Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для розвантажування контейнерів в кузов сміттєвоза, який містить в собі маніпулятор у вигляді шарнірно зчленованої з рамою сміттєвоза стріли і шарнірно закріплений на неї з можливістю поворота у вертикальній площині захват для контейнерів, кришку для закривання контейнера, кришку для закривання завантажувального отвору в кузові сміттєвоза, і гідроциліндри для управління відповідно стрілою, захватом і кришкою, який відрізняється тим, що захват складається з двох елементів, перший з яких виконано у вигляді двох важелів, кожний з яких на вільному кінці має захватний елемент, який взаємодіє з бобишками, що установлені на бокових площинах контейнера, а другий - у вигляді двох важелів, кожний з яких оснащено зачепами, які взаємодіють з опорною площиною контейнера, при цьому кришка контейнера оснащена бобишками, а кришка для закривання завантажуваль­ного отвору в кузові сміттєвоза оснащена напрямними, які взаємодіють з бобишками на кришці контейнера.

Текст

Пристрій для розвантажування контейнерів в кузов сміттєвоза, який містить в собі маніпулятор у вигляді шарнірно зчленованої з рамою сміттєвоза стріли і шарнірно закріплений на неї з можливістю повороту у вертикальній площині захват для контейнерів, кришку для закривання контейнера, кри 39285 рішує питання одержання потрібних експлуатаційного та екологічного результатів. В основу винаходу поставлено завдання удосконалення пристрою для розвантажування контейнерів в кузов сміттєвоза шляхом використання конструкції механізму захвата, який дозволяє маніпулювати з контейнерами міжнародного стандарту, що поліпшує саму те хнологію розвантажування контейнерів, яка відповідає сучасним вимогам екології. Поставлене завдання розв'язується тим, що в пристрої для розвантажування контейнерів в кузов сміттєвоза, який містить маніпулятор у вигляді шарнірно зчленованої з paмою сміттєвоза стріли і шарнірно закріплений на ній з можливістю повороту у вертикальній площині захват для контейнерів, кришку для закривання контейнера, кришку для закривання завантажувального створу в кузові сміттєвоза, і гідроциліндри для управління, відповідно, стрілою, захватом і кришкою, згідно винаходу, захват складається з двох елементів, перший з яких виконаний у вигляді двох важелів, кожний з яких на вільному кінці має захватний елемент, який взаємодіє з бобишками, які установлені на бокових площинах контейнера, а другий - у вигляді двох важелів, кожний з яких оснащено зачепами, які взаємодіють з опорною площиною контейнера, при цьому кришка контейнера оснащена бобишками, а кришка для закривання завантажувального створу в кузові сміттєвоза оснащена напрямними, які взаємодіють з бобишками на кришці контейнера. Нова сукупність суттєви х ознак є достатньою для досягнення поставленого завдання. В прототипі операції по розвантажуванню контейнерів в кузов сміттєвоза провадяться шляхом попереднього затискання однієї із стінок за допомогою захвату, виконаного з основи і пов'язаних з ним нерухомої і рухомої затискних губок, при цьому, нерухома затискна губка виконана у вигляді рамки, яка взаємодіє з внутрішньою поверхнею стінки контейнера, а для відсовування частини сміття від стінки контейнера вільний кінець рамки виконано у вигляді клина. Крім того, для запобігання висипання сміття з контейнера, а також для перекриття завантажувального отвору кузова при русі сміттєвоза, захват оснащено кришкою, яка складається з двох стулок, що відкриваються за допомогою додатково встановленого гідроциліндру. Після затискання однієї із стінок контейнера і закривання стулок кришки контейнер піднімається до завантажувального отвору кузова. Такі операції по розвантажуванню контейнерів викликають незручності і трудно щі не тільки через складність конструкції самого захвату, але й недосконалість конструкції контейнера, а саме, - його малу місткість, відсутність власної кришки, а також складність конструкції кришки, яка призначена для перекриття як власне контейнера, так і завантажувального отвору в кузові сміттєвоза. Наявність в запропонованому рішенні захвату, що складається з двох елементів, значно спрощує конструкцію самого захвату, не знижуючи при цьому його надійність, а взаємодія кришки контейнера через несучі на ній бобишки з напрямними, які закріплені на кришці, яка перекриває завантажувальний отвір в кузові сміттєвоза, дозволяє позбавитись від скла дної конструкції захвату, забезпечує автоматичне відкриванню кришки контейнера при перекиданні останнього, що відповідає сучасним стандартам і вимогам екології, оскільки кришка, яка є на кузові сміттєвоза служить не тільки для того, щоб герметично зачиняти завантажувальний отвір, але й щільно підпресовувати "шапку" сміття, яке утворюється над отвором, для подальшого його переміщення по кузову плитою, що штовхає. На фіг. 1 схематично зображено пристрій для розвантажування контейнерів в кузов сміттєвоза, загальний вид; на фіг. 2 - пристрій в процесі розвантажування сміття; на фіг. 3 - пристрій в транспортному положенні; на фіг. 4 - вид А на фіг. 3. Пристрій вміщує маніпулятор у вигляді шарнірно зчленованої з рамою сміттєвоза 1 стріли 2 і шарнірно закріплений на ній за допомогою шарніра 3 захват. Маніпулятор оснащено гідроциліндром 4 для піднімання і опускання стріли 2 і захвату у вертикальній площині. Захват складається з двох елементів, перший з яких виконаний у вигляді двох важелів 5, кожний з яких на вільному кінці має захватний елемент 6, який взаємодіє з бобишками 7, які встановлені на бокових площинах контейнера 8. Другий елемент захвату виконано у вигляді двох важелів 9, кожний з яких оснащений зачепами 10, які взаємодіють з опорною площиною 11 на задній площині контейнера. Елементи захвату, які виконані у вигляді важелів 5 і 9, жорстко зафіксовані на спільній осі 12, яка обладнана кронштейном 13 для шарнірного кріплення штока 14 гідроциліндру 15, який встановлений своєю основою 16 на стрілі 2. Важелі 5 зафіксовані на кінцях осі 12 так, що утворюють гарантований зазор для вільного проходження контейнера 8 між ними для з'єднання захватних елементі 5 з бобишками 7, а важелі 9 зафіксовані на тій же осі 12 так, що їх зачепи 10 спираються в опорні площини 11 на задній площині контейнера 8 для його підтримки. На сміттєзбиральному кузові 17 встановлена кришка 18 для закривання завантажувального отвору 19 в кузові 17. Управління кришкою 18 здійснюється за допомогою гідроциліндру 20, шток 21 якого шарнірно закріплений на задній 22 частині кришки 18, а основа гідроциліндру 20 шарнірно закріплена на кузові 17 через кронштейн 23. Кришка 18 оснащена напрямними 24, а на кришці 25 контейнера 8 є бобишки 26 для взаємодії їх з напрямними 24 при піднятті контейнера 8 до завантажувального отвору 19, відчиняючи його кришку 25. Пристрій працює таким чином. Сміттєвоз під'їжджає до контейнерної площадки і встановлюється так, щоб контейнер 8 розташовувався збоку від кузова 17 напроти стріли 2. Захват виводиться з транспортного в робоче положення, для чого включенням гідроциліндру 15 повертають його у вертикальну площину. Потім опускають вниз стрілу 2, Витягуванням штока 14 гідроциліндру 15 захват підводять до контейнера 8, місткістю 1,1 м 3, що стоїть на площадці, захватні елементи 6 з'єднуються з бобишками 7, відбувається захват контейнера 8. Після цього контейнер 8 піднімається до завантажувального створу 19 в кузові 17. Водночас з втягуванням штоку 21 гідроцилін 2 39285 дру 20 відбувається відкривання кришки 18 з напрямними 24. По досягненню контейнером 8 рівня завантажувального отвору 19, вмикається витягування штока 14, відбувається його перекидання за допомогою зачепів 10, які знаходяться на важелях 9. В момент перекидання контейнера 8, бобишки 26, які знаходяться на кришці 25 вступають у взаємодію з напрямними 24, які знаходяться на кришці 18, відчиняючи її для вільного висипання сміття у сміттєзбиральний кузов. При перекиданні контейнера 8 бобишки 7 зміщуються в нижню циліндричну частину 27, запобігаючи таким чином випаданню контейнера 8 із захватних елементів. Після випорожнення контейнер 8 опускається стрілою 2 і звільняється від захвату шля хом втягування штока 14 гідроциліндру 15, Витягуванням штока 21 гідроциліндру 20 герметично закривають завантажувальний отвір 19, підпресовуючи "шапку" сміття, яка утворилась над отвором для подальшого переміщення сміття по кузову сміттєвоза. Для переведення захвату в транспортне положення стрілу 2 піднімають і гідроциліндром 15 повертають його у вертикальній площині. Джерела інформації: 1. А. с. CPСP № 1126512, МПК3 B65F3/02, 30.11.84. 2. А. с. СРСР №1565783, МПК3 B65F3/02, 23.05.90 (прототип). Фіг.1 3 39285 Фіг.2 4 39285 Фіг.3 5 39285 Фіг.4 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for unloading the containers into the body of sanitation car

Автори англійською

Stelmashenko Anatolii Ivanovych, Podolskyi Yukhym Avramovych, Petrakov Ivan Volodymyrovych, Pavlyk Mykhailo Fedorovych

Назва патенту російською

Устройство для разгрузки контейнеров в кузов мусоровоза

Автори російською

Стельмашенко Анатолий Иванович, Подольский Ефим Аврамович, Петраков Иван Владимирович, Павлик Михаил Федорович

МПК / Мітки

МПК: B65F 3/02

Мітки: пристрій, розвантажування, сміттєвоза, контейнерів, кузов

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-39285-pristrijj-dlya-rozvantazhuvannya-kontejjneriv-v-kuzov-smittehvoza.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для розвантажування контейнерів в кузов сміттєвоза</a>

Подібні патенти