipu-msm-41-z-visokovporyadkovanoyu-prostorovoyu-strukturoyu-ta-regulovanim-vmistom-f.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання органофункціоналізованого g-амінопропілкремнеземного мезопористого сорбенту типу мсм-41 з високовпорядкованою просторовою структурою та регульованим вмістом функціональних груп</a>

Подібні патенти