Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Композиція для пінопласту, що включає карбамідоформальдегідну смолу, спінюючий агент, стабілізатор піни, наповнювач і отверджувач, яка відрізняється тим, що вона містить карбамідоформальдегідну смолу або суміш карбамідних смол, як спінюючий агент містить 20-відсотковий водний розчин нітриту натрію і хлориду амонію у масовому співвідношенні 1:1, як стабілізатор піни - поверхнево-активну речовину, обрану з ряду алкілфенолів, алебастр - як наповнювач, а також кислотний оксонієвий отверджувач при такому співвідношенні компонентів, у відсотках за масою:

карбамідоформальдегідна смола або суміш карбамідних смол

64,2-47,3

20-відсотковий водний розчин нітриту натрію і хлориду амонію у масовому співвідношенні 1:1

19,2-28,4

поверхнево-активна речовина з ряду алкілфенолів

0,5-0,6

алебастр

13,2-7,1

кислотний оксонієвий отверджувач

12,9-16,6.

Текст

Композиція ДЛЯ пінопласту, що включає карбамідоформальдепдну смолу, спінюючий агент, стабілізатор піни, наповнювач і отверджувач, яка відрізняється тим, що вона містить карбамідоформальдепдну смолу або суміш карбамідних смол, як спінюючий агент містить 20-відсотковий водний розчин нітриту натрію і хлориду амонію у масовому співвідношенні 1 1, як стабілізатор піни - поверхнево-активну речовину, обрану з ряду алкілфенолів, алебастр - як наповнювач, а також кислотний оксонієвий отверджувач при такому співвідношенні компонентів, у відсотках за масою карбамідоформальдепдна смола або суміш карбамідних смол 64,2-47,3 20-відсотковий водний розчин нітриту натрію і хлориду амонію у масовому співвідношенні 1 1 19,2-28,4 поверхнево-активна речовина з ряду алкілфенолів 0,5-0,6 алебастр 13,2-7,1 кислотний оксонієвий отверджувач 12,9-16,6 Винахід відноситься до переробки високомолекулярних сполук у легкі пористі матеріали, зокрема, у термоізоляційні, і може бути використаний в промисловості будівництві й інших галузях народного господарства Відома композиція для пінопласту, що включає сечовиноформальдепдну смолу, поверхневоактивну речовину, отверджувач і воду (А св СРСР № 1219603, МКИ 4 С 08 G 9/04, С 08 L 61/24, публ 23 03 86 р бюл №11), композиція переважно використовується в сільському господарстві для утеплення й ізоляції Суміш готують безпосередньо на МІСЦІ застосування, там же здійснюють заливання і сушіння тепло ізолюючого шару Однак, для застосування в промисловості в якості ізолюючих виробів складної конфігурації ця композиція не підходить, тому що з неї неможливо виготовити, а тим більше транспортувати вироби конструкційного призначення і складної конфігурації через недо цій для пінопласту, що для заявленої рецептури економічно недоцільно, тому що сечовиноформальдепдні смоли самі по собі класифікуються як важко горюч і Найбільш близьким до винаходу, що заявляється, складом того ж призначення по сукупності ознак є композиція для пінопласту, що включає, карбамідоформальдепдну смолу, агент, що спінює, стабілізатор піни, наповнювач і отверджувач (А св SU 1439112 МКИ 4 С 08 G 9/08, С 08 L 61/24, публ 23 11 88, бюл № 43), у якій в якості стабілізатора піни використовують сульфонал НП-3, а в якості наповнювача - бетонітовий порошок Прийнято за прототип До причин, що перешкоджають досягненню необхідного технічного результату при використанні відомої композиції відноситься те, що її склад підібраний таким чином, щоб отвердіння відбуваюся не відразу, і отриманий пшоматеріал можна передавати по трубопроводу в свердловини, у шахти або до інших об'єктів, тобто композиція не придатна для виготовляння конструкційних виробів Суть винаходу полягає в такому Пшопласти являють собою КОМПОЗИЦІЙНІ матеріали, що складаються з полімерної матриці, наповненої газовими, рідкими чи твердими включеннями Широке використання пшопластів, зокрема, статню МІЦНІСТЬ матеріалу Відома композиція для пінопласту, що включає сечовиноформальдепдну смолу, поверхневоактивну речовину, агент, що спінює, і кислотний отверджувач (А св SU 1219604 МКИ 4 С 08 G 9/04, С 08 L 61/14), яка також містить антипіррени з метою забезпечення вогнестійкості, композиція призначена для застосування в гірничих виробках Антипіррени значно збільшують вартість компози 00 (О со 47368 твердих, обумовлено їхніми специфічними власза масою, причому, при зменшенні КІЛЬКОСТІ агентивостями малою питомою вагою (легкістю) у та, що спінює, зменшують КІЛЬКІСТЬ отверджувача сполученні з їх порівняно високою МІЦНІСТЮ і гардля запобігання передчасного гелеутворення комними тепло-, звукоізолюючими властивостями позиції, при збільшенні - ВІДПОВІДНО збільшують Існують сотні різних видів пшопластів, однак широКІЛЬКІСТЬ отвфджувача, щоб уникнути утворення кий діапазон їхнього використання і простота великих пор, підбираючи співвідношення компонеотримання дають можливість практично для кожнтів для отримання пінопласту з дрібнозернистою ного випадку застосування розробляти нову рецеоднорідною пористістю, що прямо залежить також птуру (композицію) або удосконалювати існуючі від вмісту в композиції поверхнево-активної речоВІДПОВІДНО до пропонованих вимог, а також наявнівини (далі в тексті ПАР) (таблиця 4), обраної з стю, доступністю або вартістю компонентів ряду алкілфенолів, зокрема, ОП-10, у даній композиції ПАР є стабілізатором піни КІЛЬКІСТЬ ПАР Задача полягає в отриманні з пінопласту твескладає 0,5-0,6 ВІДСОТКІВ за масою, при великій рдих конструкцій різної конфігурації і з заданими КІЛЬКОСТІ ПАР МІЦНІСТЬ пінопласту знижується внавластивостями слідок її підвищеної пластифікуючої дм, а при змеТехнічний результат - розробка композиції ншенні - пінопласт буде мати більш великі пори, і для пінопласту на основі карбамідоформальдепдяк наслідок, меншу МІЦНІСТЬ ноі смоли або суміші карбамідних смол, що забезпечує необхідні тепло-, звукоізоляційні і МІЦНІСНІ Для збільшення МІЦНОСТІ конструкційних вировластивості конструкційих виробів і при цьому збебів з пінопласту в композицію вводять наповнювач рігає текучість протягом технологічно доцільного - алебастр (таблиця 5), що на першому етапі часу, необхідного для виготовлення виробів метошвидко утворює кристалогідрат при взаємодії з дом заливання композиції в спеціальні форми або водою, що міститься в композиції, підвищуючи іншим методом СТІЙКІСТЬ піни в потрібних межах, а надалі, після отвердіння, зміцнює пори пінопласту, підтримуючи Зазначений технічний результат при здійснені зберігаючи пористість у процесі експлуатації вині винаходу досягається тим, що композиція для робів КІЛЬКІСТЬ алебастру підібрана також експепінопласту, яка включає карбамідоформальдепдну риментальним шляхом і складає 3,2-7,1 ВІДСОТКІВ смолу, агент, що спінює, стабілізатор піни, наповза масою Вміст наповнювача нижче значень, що нювач і отверджувач, містить карбамідоформальзаявляються, приводить до зниження СТІЙКОСТІ піни депдну смолу або суміш карбамідних смол, в якопри формуванні виробів і зниженню їхньої МІЦНОСсті агента, що отінює, містить 20-відсотковий ТІ, збільшення ускладнює спінення полімерної маводяний розчин нітрита натрію і хлорида амонію у триці, підвищуючи ЩІЛЬНІСТЬ і питому вагу виробів, масовому співвідношенні 1 1, як стабілізатор піни при цьому знижуються або зовом втрачаються - поверхнево-активну речовину, обрану з ряду ІЗОЛЯЦІЙНІ властивості пінопласту алкілфенолів, як наповнювач - алебастр, а також містить кислотний оксонієвий отверджувач при Текучість композиції, що заявляється, протятакому співвідношенні компонентів, у відсотках за гом технологічно доцільного часу (наприклад, немасою карбамідоформальдепдна смола або суобхідного для заливання форм) забезпечують міш карбамідних смол 64,2-47,3, 20-відсотковий ПАР, агент, що спінює, і отверджувач, що є одноводяний розчин нітрита натрію і хлорида амонію у часно каталізатором, у співвідношенні, приведемасовому співвідношенні 1 1 19,2-28,4, поверхненому у формулі винаходу во-активна речовина, обрана з ряду алкілфенолів Таким чином, наведені у формулі ознаки вина0,5-0,6, алебастр- 13,2-7,1, кисілотний оксонієвий ходу, що характеризують якісний і КІЛЬКІСНИЙ склад отверджувач 12,9-16,6 композиції, необхідні і достатні для досягнення потрібного результату Дослідження конструкційних виробів з пінопласту композиції, що заявляється, показали, що Проведений заявником аналіз рівня техніки, МІЦНІСНІ показники й ІЗОЛЯЦІЙНІ властивості обумощо включає пошук по патентних і наукововлені складом полімерної матриці, а також ЩІЛЬНІтехнічних джерелах інформації, дозволив визнаСТЮ І пористістю одержуваного пінопласту, що зачиш аналоги і виявити сукупність суттєвих у відлежать від властивостей і характеру взаємодії ношенні до потрібного технічною результату ВІДкомпонентів, що входять у композицію В якості МІННИХ ознак, які викладені у формулі винаходу полімерної матриці обрані карбамідоформальдепОтже винахід, що заявляється, відповідає умові дна смола або суміш карбамідних смол, що добре «новизна» піддаються спіненню, у КІЛЬКОСТІ 64,2-47,3 ВІДСОТКІВ Характер дії застосовуваних у композиції, що за масою, і склад її підбирають у залежності від заявляється, компонентів окремо відомий, однак властивостей і якості смол, що можуть значно відзаявник провів велику дослідницьку роботу по підрізнятися у різних партій однієї і тієї ж марки (таббору сполучення компонентів, їхньому взаємному лиця 1) впливу один на одного в конкретній композиції, що заявляється, і кількісному вмісту для досягнення В якості агента, що спінює, обрано 20необхідної МІЦНОСТІ, пористості (тобто ІЗОЛЯЦІЙНИХ відсотковий водяний розчин нітрита натрію і хловластивостей), текучості - здатності формуватися рида амонію у масовому співвідношенні 1 1, яке і в заданій формі в заданий, оптимальний з погляду забезпечує запобігання виділення окислів азоту в технологічності час, що ілюструється описом, припроцесі реакції, у КІЛЬКОСТІ 19,2-28,4 (таблиця 2) кладами, таблицями, отже, винахід не витікає явОптимальний вміст кислотного оксонієвого ним чином з рівня техніки і відповідає умові "рівень отверджувача (таблиця 3), одночасно виконуюочотехніки" го функцію каталізатора і забезпечуючого необхідну текучість композиції, обрано 12,9-16,6 ВІДСОТКІВ ВІДОМОСТІ, ЩО підтверджують можливість здій 47368 лотного отверджувача, у результаті чого відбуваснення винаходу з одержанням зазначеного техніється спінення композиції і шестиразове чного результату, полягають у наступному збільшення в об'ємі Отримана композиція для У полімерну матрицю, що складається з карпінопласту зберігає текучість протягом 1 хвилини, бамідоформальдепдної смоли або суміші карбаза цей час її заливають у форму для отвердіння і мідних смол і являє собою однорідну суспензію від надання виробу заданої конфігурації Зразок через білого до ясножовтого колюру, вводять ЦІЛЬОВІ 10 хвилин витягають з форми і витримують протядобавки, що забезпечують "спшеиня", і надалі гом 5 діб для остаточного сушіння і набору максиотвердіння композиції в конструкційний пінопласт мальної МІЦНОСТІ із заданими МІЦНІШИМИ, технологічними і тепло, звукоізоляційними властивостями, що характериПінопласт має високі показники МІЦНОСТІ на зуються фізико механічними показниками, наведестиск при 10-ВІДСОТКОВІЙ деформації - 0,26МПа і 3 ними в таблицях 6, 7 ЩІЛЬНОСТІ - 220кг/м , низьку сорбційну вологість 10%, технологічну усадку - 3%, при цьому основКомпозицію ДЛЯ пінопласту готують шляхом ний показник - теплопровідність незадовільний поетапного введення в карбамідоформальдепдну 2о 0,055ВТ/м С смолу (або суміш смол у розрахунковому співвідношенні) 20-відсоткового водяного розчину нітрита Приклад 2 (позитивний) натрію і хлорида амонію, стабілізатора піни (повеУ лабораторну форму завантажують 32,1 г рхнево-активної речовини ОП-10) і алебастру смоли КФ-МТ і 32,1г смоли КФ-Б, додають 19,2г Спінення композиції починається в ємкості для 20-відсожового водяного розчину нітрита натрію і заливання форм, об'єм якої повинен не менше ніж хлорида амонію у масовому співвідношенні 1 1, утри рази перевищувати об'єм композиції, що за0,5г ОП-10, 3,2г алебастру, перемішують мішалливається, причому, для виготовлення виробу кою зі швидкістю обертання не менше 700об/хв беруть КІЛЬКІСТЬ композиції з розрахунку, наприпротягом 1-2 хвилин до одержання гомогенної маклад 1/7 об'єму готового виробу, і при перемішуси В отриману суміш при перемішуванні додають ванні додають у ємкість, наприклад 16 масових кислотний оксонієвий отверджувач у КІЛЬКОСТІ частин кислотного стверджувана, компонента пе12,9г, відбувається спінення композиції і семираремішують мішалкою зі швидкістю обертання не зове збільшення її в об'ємі Отримана композиція менше 700об/хв Отінену композицію для пінопладля пінопласту зберігає текучість протягом 1 хвисту вливають у форму необхідної конфігурації і лини, за цей час її заливають у форму де відбувазакривають и На протязі 1,5-2 хвилин відбуваєтьється отвердіння Зразок виймають з форми і ся самочинне спінення композиції в закритій формі втримують протягом 5 діб, при цьому пінопласт з виділенням великої КІЛЬКОСТІ тепла і газів, протянабирає максимальну МІЦНІСТЬ гом наступних 10-15 хвилин пінопласт твердіє Пінопласт має потрібну теплопровідність Форму розкривають, виймають вироби, що на да0.05ВТ/ м2оС при одночасному збереженні високої ній стадії недостатньо МІЦНІ, тому після знімання їх МІЦНОСТІ на стиск при 10-ВІДСОТКОВІЙ деформації укладають на рівну горизонтальну поверхню (під0,25МПа і низької сорбційної вологості 10%, техлогу, стелаж) до повного отвердіння на 24 години, нологічної усадки 3% потім вироби витримують на протязі чотирьох діб Приклад 3 (позитивний) для завершення процесу газовиділення й отверУ лабораторну форму завантажують 26,2г діння, при необхідності застосовують примусову смоли КФ-МТ і 26,2г смоли КФ-Б і ЦІЛЬОВІ добавки циркуляцію повітря (сушіння) 26,2г 20-відсоткового водяного розчину нітрити натрію і хлорида амонію у масовому співвідноОдержані термоізоляційні вироби являють сошенні 1 1, 0,5г ПАР (ОП-10), 552г алебастру Смобою тверді конструкції з газонаповненого матеріалу з цільовими добавками перемішують мішалкою лу від білого до ясно-жовтого кольору з переважно зі швидкістю обертання не менше 700об/хв протяпористою поверхнею і можуть використовуватися гом 1-2 хвилин до одержання гомогенної маси В для теплоізоляції технологічних хладо- і теплотруотриману суміш при перемішуванні додають 15,7г бопроводів, устаткування й огородження стін хокислотного отверджувача, відбувається спінення лодильних прииміщень з діапазоном температур композиції і десятикратне збільшення її в об'ємі від -50 до +150°С У виробничих умовах з компоОтримана композиція для пінопласту зберігає тезиції, що заявляється, можна виготовити тепло- і кучість протягом 1 хвилини За цей час композицію звукоізоляційні вироби і конструкції плити, циліндзаливають у форму Отвердіння відбувається за ри, напівциліндри (шкарлупи), сегменти і таке ін15 хвилин, зразок виймають і сушать протягом 5 ше, виходячи з потреб споживача Готові вироби діб Отверділий пінопласт має ЩІЛЬНІСТЬ 120КГ/М 3 І відвантажують споживачам у твердій тарі або конМІЦНІСТЬ на стиск при 10-ВІДСОТКОВІЙ деформації тейнерах 0,18МПа, теплопровідність 0,045ВТ/м2оС, сорбційВинахід ілюструється на прикладах суміші кану вологість 12%, технологічну усадку 4%, тобто рбамідних смол КФ-МГ і КФ-Б гарні теплоізоляційні властивості, високу МІЦНІСТЬ , Приклад 1 (негативний) низьку сорбційну вологість Приведене в прикладі У лабораторну форму завантажують 34,6г співвідношення компонентів оптимальне для досясмоли КФ-МТ і 34,6г смоли КФ-Б, додають 16,6г гнення заявленого технічного результату 20-відсоткового водяного розчину нітрита натрію і хлорида амонію при масовому співвідношенні 1 1, Приклад 4 (позитивний) 0,8г ОП-10, 2,1г алебастру Суміш перемішують У лабораторну форму завантажують 23,65г мішалкою зі швидкістю обертання не менше смоли КФ-МГ і 23,65г смоли КФ-Б, додають 28,4г 700об/хв протягом 1-2 хвилин до одержання гомо20-відсоткового водяного розчину нітрита натрію і генної маси В отриману суміш додають 11,8г кисхлорида амонію у масовому співвідношенні 1 1, 47368 8 0,6г ПАР (ОП-10), 7,1г алебастру, суміш перемітеплопровідність 0.05ВТ/ м °С сорбщйну вологість шують мішалкою зі швидкістю обертання не мен12%, технологічну усадку 3%, тобто має необхідну ше 700об/хв протягом 1-2 хвилин до одержання теплопровідність, МІЦНІСТЬ, низьку сорбційну вологомогенної маси В отриману суміш при перемішугість, співвідношення компонентів при використанванні додають 16,6г кислотного оксонієвого отверні карбамідоформальдепдної смоли марки КФ-МГ джувача, відбувається спінення композиції і 11у прикладі оптимально кратае збільшення її об'єму Отримана композиція Приклад 7 (позитивний) для пінопласту зберігає текучість протягом 1 хвиУ лабораторну форму завантажують 47,3г лини, за цей час и заливають у форму, у якій відсмоли КФ-Б, додають 28,4г 20-відсотковою водябувається отвердіння протягом 20 хвилин Отверного розчину нітрита натрію і хлорида амонію у ділий зразок виймають з форми і сушать протягом масовому співвідношенні 1 1, 0,6г ПАР (продукту 5 діб Пінопласт має ЩІЛЬНІСТЬ 100КГ/М І МІЦНІСТЬ ОП-10), 7,1г алебастру Смолу з цільовими добавна стиск при 10-ВІДСОТКОВІЙ деформації 0,16МПа, ками змішують мішалкою протягом 1-2 хвилин до 2о теплопровідність 0,04ВТ/м С, сорбційну вологість одержання гомогенної маси, після чого при пере15%, технологічну усадку 5%, теплопровідність мішуванні вводять 16,6г кислотного оксонієвого низька, однак відзначається тенденція до зниженотверджувача, відбувається спінення композиції і ня МІЦНОСТІ, збільшення пор і сорбційної вологості збільшення її в об'ємі в 10 разів Спінена композивнаслідок збільшення кратності спінювача ція зберігає текучість протягом 1 хвилини, за цей час її заливають у форму, у якій відбувається Приклад 5 (негативний) отвердіння Через 15 хвилин зразок виймають з У лабораторну форму завантажують 22,5г форми і залишають на 5 діб для остаточного сусмоли КФ-МГ і 22> 5г смоли КФ-К, додають 29,6г шіння і набору максимальної МІЦНОСТІ Пінопласт 20-відсоткового водяного розчину нітрита натрію і 3 має ЩІЛЬНІСТЬ 110кг/м і МІЦНІСТЬ на стиск при 10хлористого амонію у масовому співвідношент 1 1, ВІДСОТКОВІЙ деформації 0,20МПа низьку теплопро0,7г продукту ОП-10, 7,6г алебастру Смолу з цівідність 0.045ВТ/ м2оС, низьку сорбційну вологість льовими добавками перемішують мішалкою зі 10%, технологічну усадку 4%, співвідношення комшвидкістю обертання не менше 700об/хв протягом понентів при використанні карбамідоформальдеп1-2 хвилин до одержання гомогенної маси, потім дної смоли марки КФ-Б у прикладі оптимально додають 17,1г кислотного оксонієвого отверджувача, відбувається спінення композиції і 12-кратне Таким чином, наведеш дані свідчать про викозбільшення її в об'ємі Отримана композиція для нання при використанні композиції для пінопласту, пінопласту зберігає текучість протягом 1 хвилини, що заявляється, наступної сукупності умов - комза цей час и заливають у форму Через 20 хвилин позиція для пінопласту призначена для викорисзразок виймають з форми і витримують протягом 5 тання в промисловості, будівництві й інших галудіб для остаточного сушіння і набору максимальзях народного господарства для отримання легких ної МІЦНОСТІ Пінопласт має низьку МІЦНІСТЬ на пористих матеріалів, що використовуються в якосстиск при 10-відсотковій деформації до 1 бМПа ті термо-1 звукоізоляційних, внаслідок надлишкової КІЛЬКОСТІ ПАР (ОП-10) і - для заявленої композиції для пінопласту у агента, що спінює, а ЩІЛЬНІСТЬ пінопласту залишатому вигляді, як вона охарактеризована у формулі ється високою через велику КІЛЬКІСТЬ наповнювача винаходу, підтверджена можливість її здійснення - алебастру, що ускладнює спінення, спостерігаза допомогою описаних у заявці засобів і методів, ється зниження ІЗОЛЯЦІЙНИХ властивостей з одно- композиція для пінопласту при її викорисчасним зниженням МІЦНОСТІ танні забезпечує отримання необхідного технічного результату в частині МІЦНІСНИХ, термоізоляційВинахід для наочності додатково ілюструється них властивостей і здатності формуватися у прикладами використання карбамідоформальдепвироби складної конфігурації дної смоли однієї марки, наприклад, КФ-МГ або КФ-Б Перевага композиції, що заявляється, полягає в тому, що вона призначена для виготовлення Приклад 6 (позитивний) конструкційних виробів заливальним методом, при У лабораторну форму завантажують 64,2г якому не потрібно складного спеціального устатсмоли КФ-МТ, додають 19,2г 20-відсоткового вокування і додаткових енергетичних витрат дня дяного розчину нітрита натрію і хлорида амонію у одержання самої композиції і для заповнення масовому співвідношенні 1 1, 0,5г ПАР (продукту форм Текучість композиції, обумовлена и якісним ОП-10), 3,2г алебастру Смолу з цільовими добаві КІЛЬКІСНИМ складом, дозволяє заповнювати форками змішують мішалкою зі швидкістю обертання ми досить складної конфігурації як у виробника, не менше 700об/хв протягом 1-2 хвилин до одертак і безпосередньо на МІСЦІ застосування жання гомогенної маси В отриману суміш при перемішуванні вводять отверджувач у КІЛЬКОСТІ 12,9Г, Вироби, отримані з пінопласту композиції, що відбувається спінення композиції і збільшення її в заявляється, характеризуються низькою теплооб'ємі в 7 разів Композиція зберігає текучість пропровідністю (не більш 0,05ВТ/м2оС) низкою сорбтягом 1 хвилини, за цей час и заливають у форму, ційною вологістю (не більш 15%) і досить високою де відбувається отвердіння Через 10 хвилин зраМІЦНІСТЮ (не менше 15МПа), при цьому вигідно зок виймають з форми і залишають на 5 діб для відрізняються дрібнозернистою структурою, одноостаточного сушіння і набору максимальної МІЦНОрідною по всьому об'єму, і як наслідок, стабільнісСТІ Пінопласт має ЩІЛЬНІСТЬ 180КГ/М , МІЦНІСТЬ на тю властивостей стиск при 10-ВІДСОТКОВІЙ деформації 0,20МПа> 3 3 Таблиця 1 9 47368 10 Вплив співвідношення смол КФ-МТ КФ-Б на властивості пінопласту Співвідношення КФ-МТ КФ-Б у відсотках за масою 33,71 11,24 33,14 14,21 26,18 26,18 19,25 44,93 17,3 51,9 ЩІЛЬНІСТЬ, КГ/М МІЦНІСТЬ на стиск при 3 Кратність спінеяня, разів 10%-ій деформації, МПа 0,16 0,18 0,22 0,24 0,26 100 110 120 140 150 12 11 10 9 8 Таблиця 2 Вплив на властивості пінопласту КІЛЬКОСТІ агента, що спінює КІЛЬКІСТЬ NaNO 2 +NH 4 CI у відсотках за масою 16,6 19,26 26,18 28,42 29,66 ЩІЛЬНІСТЬ, КГ/М 10%-ій деформації, МПа Поперечний діаметр пор, см 0,26 0,25 0,22 0,18 0,16 0,072 0,085 0,092 0,095 0,1 МІЦНІСТЬ на стиск при 3 220 200 120 100 90 ТаблицяЗ Вплив КІЛЬКОСТІ отверджувача на властивості пінопласту КІЛЬКІСТЬ отверджува-ча (ВІДСОТКІВ за масою) Час отвердіння, хв ЩІЛЬНІСТЬ, КГ/М 11,76 12,84 15,7 16,56 17,08 ЗО 20 15 10 Стверджується в процесі 130 120 120 120 140 Поперечний діаметр пор, см 0,12 0,095 0,09 0,085 Таблиця 4 Вплив КІЛЬКОСТІ ОП-10 на властивості пінопласту КІЛЬКІСТЬ ПАР у відсотках за ЩІЛЬНІСТЬ, масою кг/м 3 0,35 0,51 0,52 0,57 0,67 МІЦНІСТЬ на стиск при 10%-ій деформації, МПа Поперечний діаметр пор, см 0,18 0,2 0, 22 0,23 0,19 0,12 0,095 0,092 0,09 0,082 120 120 120 120 120 Таблиця 5 Вплив КІЛЬКОСТІ алебастру на властивості пінопласту КІЛЬКІСТЬ алебастру у відсотках за масою 2,08 3,21 5,52 7,1 7,64 ЩІЛЬНІСТЬ, КГ/М 3 110 120 120 120 130 МІЦНІСТЬ на стиск при 10%-ій деформації, МПа 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 Таблиця 6 Склад композиції дня пінопласту по прикладах (у відсотках за масою) 11 47368 12 Приклади Найменування компонента 2 Смола КФ-МТ Смола КФ-Б 20% р-н нітрита натрію і хлорида амонію (1 1) ПАР(ОП-Ю) Алебастр Отверджувач 3 4 1 5 6 32,1 32,1 26,2 26,2 23,65 23,65 34,6 34,6 22,5 22,5 64,2 7 47,3 19,2 26,2 23,4 16,6 29,6 19,2 28,4 0,5 3,2 0,5 5,2 0,6 0,7 7,6 0,5 3,2 0,6 7,1 0,3 2,1 12,9 15,7 16,6 11,8 17,1 12,9 16,6 7,1 Таблиця 7 Фізико-механічні показники пінопластів по прикладах 2 7 200 ЩІЛЬНІСТЬ, КГ/М'5 МІЦНІСТЬ на стиск при ВІДСОТКОВІЙ деформації, МПа Поперечний діаметр пор.см Час отвердіння композиції, хв Теплопровідність, ВТ/м'°С Сорбційна вологість, % Технологічна усадка, % 4 11 100 Приклади 1 6 220 5 12 100 6 7 180 7 10 110 0,18 0,092 15 0,045 0,16 0,095 20 0,04 0,26 0,072 10 0,055 0,16 0,1 20 0,04 0,20 0,085 10 0,05 0,20 0,095 15 0,045 10 3 Кратність спінення, разів 3 10 120 0,25 0,085 10 0,05 Показник 12 4 15 5 10 3 20 5,5 12 3 10 4 10 ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна ( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kudiukov Yurii Petrovych, Milotskyi Vadym Vadymovych

Автори російською

Кудюков Юрий Петрович, Милоцкий Вадим Вадимович

МПК / Мітки

МПК: C08K 3/18, C08J 9/04, C08L 61/00

Мітки: композиція, пінопласту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-47368-kompoziciya-dlya-pinoplastu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Композиція для пінопласту</a>

Подібні патенти